Смекни!
smekni.com

Методи проектного фінансування (стр. 18 из 21)

чутливість зміни показника дисконтованого коефіцієнта доходності інвестиції PI та дисконтованої окупності інвестиції DPP для варіанту №1, №2 та №3 проекту приблизно однакова.

Таким чином, по показнику чутливості варіант №1 проекту має більший ризик, ніж варіанти №2 та №3.

Комплексним показником ризику проектного фінансування у дипломно-му проекті запропоноване використання відношення фактичного середнього рівня внутрішньої ставки доходності проекту, при якому дисконтований сумар-ний поток прибутку NPV =0,до проектної бар’єрної ставки дисконтування.

За показником запасу досягнення "нульового" дисконтованого прибутку інвестиції досліджені варіанти проектів розташувались за наступним рейтингом:

варіант №2 - (IRR - Rбар) /Rбар*100% = 19,94% (найменший рівень ризику проекту);

варіант №3 - (IRR - Rбар) /Rбар*100% = 7,77%;

варіант №1 - (IRR - Rбар) /Rбар*100% = 5,63%.

Таким чином, Варіант №2 фінансування проекту за рахунок інструментів часткових прямих інвестицій в статутний капітал гольф-клубу та часткового банківського кредитування проекту під заставу статутного капіталу є найбільш прибутковішим та найменш ризикованим.

Таким чином, практична цінність отриманих результатів магістерського дипломного дослідження полягає в тому, що на основі проведеного комплексу оптимізації варіантів проектного фінансування доведено, що найкращі характеристики реалізуються при застосуванні варіанту змішаного проектного фінансування, заснованого на часткових прямих інвестиціях в статутний капітал гольф-клубу та частковомупроектному банківському кредитуванні проекту, що дозволяє досягнути інвестиційно привабливого рівня дисконтованої внутрішньої ставки доходності проекту 36,1% при найбільшому рівні страхового запасу в 19,9% на ризики реалізації проекту.

Список використаної літератури

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

2. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 25 грудня 2008 року N 800-VI - - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

3. Закон України „Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 травня 2003 року N 762-IV - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

4. Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) ” від 15 березня 2001 року N 2299-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 18 грудня 2008 року N 693-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР (цей Закон викладено у новій редакції) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

6. Закон України „Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року N 2121-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

7. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 18 грудня 2008 року N 692-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

8. Закон України „ Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19 червня 2003 року N 978-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 18 грудня 2008 року N 692-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

9. Закон України „Про акціонерні товариства”від 17 вересня 2008 року N 514-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

10. Закон України „Про концесії на будівництво та експлуатацію автомо-більних доріг" від 15 січня 2009 року N 891-VI (цей Закон викладено у новій редакції) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 січня 2009 року N 891-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

11. Закон України „Про концесії”від 16 липня 1999 року N 997-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 19 лютого 2009 року N 1023-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

12. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 року N 1057-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року N 3201-IV - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

13. Закон України „ Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року N 1381-IV (цей Закон викладено в новій редакції) - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

14. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року N 2664-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

15. Постанова КМУ від 17 червня 2009 р. N 686 „Про надання у 2009 році державних гарантій для виконання інвестиційних проектів”- http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

16. Розпорядження КМУ від 13 травня 2009 р. N 544-р „ Про затверджен-ня переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабі-лізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соці-ально-економічного розвитку регіонів” // Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України станом від 23 вересня 2009 року N 1153-р - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон", 2009

17. Андерсен Э., Груде К., Хауг Т. Сфокусированное управление проектом. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006 - 526 с.

18. Бардиш Г.О. Проектне фінансування. - К. „Знання”,2008 р - 464 с.

19. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник. - 2-ге вид. [стер.]. - К.: Знання, 2006.

20. Бардиш Г.О. Проектне фінансування: підручник / Г.О. Бардиш; М-во освіти і науки України, Львівський банківський ін-т НБУ. - 2-ге вид., стер. - К.: Алерта, 2007. - 464 с.

21. Баринов А.Э. Проджект файненсинг. Технологии финансирования инвестиционных проектов: практикум/ А.Э. Баринов. - М.: Ось-89, 2007. - 432 с.

22. Батенко Л.П., Завгородніх О.А. Ліщинська В.В. Управління проектами: навч. посібник. - К., КНЕУ, 2003. - 231 с.

23. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учеб. курс / И.А. Бланк. - Изд.2-е, перераб. и доп. - К.: Эльга: Ника-Центр, 2006. - 552 с.

24. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: навч. посібник / Ю.В. Богоявленська; М-во освіти і науки України, Європейський ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, відокр. підрозділ у м. Житомирі. - К.: Кондор, 2006. - 336 с.

25. Бочарников А.П. Основы инвестиционной деятельности: учеб. пособие / А.П. Бочарников. - М.: Омега-Л, 2007. - 287 с.

26. Бочаров В.В. Инвестиции: [учебник] / В.В. Бочаров. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 381 с.

27. Ван Хорн, Джеймс К. Основы финансового менеджмента / Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович, мл.; [пер. с англ.О.Л. Пелявского]. - 12-е изд. - М.; СПб.; К.: Вильямс, 2008. - 1232 с.

28. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 322 с.

28. Верзух, Эрик. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Эрик Верзух; [пер. с англ.О.Л. Пелявского; гл. ред. С.Н. Тригуб]. - 2-е изд. - М.; СПб.; К.: Вильямс, 2008. - 480 с.

29. Вовчак О.Д. Інвестування: навч. посібник. - Львів: Вид-во "Новий Світ-2000", 2008.

30. Гибсон, Роджер. Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками: пер. с англ. / Роджер Гибсон; [ред.В. Григорьева]. - 2-е изд., испр. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 276 с.

31. Гончаров А.Б. Інвестування: Навч. посібник. - Харків, Вид-во „ІНЖЕК”, 2003. - 326 с.

31. Горемыкин В.А. Бизнес-план. Методика разработки.25 реальных образцов бизнес-планов/ В.А. Горемыкин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2007. - 592 с.

Грашина М., Дунган В. "Основи управління проектами". - Спб: "Питер", 2006, - 208с

33. Грей, Клиффорд Ф. Управление проектами: учебник / Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. - М.: Дело и Сервис, 2007. - 597 с.

34. Дамодаран, Асват. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов / Асват Дамодаран; [пер. с англ.Д. Липинского и др.; науч. ред.Е. Сквирская, В. Ионов]. - 5-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 1323 с.

35. ДеКарло Д. eXtreme Project Management. Экстремальное управление проектами. - М.: Компания p. m. Office, 2005. - 178 с.

36. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посібник.2-е вид. - К.: Каравела, 2008. - 246 с.

37. Економіка підприємства: навч. - метод посіб. для самост. вивч. дисц. / Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін, О.Г. Мендрул, І.М. Репіна [та ін.] ; за заг. ред. Г.О. Швиданенко; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім.В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2009. - 439 с.

38. Жуков В.В. Проектне фінансування: навч. посібник. - 2-ге вид. [випр. і доп.]. - Харьков: Вид-во "ІНЖЕК", 2004. - 236 с.

39. Жуков В.В. Проектне фінансування. Навч. посіб.3-те. вид. К.: „Знання", 2006. - 248с.

40. Зелль, Аксель. Бизнес-план. Инвестиции и финансирование, планиро-вание и оценка проектов / Axel Sell; пер. нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик; общ. ред.Е.Н. Станиславчик. - М.: Ось-89, 2007. - 240 с.

41. Інвестування: підручник / В.М. Гриньова [та ін.]. - К.: Знання, 2008. - 452 с.