Смекни!
smekni.com

Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни (стр. 13 из 15)

Ділова активність активів характеризується рівнем вкладень ресурсів банку в доходні активи, кредитний портфель, в цінні папери і розкриває як досягнутий рівень, так і можливості банку в даний період. Підвищення протягом аналізованого періоду доходних активів в цілому з їх диверсифікацією в кредитний та інвестиційний портфель, за розглянутими показниками свідчить про підвищення ділової активності комерційного банку і розширення власного місця на фінансовому ринку.

Дані табл. .3.5 свідчать саме про таке підвищення, в результаті якого, за період з 2006 по 2008 рік рівень доходних активів (виражений коефіцієнтом доходних активів) зріс з 0,60 до 0,62 (при дуже низькому та незначному рівні проблемних кредитів, близько 0,1%), а кредитної активності інвестицій у кредитний портфель з 0,54 у 2006 році до 0,56 у 2007 році і дещо спав у 2008 році, а саме до 0,55. Але активність в цінні папери і пайову участь хоч і зросла у 2006 році у порівнянні з 2007 роком з 0,003 до 0,004, у 2008 році скоротилась до 0,001, що, швидше за все, було наслідком викупу державою облігацій внутрішньої державної позики.

3.3 Шляхи поліпшення фінансової стійкості АКБ “Правекс-Банк" та розрахунок ефективності запропонованих заходів

На основі проведеного аналізу фінансового стану АКБ “Правекс-Банк" (розділ 2) було виявлено ряд недоліків.

Зокрема, було виявлено порівняно низьку забезпеченість банку власними коштами в той час, коли забезпеченість залученими коштами є дуже високою. Також було виявлено, що при зменшенні залучення строкових депозитів зростає чистий прибуток (табл. .2.7).

Саме тому перший запропонований захід стосуватиметься зменшення залучення строкових депозитів шляхом пониження відсоткової ставки.

На даний час в АКБ „Правекс-Банк" відсоткова ставка по депозитах складає 16%.

В процесі проведеного в попередніх розділах аналізу фінансового стану було виявлено, що даний банк залучає дуже багато строкових депозитів, що в свою чергу негативно впливає на його фінансовий стан.

Тому пропонується понизити відсоткову ставку по строкових депозитах з 16% до 12%.

Дослідження проведені відповідними службами банку дають змогу побачити як зміниться кількість залучених строкових депозитів при зменшенні відсоткової ставки (табл. .3.6).

Таблиця 3.6. Відсотки зменшення залучених строкових депозитів при зменшенні відсоткової ставки

Зменшення відсоткової ставки, % Зменшення суми залучених строкових депозитів, %
1 4
2 10
3 18
4 36
5 72
Більше 5 100

Враховуючи дані табл. .3.6, можна розрахувати суму залучених строкових депозитів після заходу.

Таблиця 3.7. Вплив зниження відсоткової ставки по строкових депозитах на фінансовий стан банку

Назва показника Значення показника
№ п/п До заходу Після заходу Темп росту, %
1 Коефіцієнт надійності,% 12,80 17, 20 134,40
2 Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів 0,89 0,66 74, 20
3 Коефіцієнт активності залучених строкових депозитів 0,63 0,41 65,10
4 Коефіцієнт активності використання залучених коштів в доходні активи 1,44 1,07 74,30
5 Коефіцієнт активності використання залучених коштів в кредитний портфель 0,63 0,84 133,30
6 Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель 1,14 1,37 120, 20

Розрахуємо суму залучених строкових депозитів після заходу за формулою:

ДСПЗ=ДСДЗ* (1-0,36), (3.1)

де ДСдз - сума строкових депозитів до заходу;

ДСпз - сума строкових депозитів після заходу.

ДСПЗ=1620527* (1-0,36) =1037137 (тис. грн)

За допомогою формули 3.2 визначимо загальну суму залучених коштів після впровадження заходу:

ЗКПЗ=ЗКДЗ-ДСДЗ*0,36, (3.2)


де ЗКПЗ - сума залучених коштів після заходу;

ЗКДЗ - сума залучених коштів до заходу.

ЗКПЗ=2269637-1620527*0,36=1686247, (тис. грн)

За допомогою формул 2.1, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11 та 2.12 розрахуємо вплив заходу на показники фінансового стану банку. Результати розрахунків занесемо у табл. .3.2

Як видно з таблиці 3.2 завдяки впровадженню заходу досить суттєво зміняться показники фінансового стану банку. Так, зросте коефіцієнт надійності з 12,8 до 17,2 або на 34,4%. Також зростуть коефіцієнти активності використання залучених коштів та строкових депозитів у кредитний портфель відповідно на 33,3% та 20,2%.

Зменшення інших коефіцієнтів, наведених у табл. .3.2, зовсім не свідчить про погіршення фінансового стану банку, а тільки про зменшення активності по залученню коштів, зокрема строкових депозитів.

Розрахуємо економічний ефект від впровадження даного заходу. Розрахунок та його результати зобразимо у вигляді табл. .3.8.

Таблиця 3.8. Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу

№ п/п Назва показника Значення показника
До заходу Після заходу
1 Відсоткова ставка по строкових депозитах,% 16 12
2 Строкові депозити, тис. грн. 1620527 1037137
3 Нараховані відсотки по строкових депозитах,тис. грн. 259284 124456

Отже, впровадження даного заходу не тільки поліпшить фінансовий стан банку, але і призведе до збільшення доходу по пасивних операціях на 134828 тис. грн. (259284-124456).

Наступним заходом по зміцненню фінансового стану банку є збільшення розміру статутного капіталу за рахунок емісії акцій.

Проведений у попередніх розділах аналіз також показав, що однією з причин погіршення фінансового стану банку є порівняно низька забезпеченість власними коштами. Саме тому пропонується збільшити розмір статутного капіталу за рахунок емісії акцій.

Станом на 1 січня 2008 року обсяг статутного капіталу банку становив 108 млн. грн. Пропонується збільшити його обсяг на 42 млн. грн. .

На основі формул покажемо вплив заходу на показники фінансового стану банку. Результати зобразимо у вигляді таблиці 3.9.

Таблиця 3.9. Вплив збільшення розміру статутного капіталу на показники фінансового стану банку

№ п/п Назва показника Значення показника
До заходу Після заходу Темп росту,%
1 Коефіцієнт надійності 12,80 14,60 114,1
2 Коефіцієнт фінансового важеля 7,82 6,83 87,3
3 Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів 11,30 13,00 115,0
4 Коефіцієнт захищеності доходних активів власним капіталом -0,44 -0,41 107,3
5 Коефіцієнт мультиплікатора капіталу 23,70 17,06 72,0

Як свідчать дані табл. .3.4 впровадження даного заходу спричинить позитивну зміну наведених показників. Так, коефіцієнт надійності зросте на 14,1% і складе 14,6. Зниження коефіцієнта фінансового важеля на 12,7% свідчить про зростання можливостей банку по залученню коштів. Також на 15% зросте коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів. Зниження коефіцієнта мультиплікатора капіталу свідчить про більшу ступінь покриття активів власним капіталом.

Що стосується економічного ефекту від впровадження даного заходу, то він в першу чергу буде пов’язаний з тим, що власні кошти більш дешевші, ніж залучені, а тому їх використання веде до збільшення прибутку банку.

Окрім цього використання власних коштів є менш ризикованим, ніж залучених, що також дуже важливо в діяльності комерційного банку.

Отже, впровадження запропонованих заходів не тільки покращить фінансовий стан банку, але і принесе певний економічний ефект у вигляді збільшення прибутку.

Резервами поліпшення фінансового стану комерційного банку виступають можливості даного банку щодо покращення свого фінансового становища.

Фінансовий стан банку в основній мірі залежить від наявності у нього (банку) тих чи інших ресурсів, а також напрямків вкладень цих ресурсів. Тому резерви поліпшення фінансового стану банку можна класифікувати по джерелах інвестування ресурсів банку та напрямках їх вкладень, адже зміна (збільшення чи зменшення) будь-якого з них веде до зміни одного чи групи показників, що характеризують фінансовий стан.

На основі викладеного вище наведемо класифікацію резервів поліпшення фінансового стану банку.

По джерелах інвестування:

Власні кошти:

статутний капітал;

резервний капітал;

чистий прибуток;

нерозподілений прибуток минулих років;

переоцінка основних засобів.

Залучені кошти:

кошти до запитання;

строкові депозити;

міжбанківські кредити;

кредитори.

По напрямках вкладень:

Високоліквідні активи:

грошові кошти в касі і на коррахунку в НБУ;

коррахунки в інших банках;

строкові депозити в інших банках.

Доходні активи:

надані міжбанківські кредити;

надані кредити;

інвестиції в державні цінні папери;

інвестиції в акції.

Іммобілізовані активи:

малоцінні та господарські матеріали;

основні засоби і капіталовкладення;

нематеріальні активи;

дебітори.

Так, згідно наведеної вище класифікації, резервом покращення фінансового стану банку може виступати збільшення статутного капіталу за рахунок емісії акцій, продажу основних засобів та інше.