Смекни!
smekni.com

Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни (стр. 7 из 15)

на етапі кореляційного аналізу всі змінні рахуються за значеннями коефіцієнтів часткової кореляції по силі їх впливу на функцію, при чому на останньому місці знаходиться змінна, яка має найслабший вплив на функцію;

на другому етапі розраховується рівняння, з якого виключається найслабший по впливу на функцію фактор;

далі порівнюється значення коефіцієнтів множинної кореляції рівнянь, розраховані на 1-2 кроках.

Якщо коефіцієнти змінюються несуттєво, то вплив даного фактора на функцію незначний. Як тільки буде зафіксована значна зміна, то в дослідженні залишається рівняння, одержане на попередньому кроці, яке стає об’єктом для побудови моделі та проведення дисперсійного аналізу. Для цього використовуємо відомий в теорії Fs розподіл Фішера. У випадку, якщо Fsрозр > Fsтабл, то параметри даного рівняння регресії значимі і ефективно описують динаміку продуктивності праці.

На останньому етапі аналізу побудована модель дозволяє не тільки визначити, як буде змінюватись досліджувана функція Y у випадку, коли значення відповідної змінної досягло б в даному періоді найбільш оптимального рівня для виробничої ситуації.

Враховуючи те, що для проведення кореляційно-регресійного аналізу існує програмне забезпечення розрахунку на ЕОМ (програма Dekor 408), то є не доцільним приведення всіх теоретичних розрахунків, які тут використовуються.

Що стосується самого кореляційно-регресійного аналізу, то в якості загального показника, який найбільш повно характеризує фінансовий стан комерційного банку, було вибрано чистий прибуток.

В якості факторів непрямого впливу було вибрано:

коефіцієнт надійності - показує рівень залежності банку від залучених коштів;

коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань банку - характеризує максимальну можливість банку в погашенні зобов’язань банку всіма активами;

коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань банку - характеризує максимальну можливість банку в погашенні зобов’язань банку всіма активами;

коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань - розкриває здатність банку погашати зобов’язання високоліквідними активами та шляхом продажу майна;

коефіцієнт активності залучених строкових депозитів - показує питому вагу строкових депозитів у загальних пасивах.

Методика розрахунку даних показників наведена в пункті 2.2 даної курсової роботи.

Розділ 2. Аналіз фінансового стану комерційного банку

2.1 Аналіз вартісних показників діяльності банку

Результативним показником діяльності банку є величина одержаного прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і загального капіталу, активів (у тому числі дохідних), а також витрат банку характеризує їх рентабельність. Оскільки в сучасних умовах витрати часто зростають незалежно від рівня господарської фінансової діяльності банку, а під впливом погіршення загальної економічної ситуації в державі, то прибуток, який часто за масою невисокий, не може характеризувати рівень окупності. Тому рівень ефективності діяльності банку необхідно визначати поряд з рентабельністю за прибутком ще і рентабельністю за доходом. Вартісні показники діяльності банку наведено у таблиці 2.1

Таблиця 2.1. Вартісні показники діяльності банку

№ п/п Назва показника Умовне позначення Станом на
2006р. 2007р. 2008р.
Значення показника Відхилення, % Значення показника Відхилення, % Значення показника Відхилення, %
1 Доходи загальні Дз 180199 126,6 228100 124,0 282844 156,9
2 Процентні доходи Дп 120733 125,9 152067 124,0 188573 156,2
3 Непроцентні доходи Дн 59466 127,8 76033 123,9 94271 158,5
4 Інші операційні доходи Ді 2973 128,8 3802 124,0 4714 158,6
5 Витрати загальні Вз 131545 128,3 168794 124,0 209305 159,1
6 Витрати непроцентні Вн 84189 116,3 97901 132,3 129769 154,1
7 Процентні витрати Вп 47356 149,7 70893 112,2 79536 167,9
8 Балансовий прибуток Пб 35036 133,5 46779 127,8 59794 170,7
9 Чистий прибуток ЧП 24525 133,5 32745 127,8 41856 170,6
10 Середньорічні активи загальні
1650511 126,6 2089255 116,0 2423826 146,8
11 Середньорічні активи доходні
1029653 124,0 1276872 117,6 1501436 145,8
12 Середньорічні активи недоходні
722912 112,4 812383 113,5 922390 127,6
13 Середньорічний загальний капітал
236112 112,0 264442 107,9 285437 120,9
14 Середньорічний статутний капітал
107355 100,3 107678 100,3 108000 100,6
15 Надані кредити середньорічні
1026348 111,3 1142405 117,8 1345853 131,1
16 Підпроцентні зобов’язання Зпп 816071 121,5 995884 103,3 1029154 126,1
17 Середньорічна чисельність працівників СЧП 1242 106,1 1318 110,6 1458 117,4

На основі даних, наведених у табл. .2.1 можна зробити висновок про те, що “Доходи загальні” у 2007 році збільшились до 228100 тис. грн. у порівнянні з 180199 тис. грн. у 2006 році. За цей період приріст становить 26,6%. У 2008 році ця тенденція збереглась і доходи вже дорівнюють 282844 тис. грн. ., а приріст становить 24,0% та 56,9% до 2007 та 2006 років відповідно. Процентні доходи в цей же період відповідно складають 120733 тис. грн. у 2006 році, 152067 тис. грн. у 2007 році та 188573 тис. грн. у 2008 році, а зростання відповідно дорівнює 25,9%, 24,0% та 56,2%. Непроцентні доходи відповідно дорівнюють 59466 тис. грн. ., 76033 тис. грн. та 92271 тис. грн. ., а в цілому непроцентні доходи за три роки зросли на 58,5%. Інші операційні доходи також зросли приблизно тими ж темпами.

Процентні витрати в аналізованому періоді зросли більш стрімкими темпами. Так з 47356 тис. грн. у 2006 році вони зросли до 70893 тис. грн. у 2007 році, або на 49,7%, а у 2008 році вони вже становлять 79536 тис. грн. та зростають на 16,0% по відношенню до попереднього року, і на 46,8% до 2006 року. В той же час середньорічні активи загальні зростають на 26,6% в 2007 році, та на 16,0% в 2007 році, а надані кредити середньорічні зростають всього на 11,3% в 2007 році та на 17,8% у 2008 році, тобто зростання спостерігається, але значно нижчими темпами. Поряд з цим витрати загальні зростають на 28,3%, та на 24,0% по відношенню до попередніх років і на 59,1% за аналізований період. Чистий прибуток в аналізованому періоді зростає найбільш стрімкими темпами, тобто на 33,5% у 2007 році, на 27,8% у 2008 році і на 70,6% за період, що аналізується. В порівнянні із темпами зростання балансового, чистого прибутку та загальних доходів темпи зростання загальних витрат дещо нижчі і відповідно складають 28,3%, 24,0% та 59,1% за роки діяльності банку. Найбільш низькими темпами за цей період зростає чисельність працюючих і у 2007 році вона збільшується на 6,1% або на 76 чол., а у 2008 році на 10,6% або на 140 осіб, а загальне зростання чисельності становить 216 осіб.

З метою більш детального аналізу вартісних показників діяльності банку проведемо аналіз показників рентабельності діяльності банку. Порядок розрахунку показників рентабельності діяльності банку наведено в таблиці 2.2, а значення цих показників наведено в табл. .2.3

Таблиця 2.2. Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують ефективність управління банком

Найменування показника Алгоритм розрахунку Економічний зміст показника визначає
І. Рентабельність за доходом
1. Загальний рівень рентабельності
Розмір балансового прибутку (Пб) на 1 грн доходу (Дз)
2. Окупність витрат доходами
Розмір доходу (Дз) на 1 грн витрат (Вз)
3. Чиста процентна маржа
Розкриває рівень дохідності активів від процентної різниці
4. Чистий спред
Розкриває рівень дохідності активів від процентних операцій
5. Інший операційний дохід
Свідчить про рівень дохідності активів (Аз) від інших нетрадиційних послуг і доходів інших (Ді)
6. “Мертва точка" прибутковості банку
Показує мінімальну дохідну маржу для покриття всіх витрат, після чого банк починає заробляти прибуток
7. Продуктивність праці, грн
Рівень доходу (Дз) на одного середньорічного працівника (СП)
ІІ. Рентабельність по чистому прибутку
8. Рентабельність активів,%
Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому
9. Рентабельність дохідних активів
Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому
10. Рентабельність загального капіталу
Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного загального капіталу
11. Рентабельність статутного фонду (акціонерного капіталу)
Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного акціонерного капіталу
12. Рентабельність діяльності за витратами
Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) усіх витрат банку (Вз)
13. Продуктивність праці середньорічного працівника
Рівень чистого прибутку (ЧП) на одного середньорічного працівника (СП)

Таблиця 2.3. Розрахунок основних коефіцієнтів ефективності управління банком