Смекни!
smekni.com

Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни (стр. 12 из 15)

Таким чином, крім коефіцієнтів захищеності власного капіталу та мультиплікатора капіталу майже всі основні показники взяті для аналізу фінансової стійкості банку, хоч і знаходяться в оптимальних межах, але мають тенденцію до погіршення (коефіцієнт надійності, участі власного капіталу у формуванні активів, коефіцієнт фінансового важеля, коефіцієнт захищеності доходних активів власним капіталом).

Звідси можна зробити висновок, що фінансова стійкість банку не є достатньо забезпеченою його капіталом і останній не може захистити банк від імовірних ризикових втрат сьогодні і в близькому майбутньому, що змушує негайно впроваджувати заходи щодо підвищення фінансової стійкості, розробка яких буде проведена у наступному розділі даного дипломного проекту.

В подальшому проведемо розрахунок показників ділової активності банку. Ділову активність банку в методичній літературі рекомендують визначити через аналіз взаємозв’язку оцінки ресурсного потенціалу банку (пасивів) і його використання як у цілому в активах, так і його окремих вкладень в інвестиції, в кредитний портфель, у матеріально-технічне забезпечення.

Необхідні висновки можна отримати трьома шляхами:

зіставленням висновків за взаємозв’язаними статтями і розділами активів і пасивів;

кількісною ув’язкою змін в активах і пасивах у вартісному виразі;

розрахунком коефіцієнтів, що характеризують досягнуті рівні активності використання пасивів і активів.

Розкриємо методику аналізу ділової активності спочатку на основі коефіцієнтного методу.

Проаналізувавши системи коефіцієнтів, що їх рекомендує методична література для аналізу ділової активності банку, відібрали ті з них, які найбільшою мірою розкривають рівень використання пасивів і активів.

У частині пасивів це:

коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів;

коефіцієнт активності залучення строкових коштів;

коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів;

коефіцієнт активності використання залучених коштів у дохідні активи;

коефіцієнт активності використання залучених коштів у кредитний портфель.

У частині активів це такі коефіцієнти:

коефіцієнт рівня дохідних активів;

коефіцієнт кредитної активності;

коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери, асоційовані і дочірні підприємства (через пайову участь);

коефіцієнт (частка) інвестицій у цінні папери і пайову участь у дохідні активи;

коефіцієнт проблемних кредитів.

Узагальнення відібраних коефіцієнтів, алгоритм розрахунку та їх економічний зміст наведені в табл. .3.3 і в табл. .3.4

Необхідні розрахунки вказаних двох груп коефіцієнтів виконано в окремих табл. .3.5

Ділову активність визначає як рівень залучення пасивів, так і рівень їх використання в активах.

Доцільно насамперед розглянути групу показників, які характеризують рівень ділової активності залучення пасивів і розміщення їх у певні групи активів. Ця група показників служить вимірником рівня ефективності діяльності банку на фінансовому ринку.

Таблиця 3.3. Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризую ділову активність банку в частині пасивів

Найменування показника Алгоритм розрахунку Економічний зміст показника визначає
1 Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів
Питома вага залучених коштів (Зк) у загальних пасивах (Пзаг)
2 Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів
Питома вага одержаних міжбанківських кредитів (МБК) у загальних пасивах (Пзаг)
3 Коефіцієнт активності залучення строкових депозитів
Питома вага строкових депозитів (Дстр) у загальних пасивах (Пзаг)
4 Коефіцієнт активності використання залучених коштів у дохідні активи
Співвідношення дохідних активів (Да) і залучених коштів (Зк)
5 Коефіцієнт активності використання залучених коштів у кредитний портфель
Питома вага кредитного портфеля (КР) у залучених коштах (Зк)
6 Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель
Співвідношення кредитного портфеля (КР) і депозитів строкових (ДС)

В цілому рівень ділової активності по залученню ресурсів ззовні характеризує коефіцієнт активності залучення позикових і залучених коштів, який, як свідчать дані таблиці 2.8, має чітку тенденцію до підвищення (у 2006 році він склав 0,87, у 2007 - 0,88, а у 2008 - 0,89). Рівень даних показників є досить високим, бо оптимальним значенням даного показника вважається 0,70. Це свідчить про високу потребу та наявність можливостей банку щодо залучення ресурсів клієнтів.


Таблиця 3.4. Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризую ділову активність банку в частині активів

№ п/п Найменування показника Алгоритм розрахунку Економічний зміст показника визначає
1 Коефіцієнт дохідних активів
Питома вага дохідних активів (Ад) у загальних активах (Аз)
2 Коефіцієнт кредитної активності інвестицій у кредитний портфель
Питома вага кредитного портфеля (КР) у загальних активах (Аз)
3 Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь
Питома вага портфеля цінних паперів і паїв (ЦПП) у загальних активах (Аз)
4 Коефіцієнт інвестицій у дохідних активах
Питома вага інвестицій (ЦПП) у дохідних активах (Ад)
5 Коефіцієнт проблемних кредитів
Питома вага проблемних (прострочених і безнадійних) кредитів (КРпб) у кредитному портфелі в цілому (КР)

Встановлена тенденція підтверджується і достатньо високим рівнем показників (коефіцієнтів) активності залучення міжбанківських кредитів за аналізовані роки відповідно у 2006 році він склав 0,41, у 2007 - 0,3 і у 2008 - 0,25 та строкових депозитів - у 2006 - 0,45, у 2007 - 0,50 тау 2008 - 0,63. З динаміки даних коефіцієнтів протягом аналізованого періоду також видно, що основна увага політики банку по залученню коштів спрямована на залучення строкових депозитів, залученню міжбанківських кредитів приділяється менша увага.


Таблиця 3.5. Розрахунок основних коефіцієнтів ділової активності банку

№ п/п Назва показника Умовне позначення Станом на
2006р. 2007р. Темп зміни 2008р. Темп зміни
В частині пасивів
1 Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів Казк 0,87 0,88 +0,01 0,89 +0,01
2 Коефіцієнт активності залучених міжбанківських кредитів Кзмбк 0,41 0,37 -0,04 0,25 -0,12
3 Коефіцієнтактивності залучених строкових депозитів Кзсд 0,45 0,50 +0,05 0,63 +0,13
4 Коефіцієнтактивності використання залучених коштів в доходні активи Кзда 1,45 1,41 -0,04 1,44 +0,03
5 Коефіцієнт активності використання залучених коштів в кредитний портфель Кзкр 0,62 0,63 +0,01 0,63 0
6 Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель Кдскр 0,84 0,91 +0,07 1,14 +0,23
7 Коефіцієнт доходних активів Кда 0,600 0,620 +0,020 0,620 0
8 Коефіцієнт кредитної активності інвестицій у кредитний портфель Ккра 0,540 0,560 +0,020 0,550 -0,010
9 Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь Кіа 0,003 0,004 +0,001 0,001 -0,003
10 Коефіцієнт проблемних кредитів Кпкр 0,001 0,001 0 0,001 0

В той же час коефіцієнти, а, отже, і рівні активності розміщення і використання залучених коштів в активи банку були досить високими або зростали. Так, всіх залучених коштів: в доходні активи склали у 2006, 2007 та 2008 роках відповідно 1,45, 1,41 і 1,44, а в кредитний портфель відповідно 0,62, 0,63 та 0,63, а строкових депозитів у кредитний портфель відповідно 0,84, 0,91 та 1,14. рівень коефіцієнтів залучення строкових депозитів характеризує також діяльність банку по розвитку депозитної клієнтської бази. Оскільки даний банк досить активно залучає міжбанківські кредити, то зростаюча динаміка коефіцієнтів залучення строкових депозитів з у 2006 - 0,84 до у 2007 - 0,91 та до у 2008-1,14 свідчить про високу потребу у даних коштах та високі можливості банку по залученню цих більш ризикованих коштів у порівнянні з власними - більш дешевими коштами.