Смекни!
smekni.com

Аналіз банківської діяльності 2 (стр. 9 из 18)

·аналіз системи фінансових коефіцієнтів;

·факторний аналіз.

Таблиця 2.3

Фінансові коефіцієнти для оцінки рівня доходів і видатків банку

№ п/п Чисельник Знаменник Нормативний рівень,рекомендований спеціалістами Світового банку
1 Процентний дохід за період Середній залишок активів, які дають дохід (кредити, вкладення коштів у цінні папери, паї в інші підприємства, факторинг, лізинг) І клас - 4,6% ІІ клас - 3,4% ІІІ клас - 4,0% IV клас - 3,7% V клас - 3,4% VI клас - 3,2%
2 Безпроцентний дохід за період Середній залишок за підсумком активу балансу Визначається кожним банком
3 Безпроцентний видаток за період Те саме Те саме
4 Безпроцентні доходи мінус безпроцентні видатки Процентна маржа І клас - 48% ІІ клас - 52% ІІІ клас - 57% IV клас - 61% V клас - 64% VI клас - 67%

Метою структурного аналізу є виявлення основного джерела прибутку й оцінка його з погляду стабільності, збереження в майбутньому і перспектив зростання.

Як приклад можна навести таку модель аналізу (див. табл.2.4).

З даних таблиці видно, що прибуток банків «Мрія» і «Надра» формувався в основному за рахунок стабільних джерел доходу. Винятком був тільки 1998 рік у банку «Мрія». За три роки прибуток банку «Мрія» виріс із 145 млн. грн. до 345 млн. грн., або в 2,4 рази, тоді як у банку «Надра» тільки на 37% ( із 415 млн. грн. до 570 млн. грн.). Проте не можна вважати, що банк «Мрія» домігся кращих результатів, оскільки зростання прибутку в 2000 році забезпечується в основному за рахунок спекулятивних джерел доходу. Банк «Мрія» мав досить великий “тягар”, що “зїдав” близько 6-11 відсотків маржі. Відносна величина цього негативного розриву між безпроцентним доходом і видатком у банку «Надра» була меншою (1-4% маржі), а в 2000 році “тягар” був ліквідований.

Таблиця 2.4

Модель аналізу (млн. грн.)

Показники Банк «Мрія» Банк «Надра»
1998 1999 2000 1998 1999 2000
I. Стабільні джерела прибутку
Процентний дохід 420 510 630 1000 1200 1300
Процентний видаток 250 340 500 440 510 650
Процентна маржа 170 170 130 560 690 650
Безпроцентний дохід 40 45 50 120 150 195
Безпроцентний видаток 50 60 65 140 160 190
Перевищення безпроцентного доходу над безпроцентним видатком (+), "тягар" (-) -10 -15 -15 -20 -10 +5
Всього: стабільні джерела прибутку 160 155 115 540 670 655
II. Нестабільні джерела прибутку
Доходи (+), збитки (-) від спекулятивних операцій на ринку +25 +40 +250 +5 -16 +25
Доходи (+), збитки (-) від непередбачених (неординарних) операцій - +40 +20 - - -
Всього:нестабільні джерела прибутку +25 +80 +270 +5 -16 +25
III. Інші видатки
- відрахування до резерву на покриття можливих втрат від кредитування 20 30 30 20 10 10
- податки 20 15 10 50 70 100
Чистий прибуток 145 190 345 475 574 570

Одним із основних прийомів оцінки рівня прибутковості комерційного банку є аналіз системи фінансових коефіцієнтів. Цей аналіз полягає в такому:

* порівняння фактичної розрахункової величини фінансового коефіцієнта з його нормативним рівнем;

* зіставлення коефіцієнтів даного банку з коефіцієнтами конкуруючих банків, які належать до цієї групи;

* оцінка динаміки коефіцієнтів;

* факторний аналіз динаміки коефіцієнта.

Система коефіцієнтів прибутковості містить такі показники:

* співвідношення прибутку й активів;

* співвідношення прибутку до оподаткування й активів;

* співвідношення прибутку і власного капіталу;

* прибуток на одного працівника.

Методика розрахунку цих показників залежить від прийнятої в країні системи обліку і звітності. У звязку з цим розглянемо варіанти розрахунку перелічених показників, а також їхній економічний зміст.

Прибуток до активів є основним коефіцієнтом, що дозволяє дати першу кількісну оцінку рентабельності банку. Методи розрахунку можуть бути такі:

К = Балансовий прибуток за період (2.1)

Середній залишок підсумку активу балансу в періоді

К = Балансовий прибуток за період – Нестабільний дохід (2.2)

Середній залишок підсумку активу балансу в періоді

Різниця між першим і другим коефіцієнтом полягає в тому, що прибуток очищається від нестабільних джерел. Це має принципове значення, коли надалі оцінюється динаміка коефіцієнта. Рейтинг банку не може бути високим, якщо зростання коефіцієнтів прибутковості забезпечується за рахунок нестабільних джерел.

При зарубіжних стандартах обліку визначається чистий прибуток. У цьому випадку розрахунок аналогічних коефіцієнтів виглядає так:

К = Чистий прибуток за період (2.3)

Середній залишок підсумку активу балансу в періоді

К = Чистий прибуток за період - Нестабільний дохід (2.4)

Середній залишок підсумку активу балансу в періоді

При розрахунку коефіцієнтів на основі чистого прибутку можна використовувати їхні нормативні значення, рекомендовані спеціалістами Світового банку внаслідок узагальнення банківського досвіду. Зокрема нормативний рівень коефіцієнта (2.3) повинен перебувати в межах від 1,15 до 0,35%, коефіцієнта (2.4) – від 1,0 до 0,6%.

Показник прибутку до активів розраховується:

К = Прибуток після оподаткування (2.5)

Середні загальні активи х 100%

Прибуток до оподаткування до активів – співвідношення, що порівнюється з коефіцієнтом прибуток / активи для оцінки менеджменту прибутку.

Розрахунок коефіцієнта при системі обліку за світовими стандартами:

К = Чистий прибуток за період + Всі податки, сплачені за період (2.6)

Середній залишок за підсумком балансу за період

Чим більша розбіжність між коефіцієнтами прибуток / активи і прибуток до оподаткування / активи (тобто між 2-м і 6-м коефіцієнтами), тим гірше за інших однакових умов управління прибутком.

Прибуток до власного капіталу. Власний капітал – найстабільніша частина ресурсів комерційного банку. Тому стабільність або зростання прибутку на гривню власного капіталу в минулі періоди гарантує певною мірою збереження рівня рентабельності банку в майбутньому. Цей коефіцієнт цікавить засновників, акціонерів чи пайовиків, оскільки показує ефективність їхніх інвестицій. Методика розрахунку коефіцієнтів прибутковості власного капіталу при:

1) чинній в Україні системі обліку:

К (%) = Прибуток після оподаткування (2.7)

Середній капітал х 100%

2) чинній у Росії системі обліку:

К = Балансовий прибуток за період (2.8)

Середній розмір власного капіталу в періоді

К = Балансовий прибуток за період (2.9)

Середній розмір статутного фонду в періоді

К = Балансовий прибуток за період – Нестабільні види доходів у період (2.10)

Середній розмір статутного фонду

К = Балансовий прибуток + Податки, які відносяться на собівартість (2.11)

Середній розмір статутного фонду

3) системі обліку за світовими стандартами:

К = Чистий прибуток за період (2.12)

Середній розмір власного капіталу в періоді

К = Чистий прибуток за період (2.13)

Середній розмір акціонерного капіталу в періоді

К = Чистий прибуток за період – Нестабільні види доходів у періоді (2.14)

Середній розмір акціонерного капіталу в періоді

Чистий прибуток за період + Всі сплачені податки

К = (прибуток до оподаткування) (2.15)

Середній розмір акціонерного капіталу

Нормативний рівень 12-го коефіцієнта – від 10 до 20%, для 15-го коефіцієнта – 15%.

Ключовим у системі коефіцієнтів прибутковості є показник прибуток / активи. Фактичне значення цього показника – не єдиний критерій для оцінки ефективності (рентабельності) функціонування банку. Це пояснюється, по-перше, тим, що високий прибуток супроводжується, як правило, великим ризиком. Тому дуже важливо одночасно звертати увагу на ступінь захисту банку від ризику. По-друге, принципове значення мають ті економічні явища, які криються за факторами, що визначають динаміку вказаного коефіцієнта прибутковості.

Факторний аналіз прибутку банку може проводитись різними способами.

По-перше, основні фактори рентабельності банку випливають із змісту чисельника і знаменника коефіцієнта прибутковості (прибуток до активів). Методом підстановки визначається основний фактор, який обумовлює динаміку коефіцієнта, – зміна абсолютної величини прибутку й активів. Залежно від цього, далі визначаються основні фактори, які підвищують або знижують розмір прибутку чи активів.

Основними факторами абсолютної величини прибутку банку можна вважати:

· співвідношення темпів зростання (зниження) доходів і видатків банку;

· середня дохідність окремих активних операцій банку;

· частка активів, які дають дохід, в активах банку (частка працюючих активів);

· рух процентних ставок по активних і пасивних операціях банку;

· структура активів, які дають дохід;

· структура кредитного портфеля;