Смекни!
smekni.com

Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок (стр. 21 из 21)

8. Важливим напрямом валютної політики України повинно стати прогнозування курсів валют, а також докладання усіх зусиль для досягнення конвертованості національної валюти: гривні. На сьогоднішній день пряме втручання урядових структур у ринок іноземної валюти, відоме як валютний контроль, обмежує права власників валюти обмінювати її на інші, а отже є однією з перешкод на шляху до конвертованості національної валюти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Балакін Р.Л. Проблеми інтеграції України у світове господарство / Під ред. П.І. Гайдуцького, Є.А. Бузовського. – К.: УСГД, 2002. – 246 с.

2. Банківське право України: навч.посібник. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. Селіванова А.О. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2000.- 384 с.

3. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

4. Белецький В.М., Бакуменко В.Д. Моделювання макроекономічних процесів. – К., 2005. – 319 с.

5. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси. Київ: Зання-Прес, 2002, 311 с.

6. Василик О.Д. Теорія фінансів. Київ: НІОС, 2001, 416 с.

7. Глобалізація фінансових ринків / О.Г. Білорус, Ф.В. Костенко та ін. – К., 2006. – 75 с.

8. Глобальные трансформации и стратегии развития. Монография / Белорус О.Г., Лукяненко Д.Г. и др., (Перевод с укр. издания 1998 года) - К.: Орияне. - 2000. - 424с.

9. Гончаренко О.М. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2006. – 416 с.

10. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка, 2005. – 460 с.

11. Гумен І. Складові банківських рейтингів: науково-практичний аспект // Вісник НБУ – 2007 р. - № 1 – С. 57-59.

12. Держкомстат України http://www.ukrstat.gov.ua

13. Ершов М.В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х). – М.: ОАО НПО «Экономика», 2000

14. Жуков В. Комерційні банки та інвестиційна діяльність // Банківська справа. – 2005 р. - № 2 – С.59-62.

15. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 490 с.

16. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. Львів: “Новий Світ – 2000”, 2005, 568 с.

17. Ковалевич О. Фінанси і банки. Львів: Новий Світ – 2000”, 2005, 621 с.

18. Кортюк В. Стратегія і тактика розвитку банківської системи // Вісник НБУ – 2000 р. - № 10 – С. 2.-5

19. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика. Київ: НІОС, 2001, 224 с.

20. Красавина Л.Н., Смирнов А.Л. Международный кредит: формы и условия. М.: ЮНИТИ. 2003. – 327с.

21. Кручок С.І., Алексійчук В.М., Ляшенко Ю.І. Гроші та кредит. Київ: ДІЯ, 2000, 132 с.

22. Кузнецов О. Вільгельм Ханкель: від Бреттон-Вудсу - до Маастрихту // Вісник НБУ. – 2001. - № 8. – С.6-9.,

23. Лазепка В. Інвестиційні банки // Банківська справа. – 2006 р. - №6 – С. 47-49.

24. Левківський В. М. Новітні тенденції міжнародного руху капіталів // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі XXI століття. — К., 2000. — 371с.

25. Лукашевич В. М. Глобалистика. — Львів: Новий світ-2000, 2004. — 227с.

26. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) //НАН України, Інститут економіки. – К. – 2003. – 455с.

27. Луцишин З.О. Інтернаціоналізація потоків капіталу – основа фінансової глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 30. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин - 2001. - С.81-96.

28. Луцишин З.О. Специфіка світових фінансових криз в умовах глобалізації. - Вісник ТАНГ. – 2002. - №8-1. – С.152-163

29. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. Київ: Видавничий центр "ДрУк", 2002, 320 с.

30. Луцишин О.О. Фінансові ринки та управління фінансами. – Тернопіль: СМП “Астон”. – 2000. – 108с.

31. Майєр Дж.М., Раух Дж.Е., Філіпенко А. Основні проблеми економіки розвитку. Київ: Либідь, 2003, 688 с.

32. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Київ: Каравела, 2004, 344 с.

33. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 838 с.

34. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок. Тенденции и инструменты. – М.: Экзамен, 2000. – 546 с.

35. Офіційний сайт НБУ http://www.bank.gov.ua

36. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Київ: ЦУЛ, 2002, 300 с.

37. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України // Банківська справа. – 2000 р. - №5. – С. 43-45

38. Рогач О.І., Філіпенко А.С., Шемет Т.С. Міжнародні фінанси. Київ: Либідь, 2003, 784 с.

39. Рязанова Н.С. Міжнародні фнанси. Київ: КНЕУ, 2001, 119 с.

40. Ряжнов О. Міжнародні фінансові потоки. Київ: Діло, 2007, 356 с.

41. Соколенко С.И. Глобальные рынки ХХI столетия. Перспективы Украины К.: Логос. - 2004. – 568с.

42. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. - К.: Логос. – 2005. – 568с.

43. Сорос Дж. Новая глобальная финансовая архитектура // Вопросы экономики. – 2000. – №12. – С.56-84.

44. Стукало Н. В. Особливості сучасного трактування термінів «фінанси» та «фінансова система» // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки. Економічні науки, №1, 2006. — С. 132—138.

45. Стукало Н. В. Фінансова глобалізація: сучасні тенденції розвитку та висновки для України // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України. — Вип. 2 (17). — Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. — С. 41—44.

46. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. Київ: КНЕУ, 2004, 566 с.

47. Суторміна В.М., Радзієвська В.М., Стеценко Б.С. Фінансовий ринок. Київ: КНЕУ, 2001, 100 с.

48. Федякина Л.Н. Мировая внешняя задолженность: теория и практика урегулирования. – М.: «Дело и Сервис». - 2000. – 304с.

49. Філіпенко А.С. Економічний розвиток. Європейський контекст. Київ: Знання України, 2001, 120 с.

50. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Київ: Академвидав, 2004, 208 с.

51. Філіпенко А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку. Київ: "Знання України", 2002, 190 с.

52. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Гальчинський А.С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. Київ: Либідь, 2002, 470 с.

53. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Дудченко М.А. та ін. Міжнародні інтеграційні процеси в сучасності. Київ: Знання України, 2004, 304 с.

54. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І., та ін. Світова економіка. Київ: Либідь, 2000, 582 с.

55. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001, 501 с.

56. Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграції України // Економіст № 1, 2007. – С. 80-87.

57. Шелудько В.М. Фінансовий ринок. Київ: Знання-Перс, 2002, 535 с.

58. Шенаев В.Н. Международный рынок ссудных капиталов. М.: Финансы и статистика. 2001. – 140с.

59. Шишков Ю.В. Мировая финансовая система: необходимость реформ // Мировая экономика и международные отношения. - 2003. - № 11. - С.3-8.

60. Энг Максимо В., Лис Френсис А., Мауер Лоренс Дж. Мировые финансы /Пер. с англ. - М.: ООО Издательство - консалтинговая компания «ДеКА». 2001. – 768с.

61. Юрій С.І. Логос теорії міжнародних фінансів // Фінанси України. – 2003. - №1. – С.5-11.

62. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2007. – 531 с.

63. Balassa Bela. The Theory of Economic Integration. Homowood. - III: Richard D. Irwin, Inc. - 2003.

64. Benoit Emile. Europe at Sixes and Sevens. - New-York: Columbia University Press. - 2004.

65. Dunning J. The Globalization of Business. – London: Routledge, 2003. – 463 р.

66. Economic growth with equity: which strategy for Ukraine? World Bank, Washington, D.C., 2006. - 62 p.

67. Economic reform in Ukraine; the unfinished agenda. Armonk, N.Y., M.E. Sharpe, 2007. - 287 p.

68. Gabler Wirtschafts-Lexikon. 12.Auflage.-Taschenbuch-Kassette mit 6 Bd.-Wiesbaden: Gabler. 2005 - 6Bd. Р. 2915-2918.

69. Gordon D. The Global Economy: New Edifice of Crumbling Foundations? – New Left Review. - №168. - March/April 2006. - L.

70. Herring Richard and Robert E.Litan. Financial Regulation in a Global Economy. Washington, DC: Brooking Institution. – 2005.

71. Levi M. International Finance: The Market and Financial Management of multinational Business. – N.Y., etc., 2002. – 863 p.

72. Madura I. International Financial Managment. Third Edition. – N.Y.: West Publishing Company, 2002. – 728 p.

73. Schmukler S. Financial Globalization and Debt Maturity in emerging economies. – World Bank, 2003. – 29 p.

74. Schmukler S. L. Financial Globalization: Gain and Pain for Developing Countries. – World Bank, 2003. – 43 p

75. Sercu R. Uppal International financial markets. – London: Chapman & Hall, 2005. – 760 р.

76. Ukraine at the crossroad; economic reforms in international perspective. Heidelberg, Physica-Verlay, 2006. - 437 p.

77. Underhill G. State, Market and Global Political Economy // International Affairs. V. 76. - № 4. 2000. P. 805-824.

ДОДАТКИ

Додаток А

Відмінності між синдиційованим кредитуванням

та випуском єврооблігацій

Характеристика Синдиційований кредит Випуск єврооблігацій
Мультивалютна структура так ні (крім MTN)
Дострокове погашення (без штрафних санкцій) можливе ні
Відсоткова ставка коливається фіксована або коливається
Можливість поновлення (revolving option) так Ні
Отримання рейтингу не потрібно бажано
Стандартна документація так так
Залежність від поточних ринкових умов опосередкована безпосередня
Строки позичання коротко- та середньострокові середньо- та довгострокові
Початкові витрати відносно незначні відносно значні
Інвестори банки інституціональні і роздрібні інвестори
Час, необхідний для організації позики, (неділі) 8-10 4-6

Додаток Б

Загальна (комплексна) стратегія банку

[1] Таблиця складена автором

[2] Таблиця складена автором

[3] Таблиця складена автором

[4] Таблиця складена автором

[5] Відповідність у часовому просторі (розрізі)

[6] Центри прибутків– підрозділи комерційного банку, які безпосередньо здійснюють операції чи надають послуги, що приносять прибуток.

[7] Центри видатків – підрозділи комерційного банку, що здійснюють керування банком, опосередковане надання послуг, що не приносять прибутку.