Смекни!
smekni.com

Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик") (стр. 4 из 6)

Широко впроваджується на кредитному ринку споживче кредитування фізичних осіб. Найбільшої популярності здобула програма кредитування для придбання товарів тривалого використання, завдяки якій Банк у 2005 році майже втричі збільшив обсяг кредитного портфеля фізичних осіб, що станом на 01.01.2005р. становив 89,9 млн. грн., або 16% загальних кредитних вкладень. Основними перевагами даного продукту є максимальна доступність для населення, якісно новий рівень обслуговування, зручний порядок проведення кредиту, відсутність забезпечення, прийнятний рівень процентних ставок.

Торік основні стратегічні напрямки кредитування були спрямовані на диверсифікацію кредитних вкладень за галузями економіки, враховуючи їх реальний стан, ринковість та прибуток. Пріоритетними галузями для кредитування визначені торгівля. хкарчова промисловість, будівництво, сільське господарство. Велику увагу Банк приділяє кредитуванню сільського господарства. для чого створені сприятливі умови - здійснюється індивідуальний комплексний підхід до формування застави, розглядаються різні схеми повернення кредитних коштів.

Розміщення кредитних коштів у 2005 році за галузями економіки (%):

торгівля та громадське харчування - 34,фізичні особи - 16,харчова промисловість - 13,сільське господарство - 12,будівництво - 5,машобудування - 3,транспорт - 3,паливо-енергетична промисловість - 3,видобувнича галузь - 3,металургія та оброблення металу - 2,інші - 6.

Надалі Банк планує і в подальшому розширювати спектр банківських продуктів з кредитування, вдосконалювати процедури кредитування. Ведеться робота по впровадженню факторингових операцій, фінансовому лізингу, модифікації овердрафтового кредитування та кредитування для придбання транспортних засобів тощо.

2.3 Організація кредитування в Сумській філії ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК"

Основи кредитної політики ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" порядок видачі, використання та повернення кредитів у національній та іноземній валюті, а також відносини між банком та позичальниками у процесі кредитування визначаються Положенням ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" "Про кредитування". Зазначене Положення розроблене у відповідності до чинного законодавства, зокрема Закону України "Про банки і банківську діяльність", Положення НБУ "Про кредитування", Положення НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", інших нормативних актів НБУ та нормативних документів ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК".

При проведенні кредитної політики банк виходить з необхідності узгодження інтересів вкладників та акціонерів банку ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" та суб’єктів господарювання і фізичних осіб - позичальників.

Основні напрямки кредитної та процентної політики визначає Правління та Кредитний комітет ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК". Вони також визначають пріоритетні напрямки кредитування. Правління банку та Кредитний комітет визначають:

збалансованість структури кредитного портфеля з урахуванням кредитних ризиків в різних галузях економіки, за окремими групами позичальників, ринками і кредитними продуктами;

ліміти по різним групам позичальників у розрізі регіональної мережі ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" процентну політику, з урахуванням регіональних особливостей;

особливості кредитування певних груп позичальників;

порядок надання гарантій та поручительств від імені банку;

перелік кредитних продуктів тощо.

Рішення про видачу кредиту позичальнику приймає Кредитний комітет КБ Кредитний комітет може передавати окремі повноваження по видачі кредитів Кредитним комісіям регіональних управлінь.

При наданні кредиту в розмірі, що перевищує 10% власного капіталу банку (великі кредити), банк повідомляє про кожен такий випадок до НБУ. Жоден кредит не повинен перевищувати 25% власного капіталу банку, а загальний обсяг наданих банком кредитів не повинен перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку.

Основною особливістю кредитної політики Банку є те, що при кредитуванні перевага надається клієнтам банку, у яких відкриті рахунки в установах банку. Надання кредитів позичальникам, які не являються клієнтами банку можливе лише в окремих випадках.

Кредитування здійснюється згідно діючого законодавства України з урахуванням вимог відносно формування обов’язкових, страхових та резервних фондів.

Важливим елементом кредитної політикиВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" є вимоги до забезпечення кредиту, яке надає позичальник. Банк дотримується консервативного підходу при оцінці забезпечення та встановлює жорсткі вимоги до видів забезпечення та по коефіцієнтам покриття за ними.

ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" може надавати кредити усім суб’єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої приналежності, статусу, форми власності, при наявності у них реальних можливостей та правових гарантій забезпечення своєчасного повернення кредиту та виплати відсотків за користування кредитом. Кредити надаються лише у випадку відсутності простроченої заборгованості за раніше наданими кредитами.

Рішення про надання кредитів позичальникам незалежно від розміру кредиту приймається колегіально - Кредитним комітетом (Кредитними комісіями в філіях банку) більшістю голосів та оформлюється протоколом.

Кредитні відносини регламентуються кредитними договорами, які укладаються між банком та позичальниками виключно у письмовій формі.

Розмір процентних ставок та порядок погашення кредиту встановлюється банком і залежить від кредитного ризику, наданого забезпечення, строку користування кредитом, облікової ставки НБУ, попиту та пропозиції на кредитному ринку та інших факторів. За умови зміни облікової ставки НБУ умови кредитного договору можуть переглядатися при погодженні цього питання з позичальником.

Кредитний відділ (відділ активно-пасивних операцій) банку аналізує та вивчає діяльність потенційного позичальника, визначає його кредитоспроможність, прогнозує ризик неповернення кредиту, оформлює результати аналізу у вигляді відповідного висновку та передає його на розгляд Кредитного комітету, який приймає рішення про видачу або відмову у видачі кредиту.

За умови надання кредиту проводиться моніторинговий процес з метою контролю за виконанням умов кредитного договору, а також визначення потенційних фінансових проблем у позичальника, контролю за станом забезпечення та цільовим використанням наданого кредиту. У випадку виявлення фактів нецільового використання кредиту банк має право достроково розірвати кредитну угоду, що є підставою для наступного повернення коштів у встановленому діючим законодавством порядку.

Забороняється видавати кредити на такі цілі:

покриття збитків господарської діяльності позичальника;

формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та інших господарських товариств.

При необхідності банк може проводити експертизу проектів, поданих для розгляду, як самостійно, так і залучати спеціалізовані організації.

Необхідні дані про позичальника та інформація, яка була отримана банком при оформленні кредиту, систематизуються у кредитній справі позичальника.

Кредити суб’єктам господарювання надаються тільки у безготівковій формі шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунку або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позичальника.

ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" може надавати бланкові кредити тільки у межах наявних власних коштів із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту та відмінну ділову репутацію. У таких випадках розраховується ліміт бланкового кредиту на кожного позичальника.

Порядок розгляду кредитних заявок від клієнтів в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" наступний.

При необхідності отримання кредиту позичальник звертається до начальника кредитного відділу, який повинен:

ознайомити клієнта з вимогами банку, які висуваються до позичальника, а саме: необхідність надання повного пакету документів та достовірної інформації про діяльність підприємства, наявність рахунку в ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" забезпеченості кредиту заставним майном, тарифи на розгляд документів відносно можливості кредитування;

ознайомитися з деталями проекту, який кредитується.

За умови погодження позичальника з вимогами банку начальник кредитного відділу передає за підписом позичальника список документів, які необхідні банку для розгляду заявки на кредит. Цей перелік документів наступний:

1. Заявка на отримання кредиту, в якій вказується необхідна сума кредиту, мета кредиту, строк погашення та вид забезпечення. Заявка підписується керівником та головним бухгалтером підприємства.

2. Копії установчих документів позичальника, завірені нотаріально.

3. Протокол (наказ) про призначення директора і головного бухгалтера підприємства.

4. Протокол зборів акціонерів (учасників) про підтвердження суми та цільового спрямування кредиту, а також повноважень керівництва підписувати усі документи, пов’язані з отриманням кредиту.