Смекни!
smekni.com

Характеристика діяльності банку ВАТ "Кредобанк" (стр. 8 из 10)

У серпні 2005 року Правління та Спостережна рада Банку затвердили нову Стратегію динамічного розвитку ВАТ "КРЕДОБАНК" на 2005-2008 роки, яка передбачає активну політику з нарощення клієнтської бази, обсягів операцій, збільшення ринкової частки із забезпеченням належного рівня безпеки для клієнтів, що спирається на всебічну підтримку стратегічного інвестора PKOBPSA. Суть Стратегії полягає у динамічному зростанні Банку на фоні динамічного розвитку банківського ринку та української економіки.

Місія Банку-реалізація сподівань клієнтів, акціонерів та персоналу Банку шляхом етичного ведення бізнесу, забезпечення високої якості послуг зі збільшенням ринкової частки і зростанням ринкової вартості Банку.

Основні стратегічні цілі:

· збільшення ринкової частки Банку на українському ринку послуг з 1% до 2% за обсягом чистих активів, що дозволить увійти до десятки найбільших банків України;

· зростання ефективності діяльності Банку.

При реалізації Стратегії динамічного розвитку стратегіч- ними бізнес-пріоритетами Банку є такі сегменти фінансового ринку:

· роздрібний сегмент, у тому числі:

– обслуговування "масового клієнта";

– іпотека і фінансування нерухомості;

– індивідуальне (privat-banking) обслуговування через спеціалізовані канали продажу;

· корпоративний сегмент, насамперед:

– малі та середні підприємства;

– підприємства, що здійснюють експортно-імпортну діяльність;

– спільні україно-польські підприємства.

6. Проектне фінансування

Фінансування ВАТ"Кредобанк" довгострокових інвестиційних проектів передбачає направлення кредитних коштів на:

- фінансування будівництва та реконструкцію об’єктів житлового, нежитлового, виробничого, соціально-побутового призначення;

- розширення, реконструкцію та модернізацію виробничих потужностей діючих суб’єктів господарювання (придбання Позичальником основних засобів, які мають тривалий термін амортизації) та інших виробничих фондів (включаючи і земельну ділянку);

- нормативне збільшення постійного обігового капіталу Позичальника (придбання сировини, матеріалів тощо) у тісному зв’язку з реалізацією інвестиційного проекту;

- інноваційне інвестування в нематеріальні активи (придбання та впровадження нових технологій, "ноу-хау" тощо).

ВАТ "Кредобанк" може надавати кредити на фінансування інвестиційних проектів як із власних коштів Банку, так, на умовах участі у синдикованому та консорціумному кредитуванні, із коштів кредитних ліній міжнародних фінансових організацій, під страхове покриття експортних кредитних агентств, з використанням інструментів міжнародного торгового фінансування (акредитиви, гарантії, проектне фінансування тощо).

Основними вимогами до інвестиційних проектів є:

- наявність необхідних дозволів і ліцензій, проектно-кошторисної документації для реалізації інвестиційного проекту;

- наявність власного внеску Позичальника в інвестиційний проект (не менше 20% від вартості інвестиційного проекту);

- наявність у Позичальника джерел для фінансування необхідних витрат до початку впровадження інвестиційного проекту;

- наявність бізнес-плану, який підтверджує ефективну реалізацію інвестиційного проекту;

- самоокупність інвестиційного проекту протягом терміну кредиту.

Інформація для аналізу оцінки інвестиційного проекту отримується з документів, які надаються Позичальником у Банк для розгляду питання про надання кредиту, відповідно до вимог Положення про кредитування юридичних осіб ВАТ"Кредобанк".

При проведенні попереднього аналізу інвестиційного проекту відповідальний працівник служби кредитування юридичних осіб:

· з’ясовує ціль інвестиційного проекту;

· з’ясовує наявність необхідних дозволів та ліцензій для здійснення інвестиційного проекту, договорів та контрактів;

· аналізує бізнес-план Позичальника для реалізації інвестиційного проекту.

· аналізує структуру забезпечення за кредитною операцією, яке пропонується Позичальником;

· аналізує джерела фінансування інвестиційного проекту та їх співвідношення до власного капіталу (співвідношення "запозичений / власний капітал" з урахуванням нового кредиту повинно бути не більше 80 / 20).

· здійснює аналіз фінансової звітності Позичальника

Бізнес-план є основою для аналізу інвестиційного проекту. Він має відображати специфіку саме того бізнесу, що реалізується в умовах конкретного регіону, та повинен мати всю інформацію, необхідну Інвестору для прийняття ним рішення щодо участі в реалізації інвестиційного проекту та/або Банку для прийняття рішення щодо надання

У бізнес-плані визначаються:

· масштаби і форми бізнесу Позичальника;

· найважливіші показники маркетингу,

· виробнича і фінансова діяльність;

· сировинне, технічне і кадрове забезпечення інвестиційного проекту;

· фінансовий та виробничий план;

· обсяги необхідних інвестицій і терміни їх повернення;

· ризики, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, та інші його характеристики,

· наводяться необхідні розрахунки окупності інвестиційного проекту, розрахунок прибутків-збитків та грошові потоки по інвестиційному проекту.

Підходи до аналізу бізнес-плану диференціюються залежно від характеру інвестиційного проекту.

Якщо в інвестиційному проекті участь беруть іноземні інвестори додатково можуть бути викладені основні положення державного і правового регулювання даного бізнесу в Україні.

В окремих випадках умови можуть бути переглянутими за рішенням Кредитного комітету (комісії) ВАТ"Кредобанк".

Позичальник повинен мати необхідний обсяг власних коштів для витрат, що здійснюються до початку впровадження інвестиційного проекту (проценти та комісії Банку, витрати на розмитнення обладнання тощо). Джерелом коштів може виступати робочий капітал, нерозподілений прибуток, спонсорський внесок тощо.

Результатом аналізу бізнес-плану та фінансової звітності Позичальника є висновок відповідального працівника служби кредитування юридичних осіб Банку щодо правильності розрахунків Позичальником прибутковості, самоокупності інвестиційного проекту, відповідності доходної та витратної частин інвестиційного проекту та доцільності або недоцільності його фінансування.

Фінансовий аналіз інвестиційних проектів передбачає низку припущень:

· змінні витрати змінюються пропорційно до обсягу виробництва;

· постійні операційні витрати однакові для будь-якого обсягу виробництва продукції, а незмінні витрати вважаються постійними;

· ціна продукту(послуги) вважається постійною протягом періоду здійснення аналізу інвестиційного проекту;

· не враховуються зміни виробничих запасів потягом життєвого циклу інвестиційного проекту;

· частка продажу продукції (послуги) в обсязі валового доходу позичальника не змінюється (якщо інше не передбачено бізнес-планом).

Прогноз руху грошових коштів по інвестиційному проекту складається для оцінки можливості інвестиційного проекту бути самоокупним як мінімум протягом строку, на який залучається кредит, тобто генерувати достатні грошові надходження для покриття всіх валових витрат, виконання обов’язкових платежів (податки, збори) та обслуговування кредиту, який був наданий для фінансування інвестиційного проекту (платежі по процентам, комісіям, погашення основного боргу).

Прогноз руху грошових коштів по інвестиційному проекту складаються окремо для інвестиційного проекту та інвестиційного проекту разом з поточною діяльністю Позичальника. У випадку, коли інвестиційний проект не передбачає створення нового виробництва або випуску нових видів продукції/послуг в порівнянні з існуючими, розрахунки здійснюються лише для всієї діяльності Позичальника (інвестиційний проект разом з поточною діяльністю).

Аналіз інвестиційного проекту здійснюється за детально обгрунтованими даними, як по інвестиційному проекту, так і за поточною діяльністю, з урахуванням: інфляційних процесів, підвищеної процентної ставки за кредитом.

Для розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту використовуються:

· процентна ставка по кредиту, підвищена на 2 процентних пункти від процентної ставки, яка буде фактично застосовуватись;

· обсяги продажів за інвестиційним проектом, в яких максимально враховані період виходу нового продукту(послуги) на ринок, коефіцієнти виходу на проектну потужність та завантаження обладнання, сезонність продажів (якщо сезонність має місце) тощо;

· сезонні коливання цін на сировину або продукцію (якщо сезонність має місце);

· період обігу дебіторської та кредиторської заборгованості;

· графік виконання робіт (здійснення витрат) по інвестиційному проекту;

· повний перелік змінних витрат з розрахунком норми кожного виду витрат (у натуральних одиницях та ціни з податком на додану вартість (далі – ПДВ)) на одиницю продукції;

· повний перелік умовно-постійних витрат з розрахунком середньомісячної вартості кожного виду витрат з ПДВ;

· форма розрахунку амортизації для основних засобів по групахіззазначеннямзалишковоївартості на останню звітну дату, із зазначенням норм амортизації, які застосовуються Позичальникомдля кожної групи основних засобів з урахуванням чинного законодавства;

· штатний розклад працівників Позичальника із зазначенням кількості, окладів, ставки нарахування на заробітну плату. Для працівників, які працюють від виробітку – їх кількість із зазначенням коефіцієнтів, залежних від обсягів виробництва продукції;