Смекни!
smekni.com

Характеристика діяльності банку ВАТ "Кредобанк" (стр. 9 из 10)

· ставки по податках, зборах, акцизах тощо;

· технологічна схема виробництва (яка впливає на терміни оборотності обігового капіталу).

Щодо ризиків інвестиційних проектів, то їх наліз припускає облік усіх змін зовнішніх і внутрішніх факторів реалізації інвестиційного проекту, у тому числі політичних, адміністративних, нормативних, економічних, фінансових, соціальних, екологічних тощо, як у бік погіршення, так і у бік поліпшення. Результати аналізу ризиків та чутливості інвестиційного проекту, проводяться підрозділом оцінки кредитних ризиків Банку та викладаються в карті кредитних ризиків по довгостроковим кредитам.

7. Інвестиційне кредитування

Інвестиції - це всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності і інших видів діяльності в результаті чого утворюється прибуток або досягається соціальний ефект.

До майнових і інтелектуальних цінностей відносять:

- кошти;

- цільові банківські метали;

- паї, акції та інші цінні папери;

- рухоме і нерухоме майно;

- майнові права, що випливають із авторського права, сукупність технічних, технологічних, комерційних і інших знань оформлених у вигляді технічної, технологічної документації, права користування землею, іншими ресурсами, інші цінності.

Інвестиційні кредити надаються для технічного переоснащення підприємств, придбання обладнення, устаткування, на реконструкцію, будівництво та фінансування інших капіталовкладень.

Позичальники та їх проекти, які бажають отримати інвестиційні кредити, повинні відповідати критеріям прийнятності й вимогам ВАТ "Кредобанк". Умови кредитування узгоджуються з установами, які приймають участь в кредитуванні (якщо такі наявні).

Інвестиційні кредити можуть передбачати фінансування капіталовкладень та обігового капіталу. У цьому випадку сума кредитних коштів, які підприємство залучає в банку, розподіляється на 2 частини з визначенням конкретних умов надання і проведення цих коштів по кожному з напрямків. Однією з умов надання кредиту на фінансування інвестиційних проектів є участь підприємства власними коштами як мінімум у 30% вартості проекту. Для інвестиційних кредитів термін кредитування залежить від терміну окупності інвестиційного проекту. Умови та терміни погашення інвестиційних кредитів встановлюються на підставі розрахунків, поданих позичальником у бізнес-плані, перевірених і узгоджених банком. Строк кредиту – до трьох років. Відсоткова ставка визначається на основі ринкової, з врахуванням ризиків, які виникають при кредитуванні конкретного проекту.

"Положення про кредитування будівництва" визначає порядок організації роботи, повноваження, обов’язки та відповідальність підрозділів ВАТ"Кредобанк", які беруть участь в процесі розгляду будівельних проектів з метою визначення можливості їх кредитування, подальший моніторинг цих проектів, а також взаємовідносини між Банком, його філіями, відділеннями в процесі кредитування будівельних проектів.

Банк здійснює кредитування будівництва через:

-надання кредиту забудовнику для фінансування будівництва;

-надання кредиту генпідряднику для забезпечення виконання будівельних робіт;

-надання кредиту інвестору (суб’єктам господарювання та фізичним особам, в тому числі Довірителям для участі в Фонді фінансування будівництва (ФФБ), управителем якого є банк ;

-надання кредиту інвестору на придбання цінних паперів – цільових безпроцентних/дисконтних/процентних облігацій, опціонів;

- іншими шляхами, якщо це не суперечить чинному законодавству та внутрішнім положенням банку щодо кредитування.

Пріоритет надається проектам, ініціатори яких мають позитивну ділову репутацію, розвинений бізнес, досвід роботи на ринку, усталені ділові зв’язки з Банком, достатній обсяг ліквідних активів, позитивну кредитну історію тощо.

Вимоги, яким повинен відповідати проект для прийняття його до кредитування:

- наявність дозволів, ліцензій на здійснення будівельних робіт (можливо, в стадії оформлення), наявність документів, що підтверджують відведення земельної ділянки (Державний акт на право приватної власності на землю/Договір оренди земельної ділянки /Договір резервування земельної ділянки тощо);

- наявність проектно-кошторисної документації (можливо, в стадії ліквідації зауважень та затвердження);

- низька чутливість проекту до цінових коливань на ринку. До фінансування приймаються проекти, які є рентабельними навіть в разі падіння ціни продажу на 15-20%;

- наявність у позичальника забезпечення.

Вимоги, яким повинен відповідати проект для кредитування забудовника:

-досвід роботи забудовника на ринку містобудування не менш ніж 3 (три) роки;

-здано не менше 1 (однієї) будівлі виробничого або невиробничого призначення;

-наявність документально підтвердженого власного внеску забудовника в проект;

- самоокупність будівництва протягом терміну кредиту (прогнозні надходження від реалізації площ в об’єкті будівництва дозволяють завершити будівництво та виконати зобов’язання по кредиту);

- наявність джерел фінансування. Кредит та інші підтверджені джерела коштів (інвестиційні договори, власні кошти тощо) дозволяють профінансувати виконання будівельно-монтажних робіт без залучення додаткових джерел фінансування. В іншому випадку розрахунки мають підтверджувати, що швидка реалізація об’єктів інвестування за мінімальною ціною на будь-якому етапі будівництва дозволить Позичальнику завершити будівництво і розрахуватися з кредиторами.

Ризики, що притаманні кредитуванню будівельних проектів:

· політичні – можливі зміни в законодавстві та регулюванні будівельної діяльності;

· ринкові – нестабільність цін на нерухомість та неможливість довгострокового прогнозування розвитку ринку, інфляційні процеси;

· договірні - наявність необхідних договорів (генпідряду, підрядних) відповідність укладених договорів вимогам чинного законодавства, чітке визначення в договорах строків та вартості будівництва, прав та обов’язків сторін тощо;

· будівельні – недотримання графіків, вартості та якості виконання будівельних робіт;

· форс-мажорні обставини – зупинка будівництва через відсутність фінансування, блокаду будівельного майданчика, відмови підрядників тощо;

· професійні – наявність кваліфікованого персоналу (будівельників, управлінців, адміністраторів) та налагодженість схеми реклами та збуту.

Порядок "Кредитування лізингової компанії для закупівлі основних засобів з подальшою передачею їх в лізинг" визначає основні принципи та взаємодію банку та лізингодавця щодо надання кредитів лізингодавцю для проведення ним лізингових операцій. Дотримання цього Порядку в роботі є обов'язковим для підрозділів Банку

Предметом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, яке може бути віднесене до основних фондів відповідно до чинного законодавства, в тому числі продукція, вироблена державними підприємствами (машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, системи телекомунікації тощо), не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передачу його в лізинг. Майно, яке вище зазначене, і є в державній власності, може бути предметом лізингу тільки за погодженням з органом, що здійснює управління цим майном у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Для отримання кредиту лізингодавець повинен відповідати наступним вимогам:

· мати відкриті поточні рахунки у ВАТ "Кредобанк";

· період ведення ним стабільної господарської діяльності за основною діяльністю складає не менше 6 (шість) місяців;

· мати позитивну кредитну історію, за її наявності (відсутність простроченої заборгованості за кредитом та/або прострочених процентів понад 30 днів протягом останніх двох років, фактів нецільового використання кредиту, часткової або повної реалізації без згоди ВАТ "Кредобанк" переданого в заставу/іпотеку майна, інших порушень договірних відносин з Банком);

· бути класифікованими Банком за класом не нижче "В", за результатами проведення аналізу фінансового стану Позичальника у відповідності з чинною Методикою проведення оцінки фінансового стану Позичальників юридичних осіб ВАТ "Кредобанк";

· не мати простроченої заборгованості перед бюджетом, податкової застави.

Загалом інвестиційне кредитування відіграє вагому роль у збільшенні кредитного портфеля ВАТ "Кредобанк" і становить близько 40 % кредитного портфеля банку.


8. Взаємовідносини комерційних банків з НБУ. Банківський нагляд

ВАТ "КРЕДОБАНК" здійснює банківські операції у відповідності із Законом України "Про банки і банківську діяльність" та згідно ліцензії Національного банку України від 31 березня 1992 року № 43.

Для здійснення касових операцій в банку спеціально обладнані приміщення - операційні каси і грошові сховища. Всі підприємства і підприємці, які відкрили у ВАТ "КРЕДОБАНК" поточні рахунки зберігають на них свої кошти на договірних умовах. Готівкова виручка підприємств, що надійшла в каси банку може зараховуватися на їх поточні рахунки. Здача готівки може відбуватися як на основний поточний рахунок, так і на додаткові рахунки. Установи банку встановлюють підприємствам строки і порядок здавання готівкової виручки, які відображаються в "Заявці-розрахунок для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки".

Для регулювання грошового обороту установи банку здійснюють прогноз касових оборотів, встановлюють обсяг і джерела надходження готівки до кас банку, обсяг і цільове спрямування видачі готівки з кас банку. Здача готівки в каси банку здійснюється трьома способами: інкасаторами банку; у денні і вечірні каси банку (своїми силами); підприємствами поштового зв'язку для переказу на поточні рахунки в банк.