Смекни!
smekni.com

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ) (стр. 11 из 16)

Особливості підприємств групи "В" і Т" складаються з того, що вони на­лежать до середніх і великих підприємств, які зараз не працюють, мають на ба­лансі велику соціальну сферу, на утримання якої задіються значні кошти, що перешкоджає виробництву конкурентоздатної продукції і знос основних фондів яких перевищує 50%. Такі перешкоди підлягають реструктуризації, яка може проводитися як до приватизації (корпоратизації) так і після створення акціонер­ного товариства, а також у процесі приватизації.

Метою проведення реструктуризації є створення суб'єктів підприємниць­кої діяльності, здатних ефективно функціонувати в умовах становлення ринко­вої економіки. "Реструктуризація підприємства - це впровадження організаційних, еко­номічних, правових, технічних методів і способів, спрямованих на зміну струк­тури виробництва, його управління, форм власності, котрі здат

- 58 -

ні привести під­приємство до фінансового оздоровлення і підвищити ефективність виробництва і якості продукції, що випускається.

• Уповноваженої особи або її представників, в т.ч.:

- компаній, що володіють 10% і більше акцій (частин, паїв) уповно-

важеної особи;

- компаній, котрі безпосередньо мають з уповноваженою особою "материнську" компанію;

• компаній, в яких уповноважена особа має 10% і більше акцій (частин, паїв);

• фізичних осіб (а також членів їх сімей), котрі займають керуючі посади
у вище перелічених компаніях або отримали від них позику на суму, яка
перевищує 10 тис. дол. США;

• фізичних осіб (а також членів їх сімей), котрі володіють 10% і більше акцій (частин, паїв) у вище перелічених компаніях;

• компаній, в яких вище перелічені особи володіють 10% і більше акцій

(частин паїв).

На одному тендері можуть бути запропоновано до продажу тільки один пакет акцій відкритого акціонерного товариства. Пропозиції купити тільки час­тину запропонованого на тендері пакету акцій не розглядаються.

"Фонд державного майна України проводить конкурсний відбір уповно­важеної особи і укладає з нею відповідну угоду про організацію і проведення тендеру не пізніше 45 календарних днів до друкування об'яви про тендер. За­гальний строк конкурсу по вибору уповноваженої особи не повинен перевищу­вати 30 календарних днів".

Тривалість тендеру з моменту офіційної об'яви про проведення конкурсу уповноважених осіб до офіційного оголошення переможця не може бути біль­шою, ніж 240 календарних днів. Тендер може біти продовжений при умові ви­дачі спеціального дозволу, підписаного Головою Фонду.

- 59 -

Але практика показує, що інколи цей термін продовжується від 250 до 300 днів. Необхідно враховувати, що треба , перш за все, провести пільговий про­даж акцій і продаж акцій на всіх видах сертифікаційних аукціонів.

Об'єкти приватизації, акції яких належать державі у майні спільних під­приємств, господарських товариств можуть бути запропоновані до продажу че­рез відкриті міжнародні конкурси згідно до Положення про порядок підготовки і проведення міжнародних конкурсів у сфері приватизації в Україні, затвердже­ного Фондом державного майна України. Перелік таких об'єктів складається відповідними міністерствами і відомствами і затверджується Фондом держав­ного майна України.

Для продажу на конкурентній основі пакету акцій акціонерних товариств проводяться відкриті торги (тендери), які здійснюються за участю уповноваже­них Фондом державного майна України осіб, котрі здійснюють професійну дія­льність на ринку цінних паперів.

"Відкриті торги (тендери) проводяться в один етап і в залежності від кри­теріїв визначення переможців, поділяються на два етапи:

1. Відкриті торги (тендери), переможцем яких визнається особа, яка за­пропонувала найбільшу ціну за пакет акцій підприємства і інвестицій­ну суму.

2. Відкриті торги (тендери), переможцем яких визнається особа, яка за­пропонувала ціну за пакет акцій підприємства, котре приватизується.

Відкриті торги (тендери) проводяться виключно центральним апаратом Фонду державного майна України".

Продаж акцій на відкритих торгах (тендерах) відбувається при наявності не менш двох учасників.

Засобом платежу за пакети акцій є національна валюта України.

В тендері можуть приймати участь юридичні і фізичні особи, які визнані покупцями згідно до законодавства України про приватизацію, окрім:

• Членів комісії по приватизації;

- 60 -

• громадянам України, інвестиційним фондам і довірчим товариствам -шляхом відкритого продажу за приватизаційні майнові сертифікати".

Подальший продаж не реалізованих по приватизаційним майновим сер­тифікатам частин, паїв, акцій здійснюється за грошові кошти, а також компен­саційні сертифікати.

Органи приватизації реалізують акції відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації і корпоратизації, шляхом:

• пільгового продажу акцій робітникам підприємств і особам, які мають на це право згідно до діючого законодавства, через комісії по продажу акцій;

• відкритого продажу акцій громадянам України за приватизаційні сер­тифікати через центри проведення сертифікатних аукціонів;

• продаж за грошові кошти пакетів акцій, котрі непродані на сертифікатному аукціоні.

"Акції, які залишилися нереалізованими після закінчення пільгового про­дажу і продажу на сертифікаційних аукціонах, можуть бути запропоновані для продажу іноземним інвесторам єдиним пакетом на конкурентній основі з до­триманням вимог антимонопольного законодавства України".[25]

Особливе значення мають строки підготовки підприємств від прийняття рішення про приватизацію до створення комісії про продажу акцій. Практика показала, що чим краще підприємство готується до акціонування, тим швидше, більш організовано і з меншими втратами здійснюється зміна власника.

У відповідності до вимог діючого законодавства України "під час прива­тизації промислових підприємств групи "Б" і групи Т" цей строк не повинен перевищувати 143 дні, а для несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу України цей термін складає 189 днів". [7]

Органи приватизації не пізніше 30 днів до дати продажу через ау­кціон чи на конкурсній основі друкують інформаційне повідомлення про об'єкт у відповідності до вимог ст.15 Закону України "Про малу приватизацію".

- 61 -

Для участі в аукціоні чи конкурсі по продажу об'єкту приватизації юридичні або фізичні особи подають в органи приватизації заяву за встановленою формою, а також необхідні документи. При цьому фізичні особи подають в ор­ган приватизації декларацію про свої доходи.

Після друкування інформаційного повідомлення орган приватизації дає можливість ознайомитись з об'єктом приватизації потенційним покупцям, які бажають прийняти участь в аукціоні чи конкурсі,

"Прийняття заяви на участь в аукціоні припиняється за три дні до початку аукціону, а на участь у конкурсі - за сім днів до початку проведення конкурсу.

До початку проведення конкурсу чи аукціону кожен учасник повинен бу­ти ознайомлений з правилами його проведення. Продаж об'єктів на аукціоні чи конкурсі здійснюється при наявності не менше двох покупців".

Орган приватизації складає перелік об'єктів не проданих чи знятих з аук­ціонів, конкурсів і приймає рішення щодо даних об'єктів.

Якщо на участь в аукціоні чи конкурсі подав заявку тільки один покупець, орган приватизації може прийняти рішення про приватизацію об'єкту шляхом його викупу покупцем.

Організатором аукціону може бути орган приватизації чи уповноважена ним особа, яка діє у відповідності з договором, укладеним ніж ним і органом приватизації.

Для участі в аукціоні покупці отримують білети учасників аукціону. Під час проведення аукціону ведеться протокол, який у двох екземплярах підпису­ють ініціатор і покупець, котрий отримав право на придбання об'єкту. "Даний протокол у триденний термін затверджується органом приватизації, перший екземпляр даного протоколу залишається в органі приватизації, другий видаєть­ся покупцеві. Цей протокол є документом, який підтверджує право покупця на укладення договору купівлі – продажу. Існують "наступні способи приватизації об'єктів малої приватизації, за­кріплені законодавством України: => про-

- 62 -

даж на аукціоні, у т.ч. з виключним використанням приватизаційних паперів; => продаж на конкурсній основі, у т.ч. з виключним використанням привати­заційних паперів; => викуп".

В Україні до 1997 року в основному використовувалися неконкурентні спо­соби приватизації, що в подальшому істотно змінилося. Так, у 1998 році на 63% збільшилася конкурентний продаж об'єктів малої приватизації.

Викуп об'єктів мало приватизації здійснюється згідно з ч. 2 ст.20 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" і ст.2 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (ма­ла приватизація)" У випадку виділення структурного підрозділу орган привати­зації керується Положенням про порядок розділу підприємств, об'єднань, від­чужених від них структурних і одиниць, затвердженим Наказом Міністерства економіки України спільно з Міністерством статистики України і Антимонопольним комітетом України 20 квітня 1994 року № 43/79/5, а також Положенням про порядок приватизації структурних підрозділів (одиниць) підприємств (об'єднань), затверджених Указом Фонду державного майна України і Антимонопольного комітету України від 4 травня 1994 року № 265/13/01.

У місячний термін з дня прийняття рішення про приватизацію підприємст­ва або його структурного підрозділу орган приватизації у письмовій формі спо­віщає адміністрацію даного підприємства про прийняте рішення.