Смекни!
smekni.com

Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ Райффайзен Банк Аваль (стр. 15 из 19)

Коефіцієнт захищеності позик розраховується як відношення резервів на покриття збитків за позиками до загальної суми позик:

Кзах = Рзб / П, (2.7)

де Рзб – резерв на покриття збитків;

П – загальна сума позики.

Коефіцієнт покриття збитків за позиками розраховується як відношення резерву на покриття збитків за позиками до збиткових позик:

Кп.зб = Рзб / Пзб, (2.8)

де Рзб – резерв на покриття збитків;

Пзб – збиткові позики.

Коефіцієнт покриття позик капіталом розраховується як відношення капіталу банку до загальної суми позик:

Кзк = ВК / П, (2.9)

де ВК – власний капітал банку;

П – загальна сума позик.

Цей показник указує на те, яка частина кредитного портфеля фінансується за рахунок власного капіталу. Зростання даного коефіцієнта свідчить про те, що посилюється захищеність кредитів власним капіталом.

Ступінь повноти формування резерву розраховується як відношення фактично створеного резерву до розрахункової суми резерву виходячи із кредитного ризику:


Іповн = Фактично створений резерв / Розрахункова сума резерву, (2.10)

Розрахунок цих основних показників здійснимо на основі даних річних звітів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2007-2009 роки [50, 52, 53] і отримані результати зведемо в таблицю 2.10.

Таблиця 2.10 - Аналіз якості кредитного портфеля ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2007-2009 рр. з погляду захищеності від втрат

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік Відхилення
2007-2008 рр 2008-2009 рр
1 2 3 4 5 6
1. Загальна сума забезпечення кредитів, тис. грн 32908706,00 49660758,00 38260687,00 16752052,00 -11400071,00
2. Загальна сума виданих позик, тис. грн 36219974,00 51415996,00 39127232,00 15196022,00 -12288764,00
3. Резерв на покриття збитків за позиками, тис. грн 1270873,00 3926517,00 9597294,00 2655644,00 5670777,00
4. Забезпечення збиткових позик, тис. грн. 34498829,00 45513919,00 35129720,00 11015090,00 -10384199,00
5. Коефіцієнт забезпеченості позик (ряд. 1 : ряд. 2) 0,91 0,97 0,98 0,06 0,01
6. Коефіцієнт захищеності позик (ряд. 3 : ряд. 2) 0,04 0,08 0,25 0,04 0,17
7. Власний капітал банку, тис. грн. 5291792,00 7439943,00 5313057,00 2148151,00 -2126886,00
8. Коефіцієнт покриття позик власним капіталом (ряд. 7 : ряд. 2) 0,15 0,14 0,14 -0,01 0,00

Як видно з наведених розрахунків, захищеність кредитного портфеля від можливих втрат у звітному періоді зросла порівняно з минулим роком. Так, загальний коефіцієнт забезпеченості позик зріс із 0,91 в 2007 році до 0,98 у 2009 році. Проте рівень даних коефіцієнтів свідчить про недостатнє забезпечення позик. Захищеність позик за рахунок створеного в банку резерву на покриття збитків за позиками у 2009 році збільшилася до 0,25 процентного пункту. Всі збитки були списані за рахунок резерву. Коефіцієнт покриття позик власним капіталом у 2009 році залишився без змін і становив 0,14 проти 0,15 у 2007 році. Зменшення даного коефіцієнта свідчить про те, що послаблюється захищеність кредитів власним капіталом.

Графічно зобразимо якість кредитного портфеля банку з погляду захищеності від втрат (рис. 2.7).

Рисунок 2.7 - Гістограма якості кредитного портфеля ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2007-2009 рр. з погляду захищеності від втрат

Таким чином, у банку створено достатній резерв для покриття можливих збитків за кредитними операціями. Проте кредитним інспекторам слід звернути увагу на оцінку рівня забезпеченості позик. Треба уважніше аналізувати якість та ліквідність наданого забезпечення кредитів, оскільки прослідковується певна тенденція недостатньої захищеності кредитного портфеля від можливих втрат.


3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

3.1 Заходи щодо покращення кредитного процесу з точки зору ризиків

Правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової стабільності й ринкової стійкості комерційних банків (враховуючи те визначальне місце, яке посідають кредитні операції в портфелі банківських активів). Тому необхідно правильно організувати кредитну політику в банку.

В свою чергу кредитна політика комерційного банку — це стратегія і тактика банку щодо залучення коштів та спрямування їх на кредитування клієнтів банку позичальників на основі принципів поворотності; терміновості; диференційованості; забезпеченості; платності.

Кожен банк визначає власну кредитну політику, беручи до уваги всю множину ризиків (внутрішніх і зовнішніх), якими він обтяжений, які впливають на ефективність його діяльності, враховуючи також ставлення керівництва банку до ризику.

Необхідно наголосити, що кредитна політика є основою стратегії ризику в діяльності банку. Вона може бути агресивною й традиційною (класичною). Кредитна політика як основа процесу управління кредитом визначає пріоритети в процесі розвитку кредитних відносин, з одного боку, та функціонування кредитного механізму - з другого [22].

Загалом кредитна політика, в розрізі стратегії, включає пріоритети, принципи та цілі окремого банку на кредитному ринку, а стосовно тактики ‑ фінансовий та інший інструментарій, що використовується даним комерційним банком для реалізації його цілей при здійсненні кредитних угод, правила їх здійснення, регламент організації кредитного процесу.

Оскільки головною метою комерційного банку є отримання прибутку , і кредитні операції займають досить вагоме місце в діяльності банка взагалі, то необхідно створити всі умови для максимального і повного залучення всіх верст населення, всіх суб’єктів господарювання до кредитного процесу. Проте кредитування є досить ризикованою діяльністю, оскільки наявний ризик неповерненості позики, що в свою чергу вже виключає отримання прибутку від даної операції. Тому необхідно зважувати всі ризики [57].

Провівши детальний аналіз кредитної діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» можна виділити ряд недоліків, а саме:

– недостатня диверсифікація кредитних вкладень;

– збільшення суми зважених класифікованих позик;

– занадто ризикова кредитна політика;

– недостатня увага при оцінюванні платоспроможності позичальників на стадії надання кредитів;

– послаблена увага по цільовому використанню наданих позик та контролю за діяльністю позичальника з метою своєчасного виявлення негараздів та запобігання можливих втрат за позиками;

– недостатнє забезпечення позик;

– послаблення захищеності позик власним капіталом.

Таким чином, спираючись на викладену інформацію, можемо виділити ряд шляхів, які дозволять в подальшому удосконалити процес кредитування фізичних та юридичних осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

– запровадження нових видів банківських продуктів для юридичних осіб, таких як револьверне та контокорентне кредитування;

– запровадження нових видів банківських продуктів для фізичних осіб з орієнтацією на найменш захищені верстви населення;

– створення програми з кредитування підприємців, які бажають створити власну справу (кредитування стартового капіталу);

– стимулювання потенційних клієнтів для отримання кредиту саме в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом впровадження диференціації рівня процентних ставок відповідно до результатів аналітичної роботи стосовно кожного індивідуального позичальника та відповідно до умов позичкової операції, визначених у процесі структурування кредиту;

– розширення складу фінансових коефіцієнтів, які використовуються банком для аналізу кредитоспроможності позичальника, що дає можливість отримати різнобічну оцінку його господарської діяльності та у певній мірі нівелювати розбіжності, що можуть виникати між прогнозованими і фактичними тенденціями, що складаються у процесі індивідуального відтворення;

– індивідуальний підхід при зборі проблемної заборгованості;

– вдосконалення роботи щодо оцінки ділової репутації клієнта;

– розроблення мінімального переліку необхідних документів для оформлення кредиту та скорочення часу отримання кредиту;

– акцентування уваги та роз’яснення найбільш значимих аспектів кредитної угоди;

– постійне залучення клієнтів шляхом проведення рекламних акцій та презентацій;

– створення позитивного образу банка для клієнтів.

Зважаючи на існуючі тенденції, що склалися на грошово-кредитному ринку України, слід обов’язково усвідомлювати притаманні ризики , перед впровадженням будь-яких нововведень, тому в таблиці 3.1 відобразимо шляхи покращення процесу кредитування з урахуванням можливих ризиків.

Таблиця 3.1 – Шляхи удосконалення процесу кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

№ п/п Заходи Результат Ризик
1 2 3 4
1 Запровадження нових кредитних продуктів для юридичних осіб Застосування індивідуального підходу до кожного позичальника при оцінці його фінансового стану, обігових коштів, масштабів виробничо‑комерційної діяльності та репутації при запровадженні револьверного та контокорентного кредитів. Ризик відсутності стабільних і плато-спроможних клієнтів, яких би задовільні умови кредитування
2 Запровадження нових кредитних продуктів для фізичних осіб Розроблення оптимальних умов кредитування для найменш захищених верств населення (студентів, пенсіонерів, інвалідів) із використанням більш послаблених вимог до позичальника. Ризик неплатежу по кредиту
3 Створення програми кредитування стартового капіталу СПД Детальна оцінка підприємницького проекту з врахуванням всіх аспектів щодо ризиків, терміну окупності та можливого прибутку від кредитування даного суб’єкта підприємницької діяльності. Ризик відсутності вдалих проектів
4 Удосконалення маркетингової політики (ство-рення позитив-ного іміджу комерційного банку) Проведення систематичних рекламних заходів через ЗМІ та інтернет, прес-rонференцій, розповсюдження рекламних буклетів, додаткової інформації на банківських виписках, заохочення існуючих клієнтів та мотивації персоналу до залучення ними нових клієнтів, проведення благодійних заходів. Ризик не покриття затрат, направлених на здійснення всіх заходів
5 Розширення складу фінансових коефіцієнтів Підбір та розроблення фінансових коефіцієнтів для всебічного аналізу майбутнього позичальника, враховуючи не лише фінансові показники його діяльності, а й інші аспекти, такі як ділова репутація, сімейний стан та інші. Ризик відсутності значної кількості клієнтів, що мають відповідати всім встановленим параметрам оцінки
6 Збір проблемної заборгованості Індивідуальний підхід під час збору проблемної заборгованості, враховуючи кожну окремо взяту справу та оптимізація процесу для прискорення розгляду справ. Ризик не реалізації заставленого майна позичальника

Отже, перераховані заходи можуть позитивно вплинути на діяльність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та дозволять гідно конкурувати на ринку банківських послуг в складних економічних умовах, що позитивно вплине і на банківський сектор, і на стан економіки вцілому.