Смекни!
smekni.com

Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ Райффайзен Банк Аваль (стр. 14 из 19)


Таблиця 2.7 – Аналіз структури кредитного портфеля ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за видами економічної діяльності за 2007-2009 рр.

Рядок Вид економічної діяльності 2007 рік, тис. грн. Питома вага, % 2008 рік, тис. грн. Питома вага, % 2009 рік, тис. грн. Питома вага, %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Державне управління та діяльність громадських організацій 11763 0,03 25582 0,05 19490 0,04
2 Виробництво 4322674 11,56 5569124 10,09 5481509 11,25
3 Нерухомість 980864 2,62 1969695 3,57 1369159 2,81
4 Торгівля 6077437 16,25 11843442 21,45 9501283 19,50
5 Сільське господарство 2112000 5,65 3129871 5,67 2938089 6,03
6 Кредити, що надані фізичним особам 19066474 50,98 27529233 49,86 25385479 52,10
7 Інші 4831318 12,92 5142798 9,32 4029518 8,27
8 Всього: 37402530 100,00 55209745 100 48724527 100,00

Як бачимо з таблиці 2.7 в 2009 році відмічаються істотні зміни відносно показників 2008-2007 рр. Найбільшу частку займають кредити, що надані фізичним особам в 2009 році – 52,10 % (49,86 % в 2008 році, 50,98 % в 2007 році). Також істотну частку становлять кредити у виробництво та торгівлю. Дещо підвищилась частка кредитів, виданих для розвитку сільського господарства і в 2009 році вона склала 6,03 % проти 5,67 % в 2008 року та 5,65 % в 2007 році. На 0,76 % зменшились обсяги кредитувань в нерухомість і в 2009 році даний показник становив 2,81 % проти 3,57 % 2008 року.

Відобразимо графічно структуру кредитного портфеля за видами економічної діяльності (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Структура кредитного портфеля ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за видами економічної діяльності за 2007-2009 рр.

Взагалі слід зазначити, що в подальшому необхідно більше диверсифікувати кредитні вкладення, щоб сприяти розвитку пріоритетних галузей народного господарства.

2.4 Аналіз якості кредитів , наданих фізичним та юридичним особам банку

Якісне оцінювання кредитного портфеля має на меті насамперед максимально знизити ризик неповернення позики, що веде до значних втрат для банків і може привести його до банкрутства.

Для оцінювання якості кредитного портфеля з погляду кредитного ризику застосовуються такі показники:

– коефіцієнт покриття класифікованих позик;

– питома вага зважених класифікованих позик;

– коефіцієнт питомої ваги проблемних позик;

– коефіцієнт питомої ваги збиткових позик.

Перелічені показники слід аналізувати в динаміці, виявляти тенденцію до їх зміни та причини їх погіршення. Розрахунок цих коефіцієнтів допомагає визначити тенденції погіршення фінансового стану та шляхи збільшення економічної ефективності кредитних операцій [52].

Коефіцієнт покриття класифікованих позик розраховується як відношення зважених класифікованих позик до капіталу банку:

Кпкп = Кзвкп / К, (2.1)

де Кзвкп – коефіцієнт зважених класифікованих позик;

К – капітал банку.

Цей показник комплексно характеризує якість кредитного портфеля з погляду ризику в сукупності з його захищеністю власним капіталом. Підвищення цього коефіцієнта в динаміці вважається негативним явищем і свідчить про підвищення ймовірності збитків у майбутньому.

Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик розраховується як відношення зважених класифікованих позик до загальної суми позик:

Кпзвкп = Кзвкп / П, (2.2)

де Кзвкп – коефіцієнт зважених класифікованих позик;

П – загальна сума позик..

Зважені класифіковані позики розраховуються множенням суми кредитів певної групи ризику на відповідний коефіцієнт.

Коефіцієнт прострочених позик розраховується як відношення позик з простроченою виплатою процентів та основної суми боргу до загального обсягу позик:

Кпп = Ппростр. / П, (2.3)

де Ппростр. – основна сума боргу;

П – загальна сума позик..

Цей коефіцієнт вказує на ту частину позик, у портфелі банку, виплати за якими були невчасно погашені, та на ті, які не були погашені взагалі. Високий процент свідчить про погіршення кредитної діяльності банку. Значний приріст за аналізований період свідчить про можливі значні збитки в перспективі.

Коефіцієнт збитковості позик розраховується як співвідношення збитків за позиками, отриманими за аналізований період (Зп) до середнього загального обсягу позик (П), або до загального обсягу позик:

Кзб = Зп / П, (2.4)

де Зп – збитки за позиками;

П – загальний обсяг позик..

Коефіцієнт збитковості визначає частину позик, які за певний період призвели до збитку. Зростання цього показника може свідчити про погіршення політики дотримання допустимого рівня ризику.

Для розрахунку цих показників спочатку необхідно розрахувати суму класифікованих позик. Розрахунок здійснимо на основі даних останніх двох кварталів 2009 року [28, 29] та зведемо в таблицю 2.8.

Таблиця 2.8 - Розрахунок зважених класифікованих позик за ступенем ризику

Групи ризику позик 2009 рік, 3 квартал 2009 рік, 4 квартал
Сума позик, тис. грн Коефіцієнт ризику Сума позик, зважених на коефіцієнт, тис. грн Сума позик, тис. грн Коефіцієнт ризику Сума позик, зважених на коефіцієнт, тис. грн
1 2 3 4 5 6 7
Стандартні 29382466 0,01 293824,66 19389570 0,01 193895,7
Під контролем 16073137 0,05 803656,85 13177869 0,05 658893,45
Субстандартні 10688071 0,2 2137614,2 12113940 0,2 2422788
Сумнівні 1861904 0,5 930952 2503966 0,5 1251983
Безнадійні 3273975 1 3273975 4301088 1 4301088
Разом позик 61279553 - 7440022,71 51486433 - 8828648,15

Як видно з даних таблиці, у разі зменшення загальної суми кредитного портфеля сума зважених класифікованих позик зросла у 4 кварталі 2009 року до 8828648,15 тис. грн, проти 7440022,71 тис. грн у 3 кварталі 2009 року, тобто на 1388625,44 тис. грн. Це свідчить про явне погіршення якості кредитного портфеля.

Основні показники, що характеризують якість кредитного портфеля, зведемо в таблицю 2.9.

Таблиця 2.9 - Аналіз якості кредитного портфеля з погляду ризику

Показники 2009 рік, 3 квартал 2009 рік, 4 квартал Відхилення
абсолютне відносне, %
1 2 3 4 5
1. Загальна сума позик, тис. грн 61279553,00 51486433,00 -9793120,00 -15,98
2. Зважені класифіковані позики, тис. грн 7440022,71 8828648,15 1388625,44 18,66
3. Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик 0,12 0,17 0,05 41,24
4. Капітал банку, тис. грн 5957277,00 5312935,00 -644342,00 -10,82
5. Коефіцієнт покриття зважених класифікованих позик 1,25 1,66 0,41 33,06

Так, коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик (коефіцієнт якості кредитного портфеля) у звітному кварталі становив 0,17, а в попередньому 0,12. Тобто коефіцієнт якості кредитного портфеля став вищим на 0,05.

Коефіцієнт покриття зважених класифікованих позик власним капіталом також підвищився і становив показник 1,66, а це на 0,41 більше проти минулого кварталу.

Це свідчить про те, що підвищення ризикованості кредитного портфеля було підстраховано значною величиною власного капіталу, яка гарантує фінансову стабільність роботи банку навіть за певних умов підвищення ризику. Тобто підвищення ризикованості кредитного портфеля (за умови підвищення прибутковості) було виправданим.

Відобразимо графічно зміни ряду показників якості кредитного портфеля з погляду ризику (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 – Гістограма якості кредитного портфеля з погляду ризику

Таким чином, виходячи з результатів аналізу якості кредитного портфеля з погляду ризику банку необхідно проводити обережнішу кредитну політику, ретельніше підходити до оцінювання платоспроможності позичальників на стадії надання кредитів, приділяти увагу цільовому використанню наданих позик та контролю за діяльністю позичальника з метою своєчасного виявлення негараздів та запобігання можливих втрат за позиками.

Аналіз кредитних операцій повинен здійснюватися також у напрямі оцінювання ступеня захищеності від можливих втрат. Чим гірші показники якості кредитів з погляду кредитного ризику, тим більшим має бути ступінь їх захищеності.

Для оцінювання його рівня використовують такі показники: коефіцієнт забезпеченості позики; коефіцієнт забезпеченості збитків; коефіцієнт захищеності позик від втрат; коефіцієнт покриття збитків; коефіцієнт покриття позик власним капіталом.

Коефіцієнт забезпеченості позик розраховується як співвідношення загальної суми забезпечення кредитів та загальної суми кредитів:

Кзп = Зк / П, (2.5)

де Зк – загальна сума забезпечення кредитів;

П – загальна сума кредитів.

Цей показник характеризує ступінь захищеності банку від втрат за позиками за рахунок зовнішніх факторів, таких як гарантії, застава майна, страхування, поручительство.

Коефіцієнт забезпеченості збиткових позик розраховується як відношення кредитного забезпечення за збитковими позиками до чистих списань за аналізований період:

Кзз = Зк / Сп, (2.6)

де Зк – кредитне забезпечення;

Сп – списання.

Цей коефіцієнт свідчить про ступінь захищеності банку від збитків за позиками з урахуванням тенденції збитковості кредитного портфеля, яка склалася.

До внутрішніх факторів захисту кредитного портфеля від можливих збитків. Створення таких резервів дає змогу уникнути можливих збитків від неповернення кредитів. Ступінь такої захищеності від втрат аналізується за допомогою коефіцієнтів: коефіцієнтів захищеності позик та коефіцієнтів покриття збитків.