Смекни!
smekni.com

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках (стр. 9 из 12)

Ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об'єднаною кредитною спілкою робиться відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 (зі змінами та доповненнями).

Кредитні спілки, як одна із форм небанківських фінансових інститутів, засвідчили свою життєздатність. На сьогодні пріоритетними напрямами кредитування є споживчі та соціальні кредити – понад 40% кредитного портфелю; кредити на підтримку малого і середнього бізнесу майже 20%; кредити на підтримку сільгоспвиробників – близько 40%. В середньому за рік кредитні спілки України надають майже 150 тис. кредитів на загальну суму понад 300 млн. грн.

Кредитні спілки поширені в усіх розвинених країнах. На відміну від інституційних інвесторів, їхній розвиток не залежить від ступеня сегментації фінансових ринків. З огляду на це створення нових кредитних спілок – справа перспективна.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України "Про кредитні спілки" від 20.12.2001 р. №2908-ІІІ. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002. – N 15. – С. 101.

2. Постанова №133 - постанова Правління НБУ "Про порядок узгодження територіальними управліннями Національного банку України статутів чи змін до статутів кредитних спілок з питань кредитування і розрахунків" від 09.04.2002 р. №133.

3. Постанова №311 - постанова Правління НБУ "Про затвердження переліків і тарифів банківських операцій (послуг), що надаються установами і територіальними управліннями Національного банку України з операцій (послуг), пов’язаних з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України" від 08.08.2000 р.№311.

4. Закон України "Про об’єднання громадян" від 16.06.1992 р. №2460-ХII. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. – N 34. – С. 504.

5. Положення №140 - Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затверджене постановою КМУ від 26.02.1993 р. №140.

6. Постанова №143 - постанова КМУ "Про порядок стягування і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян" від 26.02.1993 р. №143.

7. Закон про фінансові послуги - Закон України "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ.

8. Інструкція №80 - Інструкція про порядок обліку платників податків, затверджена наказом ДПАУ від 19.02.1998 р. №80, у редакції наказу від 17.11.1998 р. №552.

9. Інструкція №17 - Інструкція про порядок видачі міністерствам і іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням і громадянам дозволів на право відкриття і функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також про порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, затверджена наказом МВС України від 11.01.1999 р. № 17.

10. Бедринець М.Д. Кредитні спілки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. - №7. – С. 149-155.

11. Березовик В. Кредитні відносини банків з агропромисловим комплексом України// Економіка України. – 2003. - №1. – С.18-23.

12. Березовський К. В. Кредитні спілки на фінансовому ринку України // Економічні науки. – 2007. – № 8. – С. 5 – 11.

13. Богомолов С. М. Процент за кредит // Москва. Финанси и статистика. – 1990. – С. 16.

14. Васюта І. Західноукраїнська кооперація: досвід господарської діяльності (1883 – 1939р.р.) // Економіка України – 1994. – № 3. – С. 27 – 31.

15. “Вісті” // Тижневик Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск. – 2007 – № 12 . – 3 - 10 травня.

16. Войцехівський С. В. Бухгалтерський облік в кредитних спілках.. – К.: Міжнародний інститут інноваційних наукових та освітніх технологій, 2004. – 320 с.

17. Все про документообіг в КС. // Видання Національної асоціації кредитних спілок України. – К., 1996. – С. 39.

18. Гончаренко В. Кредитні спілки в системі суб’єктів фінансового ринку // Банківська справа. – 2000. - № 4. – С. 24-28.

19. Гончаренко В. Кредитні спілки і кооперативні банки та особливості їх розвитку в Україні // Вісник НБУ. – 2000. – № 1. – С.47-50.

20. Гончаренко В. Фінанси кредитних спілок України: положення і процедури (Канадська Програма розвитку кредитних спілок в Україні). – К: 1996. – 165 с.

21. Гроші та кредит / Авт. кол. під. кер. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 2002. – 325 с.

22. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. – К., 2001. – 140 с.

23. Коцовська Р. Р. Кредитні спілки як джерело підтримки економічного розвитку держави // Вісник соціально-економічних досліджень / Одеський державний економічний університет. – 2001. – Вип. 8. – Част. 2. – С. 186–189.

24. Кредитні спілки в Україні. Навчальний посібник.. – К.: Київський нац. екон. Університет, 2005. – 270 с.

25. Мочерний С., Устенко О. Кредит і кредитні відносини в контексті економічної власності // Банківська справа. – 2000. - № 5. – С.3-6.

26. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування.: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 271с.

27. Ткаченко І. С. Кредитні спілки України – аспекти функціонування. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 75 с.


Додаток 1

Зразок протоколу установчих зборів кредитної спілки

ПРОТОКОЛ №1

Установчих зборів

кредитної спілки «___________»

Місто

Дата

Присутні:

Згідно з реєстром осіб (реєстр засновників додається)

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря установчих зборів.

2. Про створення кредитної спілки «____________________».

3. Про затвердження статуту кредитної спілки «______________».

4. Про затвердження Положення про спостережну раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління кредитної спілки «_________________»

5. Про обрання органів управління кредитної спілки «_________________»

По першому питанню:

Слухали:

1. _________, який запропонував обрати голову та секретаря установчих зборів. ______ запропонував на посаду голови установчих зборів _________та на посаду секретаря -___________

Постановили:

3. Обрати головою установчих зборів, - _______та секретарем установчих зборів -________

Результати голосування:

«За» -

«Проти» -

«Утримались» -

По другому питанню:

Слухали:

1. ________, який розповів, що з метою задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг шляхом об’єднання грошових внесків необхідно створити кредитну спілку «________», яка діятиме на території ___________________.

Постановили:

3. Створити кредитну спілку «___________»

Результати голосування:

«За» -

«Проти» -

«Утримались» -

По третьому питанню:

Слухали:

1. __________який розповів про основні положення статуту кредитної спілки «________». _________ розповів про законодавство України, що регулює діяльність кредитних спілок.

Постановили:

1. Затвердити статут кредитної спілки «____________» у поданій редакції.

2. Доручити_________провести реєстрацію кредитної спілки «_________».

Результати голосування:

«За» -

«Проти» -

«Утримались» -

По четвертому питанню:

Слухали:

1. ________, яка розповіла про основні внутрішні документи документи кредитної спілки .________, розповіла та винесла на розгляд Положення про спостережну раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про правління, Положення про кредитний комітет.

Постановили:

3. Затвердити Положення про спостережну раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про правління, Положення про кредитний комітет.

Результати голосування:

«За» -

«Проти »

-«Утримались» -

По п’ятому питанню:

Слухали:

1. _________, яка запропонувала вибрати органи управління кредитною спілкою «_________». _______ запропонувала вибрати склад спостережної ради у кількості п’яти осіб та ревізійної комісії у складі трьох осіб.

2. _________ який запропонував вибрати до складу спостережної ради таких осіб:___________________. _________. Запропонував вибрати головою спостережної ради -____________та секретарем -____________.

3. ___________, який запропонував вибрати до складу ревізійної комісії таких осіб: ___________- головою ревізійної комісії,________- заступником голови ревізійної комісії,_____________- секретарем ревізійної комісії.

Постановили:

1. Обрати спостережну раду кредитної спілки «____________» у складі п’яти осіб:____________________________.

2. Обрати головою спостережної ради - _________ та секретарем спостережної ради –

3. Обрати ревізійну комісію у складі трьох осіб: - голова ревізійної комісії ________- заступник голови ревізійної комісії, _______- секретар ревізійної комісії.

Результати голосування:

«За» -

«Проти» -

«Утримались» -

Голова установчих зборів _____________(П.І.Б.)

Секретар установчих зборів _____________(П.І.Б.)


Додаток 2

Зразок реєстру осіб, які брали участь в установчих зборах кредитної спілки (список засновників)

Додаток до Протоколу № 1

Установчих зборів

кредитної спілки «_____________»

від «___»________200_ року

РЕЄСТР

осіб, які брали участь

в установчих зборах (список засновників) кредитної спілки «___________»

Цей реєстр є невід'ємною частиною Протоколу №1 Установчих зборів кредитної спілки «_______________»

№ з/п П.І.Б. Дані паспорта або іншого документу, що його замінює Адреса (місце проживання) Відомості, що підтверджують наявність ознак членства в кредитній спілці Підпис особи
Назва документа, серія та номер Дата видачі Ким виданий

Додаток 3