Смекни!
smekni.com

Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик") (стр. 1 из 6)

Курсова робота

ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК”)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи кредитних ресурсів банку

1.1 Загальна характеристика кредитних операцій

1.2 Споживчий банківський кредит

1.3 Сутність, види та основні підходи до формування портфелю споживчих кредитів банківської установи

Розділ 2. Організація банківського споживчого кредитування на прикладі СФ ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК

2.1 Загальна характеристика” СФ ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК" та фінансово-економічного стану діяльності

2.2 Аналіз кредитної діяльності ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" за 2006 рік

2.3 Організація кредитування в Сумській філії ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК"

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Діяльність українських комерційних банків нині зосереджено переважно на роботі з юридичними особами. Це явище тимчасове. У процесі подальшого розвитку ринкових відносин питома вага операцій із фізичними особами неодмінно зростатимуть, тож фінансово-кредитні установи нашої держави мають це враховувати. Як свідчить світовий досвід, банківські операції з фізичними особами становлять близько третини загального обсягу всіх операцій, які проводять фінансово-кредитні установи країн із ринковою економікою. Серед цих банків чимало спеціалізованих, які працюють лише з фізичними особами.

У кредитуванні споживчих потреб людей беруть участь підприємства, організації, кредитні спілки, ломбарди і банки. Наприклад, у Франції ¼ споживчого кредиту надається банками і ¾ - спеціалізованими кредитними установами. Але оскільки останні отримують необхідні їм кошти в більшій мірі за рахунок банківських позик, то фактично 90% всієї суми споживчого кредиту надається банками.

Споживчий кредит - це кредит, який дає:

можливість отримати ті речі, яких без використання кредиту потрібно було б довго чекати, або ж які були б недоступні для отримання;

гнучкість: робити придбання товарів в зручний час, навіть тоді, коли споживач немає в своєму розпорядженні необхідної суми готівки;

безпеку: коли людина купує або мандрує, кредитні картки є більш зручним і надійним засобом платежу в порівнянні з готівковими розрахунками.

допомогу: споживчий кредит дозволяє оплачувати непередбачені термінові витрати (ремонт автомобіля після аварії тощо).

Але споживчий кредит має і свої недоліки, які слід враховувати:

Іноді кредитні рахунки створюють оману багатства і це призводить до надмірних витрат і згодом по мірі накопичення боргів часто виникають труднощі, щодо щомісячних платежів.

Як правило, покупки в кредит обходяться дорожче, ніж при оплаті готівкою. Це відбувається тому, що при купівлі товару в кредит ціна на товар часто трохи вища, ніж при оплаті готівкою, а також до неї слід добавити процент за користування кредитом.

Предметом роботи є теоретичне та практичне дослідження надання українськими та зарубіжними банками споживчого кредиту. Основною метою роботи є вивчення чинної методології споживчого кредитування та викладення перспектив розвитку даного виду кредиту на Україні.

Основним завданням роботи є вивчення особливостей, переваг та недоліків споживчого кредиту в Україні та методів його удосконалення.

Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи кредитних ресурсів банку

1.1 Загальна характеристика кредитних операцій

Кредит - це відносини стосовно зворотного руху вартості. Ці відносини допомагають зробити безперервним процес виробництва, підвищують конкурентоспроможність підприємства, допомагають зайняти своє місце на ринку та підвищити його питому вагу через збільшення обсягів виробництва і, відповідно, продаж. Отже кредит є „локомотивом” росту не тільки підприємства, а й економіки в цілому.

Кредитні операції ВАТ КБ „Хрещатик" регламентуються внутрішніми документами банку, а саме: Положенням „Про порядок кредитування юридичних осіб в системі ВАТ КБ „Хрещатик”, Положенням „Про порядок овердрафтного кредитування”, „Про порядок проведення факторингових операцій на внутрішньому ринку", „Про порядок надання покритих гарантій в системі ВАТ КБ „Хрещатик”, „Про порядок кредитування на придбання автотранспорту юр. особами", „Про порядок кредитування під заставу майнових прав на кошти розміщені на депозитному рахунку" та іншими.

Суб`єктами кредитних відносин виступають Відкрите акціонерне товариство комерційний банк „Хрещатик”, в особі директора головного регіонального управління” відкритого акціонерного товариства комерційного банку „Хрещатик" (кредитор) з одного боку, а з іншої сторони позичальники - суб`єкти господарювання, органи державної влади та юридичні особи.

В залежності від цільового спрямування кредит буває:

виробничим - використовується у сфері виробництва та реалізації сукупного суспільного продукту і є важливим джерелом формування обігових коштів і основних фондів;

споживчим - надається населенню з метою покращення житлових умов, створення підсобного домашнього господарства тощо.

Облік кредитних операцій ведеться за такими головними рахунками: № 2063 „Позичковий рахунок”; № 2068 „Рахунок по відсотках”; № 3578 „Рахунок комісії"; № 6397 „Рахунок пені”.

Кредити в іноземній валюті надається ВАТ КБ „Хрещатик" за умови наявності відповідного дозволу Правління банку та мобілізації ними валютних ресурсів на відповідний строк. При цьому допускається часткове або повне конвертування кредитних коштів у гривню на міжбанківському валютному ринку України або в іншу іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України.

Банк „Хрещатик" здійснює формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями згідно з вимогами нормативних актів НБУ.

Для визначення суми резерву банк повинен здійснювати класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією в залежності від фінансового стану позичальника (клас позичальника - А, Б, В, Г, Д - визначається установою банку на підставі даних бухгалтерської і статистичної звітності). За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної операції: "стандартна", "під контролем", "субстандартна", "сумнівна", "безнадійна".

Загальна заборгованість за кредитними операціями становить валовий кредитний ризик для кредитора. Для розрахунку резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями визначається чистий кредитний ризик (в абсолютних показниках) шляхом зменшення валового кредитного ризику, класифікованого за ступенем ризику, на вартість прийнятного забезпечення.

Створення та формування резервів для відшкодування можливих втрат здійснюється на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземній валютах.

При формуванні резерву під зобов`язання з кредитування слід враховувати, що до розрахунку береться 50% від суми безвідкличних (тобто ризикових) зобов`язань, які обліковуються за аналітичним рахунком 9129/1.

Резерв формується у тій валюті, в якій враховується заборгованість. Філія банку зобов`язана здійснювати розрахунок резервів протягом місяця, у якому здійснено кредитну операцію. Формування резервів повинно здійснюватися щомісячно в повному обсязі незалежно від розміру доходів філії.

1.2 Споживчий банківський кредит

Споживчий кредит надається фізичним особам, які мають постійне джерело доходів. При вирішенні питання про надання кредиту враховується дієспроможність та матеріальний стан позичальника, його можливості повернути кредит з врахуванням відсотків в строки, визначені кредитним договором.

Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів, що укладаються між банком і позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін. При укладанні кредитного договору використовується типова форма, яка повинна динамічно змінюватись відповідно внесення змін у чинне законодавство, що регулює процедуру кредитування.

Загальні умови кредитування громадян:

потенційні позичальники повинні бути резидентами України;

доход позичальника повинен бути достатнім для здіснення виплат по кредиту та процентах;

кредити надаються в національній та іноземній валютах;

погашення кредиту відбувається згідно з умовами програми, як правило, щомісяця рівними частинами;

проценти нараховуються на залишок кредиту та погашаються щомісяця.

Для оформлення кредиту необхідно:

отримати в продавця рахунок-фактуру на оплату товару;

звернутися до найближчого відділення банку;

визначитися з терміном погашення кредиту (від 1 до 12 місяців);

заповнити анкету та заяву на одержання кредиту;

надати копію довідки щодо присвоєння ідентифікаційного коду;

мати при собі паспорт;

а також будь-який інший документ, який засвідчує особистість (права водія, закордонний паспорт або інше).

пред'явити довідку з місця роботи з указівкою посади й отриманого доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) і позначкою "затримки у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців відсутні";

пенсіонерам необхідно пред'явити довідку щодо розміру пенсії з відділення Пенсійного фонду України або Управління соціального захисту.

Протягом двох днів банк приймає рішення стосовно надання кредиту і призначає зустріч з менеджером у зручний для клієнта час.

Українські банки пропонують зручну і прозору схему кредитування на придбання житла на первинному або вторинному ринку, пропонує фізичним особам можливість покупки в кредит автомобіля будь-якої марки, як вітчизняного, так й іноземного виробництва. Забезпеченням кредиту виступає автомобіль, що стає власністю клієнта відразу ж після його придбання.