Смекни!
smekni.com

Особливості кредитування малого бізнесу (стр. 10 из 11)

Реалізація предмета застави здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про заставу" .

9.6. Розірвати в односторонньому порядку цей Договір у разі порушення Заставодавцем умов його виконання. При цьому Заставодержатель повинен у 10-денний строк в письмовій формі повідомити про це Заставодавця і здійснити відповідно до встановленого законом порядку відчуження предмета застави (закладу).

9.7. Пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна Заставодавця, якщо вирученої від реалізації предмета застави (закладу) суми коштів недостатньо для погашення боргу і сплати процентів за кредитом.

* (додати в разі укладання Договору закладу) . Якщо виникає загроза загибелі, пошкодження чи зменшення вартості предмета закладу не з вини Заставодержателя, він має право вимагати заміни предмета закладу, а при відмові Заставодавця виконати цю вимогу, достроково звернувши стягнення на предмет закладу , або задовольнити свої претензії за рахунок сум страхового відшкодування.

* При закладі, коли Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодержателя, необхідно додати такі пункти:

Заставодержатель зобов’язаний:

- вживати заходів, необхідних для збереження Майна ;

- регулярно направляти Заставодавцю звіт про користування предметом закладу (якщо умовами цього Договору допускається користування Заставодержателем предметом застави - п.5.цього Договору);

- належним чином зберігати предмет застави;

- терміново повідомляти Заставодавця про виникнення загрози втрати або пошкодження предмета застави

- повернути предмет застави Заставодавцю протягом _____ днів після виконання забезпеченого заставою зобов’язання.

10. Заставодавець зобов'язаний:

10.1. Сповіщати Заставодержателя про всі зміни, що відбулися стосовно обставин, визначених у п.п. 2 та 3 цього Договору , не пізніше _________з часу, коли ці зміни сталися * (якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця) .

10.2. Вживати заходів , необхідних для збереження Майна * (якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця) .

10.3. Здійснити страхування предмета застави (закладу) на користь Заставодержателя за свій рахунок на суму не менше від суми одержаного кредиту з урахуванням процентів та витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на заставлене (закладене) майно та його реалізацією.

Страхування предмета застави (закладу) здійснюється за оцінкою його вартості, що була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу (заклад).

10.4. Здійснити заміну предмета застави протягом ________ днів у випадку, якщо його було знищено або пошкоджено. За відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої претензії за рахунок сум страхового відшкодування *(якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця) .

10.5. Сплачувати податки та збори, що пов’язані з володінням заставленим Майном.

*Додати положення про заборону МРЄО знімати транспортні засоби з обліку.

*При закладі, коли Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодержателя, необхідно додати такі пункти:

Передати Заставодержателю такі документи:

а) що підтверджують право власності на Майно, передбачене п.3 цього Договору;

б) установчі документи, свідоцтво про реєстрацію та нотаріально посвідчені зразки своїх службових осіб (застосовується для майнових поручителів - юридичних осіб) ;

в) договір страхування та копії інших документів, що посвідчують страхування закладеного Майна.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв’язку з цим збитки.

12. За невиконання чи неналежне виконання п.____, п. ____, ... Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі __________________________________________________________________

(Умова про неустойку (штраф, пеню) повинна бути включена до Договору. Розмір неустойки визначається сторонами Договору).

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13. Цей Договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

14. Цей Договір припиняє дію після виконання умов кредитного Договору і у випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України "Про заставу".

ІНШІ УМОВИ

15. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

16. Заставодавцю не дозволяється перезастава Майна. На підставі нотаріального посвідчення Договору державна нотаріальна контора накладає заборону на відчуження предмета застави (закладу) та його повторну заставу.

17. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування заставленого Майна несе його власник * (якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця).

18. Суперечності, що виникають у процесі виконання Договору і не урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного законодавства України.

19. Додатки (_____) є невід'ємною частиною цього Договору:

20. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюється шляхом оформлення додаткових угод між Сторонами.

21. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

22. З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.

23. Цей Договір складено у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю, а третій залишається у справах нотаріальної контори.

24. Витрати, пов’язані з укладанням цього Договору, сплачуються Заставодавцем.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ (для юридичних осіб) СТОРІН

Заставодержатель Заставодавець

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

____________________________ ___________________________

( підпис ) ( підпис )

М. п. * М.п. (для юридичної особи)

Заставодержатель Заставодавець

Додаток 6

ОБГРУНТУВАННЯ ВИДАЧІ КРЕДИТУ

Прізвище, ім'я та по батькові Позичальника __________________________________________________________________

Доходи від заробітної плати ____________________________________

Доходи від заощаджень та цінних паперів _______________________________

Інші доходи __________________________________________________

№п/п ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ
РОЗДІЛ 1ОБГРУНТУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СЛУЖБИ

Доходи та витрати позичальника (сім’ї)

№п/п Доходи Пози-чаль-ник Інший член сім’ї Витрати Пози-чальник Інший член сім’ї
1 2 3 4 5 6 7
1 Заробітна плата Прибутковий податок
2 Доходи від заощаджень та цінних паперів Аліменти
3 Інші доходи (зазначити конкретно) Щомісячні платежі по раніше одержаних позичках
4 Платежі за товари, придбані в розстрочку
5 Комунальні платежі
6 Щомісячні платежі по страхуванню
7 Інші витрати(плата за навчання, дит.садок та ін.)
8 Разом доходів Разомвитрат
9* Всього доходів (ряд.8 графа 3+4) Всього витрат(ряд.8 графа 6+7)
1. Чи має позичальник стабільний прибуток? (Довідка про заробітну плату, інші документи, що підтверджують доходи)
2. З якого часу працює на даному підприємстві?
3. З якого часу є клієнтомОщадного банку?
4. Коефіцієнт платоспроможності позичальника Кпп розраховується як відношення сукупного середньомісячного доходу (МД) до суми середньомісячних витрат (МВ) та місячних платежів по кредиту та відсотках (МПП):МДКпп = ————————,МПП + МВде МПП - місячні платежі по позичці , включаючи відсотки (в розрахунок береться позичка, яку передбачає одержати позичальник).Теоретичне значення коефіцієнта платоспроможності Кпп - не менше 1.3
5. Коефіцієнт платоспроможності сім’ї Кпс обчислюється з відношення сукупного місячного доходу сім’ї до всіх місячних витрат, включаючи витрати по позичці :МДСКпс = -------------------,МВС + МППде МДС - місячний дохід сім’ї;МВС - місячні витрати сім’ї .Теоретичне значення Кпс повинно бути не менше 1,5
7. Наявність всіх необхідних документів для одержання кредиту.
8 Реальність розрахунку позичальника по обгрунтуванню фінансових можливостей погашення боргу і сплати процентів за кредитом:-реальне;-частково реальне;-нереальне.
9. Ліквідність заставленого майна позичальника або майнового поручителя:-високоліквідне;-ліквідне;-неліквідне.
10. Кредитна історія позичальника, наявність(випадків)кредитної заборгованості по раніше отриманих кредитах та взаємопоручительств.
ВИСНОВОК
Дата
Підпис
РОЗДІЛ 2ОБГРУНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ
1. Правова оцінка кредитноїугоди, на підставі якоїнадається кредит
2. Правова оцінка забезпечення:-договір застави з позичальником-договір застави з майновим поручителем
3. Наявність застрахованого майна , яке є заставою, його правовий статус
ВИСНОВОК:ДатаПідпис
РОЗДІЛ 3ОБГРУНТУВАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ
1. Чи відповідають дійсності дані, що наведені в анкеті позичальника
2. Надійність забезпеченнякредиту
3. Чи є реальним цільове призначення кредиту ?
ВИСНОВОК
Дата
Підпис

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО МОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ КРЕДИТУ: