Смекни!
smekni.com

Методи проектного фінансування (стр. 17 из 21)

поточний рівень точки беззбитковості проекту за час проекту становить 44,9% (1 рік) - 10,15% (5 рік);

поточний рівень страхового запасу по обсягу реалізації послуг становить 2,23 (1 рік) - 9,85 (5 рік).

1.3 Дисконтовані „пренумерандо" показники ефективності експлуатації інвестиції складають наступні рівні:

рівень сумарного дисконтованого чистого доходу

PV = 56,803 млн. грн.;

рівень сумарних дисконтованих інвестиційних витрат з врахуванням повернення номіналу інвестиції на кінець 5 року проекту складає

IC = 54,033 млн. грн.;

рівень сумарного дисконтованого чистого прибутку від експлуатції інвестиції складає

NPV = +2,769 млн. грн.;

дисконтований коефіцієнт доходності інвестиції складає PI = 105,13%, тобто дисконтований рівень рентабельності інвестиції складає +5,13%;

дисконтований строк окупності інвестиції становить DPP = 4,76 років;

рівень дисконтованої дюрації проекту становить D = 1,89 років;

ефективна бар'єрна ставка дисконтування проекту становить R бар = 32,0% річних;

ставка внутрішньої доходності проекту становить IRR = 33,91% річних.

2. Варіант №2 часткових прямих інвестицій в статутний капітал гольф-клубу та часткового банківського кредитування проекту під заставу статутного капіталу.

Основними результатами є наступні показники:

1. Інвестовано в проект та витрачено на етапі будування та введення в експлуатацію міні-гольф клубу 72,0 млн. грн., з них 54,7 млн. грн. власних коштів емісії акцій (кошти інвесторів) та 17,3 млн. грн. банківського кредиту, при цьому на момент початку експлуатації на рахунках підприємства залишив-ся резервно-страховий запас оборотних коштів - 4,384 млн. грн.;

2. За 5 років діяльності (1 підваріант - без поточних дивідендів):

сума банківського кредиту 17,3 млн. грн. та сума нарахованих відсотків за користування кредитом 12,975 млн. грн. сплачені банку повністю;

сума інвестиції 54,7 млн. грн. на кінець 5 року повернена інвесторам по номіналу акцій;

дивіденди інвесторам на протязі 5 років проекту не сплачувались і сплачені на кінець 5 року діяльності при ліквідації підприємства;

на момент ліквідації підприємство має на рахунках чистого прибутку 89,475 млн. грн., які є сумарними кумулятивними дивідендами інвесторів за 5 років проекту.

поточний рівень точки беззбитковості проекту за час проекту становить 58,73% (1 рік) - 11,27% (5 рік);

поточний рівень страхового запасу по обсягу реалізації послуг становить 1,70 (1 рік) - 8,87 (5 рік).

3. Дисконтовані „пренумерандо" показники ефективності експлуатації інвестиції складають наступні рівні (1 варіант - без поточних дивідендів):

рівень сумарного дисконтованого чистого доходу

PV = 50,05 млн. грн.;

рівень сумарних дисконтованих інвестиційних витрат з врахуванням повернення номіналу інвестиції на кінець 5 року проекту складає

IC = 39,963 млн. грн.;

рівень сумарного дисконтованого чистого прибутку від експлуатції інвестиції складає

NPV = +10,090 млн. грн.;

дисконтований коефіцієнт доходності інвестиції складає PI = 125,25%, тобто дисконтований рівень рентабельності інвестиції складає +25,25%;

дисконтований строк окупності інвестиції становить DPP = 3,99 років;

рівень дисконтованої дюрації проекту становить D = 2,10 років;

ефективна бар'єрна ставка дисконтування проекту становить R бар = 28,88% річних;

ставка внутрішньої доходності проекту становить IRR = 36,10% річних.

4. За 5 років діяльності (2 підваріант - з поточною виплатою дивідендів):

сума банківського кредиту 17,3 млн. грн. та сума нарахованих відсотків за користування кредитом 20,760 млн. грн. сплачені банку повністю;

сума інвестиції 54,7 млн. грн. на кінець 5 року повернена інвесторам по номіналу акцій;

дивіденди інвесторам на протязі 5 років проекту сплачувались за 3, 4 та 5 роки (на 5 рік - кумулятивно за 3 роки) в загальній сумі 83,62 млн. грн.;

на момент ліквідації підприємство має на рахунках чистого прибутку 17,1 тис. грн., які є додатковими сумарними кумулятивними дивідендами інвесторів за 5 років проекту.

3. Дисконтовані „пренумерандо" показники ефективності експлуатації інвестиції складають наступні рівні (2 варіант - з поточною виплатою дивідендів):

рівень сумарного дисконтованого чистого доходу

PV = 46,17 млн. грн.;

рівень сумарних дисконтованих інвестиційних витрат з врахуванням повернення номіналу інвестиції на кінець 5 року проекту складає

IC = 41,05 млн. грн.;

рівень сумарного дисконтованого чистого прибутку від експлуатції інвестиції складає

NPV = +5,116 млн. грн.;

дисконтований коефіцієнт доходності інвестиції складає PI = 112,46%, тобто дисконтований рівень рентабельності інвестиції складає +12,46%;

дисконтований строк окупності інвестиції становить DPP = 4,45 років;

рівень дисконтованої дюрації проекту становить D = 2,12 років;

ефективна бар'єрна ставка дисконтування проекту становить R бар = 32,0% річних;

ставка внутрішньої доходності проекту становить IRR = 34,65% річних.

дисконтована рентабельність інвестиції для інвесторів ROI = +62,19%.

3. Варіант №3 часткових прямих інвестицій в статутний капітал гольф-клубу та часткового лізингу обладнання:

Основними результатами є наступні показники:

1. Інвестовано в проект та витрачено на етапі будування та введення в експлуатацію міні-гольф клубу 72,0 млн. грн., з них 56,0 млн. грн. власних коштів емісії акцій (кошти інвесторів) та 16,0 млн. грн. лізингового кредиту, при цьому на момент початку експлуатації на рахунках підприємства залишився резервно-страховий запас оборотних коштів - 4,384 млн. грн.;

2. За 5 років діяльності:

сума лізингового кредиту 16,0 млн. грн. та сума нарахованих відсотків за користування лізингом 14,40 млн. грн. сплачені лізинговій компанії повністю;

сума інвестиції 56,0 млн. грн. на кінець 5 року повернена інвесторам по номіналу акцій;

дивіденди інвесторам на протязі 5 років проекту не сплачувались і сплачені на кінець 5 року діяльності при ліквідації підприємства;

на момент ліквідації підприємство має на рахунках чистого прибутку 88,407 млн. грн., які є сумарними кумулятивними дивідендами інвесторів за 5 років проекту.

поточний рівень точки беззбитковості проекту за час проекту становить 60,25% (1 рік) - 11,4% (5 рік);

поточний рівень страхового запасу по обсягу реалізації послуг становить 1,66 (1 рік) - 8,78 (5 рік).

3. Дисконтовані „пренумерандо" показники ефективності експлуатації інвестиції складають наступні рівні:

рівень сумарного дисконтованого чистого доходу

PV = 46,69 млн. грн.;

рівень сумарних дисконтованих інвестиційних витрат з врахуванням повернення номіналу інвестиції на кінець 5 року проекту складає

IC = 43,03 млн. грн.;

рівень сумарного дисконтованого чистого прибутку від експлуатції інвестиції складає

NPV = +3,651 млн. грн.;

дисконтований коефіцієнт доходності інвестиції складає PI = 108,49%, тобто дисконтований рівень рентабельності інвестиції складає +8,49%;

дисконтований строк окупності інвестиції становить DPP = 4,61 років;

рівень дисконтованої дюрації проекту становить D = 2,04 років;

ефективна бар'єрна ставка дисконтування проекту становить R бар = 33,1% річних;

ставка внутрішньої доходності проекту становить IRR = 35,89% річних.

Таким чином, за показником дисконтованої рентабельності інвестицій PI досліджені варіанти проектів розташувались за наступним рейтингом:

варіант №2 - PI = 25,25%;

варіант №3 - PI = 8,49%;

варіант №1 - PI = 5,13%.

Основними принципами зменшення ризиків проектного фінансування в дипломному проекті запропоновано використання кореляційно - регресійних моделей та екстраполяційне прогнозування на період проекту основних фінан-сових показників:

рівня споживчої та товарної інфляції;

рівня облікової ставки Національного банку (мінімальна вартість грошей в країні);

рівень безризикової ставки доходності фінансового ринку (за рівнем доходності державних облігацій внутрішнього боргу);

рівень кредитних та депозитних банківських ставок.

На основі проведених в дипломному дослідженні розрахунків в проекті спрогнозовані рівні бар’єрних ставок дисконтування у національній валюті (32,0 - 33,91% річних), які є опорними для розрахунків дисконтованої ефектив-ності показників інвестиційного проекту та оцінки ризиків проектного фінан-сування.

Практична оцінка ризиків проектного фінансування на проектному етапі реалізується методами оцінки чутливості розрахункових показників ефектив-ності проекту до зміни параметрів реалізації фінансування проекту та зовнішніх факторів.

Для оцінки чутливості показників ефективності проекту до зміни пара-метрів реалізації фінансування проекту та зовнішніх факторів для всіх 3-х варі-антів аналізуємого проекту були проведені тестові розрахунки оцінки впливу зміни бар’єрної ставки дисконтування (прогнозне очікування економічної ефек-тивності проекту в часі) на основні дисконтовані показники ефективності варіантів №1,2,3.

Результати тестових розрахунків показали, що:

чутливість зміни показника дисконтованого прибутку NPV для варіанту №1 проекту на 22,4% вище, ніж для проектів №2 та №3;