Смекни!
smekni.com

Аналіз банківської діяльності 2 (стр. 18 из 18)

Аналізуючи напрямки використання засобів, порівнюють отриману інформацію з аналогічними даними інших банків, а також відзначають зміни протягом досліджуваного інтервалу часу. Кількісний аналіз на підставі даних балансу комерційного банку й аналітичного обліку є одним з основних етапів аналізу структури активів. При цьому визначають питому вагу різних статей активу балансу і їхню значимість для банку.

Ліквідність та платоспроможність – найважливіші якісні характеристики діяльності банку, які свідчать про його надійність та стабільність. Для оцінки ліквідності використовуються коефіцієнти короткострокової і середньострокової ліквідності. Вони розраховуються як відношення короткострокових або середньострокових ліквідних активів до відповідних за строками пасивів. Показники ліквідності в різних країнах мають різні назви, залежать від спеціалізації і розміру банків, впроваджуваної політики в галузі кредиту. Показники мають неоднакові методики обрахування.

Аналіз доходів, видатків та прибутковості комерційного банку дає змогу вивчити результати його діяльності. Кількісний та якісний аналізи прибутковості проводяться з метою вивчення фінансової стійкості банку й оцінки ефективності його роботи за певний звітний період.

Аналіз класифікації ризиків, зроблений різними авторами, дає змогу віднести банківську діяльність до класу динамічних задач і виділити три загальних блока формування банківських ризиків: технології та послуги; зовнішня та внутрішня середа банку.

Ризики субєктів господарської діяльності, як правило , відображаються на зміні їх балансу. Якщо одним із вимог до балансу є його грошовий вираз, тоді любий ризик в кінцевому рахунку відображає зміну фінансового стану будь-якого субєкту господарської діяльності.

Аналіз досліджень показує, що для створення економіко-математичної моделі ризиків необхідно:

* відокремити ризики від факторів, що їх викликають;

* розглянути поняття та визначення відомі в літературі й банківській практиці ризиків та дати із загалом прийнятих класичних позицій їх визначення.

Аналіз банківської діяльності є одним з найважливіших напрямків економічної роботи ( і чим більший банк, тим більше значення має правильна організація його роботи в цілому та на кожній ділянці) і повинен вирішувати такі завдання:

1. Дати точну оцінку стану об’єкта дослідження і показати, наскільки він відрізняється від належного.

2. Розкрити можливості і шляхи зміни стану об’єкта з фактичного на належний.

3. Підготувати матеріали до вибору оптимального управлінського рішення і сприяти його виконанню.

При розробці методики рейтингового оцінювання необхідно враховувати специфічні потреби користувачів, до яких належать: керівництво, працівники банку та його акціонери (внутрішні користувачі); органи банківського нагляду, банки кореспонденти, клієнти, конкуренти, рейтингові агентства, засоби масової інформації (зовнішні користувачі). На нашу думку, незалежно від специфічних вимог користувачів доцільно розробити універсальний методологічний підхід до побудови рейтингової системи оцінювання комерційних банків. При цьому необхідно мінімізувати вплив суб’єктивного чинника на оцінювання діяльності комерційних банків.

При проведенні аналізу банківської діяльності дуже важливо оцінювати вплив різноманітних ризиків на діяльність банку, а тобто, на його роботу. Тому на скільки добре банк визначить для себе ризики, які діють на його діяльність, залежить не тільки прибутковість, але й фінансова стійкість банку.

Література

1. Закон України «Про банки та банківську діяльність».–1999.–№25.

2. Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків»: Затв. Постановою Правління НБУ 14.04.98 №141.–К.,1998.–69с.

3. Ачкасов А. И. Активные операции коммерческих банков/ Под ред. А. П. Носко.–М.: АО «Консалтбанкир»,1994.–80с.

4. Банківські операції: Підручник/ Під ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука та ін.–К.,2000.–472с.

5. Банковский портфель–2: Книга банковского менеджера. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста/ Промстройбанк России, Ассоциация экон. Вузов Моск. Междунар ун-т бизнеса и информ. технологий; Отв. ред. Ю. И. Коробков, Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин.–М.: СОМИНТЭК,1994.–752с.–(Портфель делового человека).

6. Банковское дело: Учебник/ Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой.–М.: Финансы и статистика,1995.–480с.

7. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов.–М.: Изд. Корп. «Логос»,1999.–344с.

8. Бор М. З., Пятенко В. В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование.–М.: ИКЦ «ДИС»,1997.–288с.

9. Валравен М. Управление рисками коммерческого банка.–М.: Ин-т экономического развития,1992.–180с.

10. Введение в банковское дело: Учебное пособие/ Под ред. Т. Амели, Г. Асхауэра и т.д.–М.:1997.–628с.

11. Вісник НБУ.–1999.–№№ 2,3,9,10.

12. Волынский Г. Современная банковская система // Бизнес Информ.–1997.–с.53-60.

13. Гамидов Г. М. Банковское и кредитное дело.–М.: Банки и биржи,1994.–94с.

14. Калина А. В., Кощеев А. А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. Пособие.–К.: МАУП,1997.–224с.

15. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент.–К.: Основи,1999.–672с.

16. Ковальчук Т. Т., Коваль М. М. Ліквідність комерційних банків.–К.–64с.

17. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я.–СПб.: Изд-во «Питер»,1999.–496с.

18. Кочетков В. Н. Основы управления современным коммерческим банком: Учебное пособие.–К.: МАУП,1998.–72с.

19. Кочетков В. Н., Омельченко А. В. Основы экономического анализа банковской деятельности.–К.: УФИМБ,1998.–168с.

20. Миловидов В. Д. Современное банковское дело: Опыт США.–М.: Изд-во МГУ,1992.

21. Нидеккер Г. Л. Анализ ефективности валютно-обменных операцый банка.–М.: Финансы и статистика.–1996.

22. Новые пластиковые деньги/ Под ред. А. В. Спесивцева.–М.: Издательский дом «Банковское дело»,1994.–72с.

23. Панова Г. С. Банковское обслуживание частных лиц.–М.: АО «ДИС»,1994.–352с.

24. Панова Г. С. Анализ финансового сстояния коммерческого банка.–М.: Финансы и статистика, 1996.–272с.

25. Приходько В. Риски и неопределенность в банковской деятельности // Бизнес Информ.–1997.–№7.–с.60-64.

26. Приходько В. Риски и неопределенность в банковской деятельности // Бизнес Информ.–1997.–№8.–с.42-45.

27. Приходько В. Риски и неопределенность в банковской деятельности // Бизнес Информ.–1997.–№9.–с.40-43.

28. Приходько В. Риски в банковской деятельности // Бизнес Информ.–1997.–№5.–с.40-45.

29. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки: Перевод с англ./ Под ред. д.э.н. В. М. Усоскина.–М.: Прогресс,1993.

30. Садвокасов К. Коммерческие банки. Управленческий анализ. Планирование и контроль.–М.: 1998.

31. Севрук В. Т. Банковские риски.–М.: «Дело ЛТД»,1994.–72с.

32. Усоскин В. М. Банковские пластиковые карточки.–М.: ИПЦ «Вазар-Ферро»,1995.–144с.

33. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции.–М.: ИПЦ «Вазар-Ферро»,1994.–320с.

34. Усоскин В. М. Финансовая и денежно-кредитная система США.–М.: Финансы,–1976.

35. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке.–М.: Инфра-М,1995.–272с.

36. Шіллер Р. І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення.–К.: Наук. Думка,1998.–159с.

37. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт.–2-е изд, перераб. и доп.–М.: Финансы и статистика,1995.–160с.

38. Щибиволок З. І. Вступ до економічного аналізу комерційного банку: Навч. Посібник.–Тернопіль: вид. «Економічна думка», ТАНГ,1998.–115с.