Смекни!
smekni.com

Методи проектного фінансування (стр. 16 из 21)

Орієнтовна загальна вартість довгострокових іноземних кредитів з урахуванням відсотків, комісійних витрат та страхової премії складає для позичальника від 10% річних.

Рис.3.3 Схема довгострокового іноземного проектного фінансування під гарантії ЕКА [78]

3.2 Принципи зменшення ризиків проектного фінансування в кризисний період

Проектне фінансування - це такий тип боргового фінансування, при яко-му сам проект є єдиним або основним способом обслуговування боргових зо-бов'язань, як правило, без залучення додаткових фінансових джерел. Проектне фінансування характеризується особливим способом забезпечення реальності отримання запланованого грошового потоку за проектом. Воно досягається шляхом виявлення і розподілу всього комплексу пов'язаних з проектом ризиків між всіма учасниками проекту [56].

Основними принципами зменшення ризиків проектного фінансування є розробка кореляційно - регресійних моделей та екстраполяційне прогнозування на період проекту основних фінансових показників [53]:

рівня споживчої та товарної інфляції;

рівня облікової ставки Національного банку (мінімальна вартість грошей в країні);

рівень безризикової ставки доходності фінансового ринку (за рівнем доходності державних облігацій внутрішнього боргу);

рівень кредитних та депозитних банківських ставок.

На основі проведених в дипломному дослідженні розрахунків (рис. Д.1-Д.3 Додатку Д та табл. Д.2 - Д.3 додатку Д) в проекті спрогнозовані рівні бар’єрних ставок дисконтування, які є опорними для розрахунків дисконтованої ефективності показників інвестиційного проекту.

Комплексним показником ризику проектного фінансування є відношення фактичного середнього рівня внутрішньої ставки доходності проекту, при яко-му дисконтований сумарний поток прибутку NPV =0,до проектної бар’єрної ставки дисконтування [49]. Якщо IRR > Rбар, то проект має позитивне значення NPV та певний запас стійкості на зміну внутрішніх чи зовнішніх умов реалізації фінансування проекту. Якщо Rбар > IRR, то проект має негативне значення NPV (дисконтований збиток) та негативний запас стійкості на зміну внутрішніх чи зовнішніх умов реалізації фінансування проекту.

Проектні ризики - це сукупність ризиків (Додаток К), що загрожують ре-алізації інвестиційного проекту або здатні знизити його ефективність, серед який ризики проектного фінансування є окремим сегментом фінансових ризиків [18]. Практична оцінка ризиків проектного фінансування на проектному етапі реалізується методами оцінки чутливості розрахункових показників ефектив-ності проекту до зміни параметрів реалізації фінансування проекту та зовнішніх факторів [20].

Для оцінки чутливості показників ефективності проекту до зміни пара-метрів реалізації фінансування проекту та зовнішніх факторів для всіх 3-х варі-антів аналізуємого проекту були проведені тестові розрахунки оцінки впливу зміни бар’єрної ставки дисконтування (прогнозне очікування економічної ефек-тивності проекту в часі) на основні дисконтовані показники ефективності варіантів №1,2,3 проекту (Додатки Г, Е, Ж).

Результати тестових розрахунків наведені на графіках рис.3.3-3.5 Як показує аналіз графіків рис.3.3 - 3.5:

чутливість зміни показника дисконтованого прибутку NPV для варіанту №1 (розділ 2.3) проекту на 22,4% вище, ніж для проектів №2 та №3;

чутливість зміни показника дисконтованого коефіцієнта доходності інвестиції PI та дисконтованої окупності інвестиції DPP для варіанту №1, №2 та №3 проекту приблизно однакова.

Таким чином, по показнику чутливості варіант №1 проекту має більший ризик, ніж варіанти №2 та №3.

На рис.3.6 наведені результати оцінки рівня прогнозних ризиків варіантів проекту до помилки в виборі бар’єрної ставки дисконтування за рівнем віднос-ного відхилення бар’єрної ставки від ставки внутрішньої доходності проекту експлуатації міні-гольф клубу. Як показує аналіз графіків рис.3.12- варіант №1 проекту є найбільш ризикований, а варіант №2 має значно менший ризик, ніж варіант №3. Таким чином, варіант №2 проекту - змішане фінансування акції + банківський кредит - має найменшмий ризик реалізації.


Рис.3.3 Результати оцінки чутливості дисконтованого прибутку інвестиції NPV до зміни ефективної бар’єрної ставки дисконтування для 3-х варіантів фінансування проекту експлуатації міні-гольф клубу


Рис.3.4 Результати оцінки чутливості коефіцієнта ефективності (рентабельності) інвестиції PI (ДКЕІ) до зміни ефективної бар’єрної ставки дисконтування для 3-х варіантів фінансування проекту експлуатації міні-гольф клубу


Рис.3.5 Результати оцінки чутливості дисконтованого строку окупності інвестиції DPP (ДСОІ) до зміни ефективної бар’єрної ставки дисконтування для 3-х варіантів фінансування проекту експлуатації міні-гольф клубу

Рис.3.6. Результати оцінки рівня прогнозних ризиків варіантів проекту до помилки в виборі бар’єрної ставки дисконтування за рівнем відносного відхи-лення бар’єрної ставки від ставки внутрішньої доходності проекту експлуатації міні-гольф клубу

Висновки

Проведений теоретичний аналіз ефективності проектного фінансування інвестиційних проектів, як особливого виду фінансування, окупність якого гарантується прогнозами майбутніх грошових потоків, генеруємих проектом, показує, що основними критеріями, якими слід керуватися при розробці схем проектного фінансування виступають:

1. Отримання фінансових ресурсів за меншою ефективною вартістю;

2. Досягнення найбільшого ефекту від кредитів та податкових пільг в ті періоди, коли вони діють;

3. Оптимізація отриманих доходів, що забезпечується ефективним врахуванням особливостей діючого податкового (правового) середовища;

4. Підтримання гнучкості та мінімізації витрат на заробітну платню та інші соціальні виплати;

5. Мінімізація негативних наслідків від взаємних зобов’язань, що містяться у формах та методах, які використовуються та пов’язані з виплатами чи передачею власності;

6. Зменшення витрат фінансових коштів та ризику проектів за рахунок відповідної структури та джерел фінансування та визначених організаційних заходів, в тому числі: податкових пільг, гарантій, використання різних форм участі.

Результати проведеного дипломного дослідження показують, що порів-няно з традиційним банківським кредитуванням проектне фінансування має такі особливості:

1. В схемах проектного фінансування в ролі фінансових учасників реалі-зації інвестиційного проекту можуть виступати не тільки комерційні банки, але й інвестиційні банки, інвестиційні фонди і компанії, пенсійні фонди та інші інституціональні інвестори, лізингові компанії та інші фінансові, кредитні та інвестиційні інститути.

2. Переважаючою тенденцією розвитку проектного фінансування в про-мислово розвинених країнах є використання всієї гами джерел і методів фінан-сування інвестиційних проектів: банківських кредитів, емісій акцій, пайових внесків, фірмових кредитів, облігаційних позик, фінансового лізингу, власних коштів компаній (амортизаційних фондів та нерозподіленого прибутку). В ок-ремих випадках можуть використовуватись також державні кошти (іноді у виг-ляді державних кредитів і субсидій, але частіше в завуальованій формі - у виг-ляді гарантій і податкових пільг).

3. Проектне фінансування є інструментом активного зрощування банків-ської і промислової сфер.

4. В схемах проектного фінансування без регресу і з обмеженим регресом на позичальника особлива увага приділяється питанням виявлення, оцінки та зниження ризиків при реалізації інвестиційних проектів.

Переваги проектного фінансування порівняно з іншими формами фінан-сування полягають в тому, що така форма фінансування інвестування дозволяє:

більш достовірно оцінити платоспроможність позичальника;

розглянути весь інвестиційний проект з точки зору його життєздат-ності, ефективності, можливостей реалізації, забезпеченості ресурса-ми, ризиків;

прогнозувати результат реалізації інвестиційного проекту.

Результати проведеного дослідження ефективності інвестиційних інструментів проектного фінансування проектів на прикладі бізнес-плану створення та експлуатації міні-гольф клубу створеного ЗАТ „Одеса гольф-клуб” показали, що для 3-х варіантів інвестиційних інструментів отримані наступні показники досягнутої ефективності проектів:

1. Варіант №1 - 100% прямих інвестицій в статутний капітал гольф-клубу (емісія акцій).

Основними результатами є наступні показники:

1.1 Інвестовано в проект та витрачено на етапі будування та введення в експлуатацію міні-гольф клубу 72,0 млн. грн. власних коштів емісії акцій (кошти інвесторів), при цьому на момент початку експлуатації на рахунках підприємства залишився резервно-страховий запас оборотних коштів - 4,384 млн. грн.;

1.2 За 5 років діяльності:

сума інвестиції 72,0 млн. грн. на кінець 5 року повернена інвесторам по номіналу акцій;

дивіденди інвесторам на протязі 5 років проекту не сплачувались і сплачені на кінець 5 року діяльності при ліквідації підприємства;

на момент ліквідації підприємство має на рахунках чистого прибутку 99, 207 млн. грн., які є сумарними кумулятивними дивідендами інвесторів за 5 років проекту.