Смекни!
smekni.com

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках (стр. 6 из 12)

5) благодійний внесок в додатковий капітал - необов'язковий незворотний внесок фізичних та юридичних осіб, який спрямовується на формування додаткового капіталу кредитної спілки та є власністю кредитної спілки. Нарахування плати (процентів) на цей внесок не здійснюється;

6) внесок (вклад) на депозитний рахунок - кошти в готівковій або у безготівковій формі, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах, на визначений строк або без зазначення такого строку і підлягають виплаті члену кредитної спілки відповідно до умов договору та законодавства України. Нарахування плати (процентів) на внесок (вклад) на депозитний рахунок здійснюється згідно умов укладеного договору. Внесок (вклад) на депозитний рахунок є власністю члена кредитної спілки та відноситься до її зобов'язань.

Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об'єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України [16, 121].

Внески (вклади) на депозитні рахунки поділяються:

1. за строком залучення:

а) строкові;

· короткострокові (до 3 місяців);

· середньострокові (від 3 до 12 місяців);

· довгострокові (більше 12 місяців);

б) до запитання (без визначення у договорі строку залучення);

2. різновидом внеску (вкладу) на депозитний рахунок є блокований рахунок;

Внесок (вклад) на блокований рахунок - зворотний внесок (вклад) члена спілки, який залучається на договірних умовах для забезпечення зобов'язань члена перед кредитною спілкою. Можливість нарахування процентів визначається умовами договору. Внесок (вклад) на депозитний рахунок - блокований рахунок є власністю члена кредитної спілки та відноситься до її зобов'язань;

7) внесок до благодійного фонду – це необов'язковий незворотний внесок цільового призначення, що вноситься членом кредитної спілки та іншими особами на формування благодійного фонду та безпосередньо використовується та спрямовується на фінансування кредитною спілкою благодійної діяльності. Внесок до благодійного фонду є власністю кредитної спілки. Нарахування плати (процентів) на ці внески не здійснюється.

Наведемо приклади проведення господарських операцій у рахунках бухгалтерського обліку на умовному підприємстві.

Члени кредитної спілки сплатили щорічний членський внесок у розмірі 1000 грн. відобразимо господарські операції кредитної спілки на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 2.3.1.1)

Таблиця 2.3.1.1 Відображення господарських операцій на рахунках обліку

Наведемо інший приклад: Член кредитної спілки вніс гроші в сумі 10000 грн., розраховуючи в майбутньому одержати проценти за вкладом. Ці проценти було виплачено в сумі 1000 грн. господарські операції прикладу на рахунках бухгалтерського обліку будуть відображені таким чином (таблиця 2.3.1.2).

Таблиця 2.3.1.2 Відображення господарських операцій на рахунках обліку

2.3.2 Облік розрахунків за кредитами

Облік розрахунків за кредитами здійснюється відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. N 237.

Для обліку кредитів застосовується рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" - субрахунок 376 "Розрахунки за кредитами членам кредитних спілок".

На субрахунку 373/1 "Розрахунки за нарахованими доходами" ведеться облік розрахунків за нарахованими процентами за кредитами, які надані членам кредитної спілки.

За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

Для обліку кредитів та процентів, за терміном користування, кредитна спілка, виходячи з потреб управління, контролю та аналізу, використовує субрахунки другого та третього порядку.

Кредитна спілка зобов'язана вести аналітичний облік за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

На субрахунку 378 "Розрахунки за безнадійними кредитами" кредитна спілка відображає розрахунки за кредитами, які були визнані безнадійними.

Формування та використання резерву забезпечення втрат від неповернених кредитів, відповідно до нормативів, встановлених Держфінпослуг, здійснюється на субрахунку 381 "Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів". За рахунок цього резерву здійснюється списання тільки основної суми кредиту за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами [16, 128].

Зменшення сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернення кредитів відображається у складі доходів проведенням Дт 381 - Кт 716 на суми необхідного зменшення.

Таблиця 2.3.2.1 Рахунки бухгалтерського обліку по кредитам

34 Надання кредитів членам кредитної спілки 376 301, 311
35 Надання кредиту шляхом перерахування коштів на оплату рахунків за заявою позичальника (оплата товару, послуги) 376 685 685 311
36 Нарахування процентів за користування кредитом членом кредитної спілки 373/1 719
37 Сплата членом кредитної спілки нарахованих процентів за кредитом 301, 311 373/1
38 Повернення кредитів членами кредитної спілки 301, 311 376
39 Сплачені проценти за користування кредитом авансом 301, 311 691
Нарахування процентів за кредитом 373 719
Погашення процентів за рахунок авансу 691 373
40 Повернення членом кредитної спілки кредиту та процентів за ним шляхом перерахування коштів з місця роботи позичальника на поточний рахунок спілки у банку 311 685 685 685 373 376
41 Сплата процентів за користування кредитом за рахунок коштів блокованого рахунку 688/1 373/1
42 Повернення кредиту за рахунок коштів блокованого рахунку 688/1 376
43 Формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за простроченими кредитами 845 381
44 Сплата штрафних санкцій за порушення строків платежу згідно з умовами кредитного договору 301, 311 715
45 Списання неповерненого кредиту за рахунок резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за рішенням спостережної ради 381 376
46 Списання нарахованих, але не сплачених процентів за рахунок витрат від неповернених кредитів 856 373
47 Визнання кредиту безнадійним 378 376
48 Списання заборгованості за кредитами, які визнані безнадійними, за рахунок резерву забезпечення покриття втрат 381 378
49 Зменшення суми сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів 381 716
50 Погашення кредиту, що був списаний як неповернений 301, 311 716

Розглянемо практичний приклад. Член кредитної спілки під заставу одержує позику в розмірі 5000 грн. експертна комісія оцінила заставу в 7000 грн. після закінчення строку користування позикою член кредитної спілки повертає її, сплативши при цьому 10%. Бухгалтерський облік господарських операцій прикладу 2 буде відображений на рахунках бухгалтерського обліку таким чином (таблиця 2.3.2.2)

Таблиця 2.3.2.2 Відображення операцій у рахунках бухгалтерського обліку

2.3.3 Фінансові інвестиції

Облік інвестиційної діяльності кредитної спілки здійснюється відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. N 91. (табл.2.3.3.1)

Таблиця 2.3.3.1 Зміст операцій П(С)БО 12

51 Внесення обов'язкового пайового внеску до об'єднаної кредитної спілки 141/11 311
52 Внесення додаткового пайового внеску до об'єднаної кредитної спілки 141/12 311
53 Внесення обов'язкового пайового внеску до капіталу кооперативного банку 142/11 311
54 Внесення додаткового пайового внеску до капіталу кооперативного банку 142/12 311
55 Нарахування доходу на пайові внески, що внесені до капіталу об'єднаної кредитної спілки та до капіталу кооперативного банку 141, 142 373 (5, 6) 724 141, 142
56 Отримання доходу, нарахованого на пайові внески, що направлені до капіталу об'єднаної кредитної спілки та до капіталу кооперативного банку 311 373 (5, 6)
57 Надання кредиту іншій кредитній спілці, внесені кошти на депозитний рахунок банку або внески (вклади), внесені на депозитні рахунки об'єднаної кредитної спілки 352 311
58 Нарахування процентів за користування кредитом, наданим іншій кредитній спілці, та процентів за коштами, що розміщені на депозитному рахунку банку або плати (процентів) на внески (вклади), внесені на депозитні рахунки об'єднаної кредитної спілки 373 (3, 4) 733
59 Отримання нарахованих процентів 311 373 (3, 4)

2.3.4 Облік доходів та витрат

Доходи кредитної спілки, які отримані в процесі її діяльності, відображаються на рахунках 7 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291. Рахунки 7 класу "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної та фінансової діяльності кредитної спілки. Склад доходів та порядок їх визнання регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Доходи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290.