Смекни!
smekni.com

Особливості кредитування малого бізнесу (стр. 11 из 11)

_______________________________________________________________________________________________

Дата________________________

Підпис начальника

кредитної служби_________________________

Додаток 7

А К Т

передачі майна у заклад

"_____"____________ 199_р. м. ________________

Громадянин (громадянка )_______________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

(* (для майнового поручителя-юридичної особи) Ми, що нижче підписалися, представник (в подальшому – Заставодавець), __________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи і т.п.)

в особі ______________________________________________________ )

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з однієї сторони, і представник (в подальшому – Заставодержатель),__________________________________________________

(найменування установи банку)

в особі ______________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з другої сторони, склали цей акт про те, що згідно з укладеним договором про заставу від "__"______199_р. N ________ та оціночним описом заставодавець передає, а заставодержатель приймає у заклад наступне майно:

п/п Найменува-ння майна Одиниця виміру Кількість Характерис-тика(опис) Примітка
1 2 3 4 5 6

1

2

3

за оціночною вартістю ______________________________________ гривень.

( цифрами і літерами )

Майно передається Заставодавцем у володіння Заставодержателя

_____________________________________________________________

(вказати: для подальшої реалізації чи на відповідальне зберігання)

Заставодержатель Заставодавець

_______________ _________________

(підпис) (підпис)

Додаток 8

ЖУРНАЛ

реєстрації кредитних договорів

№ п/п Датата № Договору П.І.Б позичаль-ника Пред-мет дого- вору (наякі цілі) Су-ма дого вору Про- цент-на став-ка Форма надан-ня креди-ту (готів-кою, р/че-ком, перера-хуван-ням) , дата Дата та і строк про-лон-гації Да-та погашен-ня кре-ди-ту Фор-ма забезпечення креди-тного зобов`-язання При-мітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11