Смекни!
smekni.com

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках (стр. 5 из 12)

1) заява встановленого зразка про державну реєстрацію кредитної спілки;

2) протокол установчих зборів, до якого додається реєстр осіб, що брали участь в установчих зборах (список засновників кредитної спілки;)

3) статут кредитної спілки, скріплений підписом голови наглядової ради КС, вірогідність якого засвідчується нотаріально;

4) копія платіжного документа про сплату реєстраційного збору.

Реєстрація кредитних союзів здійснюється протягом одного календарного місяця шляхом внесення відповідного запису в Держреєстр. Уповноважений орган видає кредитній спілці посвідчення про державну реєстрацію за установленою формою. Кредитна спілка розміщує у відповідних засобах масової інформації, визначених Комісією, дані про його державну реєстрацію.

Протягом трьох місяців із дня державної реєстрації кредитна спілка зобов’язана розробити і затвердити, з урахуванням вимог Закону про кредитні спілки, інших законів і нормативно-правових актів уповноваженого органа, відповідні внутрішні положення і процедури для забезпечення ефективної і безпечної діяльності кредитного союзу відповідно до переліку, визначеного нормативно-правовими актами уповноваженого органа, і статуту кредитного союзу.

Кредитні спілки, зареєстровані до дня створення Держреєстра, повинні привести свої статути й інші внутрішні документи у відповідність до Закону про кредитні спілки, а також пройти перереєстрацію й одержати відповідні ліцензії. Усе це необхідно здійснити протягом року з моменту створення Держреєстра (див. п. 3 розділу ІХ "Прикінцеві положення" Закону про кредитні спілки).

Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків (внесків) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності, відповідно до закону.

Поки що кредитні спілки працюють без ліцензій, і це буде продовжуватися до моменту створення Держреєста. Однак після його створення одержувати ліцензію повинні будуть як уже зареєстровані КС, так і новостворювані.

Порядок одержання ліцензії встановлений ст. 34-38 Закону про фінансові послуги. Для одержання ліцензії в орган ліцензування (Комісії) надаються:

1) заява встановленого зразка;

2) копія посвідчення про державну реєстрацію чи копія посвідчення про внесення в ЄДРПОУ, завірена нотаріально чи органом, що видав оригінал документа.

Документи приймаються по опису, копія якого видається заявнику.

Рішення про видачу ліцензії чи про відмову приймається уповноваженим органом у термін, не пізніше ніж 30 календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії.

5. Реєстрація в органі статистики, у податковому органі, у соціальних фондах.

Для включення в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України й одержання ідентифікаційного коду кредитна спілка повинна надати у відповідний орган державної статистики:

1) облікову картку встановленого зразка;

2) статутні документи.

Документи подаються протягом 10 днів з моменту держреєстрації (див. п.9 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України, затверджене постановою КМУ від 22.01.1996 р. №118).

Згідно з п.4.5 Інструкції №80, неприбуткові організації до початку своєї діяльності (протягом 20днів з моменту держреєстрації) повинні стати на облік у податковому органі по своєму місцезнаходженню, згідно з Положенням про Реєстр неприбуткових організацій, затвердженим наказом ГНАУ від 11.07.1997 р. №232 (далі - Положення №232).

Для внесення до Реєстру неприбуткових організацій у податковий орган надаються:

1) заява за формою 1-РН (див. додаток до Положення №232);

2) копії статутних і установчих документів.

Податковий орган кредитної спілки присвоює код ознаки неприбуткової організації - 0010 (див. п. 3.2 Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій), затвердженого наказом ДПАУ від 03.07.2000 р. №355).

Після узяття кредитної спілки на облік, податковий орган видає йому довідку по ф. №4-ОПП (див. додаток 4 до Інструкції №80).

Реєстрація в соцфондах здійснюється протягом 10 днів з моменту держреєстрації. Порядок реєстрації регламентований (див. таблицю 2.1.1):


Таблиця 2.2.1 Порядок реєстрації в державних організаціях

Фонд Регламентуючий документ, стаття, розділ, пункт і т.д.
Пенсійний розділом 4 Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями і громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їхнього надходження в Пенсійний фонд України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.10.2001 р. №16-6;
Соціального страхування по тимчасовій непрацездатності розділом 2 Інструкції про порядок надходження, обліку і витрати коштів Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування по тимчасовій утраті працездатності від 26.06.2001 р. №16
Соціального страхування на випадок безробіття розділом 3 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття й обліку їхнього надходження у Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої Мінпраці і соціальної політики України від 18.12.2000 р. №339
Соціального страхування від нещасних випадків розділом 3 Інструкції про порядок перерахування, обліку і витрати страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України від 20.04.2001 р. №12.

Для виготовлення печатки необхідно одержати відповідний дозвіл в органі внутрішніх справ. Порядок одержання такого дозволу регламентований Інструкцією №17.

Для відкриття банківського рахунка кредитному союзу необхідно зібрати документи, що зазначені в п.2.2 Інструкції про порядок відкриття і використання рахунків у національній і іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. №527. Серед них: заява за встановленою формою, копія статуту, довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду, завірені у встановленому порядку, копія посвідчення про держреєстрацію, копія ф. №4-ОПП, картка зі зразками підписів і зразком печатки, копія довідки про внесення КС у Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України, копія страхового посвідчення про реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з п. 4.12 Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. №69, банк не встановлює кредитним спілкам ліміт каси. Кредитні спілки встановлюють ліміт каси самостійно, і повідомляють про нього банки, що здійснюють їхнє касове обслуговування.

2.3 Практичні питання бухгалтерського обліку кредитній спілці

2.3.1 Облік внесків членів кредитної спілки

Внески членів кредитної спілки класифікують за такими ознаками:

за власністю:

· внески, що є власністю членів кредитної спілки;

· внески, що є власністю кредитної спілки;

за обов'язковістю:

· обов'язкові внески;

· необов'язкові внески;

за характером формування ресурсної бази:

· внески, що формують капітал кредитної спілки;

· внески, що відносяться до зобов'язань кредитної спілки;

за зворотністю:

· зворотні внески;

· незворотні внески;

за можливістю розподілу доходу / нарахування плати (процентів) на внески членів:

· внески з обов'язковим нарахуванням;

· внески з необов'язковим нарахуванням;

· внески, по яких проценти не нараховуються.

До кредитної спілки можуть надходити такі види внесків її членів:

1) вступний внесок - обов'язковий незворотний внесок, що вноситься особою одноразово при її вступі до кредитної спілки у розмірі, визначеному загальними зборами членів кредитної спілки. На вступний внесок проценти не нараховуються. Вступний внесок повністю спрямовується на формування резервного капіталу і є власністю кредитної спілки;

2) обов'язковий пайовий внесок - обов'язковий зворотний внесок, що вноситься особою при її вступі до кредитної спілки у розмірі, визначеному загальними зборами членів кредитної спілки. За підсумками фінансового року на обов'язковий пайовий внесок може розподілятися нерозподілений доход у вигляді плати (процентів) у розмірі та порядку, які визначені загальними зборами кредитної спілки. Підставою для повернення обов'язкового пайового внеску є припинення членства у кредитній спілці. Обов'язкові пайові внески формують пайовий капітал кредитної спілки та є власністю кредитної спілки;

3) додатковий пайовий внесок - необов'язковий зворотний внесок члена кредитної спілки, режим залучення якого визначається положенням про фінансове управління. За підсумками фінансового року на додатковий пайовий внесок може розподілятися нерозподілений доход у вигляді плати (процентів) у розмірі та порядку, які визначені загальними зборами кредитної спілки. Крім цього, на додатковий пайовий внесок може протягом року нараховуватись плата (проценти) у розмірі та порядку, визначених загальними зборами кредитної спілки, але не частіше ніж один раз у квартал. Підставою для повернення додаткового пайового внеску є припинення членства у кредитній спілці. Додаткові внески пайового типу також можуть бути повернені за заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативів капіталу. Додаткові пайові внески формують пайовий капітал кредитної спілки та є власністю кредитної спілки;

4) цільовий внесок в додатковий капітал - необов'язковий зворотний внесок члена кредитної спілки цільового призначення, який формує додатковий капітал та є власністю кредитної спілки. Нарахування плати (процентів) на ці внески не здійснюється. Підставою для повернення цільового внеску в додатковий капітал є припинення членства у кредитній спілці;