Смекни!
smekni.com

Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк") (стр. 29 из 29)

Баланс ТОВ “Юніфарма" (тис. грн)

Актив Код рядка 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 14 18 22
Первісна вартість 011 14,1 18,3 22,4
Накопичена амортизація 012 0,1 0,3 0,4
Незавершене будівництво 020 140 152 71
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 1495 1972 1710
Первісна вартість 031 1600 2228 2055
Накопичена амортизація 032 105 256 345
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом 1 080 1649 1842 1803
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 7 12 6
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140 703 724 793
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 303 287 382
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 183 122 137
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2 260 1196 1115 1318
3. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 2845 2987 3121

Продовження табл. Ж.1

Пасив Код рядка 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 1200 1200 1200
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 130 130 400
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 57 97 164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 468 597 625
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1 380 1845 1994 2389
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом 2 430
3. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 34 21 43
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом 3 480 34 21 43
4. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 99 230 166
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 4 2
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 806 721 455
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 41 3 54
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580 16 18 12
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом 4 620 966 972 689
5. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 2845 2987 3121

Таблиця Ж.2. Звіт про фінансові результати ТОВ “Юніфарма" (тис. грн..)

Стаття Код рядка За2003 рік За2004 рік За2005 рік
1 2 4 5 6
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 14209 14724 16226
Податок на додану вартість 015 2368 2454 2704
Акцизний збір 020
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 11841 12270 13522
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 9473 9816 10815
Валовий:прибуток 050 2368 2454 2707
— збиток 055
Інші операційні доходи 060
Адміністративні витрати 070 40 20 20
Витрати на збут 080 1411 1405 1720
Інші операційні витрати 090 7 6 5
Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток 100 910 1023 962
— збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибуток 170 910 1023 962
— збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 273 307 289
Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток 190 637 716 673
— збиток 195
Надзвичайні:доходи 200
— витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:прибуток 220 637 716 673
— збиток 225

Додаток К

Таблиця К.1. Розрахунок показників проекту при номінальній ставці дисконтування 12%

Таблиця К.2. Варіаційний пошук ВНД підвищенням ставки дисконтування до 43%

Таблиця К.3. Варіаційний пошук ВНД підняттям ставки дисконтування до 45%


Додаток Л

Таблиця Л.1. Номенклатура та базові заводські ціни оптової реалізації продукції Тернопільської фармацевтичної фабрики