Смекни!
smekni.com

Теоритичні основи бухгалтерського обліку (стр. 9 из 13)

– незавершене виробництво.

3. за технологічною складністю:

– проста;

– складна(основна; побічна;сукупна).

Готова продукція відповідно до П(С)БО № 9 „Запаси” оцінюється за первісною вартістю. Первісна вартість гот. продукції може бути визначена після калькулювання її фактичної собівартості, яка включає прямі матеріальні витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також постійні та змінні виробничо-накладні витрати.

Постійні накладні виробничі витрати можуть бути як розподілені так і нерозподілені. Розподілені накладні витрати – елементи первісної вартості запасів гот. продукції та незавершеного виробництва і являють собою оцінені витрати, які ґрунтуються на нормальній потужності та відносяться на кожну одиницю продукції незавершеного виробництва.

Нерозподілені накладні виробничі витрати – виникають тоді, коли продукції випущено менше нормальної потужності, їх відносять до собівартості реалізації.

Змінні виробничі накладні витрати – розподіляють на кожну одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничої потужності згідно з методом стандартних витрат.

Адміністративні (управлінські) витрати до складу собівартості гот. продукції не включаються. Їх обліковують на рахунку 92 і відносять на фін. результати.

Оцінка гот. продукції при її продажу залежить від облікової політики п-ва.

При відображенні продажу гот. продукції в бух. обліку зазначаються 2 оцінки:

1. Оцінка, що прийнята згідно з обліковою політикою – первісна вартість по Дт рахунку 901.

2. Оцінка за конкретною договірною вартістю – кредит рахунку 701.

13.2. Документування госп. операцій пов’язаних з рухом гот. продукції.

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюються накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання в яких вказується:

– дата;

– шифр цеху і складу;

– найменування продукції;

– номенклатурний номер;

– одиниця виміру;

– кількість;

– ціні за одиницю.

Виписується в 2-х примірниках: один з яких призначений для здавальника, інший залишається на складі.

Для обліку випуску гот. виробів з виробництва бухгалтерія складає відомість випуску гот. продукції з даної на склади п-ва в натуральному і вартісному виразі. Дані цієї відомості застосовують для проставлення бух. записів на рахунках синтетичного обліку. Накопичу вальні відомості випуску гот. продукції і накопичувальні відомості відвантаженої продукції заповнюються на підставі первинних документів протягом місяця. Ціна поставленої на підставі номенклатури цінника в якому вказується вид кожного виробу, модель, артикул, марка, сукупний номенклатурний номер, що закріплюється на весь час виробництва і збуту продукції.

Відпуск, відвантаження гот. продукції покупцю оформлюється видатковими накладними, приймально-здавальними актами із зазначенням номера накладної, номера дати оформлення, назви та реквізитів замовника, одиниці виміру кількості, оптової ціни і вартості.

13.3. Характеристика рахунків аналітичного і синтетичного обліків.

Для обліку виготовлення продукції призначено рахунки:

Рах 26„Готова продукція”:активний, для узагальнення інформ. про наявність та рух гот. продукції п-ва.

По Дт відображається надходження гот. продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або за обліковими цінами. По Кт відображається вибуття гот. продукції за фактичною виробничою собівартістю внаслідок продажу, безоплатної передачі, а також сума відхилень фактичної виробничої собівартості гот. продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції.

Рах 27„Продукція с/г виробництва”: активний, призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух с/г продукції до якої належать:

    продукція отримана від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів п-ва;
    продукція та відходи одержані при доведені товарної продукції та насіння до належних конденцій;
    насіння та посадковий матеріал призначений для закладання та ремонту власних насаджень.

По Дт рахунка 27 відображається надходження с/г продукції, яка обліковується за плановою собівартістю, а в кінці звітного періоду доводить до фактичної собівартості. По Кт – вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

Аналітичний облік прийому і відпуску гот. продукції оформлюється прибутковими і видатковими документами, здійснюється за видами гот. продукції у встановлених одиницях виміру: натуральних(кількість, обсяг, вага продукції), умовно-натуральних (показники, що визначають за допомогою коефіцієнтів співвідношення обсягу гот. продукції до вартісних показників).

На складі п-ва гот. продукція обліковується в кількісному виразі на картках, відомостях, в книзі складського обліку.

За даними аналітичного обліку витрати на виробництво гот. продукції визначає фактична собівартість гот. продукції.

Основні бух. проводки з руху гот продукції:

Операції Дт Кт
1. оприбуткована на склад гот. продукція 26 23
2. відображені в складі гот. продукції напівфабрикати власного виробництва 26 25
3. в результаті інвентар-ції виявлені надлишки гот. продукції на складі 26 719
4. гот. продукція призначена для власних потреб, оприбуткована як матеріали 20 26
5. виявлена нестача гот. продукції, яка віднесена на винну особу 375 26
6. списана собівартість реалізованої гот. продукції 901 26
7. використана гот. продукція для адміністративних потреб 92 26
8. використана гот. продукція для позавиробничих потреб 93 26
9. списана гот. продукція використана для досліджень, що здійснює п-во 941 26
10. списані витрати пов’язані з уцінкою гот. продукції 946 26
11. списана нестача гот. продукції, якщо вини особи не виявлено 947 26

14. Облік товарів

14.1. Поняття та класифікація товарів

14.2. Документ. госп.операцій, повязаних з рухом товарів

14.3. Характеристика розрахунків. Аналітичний і синтетичний облік товарів

14.1. Поняття та класифікація товарів

Товар – мат.цінності, придбані або отримані підприємством з метою подальшого продажу або обміну. З товарів формуються запаси торг.підприємств. В обліку товари від від-ся за роздрібними продажними цінами або за купівельною вартістю.

Взаємозамінні товари – група товарів за функ.призначенням, використанням, якісними та кілкісними характеристиками, ціною.

14.2. Документ. госп.операцій, повязаних з рухом товарів

Для обліку товарів торгівлі та громадського харчуванні призначено рахунок 28 «Товари». Рахунок активний. До рахунку 28 відкривають наступі субрахунки:

Субрахунок 281 «Товари на складі». Застосовують для обліку руху та наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових та роздрібних базах, складах…

Субрахунок 282 «Товари в торгівлі». Використовуються для обліку руху та наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгіві

Субрахунок 283 «Товари на комісії». Призначені для обліку товарів переданих на комісію, за договорами комісії або дорученнями, які не передбачають переходу права власності на ці товари до оплати їх вартості.

Субрахунок 284 «Тара під товари». Використовується для обліку руху та наявності тари під товари та порожньої тари.

Субрахунок 285 «Торгова націнка». Пасивний субрахунок, який застосовують торгівельні постачальницькі збутові підприємства при веденні обліку товарів за продажними цінами, які на цьому рахунку відображають торгові націнки (за КТ відображається збільшення суми торгових націнок, за ДТ – зменшення, списання).

Субрахунок 286 «Транспортно-заготівельні витрати». Відображає суми ТЗВ пов’язаних з придбанням товарів, продуктів і сировини.

До бухг.балансу включається сума сальдо рахунка 28.

Аналітичний облік руху товарів в оптовій торгівлі здійснюється у вартісному виразі в розрізі мат-відповідальних осіб і великих груп товарів. Товари, що надходять на склади приймають на підставі платіжних вимог, платіжних вимог-доручень до яких додаються рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, податкові накладні… Якщо при надходженні товарів виявлена нестача, то її оформлюють актом розбіжності по кількості і якості. Товари, що надійшли негайно оприбутковують.

Способи зберігання та обліку товарів в оптовій торгівлі:

· Партіонний спосіб: на кожну партію товарів виписують товарний ярлик і нумерують. Номер партії вказують на прибуткових і видаткових док-х. Відпуск у ярлику і картці складського обліку.

· Сртовий спосіб: облік ведуть за кількістю і вартістю в картці складського обліку за видами або сортами товарів.

Оптові під-ва застосовують 2 форми реалізації товарів:

- зі складів – складський оборот. При реалізації зі складів їх відпуск здійснюється на основі рахунка фактури в яких вказують асортимент, кількість, потім виписують платіжну вимогу, яка виставляться у обслуговуючому банку на інкасо для одержання платежу з покупця.

- транзитом – транзитний оборот. При реалізації транзитом товари відвантажують покупцю минаючи склади.

Аналітичний облік руху товарів в роздрібній торгівлі ведеться за місцями їх продажу і торговим підприємством в цілому.

Напрямки за якими надходять товари до торгових підприємств: товари вартість яких оплачена грошовими коштами; товари отримані безоплатно; товари отримані в межах бартерних операцій; товари отримані від засновників, як внески до стат.капіталу.

На збільшення вартості товарів відносять транспортні витрати, комісійні винагороди, вартість послуг товарних бірж, митні збори, ви-ти на зберігання та доставку, інфо, посередницькі послуги.