Смекни!
smekni.com

Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик") (стр. 3 из 6)

на кредитному ринку України переважають короткострокові кредити. Однак слід зазначити, що питома вага заборгованості за цими позиками, яка в загальному обсязі станом на 01.02.2005 рік становила 72,5%, проте вона поступово знижується в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - на 6,3 процентного пункту;

у кредитному портфелі банків більше половини (61,6%) від загального обсягу короткострокових кредитів, наданих суб'єктам господарювання, становила заборгованість у національній валюті, обсяг якої на початок 2004 року дорівнював 16,8 млрд. грн.

в 2004 році зростали обсяги довгострокового кредитування суб'єктів господарювання і в цілому станом на 01.01.2005 року становили 10,4 млрд. грн., а їх питома вага в загальному обсязі заборгованості склала 27,5%;

в розрізі форм власності основними позичальниками банків залишаються суб'єкти господарювання з колективною формою власності. Частка їх заборгованості за наданими позиками в загальному обсязі кредитних вкладень банків була найбільшою, і на 1 січня 2005 року становила 81,5%. Триває зниження питомої ваги заборгованості за кредитами, наданими державним підприємствам, яка станом на 01.01.2005 рік становила 9,2%. Водночас частка кредитів, наданих банками приватному сектору зросла до 6.3%, міжнародним організаціям та юридичним особам інших держав до 3%;

у загальному обсязі кредитних вкладень в економіку України найвагомішою (94,6%) залишається питома вага позик, наданих у поточну діяльність. У структурі заборгованості за кредитами в поточну діяльність частка кредитів за експортно-імпортними операціями станом на 01.01.2005 рік склала 17,4%, а частка кредитів овердрафт 3,1%, кредити надані для здійснення внутрішніх торговельних операцій становили 11,1%;

з початку року зберігається позитивна тенденція попереднього року до зростання обсягів кредитування інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, проте їх частка в загальній сумі кредитних вкладень залишається ще незначною (5,4%). Станом на 01.01.2005 рік залишки заборгованості за такими кредитами становили 2 млрд. грн.;

за видами економічної діяльності основними позичальниками кредитних коштів банків як у національній, так і в іноземній валюті залишаються суб'єкти господарювання оптової і роздрібної торгівлі, торгівлі транспортними засобами, послуг з ремонту. На початок 2005 року їх частка в загальному обсязі кредитних вкладень становила 40,7%. Значні залишки заборгованості мали підприємства переробної промисловості, на які припадало 31% кредитів від загального обсягу. Упродовж 2004 року кредитну підтримку отримували суб'єкти господарювання сільського господарства, мисливства та лісового господарства, заборгованість яких за отриманими кредитами на 01.01.2005 року становила 7% від загального її обсягу. Частка заборгованості за кредитами, які надавались у добувну промисловість, у структурі кредитних вкладень була незначною - 3,3%;

триває нарощування банками обсягів кредитування фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті, однак більшу частину (59,5%) кредитів було надано в національній валюті. Залишки заборгованості за кредитами населенню в цілому станом на 01.01.2005 року становили 3.4 млрд. грн.

Підводячи підсумок всього вищезазначеного можна сказати, що поступове зміцнення національної банківської системи та її розвиток не був би позитивним, якби в своїй діяльності українські банки не застосовували досвід іноземних банків. Ті розбіжності, що існують при визначенні класифікаційних ознак кредитів пов’язані в першу чергу з різним рівнем економіки: розвитком виробничого сектору, станом макро- та мікро- економічної сфери, рівнем інфляції тощо. Використання різноманітних підходів до класифікації кредитів банками вкрай необхідно, оскільки дає змогу мати чітку уяву про стан кредитного портфелю та можливість його диверсифікації за умови виникнення ризику.

Розділ 2. Організація банківського споживчого кредитування на прикладі СФ ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК

2.1 Загальна характеристика” СФ ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК" та фінансово-економічного стану діяльності

Банк „Хрещатик" створений відповідно до рішення Установчих зборів як Комерційний банк розвитку підприємництва "Згода" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю і зареєстрований Національним банком України 19.05.1993 р. за No 172.

У лютому 1998 року на підставі рішення Зборів учасників банк переіменований у Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва "Хрещатик".

Зборами учасників банку в серпні 2000 р. прийняте рішення про зміну назви банку на Комерційний банк "Хрещатик", реєстрація нової редакції Статуту Комерційного банку "Хрещатик", пов'язаної із зміною назви банку, здійснена Національним банком України 18 жовтня 2000 року.

Сьогодні за організаційно-правовою формою банк є відкритим акціонерним товариством. Зміна організаційно-правової форми здійснена у відповідності з рішенням учасників банку.

Нова редакція статуту банку, пов'язана з перетворенням банку у відкрите акціонерне товариство, зареєстрована Національним банком України 26.12.2001

Чаc підтвердив вірність обраної Банком стратегії. Зараз клієнти Банку представляють практично усі галузі економіки, всі соціальні групи. У 2004р. Банк активізував свою діяльність на ринку приватних осіб, приділив значну увагу формуванню і просуванню власного іміджу та бренду. Результатом цього стало значне зростання кількості клієнтів, значно підвищилась і якість депозитного портфелю приватних осіб - середній депозит приватної особи в Банку зріс з менш ніж 7 000грн. до більше ніж 9000грн. Кількість клієнтів виросла більше ніж 35 000 приватних і майже до 11 000 юридичних осіб. Банк послідовно розвиває продуктивний ряд для якісного і зручного обслуговування широкого кола клієнтів.

Стандартизованість продуктів Банку забезпечує єдину високу якість наданих Банком послуг незалежно від місця їх надання та високу ступінь іноваційності за рахунок швидкого, майже одночасного впровадження продуктів у всій філіальній мережі. Банк постійно відслідковує появу у клієнтів нових потреб і прагне в гранично стислі строки запровадити адекватний банківський продукт.

У 2006 році відповідно до визначеної стратегії Банк завершив перший етап розвитку регіональної мережі. Основним напрямком розвитку Банку в наступному році є освоєння нових територіальних ринків, масове просування конкурентноспроможних банківських продуктів, привабливих для регіональних споживачів послуг. Завдання другого етапу розвитку регіональної мережі є забезпечення присутності Банку в усіх областях України з доведенням загальної кількості операційних майданчиків до 250.

Активна робота клієнтів ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" у напрямку розвитку зовнішньоекономічної діяльності вимагає більш технологічних і гнучких форм міжнародних розрахунків. На сьогоднішній день Банк надає практично повний перелік послуг, традиційний у міжнародній практиці. У 2003 році Банк почав здійснювати операції на міжбанківському ринку та обслуговувати клієнтів, які працюють за зовнішньоекономічними контрактами, з використанням міжнародної системи платежів S. W.I. F. T.

Велику увагу Банк приділяє підтримці клієнтів консультаціями з питань міжнародних розрахунків і валютного контролю. Серед послуг, що надаються Банком, постійне місце займають послуги по документарним операціям (гарантії, акредитиви, інкасо).

Повнота сектора послуг - найважливіша властивість роздрібного банку. Неторговельні послуги складають значну частину послуг для приватних клієнтів. Їх висока і стабільна якість є найважливішою конкурентною перевагою банку. Для забезпечення цього в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" реалізується система підготовки та модернізації стандартних продуктів, які пропонуються в будь якому відділені Банку. В 2006 році Банк планомірно розширював спектр пропозицій неторгових послуг. Клієнтам була запропонована можливість сплачувати комунальні платежі, послуги мобільного зв‘язку, робити швидкий і недорогий переказ у системі філій та відділень Банку без відкриття рахунку.

2.2 Аналіз кредитної діяльності ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" за 2006 рік

У 2006 році загальний економічний ріст, зростання ділової активності, поступове зниження ставок на ринку позичкового капіталу та водночас посилення конкурентної боротьби в банківському секторі сприяло появі нових кредитних продуктів, індивідуальних схем та інструментів кредитування позичальників. Все це сприяло суттєвому розширенню клієнтської бази, що зумовило збільшення обсягу кредитного портфелю Банку більше ніж удвічі - до 539,12 млн. грн. Частка Банку на кредитному ринку України зросла в 1,2 рази (Табл.2.11).

Таблиця 2.11 - Динаміка обсягів кредитного портфеля (млн. грн)

Рік 2001 2002 2003 2004 2005
Кредитний портфель 21,96 87,72 122,37 248,06 539,12

На етапі стрімкого зростання обсягу кредитних вкладень Банк застосовує сучасні методи мінімізації кредитних ризиків, проводить ефективне диференціювання клієнтів, що дозволяє покращити якість кредитного портфеля. Питома вага простроченої заборгованості в загальному обсязі кредитного портфеля Банка зменшилась із 3,9% до 1,5%, при цьому ризик втрати заборгованості постійно перекритий сформованими резервами Банку. У 2003 - 2004 роках зросла довіра клієнтів до національної валюти України, про що свідчить збільшення питомої ваги кредитів, наданих у гривнях, до 74,4% від загального портфелю Банку (Табл.2.12).

Таблиця 2.12. - Кредитний портфель у розрізі валют (млн. грн)

Рік 2001 2002 2003 2004 2005
Гривні 7,73 17,11 36,8 141,21 401,14
ВКВ, гривневий еквівалент 21,95 87,7 122,33 108,22 137,97

Упродовж 2005 року переважним залишалося короткострокове кредитування, частка якого в загальному обсязі кредитного портфеля Банку станом на 01.01.2005р. склала 68,4%. Але Банк продовжує приділяти значну увагу розвитку середньо та довгострокового кредитування, виходячи із потреб клієнтів у таких ресурсах. Сума кредитів, виданих на термін понад 12 місяців, зросла в 2005 році з 62 до 160 млн. грн., тобто більше ніж у 2,5 раза. Збільшено частки довгострокових кредитів сприяло впровадження в 2003 році нових кредитних продуктів - кредитування для інвестування в житлове будівництво, кредитування для продання житла на вторинному ринку, подальша реалізація програми <<Автомобілі в кредит>> тощо.