Смекни!
smekni.com

Методи проектного фінансування (стр. 19 из 21)

42. Інвестиційний аналіз: підручник / [А.А. Пересада, Т.В. Майорова, С.В. Онікієнко та ін] ; кер. авт. кол. і наук. ред.А. А. Пересада; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім.В. Гетьмана". - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К.: КНЕУ, 2008. - 544 с.

43. Йескомб, Э.Р. Принципы проектного финансирования / Э.Р. Йескомб; пер. с англ. И.В. Васильевской; под общ. ред. Д.А. Рябых. - М.: Вершина, 2008. - 488 с.

44. Катасонов В. Проектне фінансування: Підручник. К.: “Знання", 2000 - 272с.

45. Кендалл И.,Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и опыт управления проектами: максимизация ROI- М.: ЗАО "ПМСОФТ", 2004. -280 с.

Керівництво з питань проектного менеджменту / Інститут проектного менеджменту США; Комітет з питань стандартів РМІ; США. - К.: АТ "Віпол", 1999. - 197 с.

47. Коюда В.О. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посібник / В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. - К.: Кондор, 2008. - 340 с.

48. Кузенко Т.Б., Кузькин Є.Ю., Сабліна Н.В. Фінанси підприємств. - Харків, Вид-во „ІНЖЕК”, 2007. - 168 с.

48. Куриленко Т.П. Проектне фінансування. Підручник - К.: Кондор, 2006 - 208с.

49. Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: навч. посібник. - К.: Академвидав, 2007. - 138 с.

50. Мазур И.И., В.Д. Шапиро. Управление проектами. - учебное пособие /под ред. Проф.И. И. Мазура. - Москва:, "Экономика". - 2001. - 574 с.

51. Маненко С. Його величність гольф // Тижневик "Персонал" №13 (265), 3-9 квітня 2008

52. Методологія, методи та засоби проектного менеджменту. Методичні вказівки/ Викладач, к. т. н., доцент кафедри управління проектами Андріанов В.В. - Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2006.

53. Мойсеєнко І.П. Інвестування: навч. посібник. - К.: Знання, 2006. - 458 с.

54. Нешитой А.С. Инвестиции: учебник / А.С. Нешитой. - 7-е изд., перераб. и испр. - М.: Дашков и К°, 2008. - 372 с.

55. Управління проектами: навч. посібник / [Л.О. Збаразська та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 168 с.

56. Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. Проектне фінансування: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 736 с.

57. Пересада А.А., Коваленко Ю.М. "Фінансові інвестиції": Підручник - К.: КНЕУ, 2006. - 502 с.

58. Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. Проектне фінансування: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 736 с.

59. Пересада А.А., Майорова Т.В., Онікієнко С.В. "Інвестиційний аналіз": Підручник - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2008. - 437 с.

60. Пересада А.А. та ін. Портфельне інвестування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К., КНЕУ, 2004.

61. Посібник з питань Проектного Менеджменту (українською мовою): Пер. з англ. / Під ред. С.Д. Бушуєва, 2-і видання, перероб. - К.: Видавничий будинок "Ділова Україна", 2000. - 198с.

62. Разу та інші, Управління програмами та проектами: 17-модульна програма для менеджерів "Управління розвитком організації",

8. - М.: "ИНФА - М", 1999. - 392с.

63. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK). Третье издание. © 2004 ProjectManagement Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США.

64. Слиньков В.Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / В.Н. Слиньков; [под общ. ред.А.П. Луция]. - 3-е изд., доп. и испр. - К.: Алерта, 2006. - 520 с.

65. Словник-довiдник з питань управління проектами / Бушуєв С.Д. Українська асоціація управління проектами. - К.: Видавничий будинок "Ділова Україна", 2001. - 640с

66. Староверова Г.С. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие / Г.С. Староверова, А.Ю. Медведев, И.В. Сорокина. - 2-е изд., стереотип. - М.: КНОРУС, 2008. - 311 с.

67. Структура Декомпозиции Работ WBS // Университет Управления Проектами (группа компаний ПМСОФТ), http://www.pmsoft.ru/

68. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2006. - 126 с.

69. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт.2-е изд. М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. - 240 стр.

70. Управление проектами. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Справочное пособие. - М.: Высшая школа, 2001 - 875 с.

71. Управление проектами / под ред. Дж.К. Пинто - СПб: Питер, 2004 - 464 с.

72. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник. - 3-тє вид. [доп.]. - К.: МАУП, 2006. - 436 с.

73. Фінанси підприємства: Підручник /Лігоненко Л.О., Гуляєва Н.М., Гринюк Н.А. та ін. - К.: КНТЕУ, 2007. - 491с.

74. http://www.golf. od.ua - Офіційний Інтернет-сайт Одеського міського гольф-клубу, 2009

75. http://www.landgolf.com.ua - Офіційний Інтернет-сайт товариства "ЛЕНД-ГОЛЬФ", м. Киів, 2009

76. http://www.UKRSTAT.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт Державного комітету статистики України, 2009

77. http://www.bank.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт Національного банку України, 2009

78. http://www.ukrsibbank.com.ua- Офіційний Інтернет-сайт АКІБ „Укрсіббанк", 2009

Додатки

Додаток А

Обсяги та структура джерел коштів капітального інвестування в Україні у 2007 - 2009 роках. за даними Держкомстата України []

Таблиця А.1

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2007 рік

Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т. ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, млн. грн. у% до загального обсягу у фактичних цінах, млн. грн. у% до загального обсягу
Всього 222 678,8 100,0 188 486,1 100,0
у т. ч. за рахунок
коштів державного бюджету 15 077,3 6,8 10 458,1 5,6
коштів місцевих бюджетів 9 370,4 4,2 7 323,9 3,9
власних коштів підприємств та організацій 130 514,8 58,6 106 519,7 56,5
коштів іноземних інвесторів 7 251,3 3,3 6 659,5 3,5
коштів інвестиційних фондів 4 223, 9 1,9 4 177,5 2,2
коштів населення на будівництво власних квартир 9 879,4 4,4 9 879,4 5,2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 8 549,1 3,8 8 549,1 4,5
кредитів банків та інших позик 33 903,8 15,2 31 182,3 16,6
інших джерел фінансування 3 908,8 1,8 3 736,5 2,0

Таблиця А.2

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2008 рік

Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т. ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, млн. грн. у% до загального обсягу у фактичних цінах, млн. грн. у% до загального обсягу
Всього 272 074,1 100,0 233 081,0 100,0
у т. ч. за рахунок
коштів державного бюджету 15 402,9 5,7 11 576,0 5,0
коштів місцевих бюджетів 12 498,0 4,6 9 918,2 4,2
власних коштів підприємств та організацій 161 277,2 59,3 132 138,0 56,7
коштів іноземних інвесторів 8 087,0 3,0 7 591,4 3,3
коштів інвестиційних фондів 5 704,2 2,1 5 675,5 2,4
коштів населення на будівництво власних квартир 9 495,2 3,5 9 495,2 4,1
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 11 589,0 4,2 11 589,0 5,0
кредитів банків та інших позик 42 981,0 15,8 40 450,9 17,3
нших джерел фінансування 5 039,6 1,8 4 646,8 2,0

Таблиця А.3

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 1 півріччя 2009 рік

Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т. ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, млн. грн. у% до загального обсягу у фактичних цінах, млн. грн. у% до загального обсягу
Всього 65 961,7 100,0 54 081,7 100,0
у т. ч. за рахунок
коштів державного бюджету 1 911,9 2,9 1 561,0 2,9
коштів місцевих бюджетів 1 529,8 2,3 1 193,9 2,2
власних коштів підприємств та організацій 45 842,5 69,5 35 830,6 66,3
коштів іноземних інвесторів 2 616,4 4,0 2 401,3 4,4
коштів інвестиційних фондів 937,4 1,4 920,4 1,7
коштів населення на будівництво власних квартир 1 902,0 2,9 1 901,5 3,5
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 2 241,0 3,4 2 241,0 4,1
кредитів банків та інших позик 8 081,0 12,2 7 174,1 13,3
інших джерел фінансування 899,7 1,4 857,9 1,6

Додаток Б

Макропоказники економіки України у 2007 - 2009 роках

Рис. Б.1. Динаміка змін ВВП України у 2007 - 2008 роках за даними Держкомстата України

Рис. Б.2. Динаміка змін обсягів промислового виробництва в Україні у 2008 - 2009 роках за даними Держкомстата України

Рис. Б.3. Динаміка змін обсягів виробництва продукції сільського господарства в Україні у 2008 - 2009 роках за даними Держкомстата України.

Рис. Б.4. Динаміка змін обсягів іноземних інвестицій в основний капітал в Україні у 2008 - 2009 роках за даними Держкомстата України

Рис. Б.5. Динаміка змін рівня рентабельності діяльності підприємств в Україні у 2008 - 2009 роках за даними Держкомстата України

Рис. Б.6. Динаміка змін рівня збитковості діяльності підприємств в Україні у 2008 - 2009 роках за даними Держкомстата України

Додаток В

Вихідні дані для обгрунтування кошторису бізнес-плану побудови міні-гольф клубу

Таблиця В.1

Необхідні площі для міні-гольфа [19]

Вид гольф-спорудження Необхідна площа земельної ділянки
Повноцінне поле - 18 лунок від 60 га
Укорочене гольф-поле (2-е коло гри) - 9 лунок від 30 га
"Пітч енд патт" - 9 лунок від 2 га
"Пітч енд патт" - 6 лунок від 0,8 га
"Пітч енд патт" - 3 лунки від 0,5 га
Повноцінний " Драйвінг-Рейндж" від 0,2 га
Укорочений " Драйвінг-Рэйндж" із сіткою від 200 кв. м
Повноцінний "Паттінг Грін" (100-м гри) 500 кв. м
"Паттінг Грін" у приміщенні від 50 кв. м
Ландшафтна міні-гольф площадка - 18 лунок (700-м гри) 2000 кв. м
Ландшафтна міні-гольф площадка - 9 лунок (350-м гри) 1000 кв. м
Ландшафтна міні-гольф площадка - 6 лунок від 200 кв. м
Ландшафтна міні-гольф площадка - 3 лунки від 100 кв. м
Стаціонарні міні-гольф площадки в приміщенні - 9 лунок від 100 кв. м
Стаціонарні міні-гольф площадки в приміщенні - 6 лунок від 50 кв. м
Стаціонарні міні-гольф площадки в приміщенні - 3 лунки від 30 кв. м
Модульні площадки - 18 шт. (150 м гри) 150 - 1000 кв. м
Модульні площадки - 9 шт. (60 м гри) 500 кв. м
Модульні площадки - 6 шт. від 50 кв. м
Модульні площадки - 3 шт. (20 м гри) 100 кв. м

Таблиця В.2