Смекни!
smekni.com

Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ Райффайзен Банк Аваль (стр. 18 из 19)

33. Методики комплексного фінансового аналізу діяльності підприємства // Бібліотека Inpos [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://inpos.com.ua/156. Заголовок з екрану.

34. Мілай А.О. Кредитно-розрахункові операції : Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 204 с.

35. Негрей М.В. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників // Кафедра ІСЕ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://isep1.narod.ru/pub/Negrey.htm. Заголовок з екрану.

36. Нескородєва І.І., Чувакова А.А. Удосконалення механізму оцінки кредитоспроможності позичальника банку з використанням метода нечітких множин // Вісник економіки транспорту і промисловості, № 28, 2009 рік.

37. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська. Л.: Центр Європи, 1997. – 289 с.

38. Основы банковского дела / Под ред. Мороза А.Н.– К.: Либра, 1994.– 330 с.

39. Официальный рейтинг банков. Динамика показателей Райффайзен Банк Аваль 2007 год // Украинский банковский портал [Электронный ресурс]: Режим доступу: http://banker.ua/officialrating/dynamicindicator/?bankId=2&cur_year=2007/ Заголовок з екрану.

40. Официальный рейтинг банков. Динамика показателей Райффайзен Банк Аваль 2008 год // Украинский банковский портал [Электронный ресурс]: Режим доступу: http://banker.ua/officialrating/dynamicindicator/?bankId=2&cur_year=2008/ Заголовок з екрану.

41. Официальный рейтинг банков. Динамика показателей Райффайзен Банк Аваль 2009 год // Украинский банковский портал [Электронный ресурс]: Режим доступу: http://banker.ua/officialrating/dynamicindicator/?bankId=2&cur_year=2009/ Заголовок з екрану.

42. Оцінка плато- й кредитоспроможності підприємств у сучасних умовах // Портал магістрів ДонНТУ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http www.masters.donntu.edu.ua/2002/fem/andropova/diss/article.htm. Заголово к з екрану.

43. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с.

44. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 271 с.

45. ПМКУ. Цільова група // Програма мікрокредитування в Україні [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://microcredit.com.ua/ukr/info/ . Заголовок з екрану.

46. Прес-реліз. Рівень адекватності капіталу Райффайзен Банк Аваль // Вся правда про банки в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://banki.ua/article/?news_id=1812. Заголовок з екрану.

47. Правові основи банківського кредитування // Djerelo.com [Електронний ресурс]: Режим доступу : http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3674&Itemid=239. Заголовок з екрану.

48. Про банк. Райффайзен Банк Аваль [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.aval.ua/about/. Заголовок з екрану.

49. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників. // Вісник НБУ.-2001.-№ 9.-с.54-57.

50. Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль». Річна регулярна інформація в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР за 2009 рік // Smida.gov.ua. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/reestr/?kod=14305909&tab=2&lang=ua. Заголовок з екрану.

51. Рейтинги АУБ // Сайт Простобанкір [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.prostobankir.com.ua/spravochniki/reytingi_bankov/reytingi_aub. Заголовок з екрану.

52. Річний звіт ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2007 рік // Райффайзен Банк Аваль [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.aval.ua/f/1/about/bank_reports/audit_2007_ukr.pdf. Заголовок з екрану.

53. Річний звіт ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2008 рік // Райффайзен Банк Аваль [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.aval.ua/f/1/about/bank_reports/ZvitRBA2008_v3.pdf. Заголовок з екрану.

54. Система управління ризиками в комерційному банку // Національний центр підготовки банківських працівників України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ua/activities/retraining/risks. Заголовок з екрану.

55. Слобода Л. Я. Дослідження факторів кредитних ризиків банків / Л.Я. Слобода // Регіональна економіка.- 2006.- № 1.- с. 125-135.

56. Споживчі кредити // Портал споживача [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/quality/detail.php?ID=4134&SECTION_ID=581 . Заголовок з екрану.

57. Способи надання кредиту // Vuzlib. Економіко ‑ правова бібліотека. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/1800/1863/ . Заголовок з екрану.

58. Статут ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (нова редакція), 2009 рік // Райффайзен Банк Аваль [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.aval.ua/f/1/about/for_publication/protokol14102009.pdf. Заголовок з екрану.

59. Створення та організація діяльності комерційного банку // Економічний факультет [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://books.efaculty.kiev.ua/bank/1/r1/#6 . Заголовок з екрану.

60. Стойко О.Я. Банківські операції. –К.: Лібра, 2000. – 252 c.

61. Сутність кредитної політики // Banking system of Ukraine [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ukrbanking.com/articles/28 . Заголовок з екрану.

62. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

63. Управління фінансами на підприємстві // Economics [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://trackls.narod.ru/books/bk4/fin6.html .Заголовок з екрану.

64. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 183 с.


Додаток А

Розгорнута класифікація видів кредитів

Критерії класифікації Види кредитів
1 Залежно від суб’єктів кредитних відносин банківський кредитдержавний кредитміжгосподарський (комерційний) кредитміжнароднийособистий (приватний) кредит
2 Залежно від сфери економіки, у яку спрямується позичена вартість виробничий кредитспоживчий кредит
3 За терміном короткострокові (до одного року) середньострокові (до п’яти років)довгострокові (понад п’ять років)
4 За галузевою спрямованістю кредити в промисловістькредити в сільське господарствокредити в торгівлю - кредити в будівництво - кредити в інші галузі
5 Залежно від цільового призначення кредит на формування виробничих запасів (сировини, матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, тари тощо)кредит у витрати виробництва кредит на створення запасів готової продукціїкредити, пов’язані з виникненням тимчасових розривів у платежах, коли економічні суб’єкти повинні здійснювати платежі, а призначені для цього кошти не надійшли чи надійшло їх мало
6 За організаційно-правовими ознаками та умовами надання забезпечений і незабезпеченийпрямий і опосередкованийстроковий і прострочений, пролонгованийреальний, сумнівний, безнадійнийплатний, безплатний.

Додаток Б

Баланси ПАТ«Райффайзен Банк Аваль» за 2007-2009 рр.

Таблиця Б.1 - Баланс за станом на 31.12.2007 року, (тис.грн.)

Рядок Найменування статті 2007 рік
1 2 3
АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 2910415
2 Торгові цінні папери 198918
3 Кошти в iнших банках 963122
4 Кредити та заборгованість клієнтів 36219974
5 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 98332
6 Цінні папери в портфелі банку до погашення 978823
7 Інвестиції в асоційовані компанії 14437
8 Інвестиційна нерухомість 0
9 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 4273
10 Відстрочений податковий актив 85159
11 Основні засоби та нематеріальні активи 2021460
12 Iншi фінансові активи 919174
13 Інші активи 112453
14 Усього активiв 44526540
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
15 Кошти банкiв 13672735
16 Кошти клiєнтiв 22556212
17 Боргові цінні папери, емітовані банком 1407761
18 Інші залучені кошти 290413
19 Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0
20 Вiдстроченi податковi зобов'язання 194698
21 Резерви за зобов’язаннями 111543
22 Інші фінансові зобов’язання 596786
23 Інші зобов’язання 49947
24 Субординований борг 354653
25 Усього зобов'язань 39234748
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
26 Статутний капiтал 3703537
27 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 676697
28 Резервні та інші фонди банку 911558
29 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку -
30 Усього власного капіталу та частка меншості 5291792
31 Усього пасивiв 44526540

Таблиця Б.2 - Баланс за станом на 31.12.2008 року, (тис.грн.)

Рядок Найменування статті 2008 рік
1 2 3
АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 3751776
2 Торгові цінні папери 141967
3 Кошти в iнших банках 1540769
4 Кредити та заборгованість клієнтів 51415996
5 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 862962
6 Цінні папери в портфелі банку до погашення 406668
7 Інвестиції в асоційовані компанії 44833
8 Інвестиційна нерухомість 34305
9 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 36618
10 Відстрочений податковий актив 148852
11 Основні засоби та нематеріальні активи 3119383
12 Iншi фінансові активи 3741939
13 Інші активи 179179
14 Усього активiв 65425247
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
15 Кошти банкiв 22413403
16 Кошти клiєнтiв 26882221
17 Боргові цінні папери, емітовані банком 721978
18 Інші залучені кошти 5695132
19 Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 60261
20 Вiдстроченi податковi зобов'язання 365471
21 Резерви за зобов’язаннями 56989
22 Інші фінансові зобов’язання 608065
23 Інші зобов’язання 69553
24 Субординований борг 1112231
25 Усього зобов'язань 57985304
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
26 Статутний капiтал 5103537
27 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 564913
28 Резервні та інші фонди банку 1771493
29 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку 7439943
30 Усього власного капіталу та частка меншості 7439943
31 Усього пасивiв 65425247
Таблиця Б.3 - Баланс за станом на 31.12.2009 року
(тис.грн.)
Рядок Найменування статті 2009 рік
1 2 3
АКТИВИ
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 6490915
2 Торгові цінні папери 421717
3 Кошти в iнших банках 581442
4 Кредити та заборгованість клієнтів 39127232
5 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 1069232
6 Цінні папери в портфелі банку до погашення 1855488
7 Інвестиції в асоційовані компанії 45023
8 Інвестиційна нерухомість 53019
9 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 3812
10 Відстрочений податковий актив 771313
11 Основні засоби та нематеріальні активи 2973000
12 Iншi фінансові активи 361438
13 Інші активи 294494
14 Усього активiв 54048125
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
15 Кошти банкiв 16332907
16 Кошти клiєнтiв 27667673
17 Боргові цінні папери, емітовані банком 190100
18 Інші залучені кошти 214387
19 Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 703
20 Вiдстроченi податковi зобов'язання 302877
21 Резерви за зобов’язаннями 56832
22 Інші фінансові зобов’язання 611456
23 Інші зобов’язання 983437
24 Субординований борг 2374696
25 Усього зобов'язань 48735068
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
26 Статутний капiтал 5103537
27 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 1985175
28 Резервні та інші фонди банку 2194695
29 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку 5313057
30 Усього власного капіталу та частка меншості 5313057
31 Усього пасивiв 54048125

Додаток В