Смекни!
smekni.com

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках (стр. 3 из 12)

· 143,33-60=83,33 – погашення боргу.

Аналогічно використовуються формули коли видають довгострокову позику (на кілька років). Припустимо, що Кс надає позику певну суму грошей S. Подивимось якою буде сума грошей S1 через n років (тобто позика з відсотками при повернені КС) за умови, що річна процентна ставка p%. Для нарахування простого відсотку використовується формули;

Розглянемо, як можна нараховувати відсотки за допомогою складного відсотка (відсоток від відсотка).

Відсотки мають сплачуватися за фактичну кількість днів користування позичкою і нараховуватися на суму залишку заборгованості за позичкою. Якщо сума що вноситься позичальником, недостатня для погашення строкового платежу, простроченої заборгованості, сплати нарахованих відсотків, то в першу чергу погашаються відсотки,

потім прострочена заборгованість, а на суму, що залишається після цього, погашається строковий платіж. Тому сума сплачуваних відсотків частками через певні проміжки часу нараховується так:

КС самостійно встановлює відсоткову ставку за користування позичками будь-якого виду і враховує найрізноманітніші фактори: попит на позички, облікова ставка НБУ, процентні ставки інших фінансових установ, напрям використання кредиту, рівень і темпи інфляції, термін позички, розмір [16, 77]..

1.3 Бухгалтерський облік та звітність у кредитних спілках

Бухгалтерський облік у кредитних спілках ведеться відповідно до Плану рахунків, Інструкції №291 та Національних стандартів бухгалтерського обліку. Інструкція №291 передбачає, що рахунок 41 “Пайовий капітал” призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків кредитної спілки. У цьому випадку під пайовим капіталом мається на увазі сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. На рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” ведеться облік розрахунків за позиками членів кредитних спілок. Зокрема, субрахунок 376 рахунка 37 має відповідну назву “Розрахунки за позиками членам кредитних спілок”.

Рекомендовано єдиний підхід щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення кредитними спілками фінансово-господарських операцій.

Кредитні спілки використовують для обліку фінансово-господарських операцій План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291.

Для ведення бухгалтерського обліку кредитним спілкам рекомендується використовувати такі рахунки та відкривати до них субрахунки [27, 34]:

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Субрахунки (рахунки третього та четвертого порядків)
Код Назва Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5 6
14 Довгострокові фінансові інвестиції 142 Інші інвестиції пов'язаним сторонам 11 Обов'язкові пайові внески в об'єднану кредитну спілку
12 Додаткові пайові внески в об'єднану кредитну спілку
21 Обов'язкові пайові внески в кооперативний банк
22 Додаткові пайові внески в кооперативний банк
143 Інвестиції непов'язаним сторонам Державні цінні папери
35 Поточні фінансові інвестиції 352 Інші поточні фінансові інвестиції 2 Кредити, надані іншим кредитним спілкам
3 Вклади на депозитних рахунках в банках
4 Вклади на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці
353 Кошти, спрямовані до спільних фінансових фондів асоціацій
37 Розрахунки з різними дебіторами 373 Розрахунки за нарахованими доходами 1 Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами, наданими членам кредитної спілки
2 Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами, наданими іншим кредитним спілкам
3 Розрахунки за нарахованими процентами за вкладами на депозитних рахунках в банках
4 Розрахунки за нарахованими процентами за вкладами на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці
5 Розрахунки за нарахованими доходами за внесками в капітал об'єднаної кредитної спілки
6 Розрахунки за нарахованими доходами за внесками в капітал кооперативного банку
376 Розрахунки за кредитами членам кредитної спілки 1X Кредити з терміном погашення до 3-х місяців
2X Кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців
3X Кредити з терміном погашення більше 12 місяців
377 Розрахунки з іншими дебіторами
378 Розрахунки за безнадійними кредитами
38 Резерв сумнівних боргів 381 Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів
41 Пайовий капітал 411 Обов'язкові пайові внески членів кредитної спілки
412 Додаткові пайові внески членів кредитної спілки
42 Додатковий капітал 422 Інший вкладений капітал Цільові внески членів кредитної спілки
424 Безоплатно одержані необоротні активи
425 Інший додатковий капітал Додатковий капітал, сформований за рахунок благодійних внесків фізичних та юридичних осіб
43 Резервний капітал 431 Резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки
432 Резервний капітал, сформований за рахунок доходу кредитної спілки
433 Резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки
443 Прибуток, використаний у звітному періоді
48 Цільове фінансування і цільові надходження 481 Внески членів кредитної спілки до благодійного фонду
482 Внески інших осіб до благодійного фонду
483 Цільове фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів
484 Інше цільове фінансування та інші цільові надходження
50 Довгострокові позики 505 Інші довгострокові позики в національній валюті
55 Інші довгострокові зобов'язання 551 Довгострокові внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
552 Довгострокові зобов'язання перед юридичними особами за отриманими коштами на безоплатній основі
61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті 1 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями перед членами кредитної спілки
2 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями перед юридичними особами
67 Розрахунки з учасниками 673 Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на пайові внески 1 Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на обов'язкові пайові внески
2 Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на додаткові пайові внески
68 Розрахунки за іншими операціями 684 Розрахунки за нарахованими процентами 1X Розрахунки за нарахованими процентами на внески (вклади) на депозитні рахунки
2X Розрахунки за нарахованими процентами за зобов'язаннями, які залучені від юридичних осіб на платній основі
686 Розрахунки з членами кредитної спілки за внесками (вкладами) на депозитні рахунки 0X Внески (вклади) на депозитні рахунки до запитання
1X Короткострокові внески (вклади) на депозитні рахунки
2X Середньострокові внески (вклади) на депозитні рахунки
687 Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти
688 Розрахунки за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти 1X Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти
11 Блокований рахунок
2X Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти
689 Розрахунки з особами, що припинили членство у кредитній спілці 1 Розрахунки за сумою внесків (вкладів)
2 Розрахунки за сумою невиплачених процентів
69 Доходи майбутніх періодів 691 Проценти від членів кредитної спілки за кредитами, які сплачені авансом
692 Проценти від інших кредитних спілок за кредитами, які сплачені авансом
71 Інший операційний дохід 715 Одержані штрафи, пені, неустойки
716 Відшкодування раніше списаних активів
718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
719 Інші доходи від операційної діяльності
73 Інші фінансові доходи 732 Проценти одержані
733 Інші доходи від фінансових операцій
79 Фінансові результати 791 Результат операційної діяльності
792 Результат фінансових операцій
84 Інші операційні витрати 841 Витрати на розрахунково-касове обслуговування
842 Витрати на оренду та утримання офісу
843 Господарські витрати
844 Витрати на обслуговування орендованих основних засобів
845 Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів
846 Оплата інформаційно-консультаційних послуг
847 Витрати на відрядження
848 Витрати на нарахування обов'язкових платежів
849 Інші витрати
85 Інші затрати 851 Витрати на нарахування податку на прибуток
852 Витрати на нарахування процентів по внесках (вкладах) членів спілки на депозитні рахунки
853 Витрати на нарахування процентів по залучених коштах від юридичних осіб
854 Витрати на сплату членських внесків до асоціацій кредитних спілок
855 Витрати на відрахування до спільних фінансових фондів (метою формування яких є фінансове оздоровлення кредитних спілок)
856 Витрати на списання нарахованих, але несплачених процентів по кредитах
857 Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів) на депозитні рахунки

Порядок подання звітності кредитною спілкою врегульований Звітом №233. відповідно до нього, кредитні спілки здають Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ. Звіт заповнюють і подають до державної податкової адміністрації за місцезнаходженням кредитної спілки у терміни, передбачені для подання податкової декларації. При складанні Звіту особливу увагу необхідно звернути на рядок 24, де зазначається загальна сума одержаних неприбутковою організацією (установою) пасивних доходів, що звільняють від оподаткування. Крім цього, при заповнення рядка 27 Звіту потрібно зазначити суму внесків, які надійшли до кредитних спілок. Якщо кредитна спілка одержує доходи не за основною діяльністю, визначеною Положенням №377,їй потрібно вказати про це в рядку 32. При цьому кредитна спілка повинна провадити окремий облік фінансових результатів неосновної діяльності у порядку, встановленому для платників податку, і сплачувати податок від неосновної діяльності у загальному порядку. Основна діяльність кредитної спілки в цьому випадку – це діяльність, що записана в її статуті [27, 39]