Смекни!
smekni.com

Аналіз банківської діяльності 2 (стр. 14 из 18)

Активи

- За проаналізований термін активи балансу підвищились на 18,25%. При цьому обєм кредитно-інвестиційного портфеля зріс на 21,5% (питома вага КІП у валюті балансу зріс на 1,7%). Найбільші темпи росту повязані з МБК виданими (61,7%), кредитами фізичним особам (36,3%) та інвестиціям в цінні папери (19,2%). Довгострокова складова кредитного портфелю зросла на 23,2%. При цьому такі темпи росту виданих МБК пояснюється не розширенням внутрішнього ринку МБК (внутрішній ринок стиснувся й складає біля 800-900 млн. гривень), а розширенням обєму виданих МБК (розміщених депозитів) іноземним банкам.

- Питома вага доходостворюючих активів у складі активів складає біля 76% (варіація значень від 61% до 93%), відношення дохідних активів до платних пасивів – 0,98 (варіація значень від0,74 до 1,89). Значення цих показників свідчать про те, що в цілому рівень дохідних активів знаходиться поблизу граничних нижніх значень (відповідно –75% та 1,00%), при яких банки здатні забезпечувати необхідний рівень дохідності для виконання обовязків по платним пасивам. При цьому у 9-ти із 40-ка банків (5 з них – системні банки) обидва ці показники мають значення нижче граничних значень. А якщо брати до уваги тільки другий показник (а він має пріоритет), то у 13-ти банків він знаходиться нижче граничного значення, що потенційно може призвести до збиткової діяльності (для деяких з них – це вже здійснившийся факт).

- Відношення величини кредитного портфелю до всіх обовязків складає 0,68 (варіація значень від 0,23 до 1,85), що свідчить про помірну кредитну політику, здається банками в цілому. Однак при цьому 11 банків проводять «обережну» кредитну політику (для 9-ти банків така політика вже або потенційно співставна зі збитковістю діяльності), 8 банків – помірну, 4 – агресивну та 17 банків – невиправдано агресивну кредитну політику. Невиправдано агресивна кредитна політика пояснюється або стрімким одержанням сверхприбутків, або стрімкістю компенсувати збитки від проблемних кредитів.

- Відношення залучених міжбанківських кредитів (депозитів) до розміщених міжбанківських кредитах складає біля 1,36. Значення цього показника свідчить про те, що в цілому розглядаєма група банків є позичальником. При цьому 21 банк виступає в ролі позиковця, а 19 банків – в ролі кредитора.

- Відношення кредитного портфеля до балансового капіталу складає 3,33. При цьому один із комерційних банків проводить невиправдано небезпечну кредитну політику, не забезпечену власним капіталом (граничне верхнє значення цього показника –0,8).

- Питома вага прострочених та сумнівних до повернення кредитів в кредитному портфелі банків складає 16,55%. За цим показником якості кредитного портфелю банки розподілились слідуючим виглядом: 19 банків – менше 5%; 10 банків – в межах 5-10%, 5 банків – в межах 10-20%, 3 банка – в межах 20-30% та у 3-х банків «погані» кредити складають більше 30% кредитного портфеля.

- Відношення сформованих резервів під сумнівну заборгованість до розміру кредитного портфеля та дебіторської заборгованості банків складає 9,32%. По цьому показнику банки розподілились слідуючим образом: 12 банків – менш 5%, 14 банків – в межах 5-10%, 11 банків – в межах 10-20%, 1 банк – більше 20%. 18 банків мають недостатній розмір сформованих резервів (значення даного показника не перекриває значення попереднього показника).

Таблиця 2.9.

Агреговані статті прибутків та збитків вибірки 40-ка банків на 01.04.2001р.

Найменування статті в млн. грн. в % Найменування статті в млн. грн. в % Найменування статті в млн. грн.
Процентні доходи 1036,46 53,80 Процентні видатки -704,01 41,76 Процентний дохід (нетто) 332,45
по операціям МБК 81,43 4,23 по операціям МБК -68,19 4,04 13,23
по операціям з ЮО 566,49 29,40 по операціям з ЮО -83,98 4,98 482,52
по операціям з ФО 24,62 1,28 по операціям з ФО -210,67 12,50 -186,05
по опрераціям з ЦП 101,78 5,28 по опрераціям з ЦП -19,68 1,17 82,10
по опрераціям з філіалами 251,07 13,03 по опрераціям з філіалами -251,32 14,91 -0,26
Комісійні доходи 388,02 20,14 Комісійні видатки -128,91 7,65 Комісійний дохід (нетто) 259,11
по операціям з банками та клієнтами 385,30 20,00 по операціям з банками та клієнтами -126,12 7,48 259,19
по опрераціям з філіалами 2,80 0,15 по опрераціям з філіалами -2,79 0,17 0,01
Інші операційні доходи 456,54 23,70 Інші операційні видатки -98,66 5,85 Інший операційний дохід (нетто) 357,88
від торгівельних операцій 443,21 23,00 від торгівельних операцій -80,98 4,80 362,22
Загальні адміністративні видатки -268,04 15,9 -268,04
на основні засоби -75,41 4,47 -75,41
на господарчі потреби -64,63 3,83 -64,63
на телекомунікації -36,74 2,18 -36,74
сплата податків -38,93 2,31 -38,93
Видатки на персонал -179,43 10,64 -179,43
Операційний прибуток 501,98
Доходи від зменшення резервів під безнадійну заборгованість 5,89 0,31 Видатки на формування резервів під безнадійну заборгованість -209,66 12,44 -203,77
Інші доходи 39,69 2,06 Інші доходи -73,43 4,36 -33,74
Прибуток до сплати податків 264,47
Податок на прибуток -23,71 1,41 -23,71
Валові доходи 1926,60 100,00 Валові видатки -1685,85 100,00 Прибуток 240,75

Ліквідність

* Відношення високоліквідних активів до онкольних обов,язків складає 60,83% (варіація значень від 21,77% до 284,4%). При цьому у 30-ти банків цей показник перевищує значення 50% (збиткова ліквідність). Збитковий рівень миттєвої ліквідності свідчить про незадовільне управління ресурсами, що призводить до зниження рівня одержаного прибутку.

Рентабельність

* Така структура активів та пасивів за підсумками І кварталу 2001 року забезпечила прибутковість активів (ROA) на рівні 2,9% річних та прибутковість капіталу (ROE) на рівні 17,09% річних. В цілому ці показники свідчать про нормальний рівень рентабельності активів (оптимальне значення 1-4% річних) та достатньо ефективному використанні власного капіталу (оптимальне значення 15,0-40,0% річних). Якщо ж з розглядаємої вибірки банків виключити банк, показавший найвищий фінансовий результат (УКРКРЕДИТБАНК – 193,3 млн. грн., консолідований фінансовий результат останніх банків –47,45 млн. грн.), то показники рентабельності приймуть наступні значення: ROA=0,59% річних; ROE=3,57% річних. Та висновки про рентабельність банківського сектора стануть прямо протилежними: неефективна робота активів та крайнє неефективне використання власного капіталу.