Смекни!
smekni.com

Особливості кредитування малого бізнесу (стр. 8 из 11)

11.2. Вживати заходів, необхідних для збереження майна, включаючи проведення в разі необхідності поточного та капітального ремонту в такий термін: _____________________________________. ( * Залежно від предмета іпотеки та його цільового призначення і використання ці заходи встановлюються умовами Договору. Наприклад, встановлення засобів пожежної безпеки, забезпечення цілодобової охорони Майна, укладання договорів з відповідними організаціями) .

11.3. Здійснити страхування предмета застави за свій рахунок на суму не менше від суми одержаного кредиту з урахуванням процентів та витрат, пов’язаних із зверненням стягнення на заставлене Майно та його реалізацією. Страхування предмета застави здійснюється за оцінкою його вартості, що була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу.

11.4. Здійснити заміну предмета застави протягом ___ днів у випадку, якщо заставлене майно було знищено або пошкоджено. За відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої претензії за рахунок сум страхового відшкодування.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв’язку з цим збитки.

13. За невиконання чи неналежне виконання п.____, п. ____, ... Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі ___________________________________________________

(Умова про неустойку (штраф, пеню) повинна бути включена до Договору. Розмір неустойки визначається сторонами Договору).

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

15. Цей Договір припиняє дію після повного виконання зобов’язань за кредитним договором, передбаченим п.1 цього Договору , і у випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України «Про заставу».

ІНШІ УМОВИ

16. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

17. На підставі нотаріального посвідчення Договору державна нотаріальна контора накладає заборону на відчуження предмета застави та його повторну заставу.

18. Суперечності, що виникають в процесі виконання Договору і не урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного законодавства України.

19. Додатки є невід'ємною частиною цього Договору:

20. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюються шляхом оформлення додаткових угод між Сторонами.

21. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

22. З усіх питань , що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.

23. Цей Договір складено у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю, а третій залишається у справах нотаріальної контори.

24. Видатки по укладенню Договору сплачуються Заставодавцем.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заставодержатель Заставодавець

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

( підпис ) ( підпис )

М. п. * М.п. (для юридичної особи)

Заставодержатель Заставодавець

Додаток 4

ДОГОВІР

ЗАСТАВИ КВАРТИРИ № ________

(зразок)

м. _________________ «____»_______________199___р.

_____________________________________________________________

(найменування відділення Ощадного банку)

( в подальшому - "Заставодержатель") в особі __________________________ ______________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Статуту банку, Положення та довіреності N _____ від "___"_________199__р., з однієї сторони, і

* (для фізичних осіб: _________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові позичальника) ( в подальшому - заставодавець )

який проживає за адресою______________________________________ _________________________________________________________________,)

*(для юридичних осіб:

_____________________________________________________________,

(найменування юридичної особи) ( в подальшому - заставодавець )

в особі _____________________________, який діє на підставі ________

(прізвище, ім’я, по-батькові керівника)

_____________________________________________________________,

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець зобов’язаний Заставодержателю до «____»_______________199_____р. повернути кредит у розмірі ___________________________________________________________гривень, до «____»___________________199__ р. сплатити _____________процентів річних за користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

ПРИКЛАД (у разі якщо Заставодавець - майновий поручитель):

Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № __________ від ________________199__р., укладеного між Заставодержателем та _____________________________, майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами якого _______________________________ зобов’язаний Заставодержателю

до «___»________________199__р. повернути кредит у розмірі ___________________________________ гривень до «____»__________________199__р., сплатити_________процентів річних за користування ним, а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

2. Предметом застави є належна Заставодавцю на праві власності квартира № ______ , яка знаходиться в місті ________________ по вулиці ________________________________ в будинку № _______ (в подальшоиу- Майно) .

Заставлена квартира загальною площею __________ кв.м , складається з _____ кімнат, жилою площею _______ кв.м, кухні площею ______кв.м, холу площею ______кв.м, ванної кімнати, туалету та інших підсобних приміщень.

(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та місцезнаходження Майна, без зазначення яких договір може бути визнано недійсним. Характеристика предмета застави здійснюється на підставі оціночного опису та Акта передачі Майна у заставу ).

Інвентаризаційна оцінка майна становить______________________ гривень,

* балансова ціна ________________________ гривень (додати для юридичних осіб) .

Сторони цього Договору оцінюють майно у ___________________гривень.

Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________

(Основні положення, які повинні знайти відображення при складанні цього пункту Договору:

-опис майна;

-оцінка майна;

-місцезнаходження майна;

-невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди - у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи договором.

3. Майно є власністю Заставодавця згідно з __________________________________________________________________

_____________________________________________________________

(вказуються документи, що засвідчують право власності на Майно, що передається у заставу)

ПРИКЛАД:

Квартира є власністю Заставодавця згідно з __________________, що зареєстрований у _______________________________________________

міському бюро технічної інвентаризації за реєстровим номером ____________________ .

4. Заставодавець заявляє, що:

4.1. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати Майно.

4.2. На підставах, передбачених законодавчими актами України , на Майно може бути звернене стягнення.

4.3. На даний час Майно нікому не продано, не подаровано, не здано в оренду, під забороною (арештом) не перебуває.

4.4. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що передбачені цим Договором.

4.5. До Заставодавця не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови, пов’язані з вилученням Майна.

4.6. На Майно не оформлено генеральне доручення третій особі щодо його володіння з правом продажу.

4.7. Предмет застави не є суб’єктом судового спору.

4.8. Майно не занесене і не підлягає занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання.

4.9. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.

5. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні (користуванні) Заставодавця.

СТРОК І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ

6. Зобов'язання, що забезпечено заставою, вважається виконаним, якщо наявне погашення кредиту в сумі_______________________________

____________________________________________________________ ,

(сума цифрами та літерами)

проценти та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань кредитного Договору N ______ від «_____» _____________199__р. , сплачені.

7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за рахунок Майна у випадку, якщо зобов’язання за цим кредитним договором , що забезпечені заставою відповідно до цього Договору, не будуть виконані в строки, передбачені вищевказаним кредитним договором.

8. У разі часткового виконання зобов'язань Заставодавцем застава зберігається у початковому обсязі.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9. Заставодержатель має право:

9.1. Без будь-яких обмежень з боку Заставодавця перевіряти документально та фактично наявність, розмір, стан і умови збереження заставленого майна.

9.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження майна.

9.3. Придбавати заставлене Майно у власність.

9.4. Звернути стягнення на майно, що прийнято під заставу, до настання строку погашення кредиту в разі порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання і експлуатації предмета застави.

9.5. Здійснити за рішенням судових чи нотарiальних органів реалізацію предмета застави у разі невиконання позичальником в установлений строк умов кредитного Договору N _____ від "____ " __________199_р.

Реалізація предмета застави здійснюється в порядку , встановленому Законом України "Про заставу" .

9.6. Розірвати в односторонньому порядку цей Договір в разі порушення Заставодавцем умов його виконання. При цьому Заставодержатель повинен у 10-денний строк в письмовій формі повідомити про це Заставодавця і здійснити відповідно до встановленого законом порядку відчуження предмета застави.