Смекни!
smekni.com

Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк") (стр. 26 из 29)

29. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік. Навч. — метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни. К.: Знання, 2004. — 415 с.

30. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для самост вивч. дисципліни. — К.: ЗнанняПрес, 2004. — 291 с. — (Вища освіта ХХІ століття)

31. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — Київ: Знання, 2004. — 415 с. — (Вища освіта ХХІ століття)

32. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач та завдань для самостійної роботи студентів. — Київ: Знання, 2003. — 200 с.

33. Азаренкова Г.М. Фінансові ресурси та фінансові потоки (теоретичний аналіз): Монографія. — Харків: ПП Яковлєва, 2003. — 102 с.

34. Азаренкова Г.М., Д ікань Л.В., Новосельцева Т.О. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: Монографія. — Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003 — 131 с.

35. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. — К.: ЗнанняПрес, 2002. — 438 с.

36. Банківські операції: Підручник / За ред.А.М. Мороз. — К.: КНЕУ, друге видання. — 2002. — 476 с.

37. Банковское дело: Учебник /Под ред.О.И. Лаврушина — Москва, "Финансы и статистика", 1998 — 576 с.

38. Банківські операції: Підручник. — 2ге вид., випр. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. дра екон. наук, проф.А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

39. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471 с.

40. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. — 4те вид., перероблене і доповнене — Київ: Знання, 2004. — 324 с. — (Вища освіта ХХІ століття)

41. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. — Київ: Академія, 2001. — 313 с.

42. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2003. — 524 с.

43. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз: Монографія. — Харків: ПП Яковлєва, 2003. — 88 с.

44. Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов"язань у діяльності банків/ Д.М. Гриджук, В.О. Олійник. — Київ: Істина, 2001. — 256с.

45. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М.І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 578 с.

46. Деньги, кредиты, банки: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. — 2е изд. Перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000

47. Деньги, кредит, банки: Справочное пособие / Г.И. Кравцова,

Б.С. Войтешенко, Е.И. Кравцов и др.; под общ. ред. Г.И. Кравцовой, — Мн.: Меркаванне, 1994. — 270 с.

48. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ под ред. профессора Е.Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. — 622 с.

49. Задерей Н. Перше всеукраїнське бюро кредитних історій // Український дiловий тижневик "Контракти" / № 24 вiд 13062005

50. Задерей Н. Група "ТАС" захопилася створенням бюро кредитних історій // Український дiловий тижневик "Контракти" / № 41 вiд 10102005

51. Євтух О.Т. Іпотека — механізм ефективного використання ресурсів — Луцьк, "Волинська обласна друкарня", 2001, 305 с.

52. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. — Москва: Финансы и статистика, 2000.

53. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2000

54. Ипотека — 2005 (рейтинг жилищных кредитов) // Журнал "Деловой журнал", октябрь 2005, стр.31 — 55

55. Іпотечне кредитування: Навч. посіб. для вузів /О.С. Любунь, К.В. Паливода, М.П. Денисенко та ін /Ред. О.С. Любунь та ін. — К: ЦНЛ, 2005. — 392с.

56. Ишринская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. — М.: Финансы и статистика 1995. — 450 с.

57. Ковалев В.В. Финансовый анализ, Москва, “Финансы и статистика", 1995

58. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків — Львів: ЛБІ НБУ, 2001 — 276 с.

59. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. — М.: ИКЦ "Дис", 1997.

60. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; за ред В.В. Вітлінського. — К.: Тво "Знання", КОО, 2000. — 251с.

61. Кредитование / Пер. с англ. Под. ред. М.А. Гольцберга — К.: Торгово — издательское бюро BHV, 1994.384 с. (INKO)

62. Кудрявцев В.А., Кудрявцева Е.В. Основы организации ипотечного кредитования — М.: "Высшая школа", 1998 — 64 с.

63. Лагутин В.Д. Кредитование: теория и практика. Учебное пособие. — 3 е изд — К.: "Знание", 2002, 215 с.

64. Миллер Р.Л., ВанХуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер. с англ. — М.: ИНФРА — М, 2000. — 856 с.

65. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. — М.: ИКЦ "Дис", 1997. — 464 с.

66. Полфреман Д. Основы банковского дела /Пер. с англ. — М.: ИНФРАМ, 1996. — 624 с.

67. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002. — 316 с.

68. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.

69. Редхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер. с англ. — М.: ИНФРА — М, 1996. — 288 с.

70. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2го изд. — М.: "Дело ЛТД", 1995. — 768 с.

71. Руководство по кредитному менеджменту / Пер. с англ. Под ред.Б. Эдвардса 3е изд. — М.: ИНФРАМ, 1996. — 464 с.

72. Синки Дж. Управление кредитным портфелем / Пер. с англ. — М.: Catallaxy, 1994. — 820 с.

73. Сусіденко В.Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерційного банку К., 1998. — 345 с.

74. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний унт — К.: КНЕУ, 2000. — 160с.

75. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. — метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний унт — К.: КНЕУ, 2003. — 276с.

76. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний унт.к: КНЕУ, 2002. — 183с.

77. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 208 с.

78. Офіційний сайт НБУ — HTTP://www.bank.gov.ua

79. Офіційний сайт АКБ “Приватбанк" — HTTP://WWW.PRIVATBANK. DP.ua

80. Офіційний сайт Асоціації банків України — HTTP://WWW.AUB.com.ua

81. Офіційний сайт Товариства з обмеженою відповідальністю "Українське бюро кредитних історій" — http://www.ubki.com.ua

82. Законодавчо-довідкова система законодавства України — HTTP://WWW.LIGAZAKON.com.ua

Додаток А

Таблица А.1. Основні показники діяльності банківської системи України за 2000 — 2006 роки (млн. грн) [34]

№ з/п Показники Дата
01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 2006
01.01 01.02 01.03 01.04
1. Кількість зареєстрованих банків 195 189 182 179 181 186 188 189 188
2. Виключено з Державного реєстру банків 9 9 12 8 4 1 0 1 2
3. Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації 38 35 24 20 20 20 20 20 20
4. Кількість діючих банків 153 152 157 158 160 165 164 165 165
4.1 з них: з іноземним капіталом 22 21 20 19 19 23 23 23 27*
4.1.1 у т. ч. зі 100% іноземним капіталом 7 6 7 7 7 9 9 9 11
5. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків,% 13.3 12.5 13.7 11.3 9.6 19.5 19.2 18.8 21.3*
АКТИВИ
1. Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції) 39866 50785 67774 105539 141497 223024 221189 231273 237294
1.1 Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями) 37129 47 591 63896 100234 134348 213878 211811 221803 227710
2. Високоліквідні активи 8270 7744 9043 16043 23595 36482 34045 36361 32863
3. Кредитний портфель 23637 32097 46736 73442 97197 156385 156728 165033 174236
3.1 з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності 18216 26564 38189 57957 72875 109020 108777 113030 118121
3.2 кредити надані фізичним особам 941 1373 3255 8879 14599 33156 33772 35540 38570
4. Довгострокові кредити 3309 5683 10690 28136 45531 86227 87037 90239 95060
4.1 з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності 2761 5125 9698 23239 34693 58528 58814 60642 63179
5. Проблемні кредити (прострочені та сумнівні) 2679 1863 2113 2500 3145 3379 3661 3709 3798
6. Вкладення в цінні папери 2175 4390 4402 6534 8157 14338 13985 13403 13793
7. Резерви під активні операції банків 2737 3194 3905 5355 7250 9370 9582 9662 10069
% виконання формування резерву 61.5 85.4 93.3 98.2 99.7 100.05 100.04 100.03 99.96
7.1 з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 2 336 2963 3575 4631 6367 8328 8494 8657 9033
ПАСИВИ
1. Пасиви, усього 37129 47591 63896 100234 134348 213878 211811 221803 227710
2. Балансовий капітал 6507 7915 9983 12882 18421 25451 25931 26683 27263
2.1 з нього: статутний капітал 3671 4573 5998 8116 11605 16111 16346 16723 17536
2.2 Частка капіталу у пасивах 17.5 16.6 15.6 12.9 13.7 11.9 12.2 12.0 12.0
3. Зобов'язання банків 30622 39 676 53 913 87352 115927 188427 185880 195120 200447
3.1 з них: кошти суб'єктів господарської діяльності 13071 15653 19 703 27987 40128 61214 58977 58813 59925
3.1 1 з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності 2867 4698 6161 10391 15377 26807 25610 25127 25561
3.2 вклади фізичних осіб 6649 11165 19092 32113 41207 72542 73332 75168 76891
3.2.1 з них: строкові вклади фізичних осіб 4569 8060 14128 24861 33204 55257 57222 58345 59158
Довідково:
1. Регулятивний капітал 5148 8025 10099 13274 18188 26373 26489 27899 28895
2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 15.53 20.69 18.01 15.11 16.81 14.95 15.08 15.23 14.92
3. Доходи 7446 8583 10470 13949 20072 27537 2668 5237 8383
4. Витрати 7476 8051 9785 13122 18809 25367 2398 4761 7615
5. Результат діяльності 30 532 685 827 1263 2170 270 476 768
6. Рентабельність активів,% 0.09 1.27 1.27 1.04 1.07 1.31 1.43
7. Рентабельність капіталу,% 0.45 7.50 7.97 7.61 8.43 10.39 11.84
8. Чиста процентна маржа,% 6.31 6.94 6.00 5.78 4.90 4.90 4.81
9. Чистий спред,% 7.10 8.45 7.20 6.97 5.72 5.78 5.59

* дані будуть уточнюватися.