Смекни!
smekni.com

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ) (стр. 16 из 16)

3. Земельний Кодекс України// Відомості Верховної Ради України- 1991.-310.-С.98.

4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.-1993.-3 50.-С.472.

5. Про банки і банківську діяльність: Закон України// Відомості Верховної Ради України.-1991.- № 25.

6. Про введення механізму запобігання монополізації товарних ринків.: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 р. 3 765// зібрання Постанов Уряду України.-1999.-№ 1.-С.72-75.

7. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.-1991.-№ 20.-С.249.

8. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991р.// Відомості Верховної Ради України.-1991.-№ 49.-С.682.

9. Про державну підтримку малого підприємництва: Указ Президента України від 12 травня 1998 р.// Урядовий кур єр.-1998.-№ 91-92.-16 травня .-С.12.

10. Про державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності: Положення Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р.\Бізнес.-1998.-№37.-С.53-55

11. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.-1991.-№ 29.

12. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України зі змінами від 3 січня 1998 // Голос України.-1998.-№ 60.-3 вересня.-С.5.

13. Про оренду майна державних підприємств та організацій: Закон України від 10 квітня 1992 р.// Баланс.-199.-№ 27.-5 червня.-С.6-13.

- 86 -

14. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.-1991.-№ 24.-С.273.

15. Про підприємство Закон України від 7 лютого 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.-1991.-№ 14.-С.168.

16. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1996р.-№ 31.-С.145.

17. Про систему оподаткування: Закон України від : лютого 1994 р.// Відомості Верховної Ради України.-1994 .-№ 39.-С.510.

18. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 червня 1998 р. № 727/98// газета “Бізнес” - 1999.-№ 48.-29 листопада.-С.56-58.

19. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.-1991.-№ 38.-С.273

20. Алт-Кататбех Т. Типізація розробки організаційної структури управління підприємством// Легка промисловість.-1998.-№ 4.-С.62-63.

21. Ансофф І. Стратегічне управління: Монографія : Скор. Пер. з англ.- М.: Єкономика, 1990.-515 с.

22. Байделл Т. Как улучшить управление организацией/ Пер. с англ.-М.: Инфра.-М.: Премьер, 1995.-202 с.

23. Беляев К.П. и др. Общества с ограниченной ответственностью: правовое положение. Практические коментарии законаи другие правовые аспекты, образцы документов.-М.: Норма, 1999.-255 с.

24. Бернар И., Коши Ж.-К.: Толковий економичний та фінансовий словник: франц., рос., англ., іспан, термінология: в 2 т. Пер. з франц./ Під заг. ред. Р.В.Степанова.- М.: Международные отношения.-1994.г.-Т.1.-783 с.

25. Білоус О.Г., Рогач В.І. Акціонерні товариства: організація і управління.-: Техніка, 1992.-141 с.

26. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера.-К.: Ника.-Центр, 1998.-478 с.

- 87 -

27. Ветров В. Об`єднання , підприємсство, товариство // Урядовий кур єр.-1999.-№ 224.-2 грудня.-С.7.

28. Віннік О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище.-К, 1998.-328 с.

29. Воронов Л.К. Банковско-финансово-правовой словарь- справочник// Академия правоых наук Украины.-К.: А.С.К.-1998.-287 с.

30. Грудницька С. Напрямки розвитку законодавства про господарські об єднання // Право України.-1998.- № 5.- С.60-63.

31. Губанов С. Реформа предприятий. Новый подход// Єкономист.-1999.-№ 9.-С.20-26.

32. Колесник Я. Проблеми вдосконалення законодавства України про підприємництво// Право України.-1999.-№ 11.-С.36-41.

33. Колохов В.И. Возможно ли сотрудничество с государством?/ Управление предприятием// Рынок капитала-1999.-№ 5.-С 14-15.

34. Кузьмін Р.І., Кузьмін Р.Р. Співвідношення понять "підприємництво" та "господарська діяльність"// Право України.-1999.-№ 5.-С.88-90.

35. Про лізинг Закон України//Офщжний вісник УкраТни 1998 -№1 -С 34-40

36. Усенко Я Б Розвиток лізингу і новий закон//Гос информ бюл про приватиз -1998-№3-С 70-71 "ДГ *Д.

37. Джуха У М Лізинг - Ростов н/Д Фенікс, 1999 -320с , -.

38. О лизинге федеральний закон РФ // Сборник законодательства Российской Федерации -1998 -№44 - Ст 3946

39. Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» Закон України // Оф-ний вісник України -1999 -№24 -С 9-427.

40. Усенко Я Б Методичні проблеми класифікації видів надання майна в имчасове платне користування // Гос информ бюл про приватиз - 1999 -№ 12 -С 2-358

- 88 -

41. Тлумачний словник з цившьного права/Під заг. Ред. У М Селіванова -К 1 н-т риватного права 1 підприємництва АПНУ, 1998 -228

42. Усенко Я Б Правові і методичні основи розрахунку і проблема забезпечення гібкісті лізингових платежів // Гос информ бюл про приватиз - 1998 - № 5 - С 69-72