Смекни!
smekni.com

Характеристика діяльності банку ВАТ "Кредобанк" (стр. 2 из 10)

4. Принцип цілісності і відповідності умовам зовнішнього середовища.

Це означає, що в рамках єдиної стратегії розвитку, прийнятої в Банку, між його підрозділами встановлена тісна взаємодія, кожен підрозділ удосконалює свою діяльність відповідно до змін умов зовнішнього середовища.

В банку існує виділення в організаційній структурі вертикалей бізнесу: корпоративного та роздрібного продажу. Серед вертикалей також можна виділити: вертикаль ризиків, до яких належатьДепартамент управління ризиками, Управління кредитного ризику,Управління стратегії і співпраці з інвесторами. Вертикаль фінансів представлена Управлінням звітності, Департаментом планування економіки та департаментом БО.

Спільною рисою розглянутих структур є те, що всі повноваження розподілялися від центральних органів до керівників нижчого рангу, а також, виникали проміжні ланки між вищим керівництвом і низовими структурами.

На сьогоднішній день у Банку прийнята дивізіональна структура управління, що передбачає поділ Банку не за функціональною ознакою, а відповідно до видів пропонованої банківської продукції та груп споживачів.

Структура, орієнтована на різні види банківської продукції, дає можливість зосередити функції управлінням надання окремих послуг в руках фахівців із конкретних продуктів. Така організація створює Банку додаткові переваги при доведенні якості послуг до міжнародних стандартів, а також у розвитку нових видів продуктів.

Даний спосіб побудови оргструктури також передбачає орієнтацію на потреби цільових споживачів послуг. Організовуючись таким чином, банк зосереджує основну свою увагу на певних групах клієнтів. Всі надавані Банком послуги концентруються в окремих підрозділах, що обслуговують конкретні групи споживачів. Так, послуги розробка та представлення послуг роздрібним клієнтам надається Департаментом роздрібного продажу, а послуги організаціям надає Департамент корпоративного продажу.

Принципова схема побудови Банку досить складна, це пояснюється поглибленням спеціалізації окремих операційних ланок. Цільові сегменти Банку досить різноманітні: від корпоративних ринків із здійсненням оптових операцій до роздрібного обслуговування масового контингенту споживачів фінансових послуг, а це неминуче позначається на структурі Банку.

Сьогодні ВАТ "Кредобанк" – авторитетна інституція, що обслуговує практично всі категорії клієнтів усіх форм власності,серед яких:

ВАТ "Західенерго", Приватне підприємство "BEEM", ТзОВ "Орлан – Транс – Груп", ЗАТ Фірма "Т.С.Б.", Акціонерне Товариство Відкритого Типу "Харківський молочний комбінат" ,АТВТ "ХМК" – "Ромол",ТзОВ "Росан – Цінні Папери" та інші.

В загальних оборотах Банку фізичні особи складають 10%, корпоративні клієнти (юр. особи) – 40%, підприємства малого та середнього бізнесу – 50% (рис 1.1).

Рис.1.1. Структура клієнтської бази ВАТ"Кредобанк" станом на 01.01.2008 року

ВАТ"Кредобанк" є одним з лідерів вітчизняного ринку банківських послуг. До кола його постійних клієнтів входять приватні клієнти, великі корпорації, представники дрібного та середнього бізнесу, а також фінансові установи, для яких надається увесь спектр банківських послуг в рамках банківської ліцензії, наданої Національним банком України, а саме:

1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них (додатки Б, В-Е);

3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

За наявності банківської ліцензії Банк має право без отримання письмового дозволу здійснювати такі операції та угоди:

1) надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

2) придбання права вимоги на виконання зобов’язань в грошовій формі за поставленні товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

3) лізинг;

4) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

5) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

6) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку України Банк має право здійснювати такі операції:

1) операції з валютними цінностями:

а) неторговельні операції з валютними цінностями;

б) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

в) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

г) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

ґ) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

д) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

е) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

є) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

ж) операції з банківськими металами на валютному ринку України;

з) операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

и) інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

7) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

8) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

а) з інструментами грошового ринку;

б) з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

в) фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

9) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

10) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Крім операцій зазначених вище, ВАТ"Кредобанк", відповідно до чинного законодавства і на підставі відповідних ліцензій Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, може здійснювати професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, професійну діяльність по випуску та обігу цінних паперів, а також може надавати послуги з електронної обробки даних, по операціях на фондовому ринку та здійснювати інші види діяльності. Банк не здійснює діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі, страхування, крім виконання функцій страхового посередника.

У 2007 році ВАТ"Кредобанк"здійснював переважну більшість банківських операцій, які властиві комерційним банкам України, внаслідок чого його чистий прибуток становив 23158 тис.грн., що на 116 % більший за попередній рік.

2. Фінансовий менеджмент в банку

Управління ризиком – одна з ключових функцій стратегічного управління ВАТ "КРЕДОБАНК" у сфері банківських операцій, за допомогою якої Банк ідентифікує, оцінює, здійснює моніторинг та контроль рівня ризику. З метою створення максимально ефективної системи управління ризиками у звітному році продовжувалася цілеспрямована робота з удосконалення систем оцінки, аналізу й управління усіма видами ризиків. На сьогодні Банк реалізує комплекс процедур з управління ризиками, використовуючи пропозиції та рекомендації Базельського Комітету (Базель ІІ) й інших міжнародних організацій, щодо контролю за банківською діяльністю. Методи оцінки та контролю ризиків в Банку впроваджені згідно з вимогами іноземних інвесторів та повністю узгоджуються з міжнародними стандартами.

Стратегія ВАТ "КРЕДОБАНК" у частині управління ризиком полягає в забезпеченні розумного рівня толерантності при прийнятті рішень з активних операцій, при одночасному задоволенні очікувань клієнтів та акціонерів, працівників і керівників Банку та виконання завдань, поставлених наглядовими органами Банку.

Аналіз та оцінка ризиків консолідується по групі PKO BP SA (Варшава) на основі міжнародних процедур та стандартів, що забезпечує ефективне розміщення капіталу з врахуванням інтересів акціонерів та захисту вкладників Банку.

В Банку чітко виділені чотири взаємопов'язаних етапи ризик-менеджменту:

1. Ідентифікація ризику;

2. Кількісна оцінка ризику;

3. Управління ризиком;

4. Моніторинг ризику.

На стадії ідентифікації ризиків у Банку здійснюється процес постійного і систематичного виявлення джерел ризиків, визначення факторів ризиків, їх класифікації.

Поставлені цілі й завдання досягаються за рахунок застосування певного набору методів та інструментів, що використовують для управління всіма видами ризиків у Банку, зокрема, кредитним ризиком, ризиком ліквідності, ризиком зміни процентної ставки, валютним ризиком, операційним ризиком.

У Банку діє кілька структурних підрозділів, на які покладено функції управління ризиками. Між цими структурними підрозділами розділено управління кредитним, операційним та фінансовими ризиками.