Смекни!
smekni.com

Облік та аудит кредитних операцій банку (на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ (стр. 6 из 8)

Нормативне значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) для четвертого світлового поясу, в якому розташована Україна, визначається у відсотках за формулою [94]:

Знайдемо наступні розміри даного приміщення:

глибина приміщення складає 5,80 м

відстань від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна 0,1+1,9=2,0 м

відношення глибини приміщення до висоти від рівня умовної

робочої поверхні до верху вікна 5,80/2,0=2,9

відношення відстані розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення 4,00/5,80=0,69

відношення довжини приміщення до його глибини 5,80/3,60=1,61

З таблиці методичної вказівки [94] знаходимо r1 =1,90

Знайдемо

. Для цього необхідно мати наступні розміри приміщення:

- відношення довжини приміщення до його глибини 5,80/3,60=1,61 м

- відношення глибини приміщення до висоти від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна 5,80/2,0=2,9

Знайдемо

. З таблиці методичної вказівки [94], використовуючи метод екстраполяції, бачимо наступне:

Повертаючись до формули будемо мати наступне

Порівнюючи значення нормативного коефіцієнта природного освітлення і фактичного можна зробити висновок, що фактичне значення КПО майже в 1,9 раза не відповідає нормативному значенню (ефн), тобто у досліджуваному приміщенні катастрофічно недостатньо природне освітлення на робочих місцях, віддалених від окна. Тому навіть у денну пору у приміщенні горять лампи штучного освітлення. Дослідимо достатність штучного освітлення та порівняємо фактичне значення освітлення, яке створюється наявними у приміщенні джерелами з нормативним.

Нормативне значення освітлення для адміністративно-управлінських приміщень при загальному освітленні за СниП 11–4–79 складає при використанні ламп розжарювання – 200 люкс [94].

Ен=200 люкс

Значення фактичного освітлення Еф у приміщенні можна знайти використовуючи метод коефіцієнта використання світового потоку за формулою (4.3) [94]:

, (3.3)

де F – світловий потік лампи. Лампа потужністю 100 Вт створює світловий потік у 1450 лм (F = 1450 лм);

S – площа приміщення, м2;

Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення, для ламп розжарювання складає 1,15;

N – кількість світильників, шт. (N = 2);

n – кількість ламп у світильнику, шт. (n = 3);

К – коефіцієнт запасу, К = 1,5–2;

= 0,5, це коефіцієнт використання світлового потоку.

Для світильників, які традиційно використовуються в адміністративних будівлях, для традиційних розмірів приміщення і кольорового оформлення коефіцієнт використання може набувати значень у межах 0,4 – 0,6.


Порівнюючи нормативне значення освітлення з фактичним, можна зробити висновок про неефективність штучного освітлення (Еф < Ен) і про необхідність додаткових заходів щодо поліпшення штучного освітлення у досліджуваному приміщенні.


Дослідимо достатність вентиляції у приміщенні. Відповідно до СниП 2.09.04–87 об'єм виробничого приміщення, що припадає на кожного працюючого, повинен складати не менше 40 м3 [95].

Розрахуємо об'єм приміщення, що припадає на кожного працюючого:

V (1 працівника) = (Sпідлоги * H) /N= (3,60*5,80*2,80): 5 = 11,70 м3.

Це не відповідає СНИП 2.09. – 04–87 [93]. Тому для нормальної роботи у приміщенні необхідно забезпечити постійний повітрообмін за допомогою вентиляції не менше ніж I1 = 30 м3 /год на кожного працюючого.

Ln = I1*n = 30*5 = 150 (м3/час) (3.4)

h = 2,0

h1 = 2,0 – h2 > h1 = 0,053* h2

1,053* h2 = 2,0 > h2 = 1,90 > h1 = 0,10

Фактичний повітрообмін, враховуючи, що від ј до 1/2 робочого часу по черзі відкриті то половинку вікна, то вхідні двері в коридор, можна розрахувати за формулою [95]:

, (3.5)

де

= 0,55 коефіцієнт витрати повітря;

F – площа відкриваємого вікна або вихідного отвору двері в коридор, через який буде виходити повітря;

F= 1,4 *1,9*0,5=1,33 м2

Формула, за якою можна розрахувати швидкість виходу повітря через половинку вікна, або через відкриті двері (вентиляційний канал), м/с.

(3.6)

де g – прискорення вільного падіння, g=9,8 м/с2;

Н2 – тепловий напір, під дією якого буде здійснюватися вихід повітря з кватирки або через вентиляційний канал;

) (3.7)

де h2 – висота від площини однакових тисків до центра відкриваємої половинки вікна. Відстань від площини однакових тисків до центрів верхнього і нижнього прорізів обернено пропорційна квадратам площ цих прорізів;

Теплий період:

=
, об» ємна вага повітря ззовні приміщення, кгс/см3;

=
, об» ємна вага повітря зсередини приміщення, кгс/см3;

h2 = 0.665

= 0,665 * (1,17 – 1,16) = 0,00665

Iфакт_тепл= 1,33*0,55*0,3352*3600 /2= 441,35 (м3/год)

Холодний період:

=
, об» ємна вага повітря ззовні приміщення, кгс/см3;

=
, об» ємна вага повітря зсередини приміщення, кгс/см3;

= 0,665 * (1,33 – 1,20) = 0,0865

Iфакт_хол = 1,33*0,55*1,187*3600/10 = 312,6 (м3/год)

Порівнюючи значення фактичного повітрообміну і необхідного визначимо (без врахування тепловиділення комп’ютерної техніки):

– у холодний період року (половинка вікна відкрита на 10%, двері закрита) вентиляція занадто ефективна Іфакт_хол > Інорм (312,6>150)

– у теплий період року (половинка вікна відкрита на 50% та відкрита двері) вентиляція також занадто ефективна Іфакт_тепл > Інорм (441,35>150)

Оскільки повітрообмін в приміщенні організований з організацією штучних протягів, слід запропонувати заходи щодо її поліпшення. Оцінимо метеорологічні умови на робочих місцях.

Порівняймо фактичні дані нормованих параметрів мікроклімату з нормованими за ГОСТ 12.1.005–88, які відображені в таблиці 3.1 [51].

Таблиця 3.1. Оцінка метеорологічних умов на робочих місцях

Параметри мікроклімату Фактичне значення Оптимальне значення за ГОСТ 12.1.005–88 Допустиме значення за ГОСТ 12.1.005–88
Для холодного періоду: Температура, С Відносна вологість, % Швидкість переміщення повітря, м/с 22 24 50 1,18 21–24 40–60 0,1 20–25 40–60 не більше 0,2
Для теплого періоду: Температура, С Відносна вологість, % Швидкість переміщення повітря, м/с 28 30 50 0,335 22 – 25 40 – 60 не більше 0,2 21 – 28 не більше 60 0,1 – 03

Таблиця 3.2. Підсумкова таблиця санітарно-гігієнічних умов праці

Параметр Значення параметру Нормативні документи
Факт Норма
1 Освітлення, лк 120,77 200 СНіП ІІ4–79
2 Значення КЕО, % 0,69 1,19 СНіП ІІ4–79
3 Загазованість, мг/м3 ГОСТ 12.1.005.88
4 Запилення, мг/м3 ГОСТ 12.1.005.88
5 Температура, °С: взимку влітку 22 – 24 28 – 30 20–25 21–28 ГОСТ 12.1.005.88 ГОСТ 12.1.005.88
6 Відносна вологість, % 50 40–60 ГОСТ 12.1.005.88
7 Швидкість руху повітря, м/с 0,335 1,18 0,1–0,2 ГОСТ 12.1.005.88
8 Шум, дБА 50 60 ГОСТ 12.1.009.83

Таким чином, проведений аналіз показує, що в приміщенні аналітичного сектору кредитного управління банку не виконуються вимоги інструктивних документів по охрані праці в частинах: