Смекни!
smekni.com

Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ Райффайзен Банк Аваль (стр. 11 из 19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Iншi фінансові активи 919 174 2,06 3 741 939 5,72 361 438 0,67 2 822 765 -3 380 501 4,07 0,10
Інші активи 112453 0,25 179179 0,27 294494 0,54 66726 115315 1,59 1,64
Усього активiв 44 526 540 100 65 425 247 100 54 048 125 100 20 898 707 -11 377 122 1,47 0,83
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 13 672 735 30,71 22 413 403 34,26 16 332 907 30,22 8 740 668 -6 080 496 1,64 0,73
Кошти клiєнтiв 22 556 212 50,66 26 882 221 41,09 27 667 673 51,19 4 326 009 785 452 1,19 1,03
Боргові цінні папери, емітовані банком 1 407 761 3,16 721 978 1,10 190100 0,35 -685 783 -531 878 0,51 0,26
Інші залучені кошти 290 413 0,65 5 695 132 8,70 214 387 0,40 5 404 719 -5 480 745 19,61 0,04
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 0,00 60 261 0,09 703 0,00 60 261 -59 558 - 0,01
Вiдстроченi податковi зобов'язання 194 698 0,44 365 471 0,56 302 877 0,56 170 773 -62 594 1,88 0,83
Резерви за зобов’язаннями 111 543 0,25 56 989 0,09 56 832 0,11 -54 554 -157 0,51 1,00
Інші фінансові зобов’язання 596 786 1,34 608 065 0,93 611 456 1,13 11 279 3 391 1,02 1,01
Інші зобов’язання 49 947 0,11 69 553 0,11 983 437 1,82 19 606 913 884 1,39 14,14
Субординований борг 354 653 0,80 1 112 231 1,70 2 374 696 4,39 757 578 1 262 465 3,14 2,14
Усього зобов'язань 39 234 748 88,12 57 985 304 88,63 48 735 068 90,17 18 750 556 -9 250 236 1,48 0,84
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капiтал 3 703 537 8,32 5 103 537 7,80 5 103 537 9,44 1 400 000 0 1,38 1,00

Продовження таблиці 2.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 676 697 1,52 564 913 0,86 -1 985 175 -3,67 -111 784 -2 550 088 0,83 -3,51
Резервні та інші фонди банку 911 558 2,05 1 771 493 2,71 2 194 695 4,06 859 935 423 202 1,94 1,24
Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку - - 7 439 943 11,37 5 313 057 9,83 7 439 943 -2 126 886 - 0,71
Усього власного капіталу та частка меншості 5 291 792 11,88 7 439 943 11,37 5 313 057 9,83 2 148 151 -2 126 886 1,41 0,71
Усього пасивів 44 526 540 100 65 425 247 100 54 048 125 100 20 898 707 -11 377 122 1,47 0,83

Таким чином, активи за аналізований період зросли на 9521585 тис. грн, що становить 21,38 % від їх величини на початок 2007 року. Це відбулося в основному за рахунок зростання кредитного портфеля банку, а також як наслідок – зростання нарахованих процентних доходів. Проте темп росту за період 2008-2009 рр. зменшився і становив показник лише 0,83 % у порівнянні з 1,47 % відповідно в 2007-2008 рр. Таке зменшення було спричинене впливом світової економічної кризи.

Аналізуючи зобов’язання, зазначимо, що вагоме місце займають кошти клієнтів, тобто депозити, та як наслідок, нараховані процентні витрати. В 2009 році питома вага коштів клієнтів в структурі зобов’язань становила 51,19 % (27667673 тис. грн.) проти 41,09 % (26882221 тис. грн.) відповідно у 2008 році Це свідчить про те, що банк проводить активну політику по залученню коштів для покриття активних операцій.

Власний капітал банку теж збільшується, в 2009 році зріс на 0,4 % порівнюючи з 2007 роком, і становив 5313057 тис. грн., а це свідчить про платоспроможність банку, оскільки величина його власного капіталу більша, ніж 0.

Оскільки в активних операціях банку найбільш питому вагу становлять надані кредити, що свідчить про те, що кредитна діяльність є однією з головних для банку, як і в переважній більшості банків, а, отже, і в структурі формування дохідності банку дохідність від кредитних операцій займає значну питому вагу. Виходячи з цього в наступних підрозділах даної дипломної роботи проведемо аналіз структури кредитного портфеля та якості наданих кредитів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та за допомогою економіко-математичних моделей визначимо вплив обсягів кредитування на прибуток банку.

В цілому можна зробити висновок, що ПАТ«Райффайзен Банк Аваль» є стабільною установою, яка постійно розвивається та адекватно реагує на процеси, що відбуваються в економіці країни і світу.


2.2 Характеристика кредитного процесу та методики оцінки кредитоспроможності позичальників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Для досягнення максимально корисного результату у процесі своєї діяльності, банк мусить створити відповідну структуру управління. Така структура Райффайзен Банк Аваль ґрунтується на чіткому розподілі на бізнес-лінії (корпоративний бізнес, роздрібний бізнес, малий та середній бізнес, казначейство та підрозділ з надання послуг фінансовим інститутам) та на вертикалі підтримки (інформаційні технології та операційна підтримка, контролінг, безпека та інші), які створені на рівні Центрального офісу та обласних дирекцій банку. Райффайзен Банк Аваль має чітке розмежування функцій фронт-офісу та бек-офісу, що підвищує якість обслуговування клієнтів та сприяє зменшенню ризиків (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3 - Організаційна структура Центрального офісу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Роздрібний бізнес Корпоративний бізнес Казначейський бізнес та фінанси
1 2 3
Департамент каналів продажів та дистрибуції Департамент продажів корпоративного бізнесу Департамент ринку капіталів та продажу казначейських продуктів
Департамент підвищення якості обслуговування Департамент великих корпоративних клієнтів Казначейство
Департамент розвитку мережі. Департамент державного сектору та торгового фінансування Департамент по роботі з фінансовими установами
Департамент продуктів та маркетингу для приватних клієнтів Департамент корпоративних продуктів та послуг Управління по роботі з існуючим кредитним портфелем
Департамент МСБ Департамент по роботі змультинаціональними компаніями Департамент бухгалтерського обліку, контролю та звітності
Відділ фінансового контролінгу роздрібного бізнесу Відділ інвестування Департамент контролінгу
Департамент розвитку фінансової діяльності
Відділ аналізу та досліджень

Організаційна структура банку постійно вдосконалюється, аби й надалі забезпечувати швидке прийняття рішень, оптимізувати витрати та підтримувати високий рівень обслуговування клієнтів по всій Україні.

Специфіка сучасної практики кредитування полягає в тому, що українські банки не мають довершеного механізму оцінки кредитоспроможності позичальника, що є заставою їхньої фінансової безпеки. Ідентичне впровадження у вітчизняну банківську практику міжнародного досвіду обмежується особливостями функціонування банківської системи України, що з’ясовується, перш за все, відсутністю досконалого відповідного законодавства та належного рівня фінансового контролю в галузі звітності суб’єктів господарювання економіки. Це зумовлює необхідність пошуку та розробки методик оцінки кредитоспроможності позичальника банку, яка б враховувала специфіку кредитного ринку України, особливо в умовах глобальної фінансової кризи [36].

Кожний етап кредитування вносить свій вклад в якісні характеристики кредиту, визначає ступінь його надійності і дохідності для банку.

Взагалі ввесь процес кредитування в Райффайзен Банк Аваль можна умовно розподілити на ряд важливих етапів, а саме:

– отримання та розгляд кредитної заявки;

– безпосередня співбесіда з потенційним позичальником;

– оцінка кредитоспроможності;

– підготовка до складання кредитного договору;

– кредитна угода;

– моніторинг і контроль якості виданих кредитів.

Щоб отримати кредит, позичальник звертається до банку з кредитною заявкою, яка складається з певного пакету документів. Склад необхідних документів залежить від характеру кредитної операції, і для різних клієнтів він може бути різним.

Кредити надаються на підставі укладеної між банком і позичальником кредитної угоди (договору). До укладання кредитного договору банк ретельно аналізує кредитоспроможність позичальника, здійснює експертизу проекту чи господарської операції, що пропонується для кредитування, визначає ступінь ризику для банку та структуру майбутньої позики (сума, термін, відсоткова ставка тощо).

У кредитному договорі передбачаються: мета, сума, термін, порядок, форма видачі та погашення кредиту, форма забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткова ставка, порядок і форма сплати відсотків й основного боргу, права, зобов'язання, відповідальність сторін щодо надання та погашення кредитів, перелік відомостей, розрахунків та інших документів, необхідних для кредитування, періодичність їх подання банку, можливість проведення банком перевірок на місці, наявність і стан зберігання заставного майна тощо. Зміст кредитного договору сторони визначають залежно від конкретної кредитної операції.