Смекни!
smekni.com

Особливості кредитування малого бізнесу (стр. 9 из 11)

9.7. Пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна Заставодавця, якщо вирученої від реалізації предмета застави суми коштів недостатньо для погашення боргу і сплати процентів за кредитом.

10. Заставодавець має право:

10.1. Володіти та користуватися предметом застави відповідно до його призначення.

10.2. Лише при наявності письмової згоди Заставодержателя передавати майно в оренду.

11. Заставодавець зобов’язаний:

11.1. Сповіщати Заставодержателя про всі зміни, що відбулися стосовно обставин, визначених у п.п.2 та 3 цього Договору не пізніше ______________ з часу, коли ці зміни сталися.

11.2. Вживати заходів, необхідних для збереження майна, включаючи проведення в разі необхідності поточного та капітального ремонту в термін: _____________________________________ .

11.3. Здійснити страхування предмета застави за свій рахунок на суму не менше від суми одержаного кредиту з урахуванням процентів та витрат, пов’язаних із зверненням стягнення на заставлене Майно та його реалізацєю. Страхування предмета застави здійснюється за оцінкою його вартості, що була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу.

11.4. Здійснити заміну предмета застави протягом ___ днів у випадку, якщо заставлене майно було знищене або пошкоджене. За відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої претензії за рахунок сум страхового відшкодування.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв’язку з цим збитки.

13. За невиконання чи неналежне виконання п.____, п. ____, ... Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі _________________________________________________________________

(Умова про неустойку (штраф, пеню) повинна бути включена до Договору. Розмір неустойки визначається сторонами Договору).

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

15. Цей Договір припиняє дію після повного виконання зобов’язань за кредитним договором, передбаченим п.1 цього Договору, і у випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України «Про заставу».

ІНШІ УМОВИ

16. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

17. Заставодавцю не дозволяється перезастава Майна. На підставі нотаріального посвідчення Договору державна нотаріальна контора накладає заборону на відчуження предмета застави та його повторну заставу.

18. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування заставленого Майна несе його власник.

19. Суперечності, що виникають у процесі виконання Договору і не урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного законодавства України.

20. Додатки (_____) є невід'ємною частиною цього Договору:

21. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюються шляхом оформлення додаткових угод між Сторонами .

22. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

23. З усіх питаннях, що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.

24.Цей Договір складено у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю, а третій залишається у справах нотаріальної контори.

25. Витрати, пов’язані з укладенням цього Договору, сплачуються Заставодавцем.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Заставодержатель Заставодавець

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

( підпис ) ( підпис )

М. п. * М.п. (для юридичної особи)

Заставодержатель Заставодавець

Додаток 5

ДОГОВІР

ЗАСТАВИ (ЗАКЛАДУ) ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № ________ (зразок)

м.____________ "_____ "______________199___р.

_____________________________________________________________

(найменування відділення Ощадного банку)

( в подальшому - "Заставодержатель" ) в особі __________________________ ________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________, який діє на підставі Статуту банку, Положення та довіреності N _____ від "___"_________199__р., з однієї сторони, і

* (для фізичних осіб: _________________________________________ ,

(прізвище, ім'я, по батькові позичальника) (в подальшому – Заставодавець )

який проживає за адресою_______________________________________ _________________________________________________________________,)

* (для юридичних осіб: _______________________________________,

(найменування юридичної особи) ( в подальшому - "Заставодавець" )

в особі ___________________________, який діє на підставі ________

(прізвище, ім’я, по-батькові керівника)

____________________________________________________________ ),

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № ______ від ___________________199__р., укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем, за умовами якого Заставодавець зобов’язаний Заставодержателю до «____»_______________199_____р. повернути кредит у розмірі ___________________________________________________________гривень, до «____»___________________199__ р. сплатити _____________процентів річних за користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

ПРИКЛАД (у разі, якщо Заставодавець - майновий поручитель):

Цей Договір забезпечує вимогу Заставодержателя, що випливає з кредитного Договору № __________ від ________________199__р., укладеного між Заставодержателем та _____________________________, майновим поручителем якого є Заставодавець, за умовами якого _______________________________ зобов’язаний Заставодержателю

до «___»________________199__р. повернути кредит у розмірі __________________________________ гривень до «____»__________________199__р., сплатити_________процентів річних за його користування ним , а також неустойку в розмірі та у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

2. Предметом застави (закладу) є належний Заставодавцю на праві власності автотранспортний засіб _______________________________(в подальшому - Майно)

(Цей пункт Договору включає опис, оцінку та місцезнаходження Майна, без зазначення яких договір може бути визнано недійсним. Характеристика предмета застави здійснюється на підставі оціночного опису та Акту передачі Майна у заставу ).

* Балансова ціна становить_________________ гривень (додати для юридичних осіб)

Сторони цього Договору оцінюють майно у________________________ __________________________________ гривень.

Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________

(Основні положення, які повинні знайти відображення при складанні цього пункту Договору:

-опис майна;

-оцінка майна;

-місцезнаходження майна;

-невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди - у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи Договором.

3. Предмет застави є власністю Заставодавця згідно з _________________________________________________________________

(вказуються документи, що підтверджують право власності на заставлене майно) .

4. Заставодавець заявляє, що:

4.1. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати Майно.

4.2. На підставах, передбачених законодавчими актами України , на Майно може бути звернене стягнення.

4.3. На даний час Майно нікому не продано, не подаровано, не здано в оренду, під забороною (арештом) не перебуває.

4.4. На Майно не оформлено генеральне доручення третій особі щодо його володіння з правом продажу.

4.5. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що передбачені цим Договором.

4.6. До Заставодавця не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови, пов’язані з вилученням Майна.

4.7. Майно не є суб’єктом судового спору.

4.8. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.

5. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні (користуванні) Заставодавця *(при закладі - у володінні (користуванні) Заставодержателя)) за адресою: ___________________________________ .

_____________________________________________________________

СТРОК І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ,

ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ (ЗАКЛАДОМ)

6. Зобов'язання, що забезпечено заставою (закладом), вважається виконаним, якщо наявне погашення кредиту в сумі _________________________________________________________________,

(сума цифрами та літерами )

проценти за користування ним та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань кредитного Договору, вказаного в п.1 цього Договору, сплачені.

7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за рахунок Майна у випадку, якщо зобов’язання за цим кредитним договором, що забезпечені заставою (закладом) відповідно до цього Договору, не будуть виконані в строки, передбачені вищевказаним кредитним договором.

8. В разі часткового виконання зобов'язань Заставодавцем застава (заклад) зберігається у початковому обсязі.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9. Заставодержатель має право:

9.1. Перевіряти стан і умови зберігання заставленого Майна *(якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця).

9.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для зберігання Майна *(якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця)

9.3. Придбавати заставлене (закладене) Майно у власність.

9.4. Звернути стягнення на Майно, що прийнято під заставу, до настання строку погашення кредиту в разі порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання і експлуатації предмета застави *(якщо Майно знаходиться у володінні (користуванні) Заставодавця) .

9.5. Здійснити за рішенням судових чи нотарiальних органів реалізацію предмета застави (закладу) у разі невиконання позичальником в установлений строк умов кредитного Договору, зазначеного в п.1 цього Договору.