Смекни!
smekni.com

Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк") (стр. 7 из 10)

В додатку Б наведені баланси АКБ «Правекс-Банк» за 2001–2005 роки та звіти про фінансові результати за 2001–2005 роки.

На рис. 2.2 наведена динаміка росту валюти активів балансу банку та джерел капіталу за 2001–2005 роки.

Рис. 2.2 Динаміка джерел ресурсів та майнових активів балансу АКБ «Правекс-Банк» у 2001–2005 роках

Як показує аналіз графіків рис. 2.2 при поступовому рості власного капіталу банку у 2001–2003 роках на + 8,5% обсяги залучених коштів у 2001–2003 роках зросли на + 114,6%. У 2004–2005 роках банк пройшов кризисну стадію:

- за перших три квартали 2004 року обсяги залучених коштів зменшились на – 23%, а власний капітал зріс на + 37,8% за рахунок додаткових емісій (розширення акціонерного капіталу);

- у четвертому кварталі 2004 та першому кварталі 2005 року обсяги залучених коштів поступово зросли на + 6%, а власний капітал зріс на +9,9% за рахунок додаткової емісії;

- з 2002 року банк розпочав політику різкого нарощення вкладів населення як основи ресурсної бази залучених коштів і у 2004–2005 році структурна доля вкладів населення в залучених коштах перевищила 60%, тобто банк став – спеціалізованим ощадним банком;

Як показує аналіз графіків структури кредитно-інвестиційного портфелю АКБ «Правекс-Банк» за 2001–2005 роки (рис. 2.3):

- з 2003 року банк стратегічно змінив напрямок кредитування, активізувавши кредитування фізичних осіб, за стабілізувавши, а потім у 2005 році і зменшивши обсяги кредитування юридичних осіб;

- у 2004 році банк вийшов з ринка цінних паперів і активізував свою присутність на ньому тільки в 2005 році;

- з 2004 року банк мінімізував міжбанківське кредитування;

- зростання кредитно-інвестиційного портфелю банка з 2001 року забезпечується послідовним нарощуванням обсягів кредитів фізичним особам;

Рис. 2.3 Динаміка обсягів та структури кредитно-інвестиційного портфелю АКБ «Правекс-Банк» у 2001–2004 роках

На рис. 2.4 – 2.7 наведені результати структурно-статистичного аналізу доходів та витрат АКБ «Правекс-Банк» у 2001–2002 роках побудовані на основі даних Додатку Б.

Аналіз графіків рис. 2.4 – 2.7 показує, що структура витрат та її динаміка характеризується:

- тенденцією до невеликого зниження рівня відносних витрат на загально-адміністративні цілі обслуговування інфраструктури банку з 46% (2002) до 41% (2005);

- тенденцією до невеликого підвищення рівня відносних витрат на утримання персоналу банку з 30%(2003) до 35%(2005);

- тенденцією до підвищення відносного рівня витрат на інші цілі з 15% (2005) до 18%(2005);

- зниження відносного рівня операційного прибутку з 12% (2002) до 10 –11%(2005) при відрахуванні частини прибутку до страхових резервів на відносному рівні 8 – 9%;

Рис. 2.4. Структура та динаміка абсолютних доходів в АКБ «Правекс-Банк» у 2002–2005 роках

Рис. 2.5. Структура та динаміка абсолютних витрат та прибутку в АКБ «Правекс-Банк» у 2002–2005 роках

Рис. 2.6. Структура та динаміка відносних (до операційного сумарного доходу) доходів в АКБ «Правекс-Банк» у 2002–2005 роках


Рис. 2.7 Структура та динаміка відносних (до операційного сумарного доходу) витрат та прибутку в АКБ «Правекс-Банк» у 2002–2005 роках

- відносним рівнем прибутку до оподаткування в 3–4% від сумарного операційного доходу;

Відповідно, структура доходів та її динаміка характеризується:

- зниженням долі чистого процентного доходу з 32%(2003) до 20%(2005);

- підвищенням долі чистого комісійного доходу з 50%(2003) до 60%(2005);

- підвищенням долі доходу від торгівлі валютою та банківськими металами з 10%(2003) до 15%(2005);

Отримані данні показують, що переорієнтація банку на дорогі ресурси (строкові депозити фізичних осіб) привела до зниження традиційного процентного доходу банку і його переорієнтацію на доходи від комісійних операцій.

На рис. 2.8 наведені результати аналізу положення АКБ «Правекс-Банк» у ринковому середовищі банківської системи України. Оцінка проведена по відносним долям агрегатів балансу банка до загальних сум агрегатів балансів всієї банківської системи України у 2001–2005 роках.

Рис. 2.8 Питома вага агрегатів балансу та фінансових результатів АКБ «Правекс-Банк» в банківській системі України

Як показує аналіз графіків рис. 2.8 відносне фінансове положення АКБ «Правекс-Банк» в банківській системі України характеризується зменшення сектору обслуговування ринку з рівня 2% (2001) до 0,8 – 1,2% (у 2005 році). При цьому показовою являється присутність АКБ «Правекс-Банк» на ринку депозитів фізичних осіб, де його доля дорівнює 2,8%(2001) – 2,4%(2005), тобто підтверджується напрямок розвитку банку як спеціалізованого ощадного банку.

2.3 Аналіз управління нормативами власного капіталу банку як страхового резерву залучених вкладів населення

На рис. 2.9 наведена динаміка обсягів статутного та балансового капіталу АКБ «Правекс-Банк» в євро, яка характеризує виконання банком нормативів мінімального статутного та регулятивного капіталу для виконання всіх операцій [8].

Рис. 2.9 Динаміка статутного та балансового капіталу АКБ «Правекс-Банк» у 2001–2004 роках

На рис. 2.10, 2.11 наведена порівняльна динаміка виконання АКБ «Правекс-Банк» нормативів Н1, Н2, Н3 у групі найбільших комерційних банків України. При цьому рівень фактичного значення нормативів Н1, Н2, Н3 характеризує АКБ «Правекс-Банк» як – «добре капіталізований банк» [8].

Рис. 2.10 Динаміка виконання нормативу Н1 АКБ «Правекс-Банк» у 2001–2004 роках у порівнянні з банками «першої» групи рейтингу


Рис. 2.11 Динаміка виконання нормативів Н2, Н3 АКБ «Правекс-Банк» у 2001–2004 роках у порівнянні з банками «першої» групи рейтингу

3. Шляхи удосконалення вкладних(депозитних) операцій комерційних банків

Держава та Національний банк України за результатами функціонування банківської системи України в 1992–2004 роках прийняли ряд законодавчих та розпорядчих документів, які підвищують захищеність депозитів вкладників, особливо фізичних осіб, які в ринковій економіці є основним та стабільним джерелом депозитних коштів:

- законодавчі акти по Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [5];

- нормативні акти по підвищенню вимог до спеціалізованих ощадних та інвестиційних банків по розміру їх власного (захисного) капіталу та нормативів структурного співвідношення коштів в балансі банку [8];

- диференціацію ставок обов'язкового резервування залучених коштів на коррахунку в НБУ для додаткової економічної привабливості для комерційних банків залучення довгострокових коштів та коштів фізичних осіб;

- зниженням облікової ставки НБУ, яка є мінімальною «ціною на гроші» в державі та є основою побудови депозитних та кредитних ставок комерційних банків;

Законодавче підвищення захищеності депозитів вкладників дозволяє подолати негативні тенденції вкладників – фізичних осіб до банківських вкладів (на досвіді гучного краху АКБ «Слов'янський», АКБ «Україна» та інших) та зменшити і легалізувати обсяги готівкової валюти, яка схороняється чи функціонує поза банківською системою в Україні (особливо в ВКВ).

3.1 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Законом України [5] встановлені засади функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок відшкодування вкладів вкладникам банків – учасників (тимчасових учасників) Фонду, а також регулюються відносини між Фондом, Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

а) Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) є банки – юридичні особи [5], які зареєстровані в Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України, та мають банківську ліцензію на право здійснювати банківську діяльність [13]. Участь у Фонді зазначених банків є обов'язковою.

Учасники Фонду зобов'язані сплачувати збори до Фонду. Учасником Фонду є банк, який виконує встановлені Національним банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу і платоспроможності та може виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.

Банки – учасники Фонду, які не виконують встановлених Національним банком України економічних нормативів щодо достатності капіталу, платоспроможності та/або яким за рішенням Національного банку України зупинено дію банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності, переводяться за рішенням адміністративної ради Фонду, прийнятим на підставі інформації Національного банку України, одержаної за результатами моніторингу діяльності банків, до категорії тимчасових учасників Фонду. Після переведення до категорії тимчасових учасників Фонду банк, вклади фізичних осіб до якого залучені до дня його переведення до цієї категорії, зобов'язаний сплачувати збори до Фонду до повного виконання зобов'язань перед вкладниками по виплаті їхніх вкладів та нарахованих відсотків.

У разі відкликання банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності адміністративна рада Фонду за поданням Національного банку України приймає рішення про виключення цього банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду.