Смекни!
smekni.com

Теоритичні основи бухгалтерського обліку (стр. 7 из 13)

в) відзивний – акредитив, який може бути змінений (анульований) банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром;

г) безвідзивний - акредитив, який може бути змінений (анульований) тільки зв згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.

5. Вексель – письмово оформлене борг. зобов’язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грош. зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

10.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів на рах. в банках.

Облік операцій на рахунках в банках ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках»: рахунок активний; по Дт відоброажається надходження грош. коштів, по Кт – використання.

Субоахунки по рах. 31:

311 – «Поточні рахунки в нац. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в нац. валюті;

312 – «Поточні рахунки в іноз. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в іноз. валюті;

313 – «Інші рахунки в банку в нац. валюті»;

314 – «Інші рахунки в банку в іноз. валюті»: для обліку руху коштів, що знаходяться в акредитивах і чекових книгах.

10.3. Документи оформлення операцій по рахунках в банках.

Для здійснення операцій по поточному рахунку до банку подаються належним чином оформлені документи, форми яких затверджені НБУ. Банк реєструє всі здійснені операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку в спец. виписці з особового рахунку.

Виписка банку – документ, що видається банком під-ву і відображає рух грош. коштів на поточному рахунку.

Бухгалтер при отриманні виписки проводить наступні операції, які наз. котировка: 1) виписка нумерується; 2) перевіряється наявність документів на підставі яких зараховані чи списані кошти; 3) перевіряється відповідність суми; 4) проставляється кореспонденція рахунків.

Особливість виписки банку: 1) залишки грош. коштів і надходжень на поточний рахунок під-ва банк записує по Кт поточного рахунку, а зменшення свого боргу - по Дт. Тому за Дт виписки відображ. списання коштів, а за Кт – надходження коштів на поточний рахунок. 2) при внесенні грош. коштів на рахунок банку подається об’ява на внесок готівкою, підтверджуючим документом при цьому є квитанція банку.

10.4. Синтетичний облік операцій по рах. в банках.

Типові бух. проводки по рах. 31

Операції Дт Кт
1. Пгашено дебітром довгострок. заборгованість 31 16
2. Одержано довгострок. позику банку на поточний рахунок 31 50
3. Зараховано на поточний рахунок суми дивідендів 31 73
4. Надійшла фін. допомога на зворотній основі 31 55
5. Одержано доходи від майб. періодів 31 69
6. Проведено передоплату постачальникам 37 31
7. Погашено короткосрок. позики банку 60 31
8. Погашено заборг. за раніше виданими векселями 62 31
9. Оплачено рахунок постачальника 63 31
10. Оплачено витрати діяльності 91-99 31
11. Проведено перерахування коштів за рахунок раніше створеного резерву 47 31
12. Використано з цільового фінансування 48 31
13. Придбано довгострок. інвестиції 14 31

11. Облік дебіторської заборгованості.

11.1 Основні поняття поточної заборгованості.

11.2 Документування товарних операцій

11.3 Аналіт. та синтет. облік. Розкриття інформації про дебіторс. заборгов. у фін. звітності.

11.1 Основні поняття поточної заборгованості.

В процесі господ. діяльності під-ва не завжди здійсн. розрахунки з іншими під-ва або фіз. особами одночасно з передачею майна, викон. робіт, надання послуг. У зв’язку з цим виник. дебітор. заборгован. – сума заборгованості дебіторів під-ву на певну дату.

Дебітори – юр. та фіз. особи, які які внаслідок минулих подій заборгували під-ву певні суми грош. коштів їх еквівалентів або інших активів. Відповідно до П(с)БО під-ва подають квартальну звітність, тому ∑ дебітор. заборгованості визнач. щоквартально.

Відповідно до П(с)БО №10 дебіт. заборгов. поділ. на: довгострокову і короткострокову(поточну).

Довгост. дебіт. заборгов. – сума заборгов., яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

Поточна дебіт. заборгован.- сума заборгов., яка виникає в ході операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Величина дебітор. заборгован. визнач. багатьма факторами, які поділ. на : внутрішні і зовнішні. Внутр. фактори: 1) кредитна політика під-ва – неправильне встановлення строків, умов надання кредитів, критеріїв платоспроможності клієнтів, надання знижок при довгострок. оплаті ними рахунків, невраховані ризики можуть призвести до різкого ↑ дебіт. заборгован. 2) види розрахунків – використ. розрах., які гарантують платіж ↓ розміри дебітор. заборгован. 3) професіональна робота менеджера, що займається управлінням дебітор. заборгован.

Зовнішні фактори:1) стан економіки в країні – спад вир-ва ↑ розміри дебітор. заборгован. 2) стан розрах. в країні – криза неплатежів призводить до ↑ дебіт. заборгов. 3) ефективність грошово-кредитної політики НБУ – обмеження емісії викликає нестачу готівки і ускладнює розрахунки. 4) рівень інфляції – при високій інфляції дебітори не поспішають позбавлятись боргів – чим пізніше строк сплати, тим менша його сума. 5) вид продукції – якщо продукція сезонна дебіт. заборгов. ↑. 6) ступінь насиченості ринку – якщо ринок малий і насичений даним видом продукції виник. труднощі з реалізацією.

Класифікація дебіт. заборгован. (за ознаками):

1) за причинами виникнення:

- випрадана (заборгов., строк погашення якої ще не настав або складає < місяця і яка пов’язана з нормальними строками документообігу);

- невиправдана (прострочена заборгов., а також заборгов., пов’язана з помилками оформлення розрах. документів з поруш. умов господ. договорів)

2) за ступенем вірогідності:

- сумнівна (поточна дебіт. заборгов. за продукцію, товари, роботи, послуги відносно якої існує невпевненість її погашення боржником);

- безнадійна (поточна дебіт. заборгов. відносно якої існує невпевненість про її непогашення боржником або за якою минув строк позивної давності).

11.2 Документування товарних операцій

Підставою для здійсн. розрахунків з покупцями є договір в якому визнач. обов’язки сторін по виконанню умов договору та відповідальність у випадку порушення прийнятих зобов’язань. Також обов’язковою умовою є наявність первинних документів на суми оплати за відвант. продукцію, виконані роботи та надані послуги під-во-покупець має отримати від постачальника розрах. документи:

1) при розрах. з іноземними покупцями: комерційні документи, рахунки фактури, транспортні накладні, платіжні документи на перерахування сум митним органам, виписки банку, платіжні доручення, заяви на акредитив, векселі – при погашенні заборгов.

2) при розрах. з вітчизняними покупцями: накладні, рахунки фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, векселі, прибуткові та видаткові касові ордери – при погашенні заборгованості.

11.3 Аналіт. та синтет. облік. Інформація про деб. заборг. у фін. звітності.

Аналітич. облік дебітор. заборгован. повинен забезпеч. отримання даних про заборгован. строк сплатити по якій ще не настав, а також про заборгов. не сплачену в строк. Аналіт. облік розрах. з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред’явленим до оплати рахунком. Поточна дебітор. заборгов. поділ. на товарну ( виникає внаслідок звичайної операц. діяльності під-ва, яка може передбач. продаж товарів, викон. робіт та надання послуг) і нетоварну ( виникає від іншої діяльності під-ва і відображ. в обліку на відповідних рахунках)

Характеристика рахунків обліку товарної і не товар. поточної заборгов.:

Рах. 36 «Розрах. з покупцями і замовниками»: для обліку товарної дебіт. заборгов., активний.

Дт – відображ. продажна вартість реалізованої продукції, товарів, послуг, робіт, яка включає ПДВ, акцизний збір, інші податки і збори, що підляг. перерахув. до бюджету та позабюдж. фондів і включені до вартості реалізації.

Кт – сума платежів, які надійшли на рахунки під-в.

Рах. 37 – «Розрах. з різними дебіторами», активний: для обліку розрах. за поточною дебітор. заборгов. з різними дебіторами за авансами виданими за відшкодув. завданих збитків, за позиками членів кредит. спілок та іншими операціями, строк оплати яких припадає на поточний або наступний рік.

Дт – відображ ↑ поточної дебіт. заборгов.

Кт – погашення чи списання дебіт. заборгов.

Рах 38 – «Рзерв сумнівних боргів»: пасивний, признач. для обліку резервів за сумнівною дебітор. заборгов.

Дт – відображ. списання сумнівної заборгован.

Кт – створення резерву сумнівних боргів.

Дебітор. заборгов. за товари, роботи та послуги виникає, коли під-во реалізує товари в кредит. Продаж товарів, робіт, послуг відображ. записом: Дт 36, Кт 70. На суму ПДВ від реаліз. Дт 70, Кт 64. Одночасно відображ. собівартість реалізованих товарів, робіт Дт 90, Кт 26, Кт 27 – продукція с&bsol;г вир-ва, Кт 28 – товари. Якщо дебітор. заборгован. погашається грош. коштами, які надійшли на рахунки під-ва в банків. установах або в касу Дт 30,31 Кт 36. Погашення дебіт. заборгов. взаєморозрахування – взаємозалік розрахунків Дт 63,68 Кт 36. Поточна дебітор. заборгов. відображ. в балансі у складі оборотних активів. У примітках до фін. звітності розкрив. таку інформ. щодо дебіт. заборгов. : 1) перелік дебіторів і суми довгострок. дебет. заборгов. 2) суми поточної дебіт. заборгов. в розрізі її класифікації за строками непогашення. 3) метод визнач. величини резерву сумнівних боргів.