Смекни!
smekni.com

Теоритичні основи бухгалтерського обліку (стр. 6 из 13)

Примітки до фін. звітності – забезпечують деталізацію і обґрунтування статей фін. звітів відповідно П(С)БО.

9. Облік касових операційта операцій з іншими грош. коштами

9.1. Осн. поняття з обліку касових операцій.

9.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів.

9.3. Документування касових операцій.

9.4. Синтетичний облік касових операцій.

9.1. Осн. поняття з обліку касових операцій.

П(С)БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів».

Згідно П(С)БО під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грош. коштів – короткострок. високоліквідні фін. інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грош. коштів і які хар-ся незначним ризиком зміни їх вартості.

Рух грош. коштів – надходження і вибуття грош. коштів та їх екввівалентів.

Готівка – валюта України та іноз. валюта у вигляді грошових коштів.

Валюта України – грош. знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є платіжним засобом на території Укр., а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грош. знаки; кошти, що знаходяться на рахунках або вносяться у вигляді внесків до банків або інших кредитно-фінансових установ; платіжні документи та інші ціння папери виражені у валюті України.

Іноземна валюта – іноз. грошові знакиу вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та єзаконним платіжним засобом.

Грошовідокументи – документи, що знаходяться в касі під-ва, оплачені путівки в санаторії, пансіонати, проїзні квитки, поштові марки тощо.

Грошові кошти в дорозі – гроші, здані до банку або інкосаторам, але не зараховані на поточний рахунок (до 24 год. наступного дня).

9.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грош. коштів в касі під-ва призначено рахунок 30 «Каса»: активний, має 2 субрахунки:

301 – «Каса в нац. валюті»;

302 – «Каса в іноз. валюті».

Дт – відображається надходження грош. коштів до каси під-ва;

Кт – виплата грош. коштів з каси.

Аналітичний облік може вестись за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами іноземної валюти.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грош. документів призначений рахунок 33 «Інші кошти»: активний, має 4 субрахунки:

331 – «Грош. документив нац. валюті»;

332 – «Грош. документи в іноз. валюті»;

333 – «Грош. кошти в дорозі в нац. валюті»;

334 – «Грош. кошти в дорозі в іноз. валюті».

Дт – надходження грош. документів до каси під-ва та коштів в дорозі;

Кт – вибуття грош. документів та списання коштів в дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грош. документів ведеться за їх видами.

Залишки по рахунках 30, 33 відображаються разом із залишками по рах. 31 «Рахунки в банках» та субрахунку 351 «Еквіваленти грош. коштів» в статтях балансу 230 та 240 окремо в нац. та іноз. валютах.

9.3. Документування касових операцій.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне під-во повинне мати касу.

Каса – сукупність готівки та грош. документів, що є у під-ва. Каса – також спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки.

Матеріально відповідальну особу, яка завідує касою, наз. касиром.

Касові операції оформлюються типовими документами:

- КО-1 «Проибутковий касовий ордер»;

- КО-2 «Видатковий касовий ордер»;

- КО-3 «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів»;

- КО-4 «Касова книга»;

- КО-5 «Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей».

Касові ордери – документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси (прибутковий касовий ордер) та їх витрачання за цільовим призначенням (вибутковий).

Операція по здачі грошей до банку, крім оформлення вибуткового касового ордеру, потребує також об’яви на внесок готівкою. Об’ява складається з 3-х частин: І частина залишається в банку, ІІч. – квитанція, що передається касиру, ІІІ ч. – ордер, повертається під-ву з випискою банку після зарахування грошей на поточний рахунок.

Реєстрація прибуткових і видаткових ордерів здійснюється в журналі форми КО-3. Після реєстрації ордерипередаються в касу під-ва для виконання.

Всі факти надходження і вибуття готівки відображаються в Касовій книзі – обліковому регістрі, призначеному для обліку касових операцій касиром під-ва. Кожне під-во веде одну Касову книгу в нац. валюті, та окрему Касову книгу на кожну іноз. валюту. Записи у Касовій книзі ведуться у 2-х примірниках через копірку: перші залишаються в Кас. книзі; другі – є звітами касира. Записи здійснюються після отримання або видачі грошей по кожному ордеру. В кінці роб. дня касир підбиває підсумки операцій та виводить залишок грошей в касі на наступ. число.

Звіт касира – документ, який передається в бухгалтерію і представляє собоє відривний листок Касової книги з додатком прибуткових та видаткових касових документів.

Нажходження і видача грош. документів оформлюється прибутк. і видатк. касовими ордерами обо накладними. касир складає звіт про рух грош. документів.

Здача виручки інкасатору оформлюється супровідноє відомістю, яка складається в 3-х примірниках: І – вкладають в інкасаторську книгу; ІІ – віддають інкасатору; ІІІ – залишається в касі під-ва і є підставою для списання коштів з касира.

Підставою для прийняття сум грош. коштів в дорозі на облік є: 1) при здачі виручки – квитанція установи банку, ощадної каси, копії супровідних відомостей; 2) по сумах, що переказані вищезазначеними організаціями, - отримані від них авізо із зазначеною датою, № платіжного доручення, суми і назви установи банку, яка прийняла перерахування.

9.4. Синтетичний облік касових операцій.

Типові бух. проводки з обліку грош. коштів, грош. документів иа грош. коштів в дорозі:

Операції Дт Кт
1. Одержано готівкою дивіденди від об’єктів інвестування 30 14
2. Передано гроші з банка в касу 30 31
3. Перераховано кошти для придбання або продажу іноз. валюти 33 31
4. Повернено готівкою довгострок. заборгованість 30/33 16
5. Зроблено внесок готівкою учасником товариства 30 41
6. Отримано готівкою безповоротну фін. допомогу 30 42
7. Одержано готівку в погашення одержаних раніше векселів 30 34
8. Отримано гроші від винної особи, підзвітніх осіб 30/33 37
9. Надійшла в касу виручка від продажу товарів в роздрібну торгівлю 30 70
10. Одержано готівкою дивіденди від інших під-в 30 73
11. Погашено заборгованість за внесками засновників до власного капіталу 30 46
12. Збільшено страх. платежі у вигляді надходжень у страховика 30 76
13. Оплачено готівкою витрати на ремонт ОЗ 15 30/33
14. Видано з/п працівникам 66 30
15. Оплачено готівкою витрати на під-вах 90-99 30/33
16. Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику 37 30/33
17. Проведено передплату за газети і журнали 39 30
18. Придбано акції або облігації інших під-в 14 30

10. Облік операцій по розрахунках в банках

10.1. Осн. поняття з обліку грош. коштів на рахунках в банках.

10.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів на рах. в банках.

10.3. Документи оформлення операцій по рахунках в банках.

10.4. Синтетичний облік операцій по рах. в банках.

10.1. Осн. поняття з обліку грош. коштів на рахунках в банках.

П(С)БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів».

Безготівкові розрахунки – перерахування грош. коштів з рахунку під-ва не рахунок підприємства-отримувача.
Поточний рахунок – рахунок під-ва, відкритий в уповноваженій установі банку для збурігання грош. коштів та проведення операцій по розрахунках під-ва.

Обслуговуючий банк – банк, у якому відкрито рахунки під-в, організацій, установ, фіз.осіб-суб’єктів підпр. діяльності та який здійснює для них на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг, передбачених Законом Укр. «Про банки та банк. діяльність».

Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрах. документів:

1. Платіжне доручення – документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку. Приймається до виконання банком протягом 10 календ. днів з дня виписки.

2. Платіжна вимога-доручення - комбінований розрахунковий документ, який склад. з 2-х частин: верхня частина – вимога постачальника безпосередньо до покупцясплатити вартість поставленої йому за договором продукції, робіт, наданих послуг; нижня частина – доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунка суму, яка проставлена у рядку «сума до оплати літерами».

Доставку вимоги-допучення до платника може здійснити банк одержувача через банк платника.

3. Розрахунковий чек – документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку-емітенту сплатити чекодержателю зазначену суму коштів.

4. Акредитив – форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученнм свого клієнта (замовника акредитиву) зобов’язаний виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги та надати повноваження іншому банку здійснити цей платіж.

Види акредитивів:

а) покритий – акредитив для здійснення платежів, при якому завчасно бронюються кошти платника в певній суміна окремому рахунку;

б) непокритий - акредитив, оплата за яким у3 разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банк. кредиту;