Смекни!
smekni.com

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ) (стр. 8 из 16)

• не обгрунтована відмова від продажу підприємств (майна, акцій), без­підставна відмова у видачі приватизаційних сертифікатів громадянам України, не обгрунтована відмова в наданні інформації про об'єкти приватизації - до десяти , встановлених на день порушення, неоподат­кованих розмірів мінімуму доходу громадян.

Доходи стягуються з винних осіб за рішенням суду в порядку, передбаче­ному Карним Кодексом України про адміністративні правопорушення.

"Покупці, котрі не сплатили за об'єкти приватизації шляхом викупу, на аукціоні чи конкурсі на протязі 60 днів з моменту реєстрації відповідної угоди сплачують на користь органу приватизації неустойку у розмірі і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Рішення про придбання об'єкту в таких випадках підлягають анулюванню."

- 41 -

У випадку повного або часткового невиконання умов договору купівлі-продажу встановлюється наступна відповідальність покупців:

• у випадку порушення встановлених умовами договору купівлі-продажу термінів внесення інвестицій покупцем сплачується пеня у розмірі 0,1% вартості не внесених інвестицій за кожен день прострочення;

• у випадку розривання договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконан­ням умов договору у відношенні внесення інвестицій, внесена частка інвестицій не повертається, а у випадку невнесення інвестицій на день подання позову, покупець сплачує штраф у розмірі 10% об'єму інвес­тицій;

• у випадку недотримання покупцем зобов'язань відносно збереження на протязі встановленого періоду профілю підприємства приватизованого об'єкту, покупець сплачує штраф у розмірі 10% вартості придбаного об'єкту.

Вказані тарифи перераховуються в Державний бюджет України. За недо­пущення робітників державних органів приватизації, перешкоду проведенню ними дотримання умов договору купівлі-продажу державного майна на керів­ника приватизованого підприємства накладається штраф у розмірі 100 неопода­ткованих мінімумів громадян.

Порушення діючого законодавства про порядок приватизації дають під­стави для визнання договору купівлі-продажу об'єкту приватизації не дійсним.

Спори, що виникають у процесі приватизації, вирішуються судом або ар­бітражним судом в порядку, встановленому законодавством України.

4.3. Об'єкти і суб'єкти правовідносин у сфері приватизації державного майна.

Характеристика і оцінка об'єктів приватизації.

- 42 -

До державної власності в Україні належать загальнодержавна (республі­канська) власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (кому­нальна власність).

"До об'єктів державної власності, які підлягають приватизації, належать такі:

• майно підприємств, філій, цехів, виробництв, ділянок інших підрозді­лів, котрі є єдиними (цілісними) майновими комплексами, якщо в наслідок їх виділення в самостійні підприємства не порушується техно­логічна цілісність виробництва і не змінюється його основна спеціалі­зація;

• об'єкти незавершеного будівництва і законсервовані об'єкти;

• акції (паї), які належать державі у виді майна господарських товариств, інших об'єднань." [7].

Об'єкти приватизації, які передані в оренду, класифікуються за групами в залежності від первинної (балансової) вартості основних фондів, відбитих в ба­лансовому звіті за квартал, який передує даті прийняття органами приватизації рішення про приватизацію об'єкту, а у відповідних випадках - інших ознак, а саме:

• група “ЗО” - незалежно від вартості і джерел фінансування об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва, преси, фізичної культу­ри і спорту, телебачення і радіомовлення, санаторно-курортні об'єкти, профілакторії, будинки та табори відпочинку;

• група "В" - об'єкти, вартість основних фондів яких складає від 1 млн. грн., а частина вартості основних фондів, що припадає на одного працюючого, перевищує номінальну вартість приватизаційного серти­фікату більш ніж у 12 разів (окрім об'єктів групи "Г");

- 43 -

• група “Т” - об'єкти, вартість основних фондів яких перевищує 170 млн. грн., а також підприємства (незалежно від вартості основних фон­дів), які займають монопольне положення і визначені такими у встано­вленому порядку (наприклад, об'єкти військово-промислового компле­ксу);

• група "Д" - об'єкти незавершеного будівництва, майно ліквідованих підприємств-банкрутів;

• група "Е" - пакети акцій відкритих акціонерних товариств, що зали­шилися після реалізації плану приватизації, акції (паї), які належали державі у майні суб'єктів підприємницької діяльності із змішаною формою власності, цінні папери, інше майно об'єкту приватизації в інших підприємствах, господарських товариствах, банках, котрі не увійшли до статутного фонду або не були враховані під час оцінки вартості такого об'єкту приватизації.

У випадку проведення індексації балансової вартості основних фондів, ін­дексації підлягає розмір вартості, за яким здійснюється класифікація об'єкту приватизації і номінальна вартість приватизаційних майнових сертифікатів. Бу­дівлі, споруди, приміщення можуть приватизуватися разом з майном, яке в них знаходиться, якщо немає прямої заборони по відношенню цього органу прива­тизації.

"Приватизації не підлягають об'єкти котрі мають загальнодержавне зна­чення. До них належать:

• майно органів державної влади і управління, Військових сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Прикордонних військ,

правоохоронних та митних органів;

• золотий та валютний фонди, державні матеріальні ресурси, емісійна і резервна системи;

• майнові комплексі підприємств, котрі забезпечують діяльність по виго­товленню цінних паперів та грошових знаків;

- 44 -

• засоби урядового, фельд'єгерського і спеціального зв'язку;

• об'єкти державної метрологічної служби;

• національні та культурні цінності України;

• надра, водні ресурси і інші об'єкти виключної власності народу Украї­ни;

• об'єкти науки і освіти, котрі фінансуються із бюджету а також підроз­діли, технологічно пов'язані з науковим і учбовим процесом;

• атомні електростанції;

• інші об'єкти державної власності, які необхідні державі для виконання своїх функцій."

Повний перелік об'єктів, котрі не підлягають приватизації, міститься в п.2 ст. З Закону України "Про приватизацію державного майна" (в редакції від 19.02.1997 p.). Він затверджується Верховною Радою України за поданням Ка­бінету Міністрів України.

Вартість майна об'єктів, котрі підлягають приватизації, оцінюється згідно до "Методики оцінки вартості майна в період приватизації", затвердженій Кабі­нетом Міністрів України 22 липня 1998 року за № 1114. Ця методика викорис­товується для визначення:

• розміру статутного фонду відкритих акціонерних товариств, котрі створюю­ться в процесі приватизації (кооперації);

• вартість майна, яке приватизується шляхом викупу;

• початкова вартість майна, що підлягає продажу на аукціоні, конкурсі;

• початкова вартість інвестиційних зобов'язань при продажу об'єктів малої приватизації на конкурсній основі;

• ціни пакету акцій, що належать державі, відкритим акціонерним товарист­вам;

• ціни частки державного майна підприємства із змішаною формою власності, в т.ч. з іноземними інвесторами;

- 45 -

• вартість майна підприємства, котрі ліквідуються або у встановленому поряд­ку визнані банкрутом.

У випадку необхідності оцінки майна, яке приватизується на конкурсній ос­нові або на аукціоні для оцінки вартості даного майна орган приватизації управі залучити експертів на договірній основі. Результати такої оцінки затверджують­ся органом державної приватизації. "До актів оцінки додаються такі документи:

• передаточний баланс підприємства;

• баланс підприємства за договором оренди (для орендних підприємств);

• договір оренди державного майна (для орендних підприємств);

• довідка відбиття в бухгалтерському звіті операцій з фінансовою орен­дою індивідуально призначеного майна, підписана керівником і голов­ним бухгалтером підприємства;

• довідка відбиття в бухгалтерському звіті операцій по використанню позикових коштів, підписана керівником і головним бухгалтером під­приємства;

• довідку про наявність на балансі підприємства металів і дорогоцінних каменів і їх вартість, підписану головним бухгалтером і керівником підприємства;

• довідку про рух амортизаційного фонду на дату оцінки, підписану ке­рівником і головним бухгалтером;

• довідку про довгострокові фінансові вкладення з розшифровкою по видам за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства;

• довідку про оцінку нематеріальних активів, відбитих в передаточному балансі на дату його складання;

• інвентаризаційний опис основних товаро-матеріальних засобів, інших активів, предметів прокату і т.і.;


- 46 -

Приватизаційний майновий сертифікат є іменним і дає право розпоря­джатися майном тільки його власнику.

Оплата об'єктів приватизації може здійснюватися тільки шляхом безготівкового перерахування з іменних рахунків, відкритих в банках України. При придбанні об'єкту приватизації вартістю, яка перевищує 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, покупці - фізичні особи зобов'язані надати в орган привати­зації декларацію про доходи.

4.4. Основні функції суб'єктів приватизації.

Коло суб'єктів правовідносин у сфері приватизації визначається структу­рою процесу її здійснення. До них належать, перш за все, державні органи при­ватизації, далі йдуть покупці об'єктів приватизації (їх представники), і нарешті, третім суб'єктом приватизації є посередники.