Смекни!
smekni.com

Особливості кредитування малого бізнесу (стр. 6 из 11)

19. Лаврушин О.И. Банковские операции. Ч. 1. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 468 с.

20. Морочко М. Павлік Т. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України. – 2001. – №9. – 131-135 с.

21. Онищенко В.О. Основи банківської справи: Навчальний посібник. – Полтава: ПДТУ, 1999. – 163с.

22. Фінанси підприємств: Підручник // Під ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2002. – 384с.


Додаток 1

Рейтинг оцінки якості кредиту

категорія № п/п Назва показнику Бали
А Призначення та сума кредиту
1 Призначення розумне та сума повністю виправдана 20
2 Призначення сумнівне, сума прийнятна 15
3 Призначення непереконливе, сума проблематична 8
В Фінансовий стан претендента на кредит
1 Дуже гарний фінансовий стан , сильний та стабільний приток коштів 40
2 Гарне фінансове становище, сильний грошовий потік 30
3 Прийнятне фінансове положення, нестійкий грошовий потік 20
4 Невисокий дохід в минулому, слабкий грошовий потік 10
5 Нещодавно багато втратив, грошовий потік слабкий 4
С Застава
1 Не потрібна застава або надається обширна грошова застава 30
2 Значна ліквідна застава 25
3 Достатня застава прийнятної ліквідності 20
4 Достатня застава, але обмеженої ліквідності 15
5 Недостатня застава невисокої якості 8
6 Нема прийнятної застави 2
D Термін та схема погашення
1 Короткотермінове, самоліквідуючеєся, гарне вторинне джерело 30
2 Середньотерміновий, погашення частинами, потужний грошовий потік 25
3 Середньотерміновий, з погашенням одним платежем, довгостроковий з середнім грошовим потоком 20
4 Довготерміновий, погашаємий частинами, невпевненість в надходженнях 12
5 Довготерміновий, призначення сумнівне, вторинних джерел не має 5
E Кредитна інформація на позичальника
1 Чудові відносини в минулому з позичальником 25
2 Гарні кредитні відгуки з надійних джерел 20
3 Обмежені відгуки, нема негативної інформації 15
4 Нема відгуків 9
5 Несприятливі відгуки 0
F Взаємовідносини з позичальником
1 Існують постійні вигідні відносини 10
2 Існують посередні відносини або ніяких 4
3 Банк несе втрати на відносинах з позичальником 2
G Вартість кредиту
1 Вище звичайного для такої якості кредиту 8
2 відповідності до якості кредиту 5
№ п/п Рейтинг кредиту на основі загальної суми балів Бали
I Найкращий 163-140
II Високої якості 139-118
III Задовільний 117-85
IV Граничний 84-65
V Гірше граничного 64 та нижче

Оцінка результатів рейтингу

Додаток 2

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N_________

“__” ________ м. ___________

Державний спеціалізований комерційний Ощадний банк України, ( у подальшому - "Банк" ) в особі___________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я та по батькові)

_____________________________________________________________, який діє на підставі Положення та довіреності N___ від _________199__р., з однієї сторони, і _______________________________________ __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

рік та місце народження _______________________________________,

працює ______________________________________________________,

( у подальшому - "Позичальник" ) , з іншої сторони , уклали між собою цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Банк надає Позичальнику з урахуванням його платоспроможності кредит у сумі _______________________________________________ гривень

(сума цифрами та літерами)

на строк ________________ місяців (днів) до _____________________________ (зазначити кінцевий строк погашення кредиту) .

на __________________________________________________________

( вказати ціль кредиту)

1.2. За користування кредитом встановлюється плата в розмірі ______________ процентів річних.

2. Банк зобов’язується

2.1. Відкрити Позичальнику позичковий рахунок № ____________ відповідно до правил, що діють у Банку.

2.2. Кредит надавати з позичкового рахунку _______________________________________________________________

(готівкою, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця чи позичальника)

2.3. Проводити нарахування процентів за користування кредитом:

-щомісячно, за поточний календарний місяць;

- останнє нарахування – на дату повного погашення кредиту.

2.4. Консультувати Позичальника з питань виконання цього кредитного Договору

2.5. У разі зміни розміру процентної ставки за користування кредитом повідомити про це Позичальника рекомендованою поштою протягом 5 днів.

3. Позичальник зобов'язується

3.1. Забезпечити своєчасне та повне погашення кредиту та сплату процентів за користування ним у строки, передбачені пп.3.3, 3.4 кредитного Договору чи графіком, який є невід’ємною частиною кредитного Договору.

3.2. З метою своєчасного повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та сплати пені забезпечити виконання цих зобов'язань __________________________________________________________________

(заставою, закладом, іншими зобов’язаннями, номер і дата поданого документа)

Документ, що встановлює забезпечення, є невід’ємним додатком до цього Договору та подається Позичальником Банку одночасно з підписанням цього Договору або протягом _____ днів після підписання Договору.

3.3. Погашення кредиту здійснювати щомісячно рівними частинами в сумі ______________________ гривень, починаючи з “__”_______ 199_р. ,

(сума цифрами та літерами)

шляхом перерахування з рахунку № ______, відкритого в ___________________________________________________, МФО ________ ,

(найменування банку і його місцезнаходження , назва банку, установи банку)

або внесення готівкою.

3.4. Щомісячно, не пізніше ______числа сплачувати Банку за користування кредитом проценти згідно з пунктом 1.2.

Сплату процентів за користування ним здійснювати __________________________________________________________________

(шляхом утримання із заробітної плати на підставі заяви Позичальника, перерахування з особистого рахунку № _ або внесення готівкою).

3.5. В разі зміни розміру процентів за вкладами в установах Ощадбанку сплачувати за наданим кредитом змінену процентну ставку, про що укладається додаткова угода до цього Договору.

У разі незгоди сплачувати змінену процентну ставку у місячний строк з дня отримання повідомлення погасити достроково заборгованість за отриманим кредитом.

3.6. У випадку порушення строків платежів за кредитом і процентів за користування ним та виникнення простроченої заборгованості сплатити Банку пеню у розмірі ________ за кожний день прострочки платежу.

3.7. Повідомити Банк у 3-денний строк про зміни місця проживання, роботи, прізвища чи імені та інші обставини, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором.

3.8. Заздалегідь Банк (за 10 днів) повідомляти про можливе недовикористання кредиту.

3.9. Відповідати власними коштами і майном по своїх зобов’язаннях, що випливають з умов цього Договору.

4. Банк має право

4.1. Контролювати виконання Позичальником взятих на себе зобов’язань на час всього періоду користування кредитом.

4.2. У разі ненадходження платежів від позичальника у встановлений термін суми непогашених платежів на наступний день перераховувати на рахунок прострочених позичок і звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на заставлене майно або до нотаріального органу відповідно до статей 20, 21 Закону України "Про заставу".

4.3. Достроково стягувати кредит і реалізовувати заставне (закладне) право у разі наявності простроченої заборгованості за кредитами або нарахованими процентами понад місяць або незгоді Позичальника із змінами процентної ставки відповідно до умов, викладених у п. 3.5 цього Договору.

4.4. Якщо вирученої від реалізації заставленого майна суми коштів недостатньо для погашення боргу і процентів за кредитом , пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна боржника.

4.5. У разі встановлення в період дії цього Договору неплатоспроможності поручителів, що уклали договір поруки з Банком при видачі кредиту, вимагати від позичальника заміни поручителів та оформлення нових договорів поруки.

4.6. Змінювати у період користування кредитом процентну ставку по наданому кредиту залежно від умов кредитного ринку.

4.7. У разі виникнення не погашеної в строк заборгованості по кредиту і процентах за користування ним (включаючи підвищені) суми, що виплачуються Позичальником у погашення зазначеної заборгованості, спрямовуються спочатку на погашення боргу по процентах, а потім по кредиту.

4.8. У встановленому законодавством порядку Банк може звернутися в суд із заявою про порушення справи проти Позичальника у зв’язку з невиконанням ним умов цього Договору.

5. Позичальник має право

5.1. Достроково погашати кредит та сплачувати відсотки за користування кредитом, попередивши про це Банк за 5 днів , або вносити наперед платежі в погашення заборгованості за кредитом, при цьому проценти на залишок заборгованості за кредитом сплачуються щомісяця.

5.2. Достроково розірвати Договір з Банком за умови повного повернення одержаного кредиту і сплати процентів за користування ним , повідомивши про це Банк за 7 днів.

5.3. Порушувати перед Банком питання про перенесення строків платежу у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових або інших ускладнень з не залежних від нього причин.