Смекни!
smekni.com

Теоритичні основи бухгалтерського обліку (стр. 12 из 13)

17.3. Аналітичний та синтетичний облік ОЗ.

Аналітичний облік ОЗ ведеться окремо щодо кожного об’єкту, якому присвоюють номенклатурний номер. Надходження ОЗ на п-во:

1. Як внески до статутного капітулу:
1.1. відображено внесок до статутного капіталу 46 40
1.2. одержано ОЗ як внесок до статутного капіталу 10 46
2. Безоплатне отримання на п-ві:
2.1. відображено вартість безоплатно отриманих ОЗ 15 424
2.2. нараховано до складу ОЗ 10 15
3. Придбання у постачальників:
3.1. відображено вартість ОЗ за договором постачання 15 631
3.2. відображено суму ПДВ 641 631
3.3. відображ. сума реєстрації трансп. та інших послуг пов’язаних з придбанням ОЗ 15 685
3.4. відображено відрахування до Пенс. фонду при придбанні транспортних засобів 94 652
3.5. зараховано об’єкт до складу ОЗ 10 15
4. Надходження – придбання в результаті обміну на подібні та неподібні об’єкти:
4.1. одержано ОЗ в обмін на гот. продукцію 15 701
4.2. зараховано до складу ОЗ 10 10
4.3. собівартість відвантаженої гот. продукції 901 26

Вибуття ОЗ з п-ва:

1. Реалізація ОЗ:
1.1. відображено дохід від реалізації ОЗ 371 742
1.2. списано знос реалізованих ОЗ 131 10
1.3. списано собівартість реалізованих ОЗ 972 10
2. Ліквідація ОЗ:
2.1. списано знос ліквідованих ОЗ 131 10
2.2. списано залишкову вартість ліквідованих ОЗ 976 10
2.3. відображено доходи від ліквідації ОЗ 20,22 746
3. Безоплатна передача іншому п-ву:
3.1.списано знос переданих ОЗ 131 10
3.2. списано залишкову вартість переданих ОЗ 976 10
3.3. відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ 976 641
4. Передача ОЗ як внесок до статутного капіталу ін. п-ва:
4.1. відображено знос переданих ОЗ 131 10
4.2. відображено залишкову вартість переданих ОЗ 14 10
4.3. відображено різницю між залишковою вартістю переданих ОЗ і справедливою вартістю інвестицій 14 746

17.4. Облік зносу (амортизації ОЗ).

Амортизація основних фондів і немат. активів – поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення на зменшення скорегованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань. Знос ОЗ – сума амортизації об’єкта ОЗ накопичена з початку строку їх корисного використання, яка відображається в балансі (форма №1).

Амортизації підлягають витрати на: 1. Придбання ОФ та нематер. активів для власного виробничого використання. 2. Самостійне виготовлення ОФ для власних виробничих потреб. 3.Проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації, інших видів поліпшення ОФ. 4.Капітальне поліпшення землі.

ОФ підлягають поділу за групами: Група І: будівлі, споруди; вартість капітального поліпшення землі. Група ІІ: автотранспорт та запчастини; побутові меблі; електронні, оптичні, електротехнічні прилади та інструменти; інше офісне обладнання. Група ІІІ: інші основні фонди, що не включені до груп І, ІІ та IV.Група IV: ЕОМ, комп’ютерні програми, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість МШП.

Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань:

1. Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума амортизаційних відрахувань, нарахована для кожного з календарних кварталів. Сума аморт. відрах. кварталу визначається шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок розрахункового кварталу.

2. Балансова вартість групи основних фондів (окремого об’єкта групи І) на початок розрахункового кварталу визначається за формулою: Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) – В(а-1) – А(а-1), деБ(а - 1) – балансова вартість ОЗ на початок кварталу, що передував попередньо, П(а-1) – сума витрат на придбання ОЗ, здійснення кап. ремонту, модернізації протягом кварталу, що передував розрахунковому, В(а-1) – сума виведених з експлуатації ОЗ протягом (а-1) кварталу, А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахована у (а-1)кварталі.

3. Облік балансової вартості ОЗ групи І ведеться за кожним об’єктом та в цілому по групі І як сума балансових вартостей окремих об’єктів.

4. Облік балансової вартості ОЗ груп ІІ, ІІІ та IV ведеться за сукупної балансовою вартістю відповідної групи.

5. Амортизація окремого об’єкта групи І провадить до досягнення балансовою вартістю такого об’єкта 100 неоплачених мін. доходів громадян – 1700 грн. Залишкова вартість відноситься до сил валових витрат, а вартість об’єкта прирівнюється до 0.

6. Аморт. ОЗ груп ІІ, ІІ та IVпровадиться до досягнення балансової вартості групи 0 значення.

7. Норми амортизації встановлюють у % до балансової вартості кожної з груп ОФ на початок звітного пер. в розрахунку на податковий квартал: Група І – 2%, ІІ – 10 %, ІІІ – 6%, ІV – 15%.

20. Облік фінансових результатів діяльності п-ства.

20.1. Порядок формування фін. результатів діяльності.

20.2. Організація обліку фін результатів діял п-ства.

20.3. Узгодження податкового та фін обліку результатів п –ства.

20.1. Порядок формування фін. результатів діяльності.

Нормативним документом, що розглядає поняття фін. результатів та порядок їх оформлення є П(С)БО №3”Звіт про фін рез.” Відповідно до якого прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними в-ти. Визначення прибутку полягає у визначенні чистого прибутку звітного періоду, шляхом зіставляння доходів і витрат звітного періоду.

Прибуток формується протягом року від усіх видів звичайної та надзвичайної діял. Та включає такі кроки:

1) визначення чистого доходу від реалізації товарів,робіт, послуг, шляхом вирахування з доходу суми ПДВ, акцизного збору та наданих знижок, інших зборів.

2) Розрахунок валового прибутку(збитку) – це різниця між чистим доходо від реалізації та с/б реалізованих товарів, робіт, послуг;

3) Визначення прибутку(збитку) від операційної діял.дорівнює валовий прибуток +іншого операційного доходу-адм. в-ти - в-ти на збут – інші операційні в-ти.

4) Прибуток від звич. діял. До оподаткування = прибуток від операц. діял.+доход від участі в капіталі + інші фін доходи та інші доходи – втрати від участі в капіталі – фін в-ти – інші в-ти.

5) Прибуток від звич діял = прибуток від звич діял до оподаткування – податок на прибуток.

6) Чистий прибуток(збиток) звітного періоду = прибуток від звич діял + надзвич доходу – податок на прибуток від надзвич діял – в-ти надзвич діял – зменшення податку на прибуток від збитків від надзвич діял.

20.2. Організація обліку фін результатів діял п-ства.

Чистий прибуток – це кінцевий результат, що повністю залишається у розпорядженні п-ства і є джерелом його розвитку.

Рахунки обліку доходів і витрат (7 та 9 класи) вважаються тимчасовими, вони відображають стан доходів та в-т за певний звітний період по закінченню якого сальдо цих рахунків переноситься на рах. 79 – «Фін результати». В кінці звітного періоду сальдо рах. 79 переноситься на рах. 44 «Нерозподілені прибутки, непокриті збитки».

Схема проводок списання доходів та в-т на результати осн діял.

791(в кінці року)

дт 791 кт

90,92 70-доход від реалізації

93,94 71- інший операц доход.

Прибуток або збиток фін операцій п-ства визначається на суб рах 792 – результати фін операцій.

Дт 792 Кт

95, 96 72, 73

95 – фін в-ти, 96 – втрати від участі в капіталі, 72 – доход від участі в капіталі, 73 – інші фін доходи.

Прибуток або збиток від іншої звич діял визначається на суб рах 793 – результат від іншої звич діял.

Дт 793 Кт

97,981 74-інші

97 – інші в-ти, 981- податок на прибуток від звич діял.

Прибуток або збиток від надзвичайних подій визначається на суб рах 794 – результати надзвич подій.

Дт 794 Кт

99,982 75- надзвич доходи

99- надзвич в-ти, 982 – податок на прибуток від надзвич діял.

Дт 79 Кт

90, 96, 92, 97, 93, 98, 94, 99, 95 70, 71, 72, 73, 74, 75

С2 – непокриті збитки С1- нерозподілений прибуток

Закриваєм так:

С2 С1

Дт 44 Кт79 Дт79 Кт 44

20.3. Узгодження податкового та фін обліку результатів п –ства.

Особливості податкового законодавства зумовлюють ведення податкового обліку, в якому для визначення податкового прибутку використовують іншу методику порівняно з методикою визначення фін результатів за ПСБО. Відповідно до ЗУ ”Про оподаткування прибутку п-ств” об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом скорегованого валового доходу звітного періоду на суму ВВ платника податку та на суму амортизаційних відрах. Податковий прибуток розраховується і наводиться у Декларації про прибуток п-ства.

Валовий дохід – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діял, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або немат формах.

Валові в-ти – це сума будь-яких в-т платника податку у грошові, мат та немат формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, послуг, які придбаваються (виготовляються) для їх подальшого використання у власній госп діял. У ПСБО №17”податок на прибуток” визначено терміни 2-ох видів прибутку:

1) обліковий прибуток(збиток) – це сума прибутку, збитку до оподаткування, визначена в бухг обліку і відображена у звіті про фін результати за звітний період

2) податковий прибуток(збиток) – це сума прибутку чи збитку, яка визначається як різниця між скорегованими валовими доходами і сумами валових в-т та аморт відрахувань відображена у декларації про прибуток п-ства.