Смекни!
smekni.com

Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни (стр. 8 из 15)

№ п/п Назва показника Умовне позначення Станом на
2006р. 2007р. Темп зміни 2008р. Темп зміни
1 Загальний рівень рентабельності К1 0, 19 0,21 +0,02 0,22 0
2 Коефіцієнт окупності витрат доходами К2 1,37 1,35 -0,02 1,35 0
3 Чиста процентна маржа,% К3 4,50 3,90 -0,60 4,50 +0,60
4 Чистий спред,% К4 6,00 6, 20 +0, 20 6,30 +0,10
5 Інший операційний доход К5 0,002 0,002 0 0,002 0
6 “Мертва точка" прибутковості банку К6 0,03 0,02 -0,01 0,02 0
7 Продуктивність праці, грн. К7 145088 173065 +27977 193995 +20930
8 Рентабельність активів, % К8 1,5 1,6 +0,1 1,7 +0,1
9 Рентабельність доходних активів,% К9 2,4 2,6 +0,2 2,8 +0,2
10 Рентабельність загального капіталу,% К10 10,4 12,4 +2,0 14,7 +2,3
11 Рентабельність статутного (акціонерного) капіталу,% К11 22,8 30,4 +7,6 38,8 +8,4
12 Рентабельність діяльності по витратах,% К12 18,6 19,4 +0,8 20,0 +0,6
13 Продуктивність праці середньорічного працівника, грн. К13 19746 24844 +5098 28708 +3864

В той же час мертва точка прибутковості банку, що показує, яка мінімальна доходна маржа повинна бути для покриття всіх витрат, після якої можна заробляти прибуток, з 3 копійок за 2006 рік знизилась до 2 копійок на гривню робочих активів за підсумками 2007 року і залишилась на даному рівні і у 2008 році. Це сталось завдяки швидшому зростанню непроцентних доходів у порівнянні з неробочими активами при незначному рості непроцентних витрат. Надзвичайно низькі значення мертвої точки прибутковості пояснюються високою ефективністю управління, а їх зменшення - ефективною роботою по випереджаючому зростанню непроцентних доходів порівняно до аналогічних витрат.

Що стосується іншого операційного доходу, то протягом розрахункового періоду він залишався стабільним і дуже низьким, а саме 0,2 копійки на одну середньорічну гривню активів. Це свідчить про те, що банк практично не надає нетрадиційних послуг і не має інших доходів.

З тих же позицій, виходячи із рівня досягнутої рентабельності по чистому прибутку, дається оцінка ефективності управління банком.

Рентабельність активів банку, яка характеризує рівень їх окупності чистим прибутком, з 1,5% у 2006 році з кожним наступним аналізованим роком зростала на 0,1%, а тому в 2008 році її значення склало 1,7%. І хоча як значення рентабельності активів, так і їх приріст є дуже малими, проте стабільними.

Як і рентабельність загальних активів, так і рентабельність доходних активів протягом розрахункового періоду стабільно зростала з річним приростом 0,2%. Тому значення даного показника з 2,4% у 2006 році зросло до 2,8% у 2008 році. Це пояснюється стабільним ростом кредитної та інвестиційної активності, а також пропорційним ростом середньорічних доходних активів та чистого прибутку.

Рентабельність загального капіталу, як і статутного капіталу, характеризує діяльність банку з точки зору ефективності управління по розміщенню активів, тобто їх можливості приносити доход. Дані таблиці 2.9 свідчать про те, що обидва показники протягом аналізованого періоду стабільно зростали. Так, рентабельність загального капіталу протягом 2006 - 2008 років зросла з 10,4 до 14,7%, відповідно рентабельність статутного капіталу зросла з 22,8 до 38,8%. Слід також зауважити, що поступовий ріст даних показників свідчить про відсутність операцій з високим рівнем кредитного ризику, а також про кваліфіковано сформовану структуру активів банку. Показник рентабельності банку по витратах є в найбільшій мірі узагальнюючим. Дані таблиці 2.9 показують, що протягом аналізованого періоду даний показник незначними стабільними темпами зростав (у 2006, 2007 та 2008 роках значення даного показника відповідно становили 18,6%, 19,4% та 20,0%), що також свідчить про стабільну та ефективну політику управління банком.

Продуктивність праці - розмір доходу і чистого прибутку на одного середньорічного працівника, порівняно до інших вищерозглянутих показників, що характеризують ефективність управління банком, в практиці банківської діяльності застосовується в меншому ступені, на відміну від інших галузей економіки цей показник не входить в перелік основних, а тільки додатково розкриває роль персоналу в результатах діяльності. За розглянутий період значення даного показника як по доходу, так і по чистому прибутку аналогічно попереднім показникам зростали, проте у 2008 році у порівнянні з 2007 роком ріст був дещо меншим. Так, продуктивність праці по доходу з 2006 по 2007 рік зросла на 27977 тис. грн., а з 2007 по 2008 - на 20930 тис. грн., відповідно продуктивність праці по чистому прибутку зросла на 5089 тис. грн. та 3864 тис. грн. Це пояснюється тим, що прибуток та чистий доход у 2008 році зросли дещо менше, ніж середньорічна чисельність працюючих. Високі значення та ріст даних показників також підтверджують стабільну та ефективну політику управління банком.

В цілому, як свідчать дані табл. .2.9, за три роки не відбулося різкої зміни в рівнях показників, що характеризують ефективність управління банком. Для переважної більшості показників спостерігаються тенденції покращення, що є ознакою стабільної роботи банку, навіть в умовах не передбачуваних і незалежних від банку змін на фінансовому ринку України протягом останніх років.

Загальний рівень рентабельності по доходу (табл. .2.9) показує розмір балансового прибутку на 1 гривню доходу. У 2006 році значення даного показника склало 19 копійок, у наступному 2007 році його значення (показника) зросло на 2 копійки і становило 21 копійку, а у 2008 - ще 1 копійку і становило 22 копійки на 1 гривню доходу. В той же час тенденція зростання даного показника свідчить про те, що структура доходів, яка склалася, забезпечує зростання прибутку і ефективність наданих послуг і банківських операцій, що здійснюються.

Дані тієї ж таблиці (коефіцієнт окупності витрат доходами) свідчать про те, що 1 гривня витрат банку у 2006 році приносила 1 гривню 35 копійок доходу, протягом наступних двох років даний коефіцієнт дещо знизився (на 2 копійки) але залишився стабільним - 1,33 гривні доходу на 1 гривню витрат. Це свідчить про достатньо ефективне витрачання коштів.

Чиста процентна маржа, яка у 2006, 2007 та 2008 роках мала відповідні рівні 4,5%, 3,9% та 4,5%, розкриває не тільки рівень доходності активів від процентної різниці, але й характеризує ефективність контролю банку за доходними активами і дешевими ресурсами. Вказана різниця є головним видом надходжень для підтримки ліквідності, платою за ризики по кредитних, інвестиційних та лізингових операціях. Вказане низьке значення та коливання рівня процентної маржі підвищує ризикованість банківських операцій і одночасно знижує ефективність управління.

Чистий спред, що знаходився на рівні 6,0% за 2006 рік, 6,2% за 2007 та 6,3% за 2008 рік, показує не тільки підвищення рівня доходності від процентних операцій, але й характеризує, яка різниця склалася між ціною придбання ресурсів і ціною від розміщення їх в активи (головним чином в кредитний портфель). Тому значення та динаміка даного показника характеризує ефективність діяльності банку з позитивної сторони.

2.2 Аналіз показників ліквідності банку

Третім етапом аналізу фінансового стану банку є аналіз його ліквідності Ліквідність комерційного банку - це можливість і здатність банку виконувати свої зобов’язання перед клієнтами і різними контрагентами в аналізованих періодах. Банк вважається ліквідним, якщо він має можливість залучити грошові кошти за прийнятою ціною в той час, коли вони потрібні. Це означає, що банк повинен в будь-який час задовольнити вимоги своїх клієнтів про зняття грошових коштів з їх рахунків. Ліквідність балансу як ступінь покриття зобов’язань активами і ліквідність самих активів забезпечується дотриманням насамперед обов’язкових економічних нормативів Національного банку України. Взяті нами ці та ряд інших, найбільш суттєвих показників (алгоритм розрахунку та економічний зміст яких наведено в табл. .2.9), дають можливість достатньо повно розкрити ліквідність балансу банку.