Смекни!
smekni.com

Характеристика діяльності банку ВАТ "Кредобанк" (стр. 5 из 10)

Щодо перевірки сплати кредиту, то в договорі зазначено, що клієнт повинен погашати кредит щомісячно (додатки І,Ї,Й). Тому працівник кредитного відділу (економіст) розробляє особистий графік погашення кредиту, якого клієнт повинен дотримуватися. При несплаті кредиту в зазначений у графіку день, позичальник заноситься у прострочені кредити. Працівник повідомляє позичальника про прострочення кредиту. Якщо через три дні погашення суми не відбулося, то банк може накласти штраф, у вигляді підвищення процентної ставки.

Відповідно до прокласифікованого кредитного портфеля використовуються різні рівні резервування для встановлення загальної суми резерву.

Згідно з Постановою НБУ №122 від 27 березня 1998 року загальний резерв створюється на покриття можливих витрат за стандартними кредитами. Цей резерв був сформований ВАТ"Кредобанк" у повній сумі за попередній період.

4. Міжнародні розрахунки та валютні операції

Операції ВАТ "Кредобанк" з іноземною валютою здійснюють відділ клієнтських розрахунків, відділ обслуговування фізичних осіб та операційний відділ, які виконують:

- встановлення курсів для купівлі-продажу валют;

- ведення коррахунків в іноземній валюті;

- контроль за експортно-імпортною діяльністю;

- здійснення переказів фізичних осіб через поточний рахунок і систему WesternUnion;

- купівля - продаж дорожніх і іменних чеків,здійснення відшкодування по них;

- ведення звітності по валютних операціях;

- здійснення фінансового аналізу по операціях в іноземній валюті.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, та для використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті (додатки К-Р).Поточнимиторговельними операціями за поточнимирахунками в іноземній валюті є такі розрахунки:- між юридичнимиособами-резидентами іюридичнимиособами-нерезидентами під час здійснення зовнішньоекономічноїдіяльності за торговельними операціями;- між юридичними особами-резидентами на території України заумови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку;- між юридичними особами-нерезидентами таюридичнимиособами-резидентами через юридичних осіб-резидентів (посередників)відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповіднодо законодавства України;- інші розрахунки, що здійснюються відповідно до законодавстваУкраїни.Поточними неторговельними операціями за поточнимирахунками в іноземній валюті є такі операції:- перекази заробітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної допомоги, виплат і компенсацій, включаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров’я;- здійснення обмінних операцій з іноземною валютою таплатіжними документами в іноземній валюті;- виплати готівкової іноземної валюти за платіжними картками;- купівля платіжних документів в іноземній валюті;- виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постановсудових, слідчих та інших правоохоронних органів;- платежі, що пов’язані зі смертю громадян;- оплата зборів, мита та дії, пов'язані з охороною прав наоб'єкти інтелектуальної власності;- оплата витрат за лікування громадян у медично-профілактичнихзакладах іншої держави;- оплата навчання в навчальних закладах,стажування в закладахіншої держави;- оплата витрат, пов’язаних з відрядженням за кордон;- оплата праці нерезидентів, які працюють в Україні;- платежі у зв’язку з прийняттям спадщини;З поточного рахунку в іноземній валютіюридичнихосіб-резидентівза розпорядженням власника рахунку здійснюютьсятакі операції:- виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам,які працюють в Україні за контрактом (договором);- виплата готівкою або платіжними документами працівникам наслужбові відрядження під час виїзду за кордон, на експлуатаційнівитрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів закордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно дозаконодавства України;- перерахуванняна користь нерезидента за межі України зазовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);- купівля іншої іноземної валюти відповідно до законодавстваУкраїни;- перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, закордон на рахунки юридичних осіб-нерезидентів в оплатуза товарита послуги в межах потреб, визначених іноземним донором, тавідповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги;- перерахування за кордон на ім’я фізичних осіб, які тимчасовоперебувають за межами України в довгостроковому відрядженні абонавчаються, як оплата праці (або як стипендія);- перерахування для погашення заборгованості за отриманимкредитом і сплати процентів за ним;- продаж валюти уповноваженим банком;- перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок;- перерахування за сплату державного мита відповідно дозаконодавства України;- перерахування на власний поточний рахунок;- інші перерахування, що не суперечать законодавству України.На поточні рахунки віноземній валютіфізичнихосіб-резидентів зараховуються:- готівкова валюта;- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордонуна ім’я власника рахунку відповідно до законодавства України;- валюта за іменнимиплатіжними документами (чеками),виписаними уповноваженими банками України;- валюта, переказана з-за кордону на ім’я власникарахункучерез уповноважені банки України;- валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-закордону на ім’я власника рахунку;- валюта, перерахована митними органами, яка була прийнята назберігання відповідно до вимог Інструкції про переміщення валюти;- валюта, одержана в порядку спадкування;- валюта, перерахована з власного поточного або власноговкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;- валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних сертифікатів;- валюта, перерахована як кредит в іноземній валюті;- валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власникарахунку для погашення заборгованості за кредитом в іноземнійвалюті та сплати процентів за ним;З поточного рахунку в іноземній валюті зарозпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученнямпроводяться такі операції:- виплата готівкою;- виплата платіжними документами;- перерахування в межах України на рахунок іншої фізичноїособи-резидента;- перерахування на власний поточний або власний вкладний(депозитний) рахунок в іноземній валюті;- продаж на міжбанківському валютному ринку України дляподальшого зарахування на рахунок у національній валюті;- перерахування власником рахунку коштів за операціями зощадними (депозитними) сертифікатами;- купівля наперед оплачених платіжних картокміжнароднихплатіжних систем;- перерахування за межі України нерезидентам для погашеннявласної заборгованості за кредитами, позиками (проценти, комісійні, неустойка);- перерахування за кордон інвестицій;- перерахування коштів для погашення власної заборгованості заотриманим кредитом в іноземній валюті та сплати процентів за ним;- продаж на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти за іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням купленої іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору.На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валютіфізичної особи-резидента зараховуються:- готівкова валюта;- валюта, перерахована з власного поточного або власноговкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;- кошти, внесені іншою фізичною особою, якщо це передбаченодоговором банківського вкладу;- проценти на банківський вклад, якщо це передбачено договором.З вкладного (депозитного) рахунку фізичноїособи-резидента в іноземній валюті кошти повертаються шляхом:- виплати готівкою;- виплати платіжними документами;- продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземноївалюти за іншу іноземну валюту;- перерахування на власний поточний або власний вкладний(депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Функції агента валютного контролю – обов’язкиуповноваженого банку щодо здійснення контролю за валютнимиопераціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через цібанки. Змістом зазначеного контролю є запобігання уповноваженимибанками проведенню резидентами і нерезидентами через ці банкинезаконних валютних операцій та/або своєчасне інформуванняуповноваженими банками відповіднихдержавних органів пропорушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов’язаного зпроведенням ними валютних операцій.

Використання іноземної валюти як засобу платежу – це розрахунок за продукцію, роботи, послуги, об’єкти права інтелектуальної власності та інші майнові права.

Переказування грошових коштів за межі України – перерахування грошових коштів у банківсько-кредитну установу, що не є суб’єктом господарської діяльності України, незалежно від того, на користь якої особи перераховуються ці кошти.

2007 року ВАТ "КРЕДОБАНК" був активним учасником міжбанківського ресурсного ринку, проводячи операції із залучення/розміщення кредитних ресурсів в іноземній та національній валюті як в Україні, так і за кордоном. Загальний середньоденний обіг коштів на міжбанківському ринку у гривнеаому еквіваленті становив 213,29млн.грн.,що на 37,55% за показник минулого року.

Банк має у власному портфелі ОВДП та ОВДП-ПДВ, за допомогою яких у значному обсязі проводяться операції РЕПО для підтримки ліквідності Банку.

Для залучення коштів юридичних осіб проводилися операції залучення тимчасово вільних гривневих ресурсів на депозит "Ринковий". Завдяки цьому фінансовому інструменту клієнти Банку мали змогу вигідно розмістити тимчасово вільні ресурси за ставкою міжбанківського ринку на короткий термін. Банк також активно здійснював торгівлю іноземною валютою для клієнтів на торговій сесії. Наявність ліній першокласних банків дозволило максимально задовольняти конверсійні потреби клієнтів та банків-контрагентів й оптимізувати діяльність Банку на міжбанківському ринку. Слід відзначити, що за рахунок зростання клієнтської бази суттєво виросли загальні обсяги купленої-проданої валюти для клієнтів за національну валюту на торговій сесії, які становили: