Смекни!
smekni.com

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ) (стр. 12 из 16)

“В 15-ти денний термін з дня затвердження переліку об'єктів, що підля­гають приватизації шляхом викупу, відповідний орган приватизації друкує цей перелік в інформаційному бюлетені, місцевій пресі, інших друкованих видан­нях, визначених органами приватизації".

Заява покупця подається за установленою формою в органи приватизації за місцем знаходження об'єкта, що приватизується. При цьому покупець спові­щає органи приватизації про свої наміри щодо об'єкта, який приватизується.

Порядок продажу об'єктів малої приватизації такий же самий, як і поря-

- 63 -

док продажу великих підприємств. Процедура починається з друкування відпо­відними Радами народних депутатів переліку об'єктів, які підлягають продажу на аукціоні, конкурсній основі чи шляхом викупу їх робітниками даного під­приємства. "Покупці можуть подавати до відповідного органу приватизації за­яву про включення певного підприємства до одного з вищеперелічених перелі­ків об'єктів, які підлягають приватизації, надаючи інформацію про себе, нові умови купівлі-продажу, експлуатації підприємства і спосіб розрахунку. Орган приватизації зобов'язаний дати по таким заявам відповідь на протязі одного мі­сяця".

Стартова ціна об'єкту малої приватизації на аукціоні, на конкурсній осно­ві визначається у відповідності до методик, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Якщо підприємство бажають викупити його працівники, вони можуть за­снувати господарське товариство, яке повинно об'єднати не менше половини робітників цього підприємства, і подати заяву. У цьому випадку ціна визначає­ться переважно на основі балансової вартості активів підприємства. Якщо ж робітники не викупають своє підприємство, воно пропонується до продажу на аукціоні або на конкурсній основі. У відповідності до ст.15 Закону України "Про малу приватизацію" в даному випадку друкується інформація про умови участі, правилах продажу та його результат.

Робота по реструктуризації підприємств проводиться керівниками підпри­ємств, центральних і місцевих органів виконавчої влади, банків". [41]

Для проведення реструктуризації центральні органи виконавчої влади "створюють галузеві комісії з питань реструктуризації підприємств галузі. Склад галузевих комісій затверджується органами виконавчої влади.

Галузеві комісії визначають перелік підприємств, котрі підлягають рест­руктуризації і визначають черговість її проведення.

Для проведення аналізу економічного стану підприємств і підготовки проекту реструктуризації на кожному підприємстві галузевою комісією ство­-

- 64 -

рюються робочі групи, які очолює представник центральних органів влади. До неї входять представники Фонду державного майна України, представники мі­сцевих органів влади, банків, а також представники Антимонопольного коміте­ту України (якщо підприємство, яке реструктуризується, є монополістом)".[41]

Для забезпечення своєчасної підготовки проекту реструктуризації розроб­ляється план-графік проведення робіт реструктуризації підприємств, котрий за­тверджується головою робочої групи.

В залежності від затверджених шляхів реорганізації підприємства і пов'язаних з цим питань «галузева комісія готує:

• указ по центральному органу виконавчої влади відносно проведення реструктуризації підприємства;

• проект рішення Кабінету Міністрів України про прийняття відповід­них заходів для вирішення питань реорганізації ( при необхідності)".

Економічний стан підприємств, аналіз його фінансово-господарської дія­льності, оцінка потенційних можливостей підприємства проводиться на основі наступних матеріалів за звітний період:

• аналіз фінансового стану підприємства;

• показники оцінки конкурентоздатної продукції, яка випускається, (робіт, послуг);

• рівень виробничого і науково-технічного потенціалу, а також прогре­сивності технологічних процесів;

• стан корпоративних зв'язків і збуту продукції;

• наявність кадрового потенціалу підприємства;

• структура заробітної плати;

• наявність соціальної інфраструктури підприємства;

• наявність незавершеного будівництва;

• оцінка виробничої діяльності підприємства вплив на економічну ситу­ацію й зайнятість в регіоні;

- 65 -

• інша інформація, необхідність в якій може виникнути при вирішенні цих питань .

За результатами аналізу робоча група робить висновки щодо ліквідації підприємства шляхом здійснення або процедури банкрутства, або шляхом його реконструкції. Реконструкції підприємства можуть забезпечити оптимально пі­дібрані організаційно-економічні методи:

• заміна керівництва підприємства;

• часткова або повна приватизація підприємства;

• часткове закриття підприємства;

• проведення процедури банкрутства;

• розділення великих підприємств на частки;

• відокремлення від підприємства непрофільних структурних підрозді­лів;

• продаж частини основних фондів підприємства;

• конверсія, диверсифікація;

• підвищення якості продукції, що випускається (робіт, послуг);

• підвищення ефективності маркетингу;

• зменьшення витрат на виробництво;

• впровадження нових і прогресивних методів і форм управління;

• пошук Інвестицій І Інвесторів і т. ін.

Ці, а також і інші заходи можуть здійснюватися комплексно або окремо, в залежності від певних форм реструктуризації.

У випадку проведення реструктуризації підприємство шляхом його розді­лення розробляється бізнес-план нового підприємства. При цьому слід викори­стати бізнес-план, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок надання фінансової допомоги підприємствам" від 19.09.1994р. № 645. За умовами проведення реструктуризації шляхом реорганізації державно­-

- 66 -

го підприємства і "перетворення його структурних підрозділів в самостійні під­приємства необхідно попередньо пам'ятати, що:

• підрозділ є технологічно уособленою одиницею;

• підрозділ є часткою цілісного майнового комплексу;

• підрозділ самостійно виробляє продукцію;

• підрозділ займається діяльністю, яка не є профілюючою для даного підприємства;

• підприємство щодо його підрозділів займає монопольне становище на ринку".

У випадку перетворення структурних підрозділів підприємства в само­стійні підприємства, робоча група готує роздільні баланси нових підприємств (юридичних осіб), розробляє їх устави і рекомендує на керуючих посади конк­ретних осіб.

Галузева комісія з питань реструктуризації, при можливості проведення реструктуризації підприємства центральним органом виконавчої влади, розроб­ляє проект наказу по центральному органу виконавчої влади, яким затверджує­ться рішення про проведення реструктуризації.

При неможливості реалізації проекту реструктуризації підприємства цен­тральним органом виконавчої влади, галузева комісія готує і представляє у встановленому порядку рішення Кабінету Міністрів України щодо фінансової

підтримки. В такому випадку реструктуризація проводиться тільки після при­йняття відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

Таким чином, на основі вищевикладеного, можна сказати , що "реструктуризація передбачає:

• передачу об'єктів соціальної сфери на баланс міста, району;

• зміна форм власності шляхом корпоратизації або приватизації;

• розділення підприємства на самостійні фірми, котрі виробляють різно­манітну продукцію;

- 67 -

• перебудову системи стимулювання працюючих;

• розробку товарної політики, стратегії маркетингу і конкуренції;

• отримання інвестицій, створення спільних підприємств".

Головне в питанні реструктуризації - слід пам'ятати, що головна мета мі­ститься в тому, щоб підвищити ефективність роботи підприємства в умовах ринкової економіки.

Державні підприємства групи "В" і "Г" належать перетворенню в акціо­нерні товариства відкритого типу, приватизація яких здійснюється шляхом про­дажу акцій. Підготовка до приватизації цих об'єктів різноманітна. Перетво­рення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство можна здійс­нити шляхом корпоратизації у відповідності до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" або шляхом приватизації у відповідності із Зако­ном України "Про приватизацію державного майна". Проведення підготовки до роботи по вищевказаним напрямкам мас певні особливості.

Проведення корпоратизації регламентовано Указом Президента України "Про корпоратизацію підприємства" і Положенням про порядок корпоратизації підприємств. Засновниками з боку держави створених шляхом корпоратизаційних акціонерних товариств є міністерства і відомства, підлеглі Кабінету Міністр України, органи виконавчої влади, уповноважені управляти цим майном. І передбачає особливий підхід відносно кількості операцій і "порядку виконання підготовчих робіт по приватизації, а саме:

• формування переліку підприємств, які підлягають корпоратизації, ор­ганами, уповноваженими управляти державним майном з подальшим затвердженням Міністерством Економіки України;

• формування комісій по корпоратизації, до складу яких включаються представники засновника;

• представники банківської установи, що обслуговує підприємство;

• представники органів приватизації;

- 68 -

• представники трудових колективів підприємства, яке корпоратизуєть-ся;

представники Антимонопольного комітету України (при корпоратиза­ції підприємства-монополіста);

• представники інших органів і організацій".