Смекни!
smekni.com

Теоритичні основи бухгалтерського обліку (стр. 11 из 13)

2. Пайовий – сукупність коштів фіз.. та юр. осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності. ПК складається із сум пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок, колективних с/г під-в.

3. Додатковий капітал – сума перевищення вартісного продажу акцій над номінальною вартістю(емісійний доход). ДК складається із доходу, одержаного від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість , ін. Вкладеного капіталу, до оцінки активів, безоплатного одержання необоротних активів, ін. ДК.

4. Вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у своїх акціонерів. Вилучений капітал не впливає на суму власного капіталу, а лише показує залежність підприємству. Вилучений капітал має бути або перепроданий або анульований.

5. Резервний капітал – сума резервів, створених підприємством відповідно до законодавства або установчих документів. РК використовують відповідно до напрямків, передбачених в установчих документах: у випадку нестачі прибутку покриваються непередбачені витрати, погашаються борги перед кредиторами, виплачуються дивіденди за привілейованими акціями тощо.

6. Неоплачений капітал – сума яка на дату реєстрації підприємства заявлена, але фактично не внесена засновниками; це заборгованість учасників по внесках до статутного капіталу, яка зменшує розмір статутного капіталу і відображається в балансі зі знаком „-”.

7. Нерозподілений прибуток(непокриті збитки) – прибутки, одержані в результаті фінансово-госп. діяльності підприємства, які зменшуються на суму прибутків, використаних у звітному році, включаючи нарахування податку на прибуток. НП є власністю акціонерів і збільшує суму власного капіталу. Якщо фінансові результати діяльності збиткові, то сума збитків зменшує власний капітал.

16.2.Хар-ка рахунків та синтет. облік ВК та розрахунків з учасниками.

Для обліку власного капіталу призначено рахунки : 40 „Статутний капітал”; 41 „Пайовий капітал”; 42 „Додатковий капітал”; 43 „Резервний капітал”; 44 „Прибуток нерозподілений (непокриті збитки)”; 45 „Вилучений капітал”; 46 „Неоплачений капітал”

Відображення ВК на рахунках в бух. обліку: 40(+), 41(+), 42(+), 43(+), 44(+-), 45(+), 46(-).

Облік статутного капіталу починається з дня реєстрації підприємства в Держ. реєстрі і закінчується днем вибуття з нього внаслідок припинення діяльності, банкрутства, ліквідації тощо.

Для обліку СК використовують 40, 45, 46.

Аналітичний облік СК ведеться за видатками капіталу по кожному учаснику, засновнику, акціонеру. Сальдо на рахунку 40 повинно відповідати розміру СК, який зафіксовано в установчих док-тах.

пас По Кт 40 відображає збільшення СК. По ДТ 40 - зменшення СК

акт По Кт 46 – заборгованість учасників за внесками. По Дт 46 – погашення цієї заборгованості

пас По Кт 45 – вартість анульованих або перепроданих акцій. По Дт 45 – фактична собівартість акцій власної емісії

Основні бухгалтерські проводки

    Зареєстровано СК підприємства

а) відображено заборгованість засновників по внескам: Дт 46 Кт 40

б) погашено заборгованість по внесках до СК: Дт 10,20,30,31 Кт 46

2. Оплачено акції учасниками

а) грошовими коштами Дт 30,31 Кт 46

б) основними засобами Дт 10 Кт 46

в) мат. активами Дт 20, 22 Кт 46

г) цінними паперами Дт 14 Кт 46

3. Збільшення СК за рахунок прибутку Дт 441 Кт 40

4. Відображено суму грош. коштів,мат. цінностей, що внесені учасниками до СК, які повертаються їм при виході з товариства Дт 40 Кт 672 та Дт 672 Кт 10,20,30,31

5. Нарахована частина прибутку, що належить учаснику: Дт 441 Кт 672

6. Виплачено дивіденди засновникам: Дт 672 Кт 30,31

7. Списано збитки товариства за рахунок внесків учасників Дт 40 Кт 672 та Дт 672 Кт 443

  1. Викуплено акції у акціонерів Дт 45 Кт 30,31
  2. Здійснено перепродаж акцій, що викуплені

а) на суму номінальної вартості Дт 30, 31 Кт 45

б) на різницю між номінальною і продажною вартістю Дт 30,31 Кт 421

в) на суму курсової надбавки Дт 30,31 Кт 741

10. Анульовано акції :

а) на номінальну вартість Дт 40 Кт 451

б) на різницю між купівельною і номінальною вартістю Дт 421 Кт 451

Для обліку фін результатів використовується рахунок 44: Кт 44 – збільшення прибутку від усіх видів діяльності; Дт 44 – збитки та використання прибутку

Субрахунки:

441 – прибуток нерозподілений

442 – непокриті збитки

443 – прибуток, використаний у звітному році

Остаточний фін. результат визначається як різниця нерозподіленим прибутком і прибутком, використаним у звітному році.

16.3.Бух. облік при ліквідації підприємства

Відповідно до Закону України „Про підприємства” ліквідація та реорганізація(злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) підприємствами проводиться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника чи за рішенням суду.

Реорганізація підприємства може здійснюватись шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому законодавством.

Ліквідація підприємства можлива у випадках: 1)визнання його банкрутом; 2) прийнято рішення про заборону діяльності підприємства через невиконання умов, встановлених законом; 3)якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи і рішення про створення під-ва.

Ліквідація підприємства здійснюється Ліквідаційною комісією, яка утвор. Власником або уповноваженим органом. У разі визнання підприємства банкрутом його визнання проводиться згідно ЗУ „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення повинна опублікувати інформацію про ліквідацію підприємства із зазначенням термінів поданих кредиторами заяв про свої претензії. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно і зобов’язання підприємства, складає ліквідаційний баланс і подає його власнику. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторською фірмою. Претензії кредиторів задовольняються з майна цього підприємства, в першу чергу задовольняється борг перед бюджетом, банками, власниками акцій та облігацій, боржниками та іншими кредиторами.

Розрахунки з оплати праці, розподіл між учасниками згідно з засновницьким договором – в другу чергу.

Третій крок – закриття розрахункових рахунків в банках, зняття з податкового обліку, здача печаток і штампів до органів МВС, подання заяви до органів державної реєстрації про виключення з Державного реєстру України.

17. Облік основних засобів.

17.1. Визначення основних понять та характеристика рахунків з обліку основних засобів.

17.2. Документування господарських операцій з обліку ОЗ.

17.3. Аналітичний та синтетичний облік ОЗ.

17.1. Визначення осн. понять та хар-ка рахунків з обліку основних засобів.

Необоротні активи – всі активи, що не є оборотними інвестиціями п-ва, матер. і нематер. та фін. ресурси термін використання яких перевищує 12 місяців.

Основні засоби – матер. активи, які п-во утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам строк корисного використання яких більше 1 року і вартість понад 1000 грн.

В П(С)БО № 7 визначені наступні види оцінки ОЗ:

1. Чиста балансова вартість – визначається як сума за якої об’єкт ОЗ обліковується на балансі п-ва за вирахуванням суми накопиченої амортизації.

2. Вартість, яка амортизується – це фактична собівартість об’єкта ОЗ.

3. Ліквідаційна вартість – сума, яку п-во розраховує отримати за об’єкт ОЗ в кінці періоду використання за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об’єкта.

4. Справедлива – сума за якої актив може бути обміняний при здійсненні угоди між п-вом.

5. Відновна – це сума грош. коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації, яку необхідно було б витратити для придбання або створення такого активу на дату складання звітності.

6. Собівартість ОЗ – сума сплачених грош. коштів або справедлива вартість інших форм компенсації за актив на час його придбання або створення.

7. Чиста вартість реалізації ОЗ – дохід від реалізації ОЗ за вирахуванням суми витрат пов’язаних з його реалізацією.

8. Чистий дохід від ліквідації – сукупність доходів одержаних від ліквідації активу за вирахуванням витрат пов’язаних з його ліквідацією.

Рах 10 „Основні засоби”: для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фін. лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу ОЗ; активний. По Дт відображається надходження ОЗ за первісною вартістю, сума витрат пов’язаних з поліпшенням об’єкта, сума до оцінки вартості об’єкту ОЗ. По Кт – вибуття внаслідок продажу безоплатної передачі, сума уцінки ОЗ.

Рах 13 „Знос необоротних активів”: для відображення в бух. обліку сум амортизаційних відрахувань; пасивний, контрактивний. По Кт – сума щомісячних, амортизаційних відрахувань на реконструкцію та амортизацію ОЗ, тобто нарахування зносу ОЗ. По Дт – списання зносу.

Рах 15 „Капітальні інвестиції”: для обліку витрат на придбання та створення матер. та нематер. необорот. активів; активний. Дт – витрати на придбання або виготовлення власними силами матер. активів. Кт – списання цих витрат у разі прийняття об’єкта в експлуатацію.

17.2. Документування господарських операцій з обліку ОЗ.

Рух ОЗ пов’язаних з надходженням, внутрішнім переміщенням, вибуттям ОЗ оформлюють за допомогою типових форм первинної операції. Форма ОЗ-1 – акт прийняття, передачі ОЗ. Форма ОЗ-2 – акт приймання, здачі відремонтованих , реконструйованих та модернізованих ОЗ. Форма ОЗ-3 – акт списання ОЗ. Форма ОЗ-6 – інвентарна картка обліку ОЗ. Форма ОЗ-8 – картка обліку руху ОЗ. Форма ОЗ-9 – інвентарний список ОЗ. Форма ОЗ-14 – розрахунок амортизації ОЗ.