Смекни!
smekni.com

Методи проектного фінансування (стр. 12 из 21)

10% амортизаційних відрахувань використовуються на поточний ре-монт основних фондів міні-гольф клубу;

річна ставка банківського кредиту становить 25% річних від залишку кредиту, річна ставка лізингу - 30% від залишку лізингу.

При аналізі дисконтованої ефективності варіантів фінансування проектів застосовуються основні 3 варіанта бар’єрних ставок, або ставок дисконтування грошових потоків, витрачених на фінансування проекту та генеруємих проек-том у результаті господарчої діяльності по експлуатації профінансованих акти-вів проекту:

Бар'єрна ставка з обліком мінімальної ринкової вартості грошей в бан-ківській системі країни та з додатковим урахуванням інфляції (ставка дискон-тування 1-го типу);

Бар'єрна ставка з обліком зваженої середньої вартості капіталу, WACC (ставка дисконтування 2-го типу);

Бар'єрна ставка за ринковим рівнем безризикової ставки доходності ін-вестиційного капіталу з урахуванням прогнозних ризиків проекту - модель САРМ (ставка дисконтування 3-го типу).

На рис. Д.1- Д.3 Додатку Д та в табл. Д.2 - Д.3 Додатку Д наведені ста-тистичні дані та економетричні моделі регресійних моделей (програмний мо-дуль „електронних таблиць" EXCEL - 2007) екстраполяційного прогнозування на період дії проекту рівней:

інфляції в Україні;

облікової ставки Національного банку України (мінімальна вартість грошей);

відсоткових ставок доходності депозитів в національній та іноземній валюті в Україні (альтернативна інвестиційна ставка доходності);

відсоткових ставок вартості кредитів в національній на іноземній валюті в Україні;

безризикових ставок ринкової інвестиційної доходності в Україні, розраховуємих за динамікою рівня доходності державних облігацій ОВДП у 2007 - 2009 роках.

Враховуючи дані, наведені на рис. Д.1 - Д.3 Додатку Д та в табл. Д.2 - Д.3 Додатку Д, а також пропонуємий рівень ризику в 5% - 10% для нових проектів [36], в дослідженнях дійсного проекту приймаються наступні рівні бар'єрних ставок:

1. Постійна ставка вартості власного капіталу WACC (власн) - 32% (16% - середній рівень інфляції та 16% - середній рівень альтернативної депозитної доходності інвестиційного капіталу);

2. Змінна ставка вартості змішаного (власний (32%) +кредитний (25%)) капіталу WACC (власн+кредит) - з рівня 28,0% на 1 рік проекту до рівня 32,0% на останній 5-й рік проекту;

3. Змінна ставка вартості змішаного (власний (32%) +лізинговий (30%)) капіталу WACC (власн+лізинг) - з рівня 30,5% на 1 рік проекту до рівня 34,0% на останній 5-й рік проекту.

Згідно з графіком регресійної моделі, наведеної на рис. Д.1 Додатку Д, та враховуючи тенденції в керуванні цим процесом в Україні, в проекті прийнята змінна ставка щорічної інфляції цін на послуги, матеріали та заробітну плату:

1 рік проекту - 16,0%;

2 рік проекту - 14,0%;

3 рік проекту - 12,0%;

4 рік проекту - 10,0%;

5 рік проекту - 8,0%;

Результати розрахунку основних дисконтованих показників ефективності застосування інвестиційних інструментів наведені нижче:

а). Варіант №2 часткових прямих інвестицій в статутний капітал гольф-клубу та часткового банківського кредитування проекту під заставу статутного капіталу

В табл. Е.1 - Е.7 Додатку Е наведені результати програмно-пов’язаних ланцюгів розрахунків за алгоритмом [41] варіанту №2 - змішане фінансування проекту за рахунок емісії акцій підприємства+ банківського довгострокового кредитування:

показники операційної діяльності за 1 - 5 роки та ліквідація підприєм-ства;

показники фінансової діяльності за 1 - 5 роки та ліквідація підприєм-ства;

показники дисконтованої ефективності інвестицій по результатам діяльності за 1 - 5 роки та ліквідації підприємства.

Основними результатами варіанту №2 є наступні показники:

1. Інвестовано в проект та витрачено на етапі будування та введення в ек-сплуатацію міні-гольф клубу 72,0 млн. грн., з них 54,7 млн. грн. власних коштів емісії акцій (кошти інвесторів) та 17,3 млн. грн. банківського кредиту, при цьо-му на момент початку експлуатації на рахунках підприємства залишився резер-вно-страховий запас оборотних коштів - 4,384 млн. грн.;

2. За 5 років діяльності (1 підваріант - без поточних дивідендів):

сума банківського кредиту 17,3 млн. грн. та сума нарахованих відсотків за користування кредитом 12,975 млн. грн. сплачені банку повністю;

сума інвестиції 54,7 млн. грн. на кінець 5 року повернена інвесторам по номіналу акцій;

дивіденди інвесторам на протязі 5 років проекту не сплачувались і спла-чені на кінець 5 року діяльності при ліквідації підприємства;

на момент ліквідації підприємство має на рахунках чистого прибутку 89,475 млн. грн., які є сумарними кумулятивними дивідендами інвесторів за 5 років проекту.

поточний рівень точки беззбитковості проекту за час проекту становить 58,73% (1 рік) - 11,27% (5 рік);

поточний рівень страхового запасу по обсягу реалізації послуг стано-вить 1,70 (1 рік) - 8,87 (5 рік).

3. Дисконтовані „пренумерандо" показники ефективності експлуатації інвестиції складають наступні рівні (варіант №2- без поточних дивідендів):

рівень сумарного дисконтованого чистого доходу

PV = 50,05 млн. грн.;

рівень сумарних дисконтованих інвестиційних витрат з врахуванням повернення номіналу інвестиції на кінець 5 року проекту складає

IC = 39,963 млн. грн.;

рівень сумарного дисконтованого чистого прибутку від експлуатції інвестиції складає

NPV = +10,090 млн. грн.;

дисконтований коефіцієнт доходності інвестиції складає PI = 125,25%, тобто дисконтований рівень рентабельності інвестиції складає +25,25%;

дисконтований строк окупності інвестиції становить DPP = 3,99 років;

рівень дисконтованої дюрації проекту становить D = 2,10 років;

ефективна бар'єрна ставка дисконтування проекту становить R бар = 28,88% річних;

ставка внутрішньої доходності проекту становить IRR = 36,10% річних.

4. За 5 років діяльності (варіант № 2 - з поточною виплатою дивідендів):

сума банківського кредиту 17,3 млн. грн. та сума нарахованих відсотків за користування кредитом 20,760 млн. грн. сплачені банку повністю;

сума інвестиції 54,7 млн. грн. на кінець 5 року повернена інвесторам по номіналу акцій;

дивіденди інвесторам на протязі 5 років проекту сплачувались за 3, 4 та 5 роки (на 5 рік - кумулятивно за 3 роки) в загальній сумі 83,62 млн. грн.;

на момент ліквідації підприємство має на рахунках чистого прибутку 17,1 тис. грн., які є додатковими сумарними кумулятивними дивідендами ін-весторів за 5 років проекту.

3. Дисконтовані „пренумерандо" показники ефективності експлуатації інвестиції складають наступні рівні (варіант №2- з поточною виплатою диві-дендів):

рівень сумарного дисконтованого чистого доходу

PV = 46,17 млн. грн.;

рівень сумарних дисконтованих інвестиційних витрат з врахуванням повернення номіналу інвестиції на кінець 5 року проекту складає

IC = 41,05 млн. грн.;

рівень сумарного дисконтованого чистого прибутку від експлуатції інвестиції складає

NPV = +5,116 млн. грн.;

дисконтований коефіцієнт доходності інвестиції складає PI = 112,46%, тобто дисконтований рівень рентабельності інвестиції складає +12,46%;

дисконтований строк окупності інвестиції становить DPP = 4,45 років;

рівень дисконтованої дюрації проекту становить D = 2,12 років;

ефективна бар'єрна ставка дисконтування проекту становить R бар = 32,0% річних;

ставка внутрішньої доходності проекту становить IRR = 34,65% річних.

дисконтована рентабельність інвестиції для інвесторів ROI = +62,19%.

б) Варіант №3 часткових прямих інвестицій в статутний капітал гольф-клубу та часткового лізингу обладнання.

В табл. Ж.1 - Ж.5 Додатку Ж наведені результати програмно-пов’язаних ланцюгів розрахунків за алгоритмом [41] варіанту №3 - змішане фінансування проекту за рахунок емісії акцій підприємства+ лізингового фінансового кредитування придбаного обладнання:

показники операційної діяльності за 1 - 5 роки та ліквідація підприєм-ства;

показники фінансової діяльності за 1 - 5 роки та ліквідація підприєм-ства;

показники дисконтованої ефективності інвестицій по результатам діяльності за 1 - 5 роки та ліквідації підприємства.

Основними результатами варіанту №3 є наступні показники:

1. Інвестовано в проект та витрачено на етапі будування та введення в експлуатацію міні-гольф клубу 72,0 млн. грн., з них 56,0 млн. грн. власних кош-тів емісії акцій (кошти інвесторів) та 16,0 млн. грн. лізингового кредиту, при цьому на момент початку експлуатації на рахунках підприємства залишився резервно-страховий запас оборотних коштів - 4,384 млн. грн.;

2. За 5 років діяльності:

сума лізингового кредиту 16,0 млн. грн. та сума нарахованих відсотків за користування лізингом 14,40 млн. грн. сплачені лізинговій компанії повністю;

сума інвестиції 56,0 млн. грн. на кінець 5 року повернена інвесторам по номіналу акцій;

дивіденди інвесторам на протязі 5 років проекту не сплачувались і спла-чені на кінець 5 року діяльності при ліквідації підприємства;

на момент ліквідації підприємство має на рахунках чистого прибутку 88,407 млн. грн., які є сумарними кумулятивними дивідендами інвесторів за 5 років проекту.

поточний рівень точки беззбитковості проекту за час проекту становить 60,25% (1 рік) - 11,4% (5 рік);

поточний рівень страхового запасу по обсягу реалізації послуг стано-вить 1,66 (1 рік) - 8,78 (5 рік).