Смекни!
smekni.com

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ) (стр. 10 из 16)

• господарського товариства, створеного робітниками підприємства, яке приватизується;

• покупцями об'єкту, що приватизується;

• місцевих рад за місцем знаходження об'єкта приватизації;

• державних органів приватизації;

• Антимонопольного комітету України (його представництв на місцях).

Якщо підприємство здійснює діяльність, пов'язану з державною таємни­цею, то в розділ плану приватизації вноситься абзац такого змісту: «Науко­во-технічна документація і інші носії інформації, які складають державну таєм­ницю, приватизації не підлягають, вони є власністю держави і залишаються на

балансі акціонерного товариства. Оцінка вартості вищевказаного майна визна­чається експертним шляхом у встановленому порядку".

"Проект плану приватизації передбачає строки і способи приватизації, стартову ціну об'єкта приватизації, рекомендовані форми платежу, розміри па­кету акцій по напрямках їх реалізації, забезпечення технологічної єдності виро­бництва, недопущення руйнації цілісних майнових комплексів, циклів, техноло­гій, а також порядок використання майна, котре не приватизується, т.і. не під­лягає приватизації."

За рішенням комісії до плану приватизації може бути включено проект реорганізації об'єкту приватизації. Фонд державного майна України розробив Порядок прийняття рішень про необхідність реорганізації об'єкта приватизації, затверджений спільним Указом Фонду державного майна України і Антимонопольного комітету України 2 грудня 1997 року № 88/01/1358. Щодо підпри­ємств, які займають монопольне положення на ринку, в плані приватизації ви­значаються умови і обмеження щодо їх діяльності.

- 53 -

До проекту приватизації об'єкту додається акт оцінки вартості об'єкта приватизації.

"Якщо трудовий колектив підприємства, майно якого приватизується, не погоджується з проектом плану приватизації, розробленого комісією, він може підготовити альтернативний варіант плану приватизації". Проект плану, розроблений комісією по приватизації, а також альтернативний план трудового колективу підприємства, яке приватизується, подаються на розглядання органам приватизації, котрі зобов'язані розглянути, затвердити і довести його до відома зацікавлених осіб. Рішення про затвердження плану приватизації може бути оскаржено в 10-ти денний термін у Фонді державного майна України, а в Криму - у Верховній Раді Автономної республіки Крим.

За умовами приватизації законсервованих об'єктів, об'єктів незавершено­го будівництва, майна ліквідованих підприємств, а також об'єктів які підляга­ють приватизації в порядку, передбаченому Законом України "Про приватизації невеликих державних підприємств (мала приватизація)", акцій (частки паїв), що належать державі в майні підприємств із змішаною формою власності, комісія по приватизації не створюється, а план приватизації не складається.

Другий варіант приватизації здійснюється шляхом корпоратизації під­приємства. Мова йде о перетворенні державних підприємств, закритих акціоне­рних товариств, в статутному фонді яких знаходиться біль 75% державної влас­ності, а також виробничих і науково-виробничих об'єднань, правовий статут яких раніше не був перетворений у відповідності до діючого законодавства України у відкриті акціонерні товариства.

Корпоратизація регламентована перш за все Указом Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року № 210 і Постано­вою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств" від 5 червня 1993 року № 508.

"Особливістю створених при цьому акціонерних товариств є те, що їх за­сновниками з боку держави є міністерства і інші підвідомчі Кабінету Міністрів

- 54 -

України органи державної виконавчої влади, уповноважені керувати цим май­ном. Це обумовило деякі відмінності від першого варіанту приватизації щодо кількості операцій і порядку виконання підготовчої роботи по приватизації, ета­пами якої є:

• Формування переліку підприємств, котрі підлягають корпоратизації органами, які уповноважені керувати державним майном і його затвер­дження Міністерством економіки України;

• Подання керівником підприємства, котре корпоратизується, пропози­цій засновнику відкритого акціонерного товариства про персональний склад комісії по корпоратизації, до складу якої включаються представ­ники засновника, банківської установи, яка обслуговує дане підприєм­ство, органу приватизації, трудового колективу підприємства, котре корпоратизується, Антимонопольного комітету України (у випадку корпоратизації підприємства-монополіста), інших органів і організацій;

• викуп об'єктів малої приватизації господарськими товариствами, ство­реними робітниками даного підприємства". [34]

Викуп як спосіб приватизації застосовується до державних підприємств групи "А" і групи "Б".

Об'єкти групи "А" можуть бути приватизовані шляхом викупу, якщо на приватизацію цих об'єктів надійшла тільки одна заявка.

Об'єкти групи "Б" можуть бути приватизовані шляхом викупу, якщо це передбачено планом (альтернативним планом) приватизації цих об'єктів.

Викуп державного майна підприємства згідно з альтернативним планом приватизації - спосіб приватизації, згідно якому у випадку викупу власником об'єкту стає орендатор.

Неконкурентні способи продажу майна державних підприємств в цілому торкаються об'єктів, які не продані на аукціоні або не конкурсній основі.

- 55 -

"Продаж об'єктів приватизації може здійснюватися також за конкурсом на комерційній або некомерційній основі.

Продаж по комерційному конкурсу - це спосіб приватизації, згідно якому власником об'єкту стає покупець, котрий запропонував найбільшу щодо фіксо­ваної, ціну.

Продаж по некомерційному конкурсу - це спосіб приватизації, згідно з яким власником об'єкту стає покупець, котрий запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкту".

Продаж об'єктів на аукціоні це спосіб приватизації, згідно з яким влас­ником об'єкту стає покупець, котрий в ході проведення аукціону запропонував максимальну ціну.

Продаж частин, паїв, акцій здійснюється:

· робітниками об'єкту приватизації - шляхом пільгових продаж за но­мінальною вартістю, яка не перевищує в 1,5 рази вартість приватиза­ційного майнового сертифікату на одного покупця;

· органів приватизації і Антимонопольного комітету України (щодо підприємств-монополістів);

· подання комісією в місячний термін із дня її затвердження на затвер­дження відповідним органам приватизації приватизаційних докумен­тів, проекту статуту відкритого акціонерного товариства, акт оцінки вартості об'єкту, що приватизується, проект плану розміщення акцій, списки осіб, які мають пільги при придбанні акцій. Після затвердження планів приватизації чи планів розміщення акцій вони підлягають приватизації. Результати виконання планів приватизації підлягають друкуванню в спеціальних бюлетенях Фонду державного майна України.

Інформація про результати приватизації об'єкту підлягає також друкуван­ню в місцевих засобах масової інформації за місцем розташування об'єкту.

- 56 -

Третій варіант приватизації. Згідно з цим варіантом у відповідності з Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання майнових приватизаційних сертифікатів" від 26 листопада 1994 р. № 699 "здійснюються наступні етапи підготовчої роботи:

• затвердження переліку об'єктів, котрі підлягають обов'язковій прива­тизації;

• формування і затвердження комісії по підготовці до приватизації від­повідних об'єктів державними органами приватизації у складі керівни­ка (голови комісії), головного бухгалтера підприємства, представників невеликих державних підприємств (мала приватизація)", акцій (частки паїв), що належать державі в майні підприємств із змішаною формою власності, комісія по приватизації не створюється, а план приватизації не складається.

4.6. Способи проведення приватизації.

Законодавство України про приватизацію, Державна програма привати­зації державних підприємств, а також Положення про використання способів приватизації майна державних підприємств, затверджене Указом Фонду держа­вного майна України 4 лютого 1993 р. № 56, визначає такі способи проведен­ня приватизації:

• продаж об'єктів приватизації і незавершеного будівництва на аукціоні, на конкурсній основі, в т.ч. з використанням майнових сертифікатів, вільно конвертованої валюти;

• продаж акцій (частки, паїв), котрі належать державі в господарських товариствах, на аукціоні, на конкурсній основі, на фондовій біржі і іншими способами, котрі передбачають конкуренцію продавців;

• викуп майна державного підприємства, яке здане в оренду;

- 57 -

• викуп майна державного підприємства, згідно з альтернативним пла­ном приватизації;

4.7. Особливості приватизації державних підприємств.

Приватизація майна державних підприємств групи “Б” і групи “Г”

Перехід до ринкової економіки нерозривно пов'язаний з необхідністю пе­ретворення державної і комунальної власності в колективну власність громадян, колективів, організацій з формуванням нових організаційних форм господарю­вання. В цьому процесі особливе місце займає роздержавлення власності у формі створення акціонерних товариств. "Акціонування підприємств у ході приватизації обумовлює розвиток інвестиційного ринку і є основою формуван­ня і фондового ринку України, що в цілому створює умови для вибору фінансу­вання виробничо-господарської діяльності підприємств. Це - самофінансування за рахунок прибутку і амортизаційних відрахувань, отримання коштів за раху­нок вторинного випуску акцій і облігацій або отримання кредитів".