Смекни!
smekni.com

Теоритичні основи бухгалтерського обліку (стр. 10 из 13)

На зменшення вартості товарів відносять уцінку товарів, списання у зв’язку з псуванням або розкраданням товарів.

В б.о. операції з уцінки і до оцінки товарів відображаються таким чином:

- при уцінці ДТ 949 і КТ 281

- при списанні суми витрат на фін.результат ДТ 791 і КТ 949

- при приведенні до оцінки, щодо уцінених раніше товарів у сумі, що не перевищує раніше проведеної уцінки ДТ 281 і КТ 719

- при списанні суми до оцінки на фін.результат ДТ 719 і КТ 719.

У разі виявлення нестачі можливі два варіанти обліку:

1. винну особу не встановлено або судом відмовлено в позові

2. винну особу встановлено

1. Відображено в обліку Дт Кт
1. списано суму торгової націнки зіпсованого або відсутнього товару 285 282
2. відображена вартість списаних товарів за балансом 072 -
3. від кореговано податковий кредит методом червоного сторно 641 644
4. списано суму нестачі або псування товарів на фін.результат 791 947
5. списано вартість товарів з позабалансового рахунку - 072
2. Відображено в обліку
1. списано суму торгової націнки 285 282
2. відображена вартість на позабалансовому рахунку 072 -
3. списано на фін.результат втрати від псування та нестачі товарів 791 947
4. віднесено суму нестачі на винну особу, за Порядком 116 у 2-му розмірі 375 716
5. відображено суму, що підлягає перерахуванню до бюджету 716 642
6. залишок суми відшкодування списано на фін.результат 716 791
7. списано вартість з позабалансового рахунку 072 -
8. винною особою внесено гроші в касу 301 375
9. утримано із ар.плати суму нестачі 661 375

14.3. Характеристика розрахунків. Аналітичний і синтетичний облік товарів

Облік операцій з придбання товарів Дт Кт
1. відображена сума товарів придбана у постачальника 28 631
2. оприбутковані товари придбані підзвітною особою 28 362
3. оприбутковано безоплатно одержані товари 28 719
4. одержано товари як внесок до стат.капіталу 28 40
Облік операцій з реалізації тоарів Дт Кт
Варіант І – відвантаження товару
1. відображено дохід від реалізації товарів 361 702
2. перераховано ПДВ 702 641
3. списано собівартість реалізованих товарів 902 28
4. віднесено суму доходу на фін.результат 702 791
5. списано собівартість реалізації на фін.результат 791 902
Варіант ІІ – надходження передплати від покупця
1. надійшла передоплата від покупця 311 361
2. відображено податкове зобов’язання від покупця 643 641
3. проведено відвантаження товарів 361 702
4. відображено суму ПДВ 702 643
5. списана собівартість реалізації товарів 902 28
6. віднесено суму доходу на фін.реультат 702 791
7. списано собівартість реалізації на фін.резуьтат 791 902

15. Облік вексельних операцій

15.1. Поняття, види та учасники обліку векселів.

15.2. Документи оформлення операцій з векселями.

15.3. Синтетичний облік вексельних операцій.

15.1. Поняття, види та учасники обліку векселів.

Вексель – письмово оформлене борг. зобов’язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грош. зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Учасники обліку векселів:

- векселедавець – особа, яка отримала товар, роботи, послуги і видала вексель;

- перший векселедержатель – особа, яка передала цінності і отримала вексель;

- другий векселедержатель (індосант) – осоьа0власник векселя в силу здійсненого на його користь передавального запису, яка робить на ньому наступний передавальний запис – індосамент;

- особа з вексельними повноваженнями – отримувач векселя за індосаментом, є представником по отриманю платежу;

- особливий платник – особа, уповноважена оплатити вексельні зобов’язання;

- вексельний поручитель (аваліст) – особа, яка здійснює аваль, що забезпечує здійснення платежу за векселем у випадку несплати його платником;

- останній векселедержатель – отримувач векселя за індосаментом і власник всіх прав по векселю;

- посередник – особа, вказана векселедавцем, авалістом, індосаментом для оплати векселя або яка добровільно взялась оплата вексель за будь-кого з них.

Простий вексель (соло) – письмовий документ, який містить просте і нічим не обумовлене зобов’язання векселедавця сплатити векселедержателю зазначену грош. суму у визначений строк і в обумовленому місці.

Переказний вексель (тратта) – письмовий документ, який містить простий і нічим не обумолений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей третій особі – ремітенту – у визначений строк і у визначеному місці.

Казначейські векселі – векселі, які видаються за рахунок фінансування витрат держ. бюджету за згодою відповідного утримувача коштів з держ. бюджету.

Платником по казн. векселях виступає Гол. управління держ. казначейства.

15.2. Документи оформлення операцій з векселями.

При надходженні векселя на під-во він є підставою для відображення операцій по одерженню векселя в бух. обліку. Вексель відноситься до категорії документів суворої звітності.

В простому векселі вказують місце і дату його видачі, суму боргового зобов’язання, строк і місце плаиежу. найменування кредитора, підпис векселедавця. Окремо від суми може зазначатись зобов’язання по сплаті %.

В переказному обов’язково вказують: найменування трасата (платника по векселю), термін і місце платежу, найменування ремітента, дата і місце складання, підпис трасанта (особи, що видала вексель).

Переказний вексель повинен бути акцептований (підтверджений надписом: «зобов’язаний оплатити» або «вексель акцептований»).

Виправлення у векселі не допускаються.

15.3. Синтетичний облік вексельних операцій.

Бух. облік вексельних операцій залежить від видів векселів, порядку їх заповнення, видачі та акцепту, передачі та авалю векселів. Оцінка векселя здійснюється в розмірі суми, зазначеної на ньому. Вексельна сума може включати % як додаткову плату за час обертання векселю.

Для обліку вексельних операцій призначено рахунки:

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані»: призначений для обліку заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантожену продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги, яка забезпечена векселями.

Дт – отримання векселя за продані товари, роботи. послуги.

Кт – отримання коштів за погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторрської заборгованості, продаж векселя третій стороні.

Рахунок 162 « Довгострокові векселі одержані»: для обліку векселів, одержаних у забезпечення довгострок. кредит. заборгованості.

Аналітичний оьлік за рах. 34 та 162 ведеться за кожним одержаним векселем.

Осн. бух. проводки обліку одержаних векселів:

Операції Дт Кт
1. Реалізовано товари, роботи, послуги на суму, забезпечену векселем 34 70
2. Відображено реалізацію продукції, робіт та послуг за пред’явленими
розрахунковими документоми замовника
34 36
3. Забезпечення дебіт. заборгованості за здані в оренду приміщення 34 37
4. Погашення векселя грош. коштами 30/31 34
5. Погашення векселя третіми особами 63/68 34
6. Сума отриманих грош. коштів від продажу векселя до закінчення терміну його сплати 31 34
7. Сума дисконту векселя 94 34
8. Одержано довгострок. вексель від покупця 162 36
9. Погашено довгострок. вексель покупцем 31 162
10. Передано довгострок. вексель в погашення кредит. заборгованості 685 162

Продаж отриманих векселів фін. установам та банкам наз. дисконтуванням векселя.

Продаж векселя дає векселеодержувачу можливість раніше отримати гроші за реалізовані товари та утворює умовне зобов’язання перед третьою особою. Умовні забезпечення обліковують на забалансовому рах. 05 «Гарантії та забезпечення надані», розкривається у примітках до фін. звітів.

16. Облік власного капіталу.

16.1.Характеристика складових власного капіталу

16.2.Характеристика рахунків та синтетичний облік власного капіталу(ВК) та розрахунків з учасниками.

16.3.Бух. облік при ліквідації підприємства

16.1.Характеристика складових власного капіталу

В момент створення підприємства його капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками, учасникам і представляє собою вартість майна підприємства. Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. ВК визначається як різниця між вартістю майна і борговими зобов’язаннями. К=А-З

До ВК відносять:

1. Статутний капітал – зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для акціонерних товариств і сума оголошеного статутного капіталу для інших підприємств. СК характеризує розміри і фінансовий стан підприємства. Формування СК за рахунок власників-засновників закріплюється в установчих документах підприємства. Сума СК, рішення про його збільшення або зменшення обов’язково реєструється в Державному реєстрі господарських одиниць.