Смекни!
smekni.com

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках (стр. 10 из 12)

ТИПОВИЙ СТАТУТ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

Ця Кредитна спілка діє на підставі Тимчасового Положення про Кредитні спілки в Україні, затвердженого Указом Президента України N 377/93 від 20 вересня 1993 року, Закону України про об'єднання громадян та цього Статуту.

РОЗДІЛ 1

Мета, види діяльності та правовий статус Кредитної спілки

Стаття 1. Мета створення Кредитної спілки

1.1. Кредитна спілка (надалі - Спілка) має на меті фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Кредитна спілка не має на меті одержання прибутку.

Стаття 2. Види діяльності Кредитної спілки

2.1. Кредитна спілка відповідно до вимог законодавства:

- приймає внески від членів Спілки;

- надає позички членам Кредитної спілки та іншим Кредитним спілкам;

- засновує засоби масової інформації;

- продає пропагандистські матеріали та вироби із власною символікою;

- проводить навчальні семінари, лекції;

- проводить фестивалі, свята, інші культурно-масові заходи.

Стаття 3. Правовий статус та назва Кредитної спілки

3.1. Спілка з моменту прийняття цього Статуту загальними зборами має назву "_________________".

3.2. Після реєстрації місцевими органами державної влади Кредитна спілка є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки та інші реквізити.

3.3. Адреса Кредитної спілки

Юридичною адресою Спілки є:_____________________________.

3.4. Члени Спілки несуть фінансову відповідальність щодо її зобов'язань перед державними установами, кооперативними, громадськими об'єднаннями та фізичними особами в межах своїх членських внесків.

РОЗДІЛ 2

Склад, порядок утворення і діяльності органів управління Спілкою

Стаття 4. Загальні збори Кредитної спілки

4.1. Вищим органом Кредитної спілки є загальні збори. Чергові загальні збори Кредитної спілки проводяться не рідше ніж раз на рік, не пізніше місяця після кінця фінансового року. Місце та час проведення загальних зборів визначає Правління.

4.2. Повідомлення про час та місце проведення загальних зборів вивішується не пізніше ніж за тиждень до їх проведення на дошці об'яв Кредитної спілки. Повідомлення про Надзвичайні збори має містити причину їх скликання, а порядок денний таких зборів повинен передбачати розгляд зазначеного питання.

4.3. Порядок денний чергових загальних зборів має передбачати:

- звіт Правління;

- звіт бухгалтерії (при наявності такої);

- звіт Кредитного комітету;

- звіт Наглядового комітету;

- затвердження змін до Статуту;

- вибори керівних органів.

Більшістю голосів, присутніх на загальних зборах, до цього порядку денного може бути внесено також інші питання.

4.4. До виключної компетенції загальних зборів належать:

- прийняття рішень про створення філій (відділень) Кредитної спілки;

- затвердження змін та доповнень до Статуту;

- прийняття рішення про ліквідацію Кредитної спілки.

Стаття 5. Правління Кредитної спілки

5.1. Правління здійснює керівництво Кредитною спілкою у період між загальними зборами. Компетенції Правління стосуються вирішення таких питань:

- зміна відсотків за членськими внесками та встановлення порядку їх сплати, встановлення відсотків, які виплачуються членами на позички, а також максимальної суми, що можна позичати одному членові під заставу або без такої;

- здійснення нагляду за сплатою позичок і прийняття рішення про скасування ненадійних позичок;

- встановлення розміру та санкціонування виплати доходів на вклади членів спілки;

- прийняття рішення про прийом нових членів до Кредитної спілки;

- визначення у разі необхідності зарплати Голови Правління, а також інших платних працівників Кредитної спілки;

- страхування ощадностей вкладників шляхом формування резервного фонду;

- прийняття рішення щодо купівлі та продажу майна Кредитної спілки, розміщення тимчасово вільних коштів на позички іншим Кредитним спілкам або в межах регіону асоціаціям кредитних спілок або Національному банку України;

- затвердження Положень про філію - відділення Кредитної спілки;

- визначення банку або банків для утворення коштів Кредитної спілки;

- прийняття рішень щодо використання коштів резервного фонду.

5.2. Правління складається із осіб, що обираються з членів Спілки загальними зборами. Члени Правління працюють на громадських засадах, за винятком Голови Правління, який за рішенням загальних зборів може працювати на платній основі.

5.3. Член Правління обирається на один рік і виконує обов'язки до наступних загальних зборів. Член Правління не може обиратись на посаду більше ніж три роки підряд.

5.4. Засідання Правління відбуваються у разі необхідності, але не рідше ніж раз на місяць, причому час та місце проведення засідання визначає Голова або в його відсутність його заступник. Окрім того, Голова або в його відсутність заступник може скликати надзвичайне засідання Правління за письмовим зверненням не менше третини членів Правління, при цьому визначивши час та місце проведення засідання.

5.5. Засідання Правління є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. У разі відсутності кворуму засідання переноситься і проводиться, тільки якщо є змога зібрати кворум.

5.6. Рішення Правління набуває чинності та обов'язкове до виконання всіма членами та виборними органами Кредитної спілки, тільки якщо воно доведено до відома відповідних виконавців.

5.7. Правління складається з:

- Голови Правління;

- одного або більше заступників Голови;

- секретаря;

- членів Правління,

обраних на першому після річних загальних зборів засіданні Правління із числа його членів. На цьому ж засіданні визначаються персональні обов'язки членів Правління.

Члени Правління, якщо їх повноваження не зупинені в випадках, визначених цим Статутом, виконують свої обов'язки до першого після чергових загальних зборів засідання Правління та обрання членів Правління.

5.8. Голова Правління, якщо його повноваження не припинені Наглядовим комітетом,

- головує на всіх загальних зборах та засіданнях Правління;

- підписує всі майнові договори Кредитової спілки;

- звітує перед загальними зборами від імені Правління;

- приймає на роботу та звільняє платних працівників Спілки;

- представляє Кредитну спілку у зовнішніх відносинах.

5.9. Заступник Голови Правління виконує обов'язки та несе відповідальність Голови в разі непрацездатності або відсутності останнього.

5.10. Секретар відповідальний за ведення протоколів засідань Правління, їх належне зберігання та за виконання інших обов'язків, передбачених для нього Правлінням. Секретар готує або доручає підготування та вивішує на дошці об'яв інформацію про засідання Правління, розглянуті на них питання та прийняті ним рішення.

Стаття 6. Кредитний комітет

6.1. Кредитний комітет створюється за рішенням загальних зборів та складається не менше ніж із 3-х членів Кредитної спілки. Він відповідає за реалізацію кредитної політики, визначеної Правлінням, та приймає рішення про надання позичок або готує відповідні подання до розгляду Правління (залежно від величини позички).

6.2. У разі відкриття вакансії в Комітеті вона заповнюється згідно з порядком, викладеним у Статті 20 (п. 20.2).

6.3. Повноваження члена Кредитного комітету тривають один рік до наступних загальних зборів та виборів іншого.

6.4. Кредитний комітет на своєму засіданні обирає Голову Комітету та секретаря.

6.5. Засідання Кредитного комітету відбуваються у разі необхідності, але не рідше ніж раз на місяць. Повідомлення про засідання Комітету надсилаються його членам секретарем не пізніше ніж за три дні до засідання.

Стаття 7. Наглядовий комітет

7.1. Наглядовий комітет звітує перед загальними зборами про дотримання керівними органами та службовими особами Спілки вимог чинного законодавства та Статуту. Наглядовий комітет складається з трьох членів Спілки, обраних загальними зборами. Члени Наглядового комітету мають доступ до всіх бухгалтерських та інших документів Кредитної спілки.

7.2. До Наглядового комітету не можуть входити члени Правління, Кредитного комітету та платні працівники Кредитної спілки.

7.3. Члени Наглядового комітету обирають на першому засіданні Голову Комітету та секретаря. Голова Комітету головує на всіх його засіданнях, організує його роботу та звітує від імені Комітету перед загальними зборами. Секретар веде та зберігає всі протоколи та інші документи про діяльність Комітету.

7.4. Наглядовий комітет не рідше ніж раз на квартал проводить ревізію діяльності Кредитної спілки, включаючи ревізію всіх книг та документів бухгалтерської звітності. Комітет може залучати інших працівників або незалежних аудиторів для виконання цієї роботи та може звертатись до Правління із проханням про оплату такої допомоги.

7.5. За одностайним рішенням Наглядовий комітет може зупинити повноваження будь-якого члена Правління до розгляду цього питання на наступному засіданні. Якщо рішення Правління розходиться із позицією Наглядового комітету, останній має право скликати позачергові загальні збори для розгляду цього питання. Збори призначаються у строк від 7 до 21 доби після відповідного рішення Правління. Повідомлення про такі збори вивішуються на дошці об'яв не пізніше ніж за три доби до зборів. Головує на таких зборах Голова Наглядового комітету.

7.6. За одностайним рішенням Наглядовий комітет може припинити повноваження члена Кредитного комітету. Таке рішення разом із відповідним обґрунтуванням оголошується Правлінню з тим, щоб воно призначило іншу особу до загальних зборів.