Смекни!
smekni.com

Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик") (стр. 5 из 6)

5. Довідка з ДПА про взяття на облік.

6. Картка зі зразками підписів та відбитка печатки.

7. Копії паспортів директора та головного бухгалтера підприємства.

8. Ліцензії, патенти та дозволи, надані підприємству.

9. Копії договорів оренди приміщень та транспорту, договорів про спільну діяльність.

10. Баланс підприємства, звіт про фінансові результати та декларація про прибутки підприємства за три останні звітні дати.

11. Розшифровка статей балансу станом на останню звітну дату (основні засоби, ТМЦ, дебіторська та кредиторська заборгованість, заборгованість за кредитами банків, поточний та валютний рахунки).

12. Довідка із банків, де відкриті рахунки про наявність заборгованості по кредитам і відсоткам за кредит.

13. Довідки з банків про середньомісячний оборот грошових коштів за останні три місяці, а також про середньоденні залишки грошових коштів на поточному рахунку підприємства.

14. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) або бізнес-план, графік погашення кредиту.

15. Договори та контракти до проекту (операції), який кредитується.

16. Перелік запропонованого забезпечення.

17. Документи, що підтверджують право власності на предмет застави.

18. Документи про експертну оцінку заставного майна.

19. Анкета позичальника (за формою банку).

20. При наявності поручительства третіх осіб також подаються документи по поручителям (заставодавцям).

Начальник кредитного відділу готує матеріали на розгляд кредитним комітетом тільки на підставі повного пакету документів. При наявності неповного пакету документів протягом 2 робочих днів банк надсилає про це повідомлення позичальнику із зазначенням переліку документів, яких не вистачає або які потребують переоформлення.

Строк розгляду кредитної заявки враховується з моменту надання повного пакету документів позичальником і до моменту передачі висновку про можливість надання кредиту на розгляд кредитним комітетом. Аналіз заявки здійснюються кредитним відділом у строки, не менше 3, але й не більше 10 робочих днів.

На основі поданих позичальником документів працівник кредитного відділу складає Висновок про можливість надання позичальнику позичкових коштів. Висновок повинен бути коротким та містити основні питання, пов’язані з кредитним проектом:

назва позичальника;

сума кредиту;

процентна ставка;

мета кредитування;

аналіз кредитного проекту;

аналіз забезпеченості кредиту;

аналіз фінансового стану позичальника;

кредитна історія;

висновок.

Одночасно документи розглядаються юридичною службою банку, яка також складає детальний висновок про відповідність кредитної операції чинному законодавству. Висновок юридичної служби разом з Висновком кредитного відділу (відділу активно-пасивних операцій) подається до служби безпеки банку, яка також складає відповідний висновок по кредитному проекту. Зазначені висновки подаються на розгляд Кредитної комісії філії для прийняття попереднього рішення по кредитному проекту.

3 метою ефективного використання кредитних ресурсів, створення умов для об’єктивного, неупередженого аналізу пропозицій при видачі кредитів філією ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" створюється кредитна комісія, яка складається з 7 осіб.

Кредитна комісія філії (регіонального управління) є дорадчим органом, який приймає попереднє рішення про можливість видачі кредиту позичальнику перед наданням повного пакету документів до головного банку.

Задачами кредитної комісії є:

підготовка висновків про можливість надання кредитів та пролонгацію строків їх повернення;

розгляд стану кредитної заборгованості та її оцінка з точки зору ризиків;

підготовка пропозицій Правлінню банку про погашення безнадійної заборгованості;

розгляд та затвердження результатів аналізу кредитного портфеля та розмірів відповідних страхових фондів;

надання пропозицій керівництву банку про вдосконалення процесу кредитування;

здійснення контролю за поверненням кредитів.

Засідання кредитної комісії вважається дійсним, якщо в ньому приймало участь не менше, ніж дві третини членів комітету. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх членів комітету. При рівній кількості голосів голос Голови вважається вирішальним.

Рішення кредитної комісії оформляється у вигляді протоколу, який підписується членами кредитної комісії. Відповідальність за організацію роботи кредитної комісії несе Голова кредитної комісії. Підготовка проектів протоколів кредитної комісії, облік підписаних протоколів та інших документів, які розглядалися на кредитному комітеті здійснюється відділом активно-пасивних операцій.

Якщо Комісія приймає позитивне рішення про надання кредиту, начальник кредитного відділу подає повний пакет документів з висновками кредитної комісії філії до відділу кредитних проектів Головного банку.

Кредитні проекти в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" поділяються на 3 групи:

Проектне фінансування.

Кредити надаються на строк більше 1 року. Об’єктом кредитування є реконструкція, модернізація, створення нових виробничих потужностей, а також інвестиції в об’єкти будівництва. Такі проекти розглядаються в терміни до 7 днів у філіях та до 5 днів - в Головному банку.

Комерційні кредити.

Кредити, які надаються на строк до 1 року з метою поповнення обігових коштів підприємства-позичальника, для оплати товарів, робіт, послуг по укладеним договорам розглядаються в терміни до 5 днів у філіях та до 5 днів - в Головному банку.

Мікрокредитування суб’єктів підприємницької діяльності та кредити, які забезпечені заставою майнових прав на грошові кошти.

Проекти мікрокредитування та кредитування під заставу грошових коштів розглядаються в терміни до 2 робочих днів у філіях та до 1 дня - в Головному банку.

Рішення Кредитного комітету банку оформлюється протоколом, виписка з якого надсилається відповідним підрозділам банку для виконання його рішення. Після цього здійснюється оформлення кредитного договору та інших необхідних документів. Після підписання документів та нотаріального посвідчення договору застави відділ активно-пасивних операцій складає розпорядження бухгалтерії на видачу кредиту. Необхідна інформація про позичальника та інформація, яка одержана банком під час оформлення кредиту, систематизується у кредитній справі позичальника.

Документація, яка зберігається у кредитній справі, систематизується наступним чином:

протокол засідання Кредитного комітету (Кредитної комісії);

матеріали про видачу кредиту (кредитний договір, строкові зобов’язання та ін);

фінансово-економічна інформація (фінансова звітність, ТЕО тощо);

матеріали про кредитоспроможність позичальника;

матеріали по супроводженню кредиту.

Оригінали документів (кредитні справи) зберігаються в службі безпеки банку, а їх копії у кредитному відділі.

У випадку прийняття Кредитним комітетом негативного рішення про надання кредиту, рішення із зазначенням причин відмови доводиться до позичальника. Одночасно з цим позичальник має право звернутися до банку з проханням повторно розглянути його кредитну заявку після ліквідації причин відмови та виконання вимог Кредитного комітету.

Отже, процес кредитування в філії ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" організовано відповідно з принципами кредитної політики ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" та з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Висновки

Кредит - позиковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності та цільового характеру використання.

У даній роботі розкриті сутність, класифікація і призначення кредитів у поточну діяльність, зокрема аналізованим по ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК", розглянуті основні підходи до формування кредитного портфеля банківської установи.

Розглянуті етапи процесу кредитування, кожний із який вносить свій внесок у характеристику кредиту і визначає ступінь надійності і прибутковості для банку.

Також розглянуті джерела погашення кредитів і інструменти забезпечення повернення кредитів.

У організації кредитного процесу відокремлено значення керівного складу банку, кредитного відділу і кредитних підрозділів, а також інших чинників, що впливають на організацію кредитного процесу.

Аналіз кредитної діяльності банку - це оцінка ефективності банківських аналітичних систем керування кредитними ризиками, оцінка якості можливого ризику, прогноз рентабельності кредитних операцій. Зроблений також аналіз кредитного портфеля банку. З кожним роком обсяг кредитного портфелю збільшується. Так за період 2001-2005 роки кредитний портфель зріс на 2455%, що говорить про конкретну пріоритетність при виборі напрямків вкладення ресурсів для банківської установи.

У роботі приведена діюча практика визначення платоспроможності і ліквідності позичальника. Банки виконують функції кредитування і інвестування підприємств, держав і населення. Банки виступають у якості фінансових посередників, одержуючи кошти в кінцевих кредиторів і даючи їхнім кінцевим позичальникам.

Список використаних джерел

1. Алексеєнко М.Д. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення // Економіка України (укр). - 2002. - № 3. - C.17-24

2. Бакун О. Оподаткування доходів фізичних осіб від їх депозитних вкладів // Вісник Національного банку України (укр). - 2003. - № 5. - C.10-14

3. Банківська енциклопедія: Наукове видання. - К.: Ельтон, 1993. - 328 c.

4. Банковское дело и финансирование инвестиций. В 2-х т. Т.1: Теория и концепция Ч.1. - Вашингтон: Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1995. - 244 c.

5. Банковское дело и финансирование инвестиций. В 2-х т. Т.2: Политика и стратегия Ч.1. - Вашингтон: Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1995. - 380 c.